Кафедра рослинництва

Історія кафедри

 Кафедра рослинництва розпочала свою навчальну та науково-методичну діяльність на сільськогосподарському відділенні Київського політехнічного інституту в 1898 році, як одна з провідних кафедр агрономічного факультету. 
Одним із перших організаторів сільськогосподарського відділення КПІ і першим завідувачем кафедри рослинництва, яку очолював протягом 20 років, став професор Петро Родіонович Сльозкін. Його наукова діяльність була присвячена вивченню методів поліпшення родючості ґрунтів, застосуванню раціональних систем удобрення сільськогосподарських культур і удосконаленню технологій їх вирощування. Одним із вагомих здобутків вченого є організація першої в Україні контрольно-насіннєвої станції.
 
Керівництво кафедрою здійснювали:
o       професор П.Р. Сльозкін (1899-1919);
o       професор В.В. Колтунов (1918-1921);
o       академік М.К. Малюшицький (1921-1932);
o       академік В.П. Живан (1935-1941);
o       доцент В.Д. Сакало (1944-1946);
o       член-кореспондент АН України Т.Т. Демиденко (1946-1958);
o       професор М.О. Зеленський (1959-1960);
o       професор М.Г. Городній (1961-1982);
o       професор М.А. Білоножко (1982-1991);
o       професор О.С. Устименко (1991-1995);
o       доцент Д.М. Алімов (1995 - 1998);
o       член-кореспондент УААН України С.П.Танчик (1999-2002);
o       професор С.М. Каленська (2002-2006).
o       доцент Л.М. Єрмакова ( 2006- 2008).
o       професор С.М. Каленська (2008- до сьогоднішнього часу)
 
В липні 2009 року за результатами оцінювання навчально-методичної, наукової та інших видів діяльності кафедра рослинництва визнана кращою випусковою кафедрою серед вищих навчальних закладів МІН АПК України за напрямом підготовки фахівців 6.090101 «Агрономія» і отримала диплом за І місце в конкурсі.
Кафедра рослинництва готує фахівців за ОС «Бакалавр» на факультетах НУБіП України: агробіологічному, захисту рослин, біотехнологій та екології, економічному, аграрного менеджменту, інформаційних технологій, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва; педагогіки; підвищення кваліфікації; інституті післядипломної освіти; коледжах НУБіП України: Бобровицькому аграрно-економічному; Мукачівському аграрному.
Забезпечує викладання дисциплін для ОС «Бакалавр»: «Рослинництво», «Технічні культури», «Насіннєзнавство», «Програмування врожаїв сільськогосподарських культур», «Технологія виробництва продукції рослинництва» та ОС «Магістр» за програмою «Адаптивне рослинництво»: «Насіннєзнавство польових культур», «Технології виробництва насіння та садивного матеріалу», «Особливості технологій вирощування с.-г. культур за органічного землеробства», «Адаптивні технології в рослинництві», «Енергетичні рослині ресурси», «Прогноз і програмування врожайності польових культур», «Агроценологія», «Інноваційні технології в рослинництві», «Біометрія».
Успішній реаліалізації навчального процесу на кафедрі сприяють завідувачі лабораторій, лаборанти. Вагомий внесок у становлення лабораторної бази кафедри зробила завідувач лабораторії Л.М. Котречко.
Щорічно кафедра випускає 15-20 висококваліфікованих фахівців ОС «Магістр», які успішно працевлаштовуються в провідних вітчизняних та зарубіжних підприємствах різних форм власності.
Наразі на кафедрі працюють фахівці в галузі рослинництва: два професори: д.с-г.н. С.М. Каленська, д.б.н. Д.Б. Рахметов; десять кандидатів сільськогосподарських наук, доцентів: М.Я. Дмитришак, Л.М. Єрмакова, А.В. Юник, О.В. Бачинський, В.М. Мокрієнко, Н.В. Новицька, Л.А. Гарбар, Т.В. Антал, Л.М. Гончар, ст. викл. Л.Д. Карпенко, О.І. Шутий; два асистенти: В.П. Черній, В.С. Пилипенко.
В 2002 році на кафедрі засновано наукову школу доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента НААН України С.М. Каленської, яка розвиває ідеї попередників – професора Білоножка М.А., доцента Алімова Д.М.
Співробітниками кафедри здійснюється значна виховна, педагогічна, методична та науково-дослідницька робота: організація та проведення науково-виробничих конференцій, семінарів, нарад з питань стосовно виробництва продукції рослинництва з використанням сучасних інформаційних технологій; надання дорадчих послуг з питань технологій вирощування сільськогосподарських культур, якості товарної продукції та насіння, методів їх визначення господарствам різних форм власності; розробка технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур, бізнес-планів; надання послуг з обстеження та діагностики стану посівів сільськогосподарських культур; надання послуг з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків в галузі рослинництва.
Колективом кафедри за останні 10 років видано більше 35 підручників та посібників з технології виробництва продукції рослинництва, насіннєзнаства, рослиннитцва, технічних культур та ін. Матеріали досліджень співробітників кафедри використані у публікаціях 20-ти монографій та близько 500 наукових статей. Отримано понад 40 патентів та авторських свідоцтв.
 

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ КАФЕДРИ

Професор Петро Родіонович Сльозкін – один з перших організаторів сільськогосподарського відділення КПІ і перший завідувач кафедри рослинництва, яку очолював протягом 20 років. Його наукова діяльність була присвячена вивченню таких важливих проблем у рослинництві як методи поліпшення родючості грунтів, застосування раціональних систем удобрення сільськогосподарських культур і удосконалення технологій їх вирощування. Одним із вагомих здобутків є організація першої в Україні контрольно-насіннєвої станції.
Професор Микола Кирилович Малюшицький – послідовник наукових ідей професора П.Р. Сльозкіна, продовжувач теоретичних і практичних досліджень з актуальних питань рослинництва. Був обраний академіком АН Білорусії.
Значний внесок у розвиток сільськогосподарської науки до початку Великої Вітчизняної війни був зроблений видатними вітчизняними вченими професорами К.І. Павловським та В.П. Живаном, які керували кафедрою у складний період реформування сільськогосподарського виробництва. Їх наукові дослідження були спрямовані на удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур у новостворених господарствах – колгоспах та радгоспах, а педагогічна діяльність – на підготовку агрономічних кадрів, спроможних успішно вести галузь рослинництва.
Член-кореспондент АН України, професор Т.Т. Демиденко, як видатний вчений-фізіолог, агрохімік і рослинник, очолював на кафедрі багатопланову роботу по поглибленому вивченню фізіологічних і агрохімічних основ живлення зернових, технічних та кормових культур; методів управління їх ростом, розвитком та продуктивністю; ефективних технологічних прийомів реалізації високого потенціалу урожайності. Професор Т.Т. Демиденко надавав великого значення підготовці науково-педагогічних кадрів. Його аспірантами були майбутні професори агрономічного факультету – В.І. Мойсеєнко, М.А. Білоножко, О.С. Устименко, доценти Л.М. Бахто, Г.Г. Зубець, М.І. Петренко, які творчо продовжили вивчення і подальшу розробку ідей свого вчителя.
Професор Микола Гаврилович Городній – наукову діяльність колективу кафедри спрямовував на розробку раціональних елементів прогресивних технологій вирощування технічних культур. Із створенням Української академії сільськогосподарських наук Городній М.Г. був переведений з головного управління науки Міністерства сільського господарства УССР до академії на посаду завідувача відділу рослинництва а, декілька років по тому Микола Гаврилович став завідувачем кафедри рослинництва цієї академії. Маючи великий досвід наукової діяльності Городнім М.Г. з 1961 по 1974 рр. очолював деканат агрономічного факультету. За тривалий період роботи на чолі кафедри професор М.Г. Городній підготував 25 докторів та кандидатів сільськогосподарських наук. Його колишні учні – О.Л. Скрипльов, П.І. Бондаренко, О.Я. Шевчук, Ю.В. Шелестов, які успішно працювали на кафедрі доцентами.
Професор Михайло Арсенович Білоножко – випускник агрономічного факультету Київського сільськогосподарського інституту. У науковій діяльності продовжував дослідження і теоретичні розробки свого наукового керівника професора Т.Т. Демиденка. Здійснював на кафедрі керівництво дослідженнями по вивченню і удосконаленню технологічних елементів інтенсивних технологій у районах змінного радіонуклідного забруднення ґрунту; по теоретичному обґрунтуванні і розробці елементів біологізації технологій; удосконаленню структури посівів кукурудзи, цукрових буряків, озимої і ярої пшениці, гречки.
За час роботи на кафедрі підготував 19 кандидатів та 4-х докторів сільськогосподарських наук. З числа його колишніх аспірантів на кафедрі
Доктор сільськогосподарських наук, професор Олексій Степанович Устименко - випускник агрономічного факультету КСГІ. Основним напрямком діяльності було вивчення морфології, анатомії та фізіологічної ролі кореневих систем у мінеральному живленні сільськогосподарських рослин, культур – кукурудзи, озимої пшениці, багаторічних трав та ін. За результатами досліджень професор О.С. Устименко отримав понад 10 авторських свідоцтв, підготував 5 кандидатів сільськогосподарських наук серед яких доценти М.Я. Дмитришак та М.І. Христинко.
Доцент Дмитро Миколайович Алімов – випускник агрономічного факультету і колишній аспірант кафедри рослинництва. Відомий як розробник рівномірно-розосередженого способу сівби зернових і технічних культур і засобів їх здійснення. Має 9 авторських свідоцтв на винаходи, автор підручника та 6 навчальних посібників для студентів сільськогосподарських вузів.
Професор Каленська Світлана Михайлівна – завідувач кафедри, член – кореспондент Національної академії аграрних наук України, Голова НМК МОН України «Аграрні науки та ветеринарія», член експертних комісій при МОН та Міністерства аграрної політики України. В 2004-2008 роках – голова експертної ради з агрономії та лісового господарства Вищої атестаційної комісії України. Голова Спеціалізованої вченої ради Д.26.004.10 при НУБіП України та член Спеціалізованої вченої ради Д.26.004.06. Член експертної комісії Держветфітослужби по експертній оцінці сортів; ТК 170 «Зернові культури та продукти їх переробки», ТК 159 „Землеробство” та інших комісій МОН України та МінАПК України. Член та експерт ряду редколегій наукових видань.
Керівник наукових вітчизняних та міжнародних проектів. Активна участь в симпозіумах, конференціях, семінарах. Під керівництвом підготовлено 1 доктора та 33 кандидата с.- г. наук.
Викладає дисципліни для ОС «Бакалавр» та «Магістр»: «Рослинництво», «Агроценологія», «Адаптивне рослинництво», «Інноваційні технології в рослинництві» та дисципліни навчальної складової підготовки аспірантів за спеціальністю «Агрономія».
Активна публікаційна діяльність - автор і співавтор більше ніж 375 публікацій, із яких 30 монографій; 7 патентів, 20 ДСТУ/ISO, ДСТУ, СОУ; 16 підручників та посібників, з яких 12 з грифом МОН України, 230 статей в наукових вітчизняних та закордонних виданнях; більш ніж 70 науково-методичних видань та типових навчальних програм. Індекс цитування в Scopus – 3, в Google Academy ( h- індекс) – 17.
Стажування в Чеському університеті наук про життя, 01 - 05.02.2016; Університеті прикладних наук Анхальт, Німеччина,16 - 26.06.2014; 8 – 14.06. 2015; Варшавський Університет наук про життя, Варшава, 05.2014; Університет про життя (ВОСU), Австрія, м. Відень, 7 - 13.06. 2013.
За наукові здобутки та впровадження наукових розробок у виробництво, змістовну організацію навчально-виховного процесу, підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена відзнаками «Відмінник аграрної освіти» ІІ ступеня (рік), «Знаком пошани Міністерства АПК» (рік), «За вагомий внесок в розвиток освіти» НМЦ Міністерства АПК (рік), відзначена грамотами, дипломами та подяками Міністерства освіти і науки України (2007, 2008р.), Міністерства агарної політики України (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014), ВАК України (2008р.) та мерії м. Києва (2004р.), Української державної насіннєвої інспекції (2008р.), НААН України (2010р.), НУБіП України (2014, 2016, 2017рр.) та інші.
Професор Рахметов Джамал Бахлул огли, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, професор кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. Наукові результати впроваджені в навчальний процес за напрямами «Біолого-екологічні основи інтродукції корисних рослин», «Фітоенергетика», «Енергетичні та сировинні рослини», «Інноваційні технології у біології і рослинництві», «Інтродукція рослин та біоконверсія».
Відомий в Україні та визнаний у світі вчений у галузі інтродукції, акліматизації, селекції нових культур, інтенсифікації продукційних процесів у біоконверсії та рослинництві. Він є автором понад 500 наукових публікацій і винаходів, в тому числі монографій – 22, брошур – 4, посібників, словників, каталогів – 8, винаходів і патентів – 43 (39 – авторських свідоцтв на сорти, 4 – патенти), Державних стандартів України – 6, Методик проведення експертизи сортів нових культур – 40. Відомою і значимою є роль його у збагаченні та збереженні різноманіття корисних рослин, внаслідок чого створено один із найбільших в Україні генофонд економічно-цінних рослин (близько 2000 таксонів) різного напряму використання.
Д.Б. Рахметов підготував 11 кандидатів наук та є керівником 5 кандидатських та 3 докторських робіт. Він досвідчений організатор наукових досліджень. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2011). За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки нагороджений премією НАН України ім. академіка В.Я. Юр’єва (2006) та ім. академіка М.М. Гришка (2010), почесними відзнаками Верховної Ради України (2011), Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, Президії НАН та НААН України і Георгієвською медаль IV ступеню (2013).
Член редакційних колегій наукових журналів «Інтродукція рослин», «Цитологія і генетика», «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». Д.Б. Рахметов – член спеціалізованих вчених рад Д 26.254.01 і Д 26.215.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій в галузі біологічних наук за спеціальностями 03.00.22 - молекулярна генетика, 03.00.20 - біотехнологія та 03.00.05 - ботаніка. Член Українського ботанічного товариства, бюро Ради ботанічних садів України, Член Українського товариства генетиків і селекціонерів, Член радіобіологічного товариства України, Член бюро Всеукраїнської асоціації біологів рослин. 
 
Наукова школа Городнього М.Г.
Рік заснування — 1973р.
Наукова діяльність школи спрямована на розробку раціональних елементів прогресивних технологій вирощування технічних культур.
Науковий напрям – розробка теоретичних і практичних основ підвищення врожайності сільськогосподарських культур; теорія і практика вирощування луб’яних культур; дія органічних і мінеральних добрив на фізико-хімічні, біологічні і фізичні властивості ґрунту, урожайність і якість конопель та інших культур, що вирощуються у сівозмінах з посівами конопель; способи використання гною, торфокомпостів, зелених і мінеральних добрив; дія добрив на урожайність і якість волокна і насіння канатника, льону-довгунця та інших луб’яних культур.
Послідовники – доктори с.-г. наук, професори Яворський О.Г., Мойсеєнко В.І., Устименко О.С., Максимчук Г.А., Каленська С.М., професор Білоножко М.А., кандидати с.-г. наук, доценти Алімов Д.М., Бондаренко П.І., Дмитришак М.Я., Літошенко М.Ф., Скрипльов О.Л., Шевчук О.Я.
Засновник – доктор сільськогосподарських наук, професор Городній М.Г.
Підготовка наукових кадрів
Підготовлено 5 докторів та 25 кандидатів наук
Напрям діяльності
рослинництво
Основні наукові праці:
1. Технічні культури. За ред. доктора с.-г. наук, професора Городнього М.Г., К.: Урожай, 1969. — 345 с.
2. Городній М.Г., Бунтош О.П. Льон-довгунець. — К.: Урожай, 1972. — 120 с.
3. Городній М.Г., Петриченко М.І., Яворський О.Г. Основи землеробства і кормовиробництва. — К.: Вища школа, 1976. — 343 с.
4. Городній М.Г., Петриченко М.І., Яворський О.Г. Кормовиробництво з основами землеробства. — К.: Вища школа, 1983. — 328 с.
 
Наукова школа Каленської С.М.
Рік заснування — 2002
Засновник - доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук Каленська С.М.
Науковий напрям. Основними напрямами наукової діяльності є рослинництво та кормовиробництво, адаптивний потенціал сільськогосподарських культур та технології їх вирощування, насіннєзнавство та методи визначення якості насіння, інноваційні технології в рослинництві.
Важливим напрямом досліджень, над якими працює проф. Каленська С.М. є виявлення особливостей впливу елементів технологій вирощування та їх комплексу, у т. ч. фізіологічно активних речовин, наноматеріалів та засобів захисту рослин на стійкість зернових, технічних та кормових культур до біотичних стресових факторів довкілля та на рівень їх продуктивності.
Послідовники – доктор сільськогосподарських наук, професор Сумського національного аграрного університету Мельник А.В., кандидат сільськогосподарських наук, заслужений артист України Андрієць Д.В., кандидат сільськогосподарських наук, керівник ФГ, заступник голови Кагарлицької Райради Коваленко Р.В., кандидат сільськогосподарських наук, керівник ФГ Малеончук О.В., кандидати сільськогосподарських наук, доценти Н.В. Новицька, Гарбар Л.А., Антал Т.В., Гончар Л.М, кандидати сільськогосподарських наук Шутий О.І., Чубко О.П. та інші.
Підготовка наукових кадрів
Під керівництвом Каленської С.М. підготовлено 1 доктора та 33 кандидата с.- г. наук.
Здобутки: С.М. Каленська – завідувач кафедри, член – кореспондент Національної академії аграрних наук України, Голова НМК МОН України «Аграрні науки та ветеринарія», член експертних комісій при МОН та Міністерства аграрної політики України. В 2004-2008 роках – голова експертної ради з агрономії та лісового господарства Вищої атестаційної комісії України. Голова Спеціалізованої вченої ради Д.26.004.10 при НУБіП України та член Спеціалізованої вченої ради Д.26.004.06. Член експертної комісії Держветфітослужби по експертній оцінці сортів; ТК 170 «Зернові культури та продукти їх переробки», ТК 159 „Землеробство” та інших комісій МОН України та МінАПК України. Член та експерт ряду редколегій наукових видань.
Активна публікаційна діяльність - автор і співавтор більше ніж 375 публікацій, із яких 30 монографій; 7 патентів, 20 ДСТУ/ISO, ДСТУ, СОУ; 16 підручників та посібників, з яких 12 з грифом МОН України, 230 статей в наукових вітчизняних та закордонних виданнях; більш ніж 70 науково-методичних видань та типових навчальних програм. Індекс цитування в Scopus – 3, в Google Academy ( h- індекс) – 17.
За наукові здобутки та впровадження наукових розробок у виробництво, змістовну організацію навчально-виховного процесу, підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена відзнаками «Відмінник аграрної освіти» ІІ ступеня (рік), «Знаком пошани Міністерства АПК» (рік), «За вагомий внесок в розвиток освіти» НМЦ Міністерства АПК (рік), відзначена грамотами, дипломами та подяками Міністерства освіти і науки України (2007, 2008р.), Міністерства агарної політики України (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014), ВАК України (2008р.) та мерії м. Києва (2004р.), Української державної насіннєвої інспекції (2008р.), НААН України (2010р.), НУБІП України (2014, 2016, 2017рр.) та інші.

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook