Кафедра рослинництва

Публікації

Підручники та навчальні посібники

·   Технології виробництва продукції рослинництва для студентів ОС бакалавр спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізація «Економічна кібернетика») у вищих аграрних навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Навчальний Посібник / С. М. Каленська, Л. М.Єрмакова, Л.А. Гарбар, Т.В.Антал. - К.: «ЦП Компрінт, 2017 - 416 с. 

·           Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві [Текст] : підручник / [Каленська С. М. та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця : Рогальська І. О., 2015. - 445, [2] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 410-412. - ISBN 978-617-7171-22-4

·           Рослинництво з основами кормовиробництва [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / С. М. Каленська [та ін.]. - Вінниця : Нілан, 2014. - 649 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 631-633. - 500 экз. - ISBN 978-617-7121-11-3

·           Історія агрономічної науки і техніки [Текст] : [навч. посіб.] / І. Д. Примак [та ін.] ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. І. Д. Примака. - Вінниця : Нілан, 2014. - 261 с. : рис. - Бібліогр.: с. 250-259. - 300 экз. - ISBN 978-617-7212-00-2

·           Ермантраут Е.Р. Методика селекційного експерименту (в рослинництві) / навчальний посібник // Харків, 2014, с. 228 – співавт. Т.І. Гопцій, С.М. Каленська, Р.В. Криворученко, Н.П. Турчинова, О.І. Присяжнюк.

·           Технічні культури [Текст] : навч. посіб. / [Жатов О. Г. та ін.] ; за ред. д. с.-г. н., проф. О. Г. Жатова, д. с.-г. н., проф. С. М. Каленської. - Суми : Університетська книга, 2013. - 358 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 350-352. - 300 экз. - ISBN 978-966-680-655-3

·           Біологія та екологія сільськогосподарських рослин / В. Д.Паламарчук, І. С. Поліщук, С. М. Каленська, Л. М. Єрмакова. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2013. – 712 с.

·           Система сучасних інтенсивних технологій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. Д. Паламарчук та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Вінниця : [б. в.], 2012. - 369 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 364-366. - ISBN 978-966-2585-26-1

·           Міжнародні правила з тестування насіння [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Волкодав та ін.] ; за ред чл.-кор. НААН України, проф. В. В. Волкодава. - Херсон : Олді-плюс, 2011. - 414 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 412-414. - 300 экз. - ISBN 978-966-2393-52-1

·           . Каленська С.М., Новицька Н.В., Жемойда В.Л., Качура Є.В. та ін. Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур: Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист № 1/11-35 від 05.01.2011 р.) / За ред. С.М.Каленської. – Вінниця: Нова Книга. – 2011. – 300 с.

 

Монографії

·   Пшениця. Яра: Біологія, морфологія, технологія вирощування. Монографія. С.М. Каленська , А.О. Рожков, Т.В. Антал, Л.А. Гарбар,  О.В. Малеончук.- К.: "ЦП КОМПРІНТ", 2017.-384 с.

·           Рожков А.О. Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України: [кол. монографія] / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська, М.А. Бобро, Л.М. Пузік. ‒ Х.: Майдан, 2014. ‒ 340 с.

·           Рожков А.О. Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобережному та Північному Лісостепу України / А.О. Рожков, В.К. Пузік, С.М. Каленська, Л.М. Пузік, М.А. Бобро, О.В. Чигрин, Т.В. Антал. – Х.: Майдан, 2015. – 434 с.

·           Sendžikienė E. Biodujos – alternatyvus kuras transportui / E. Sendžikienė, S. Kalenska, V. Makarevičienė. – Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012. – 48 с.

·           Рапс и сурепица. Выращивание, уборка, использование / Д. Шпаар, С. Каленская, Д. Драгер, Ф. Эльмер. – Киев: Издательский дом «Зерно», 2012. – 368 с.

·           Зерновые культуры - выращивание, уборка, хранение и использование / [Д. Шпаар, Д. Драгер, С. Каленская та ін.]. – Киев: Издательский дом "Зерно", 2012. – 704 с.

·           Кукуруза: выращивание, уборка, хранение и использование / [Д. Шпаар, К. Гинапп, С. Каленская та ін.]. – Киев: Издательский дом «Зерно», 2012. – 464 с.

·           Biodiesel: surowce, technologie produkcji i wlasciwosci / [С. Каленська, Д. Рахметов, В. Каленський та ін.]. – Kaunas, 2011. – 102 с.

 

Статті та тези

·             Гарбар Л.А. Продуктивність ріпаку озимого за пливу позакоренених підживлень / Гарбар Л.А.,  Антал Т.В., Романов С. // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. № 2 . -2016 р.- С.174-178.

1.·   ·  Assessment of ecological plasticity and stability of sunflower hybrids (Helianthus annuus L.) in Ukrainian Steppe .Ukraine Journal of ecology Vol 8, № 1, ( 2018) http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_214 DOI: http://dx.doi.org/10.15421/ 2018_216 289 - 296        / O. A. Eremenko, V. V. Kalitka, S. M. Kalenska, V. M. Malkina
2.·    ·  Influence colloidal solutions of nanomolybdenum on the efficiency of symbiotic nitrogen fixation in legumes (pea, chickpea)                    Agriculture & Forestry / Poljoprivreda i Sumarstvo. 2017, Vol. 63 Issue 4, p. 83-89. 7p. ISSN: 0554-5579 DOI:10.17707/ AgricultForest.63.4.09 Accession Number:127096065 / Honchar L. Kalenska S. Novictska N. Pylypenko V. Stolyarchuk T. Zawieja J. Scherbakova O.
         ·   Довговічність насіння олійних культур    стаття Вісник аграрної науки.- №12.- 2017.         C.63 – 70 Каленська С.М. Єременко О.А. Новицька Н.В. Степаненко Ю. Столярчук Т. Таран В.Г. Риженко А.
       · Sunflower productivity under the effect of AKM plant growth regulator in the conditions of the southern steppe of Ukraine/ O.A. Ieremenko, V. Kalitka, S. Kalenska Agricultural Science and Practice Vol.4, No.1, 2017. – P.11-19. https://doi.org/10.15407/agris
        ·  Розвиток кореневої системи кукурудзи на ранніх етапах розвитку . Науковий вісник НУБІП України. Вип.269 Серія: Агрономія.2017. С.10-17Каленська  С.М. Таран В.Г.Данилів П.O.     
6.      

·              Гарбар Л.А. Особливості формування продуктивності посівів ріпаку ярого за впливу норм висіву та удобрення / Гарбар Л.А.,  Антал Т.В., Романов С. // Вісник Полтавської державної аграрної академії № 4.-2016 р.- С.174-178.

·                Антал Т.В. Польова схожість та урожайність пшениці твердої ярої та м’якої при застосуванні мінеральних добрив в умовах Лісостепу України / Антал Т.В., Гарбар Л.А., Малеончук О.В., Корпан А.С., Трет'як Д.А. //Вісник Полтавської державної аграрної академії № 4.-2016 р.- С.174-178.

·                Гарбар Л. А., Вплив позакореневих підживлень на формування продуктивності ріпаку ярого / Гарбар Л. А., Антал Т. В., Никифоренко А. О. Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск № 1 (38). –   Том 23. – Иваново: МАРКОВА А.Д., 2015. – С.38-42.

·                 Гарбар Л.А. Стахнюк Н., Андрієвський О. Оптимізація  умов живлення  ріпаку озимого//Сборник научных трудов Sworld. - Выпуск 1(38). Том 23.- Иваново :  Маркова АД, 2015 - С. 46-49 . -

·                 2. Антал Т.В./ Влияние элементов технологии выращивания на посевные качества зерна и семян  пшеницы яровой твердой/ Антал Т.В., Гарбар Л.А //. Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск № 1 (38). –   Том 23. – Иваново: МАРКОВА А.Д., 2015. – С.38-42. 

·                 3. Гарбар Л. А., Вплив удобрення на вміст хлорофілу в рослинах ріпаку ярого / Гарбар Л. А., Антал Т. В., Никифоренко А. О. Мультидисциплинарный научный журнал "Архивариус"Сборник научных публикаций "Наука в современном мире" 20 октября г. Киев -2016. - с.62-66.

·                 Гарбар Л.А.,  Антал Т.В., Кулик В.С. Вплив азотного живлення на формування продуктивності ріпаку озимого // Науковий вісник НУБіП України. 2015 р. - № 210.- Ч. 1.- С.129-134.

·                 Antal T. V., Garbar L.А., V.S. Kulyk Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivity // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету № 2 (250) т.1.-2015 р. С.174-178.

·            Гарбар Л.А. Влияние минерального питания на формирование    продуктивности рапса озимого / Л.А. Гарбар, Э.Н. Горбатюк  /  Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 1 (135),   2016. С. 2831.

·            Гарбар Л.А., Радзевелюк А.Н. Влияние элементов технологии возделывания на продуктивность сои  / Гарбар Л.А., Редзевелюк А.Н. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 7 (153), 2017.- 49-52 с.

·            Горбатюк Э.Н., Гарбар Л.А. Формирование производительности посевов подсолнечника при различных условиях сева / Гарбар Л.А., Редзевелюк А. Н. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 8 (154), 2017.- 53-58 с.

·            Гарбар Л. А. Особливості формування продуктивності посівів соняшнику / Гарбар  Л. А., Горбатюк  Е. М. // Вісник Полтавської державної аграрної академії № 1-2.- 2017 р.- С. 24-27.

·             Кнап Н. В. Урожайність картоплі залежно від норм висаджування та маси садивного матеріалу  / Кнап Н. В., Гарбар  Л. А., // Вісник Полтавської державної аграрної академії № 1-2.- 2017 р.- С. 30-34.

·           Гарбар Л.А. Вплив різних умов сівби на формування продуктивності посівів соняшнику / Гарбар Л. А., Горбатюк Е. М. // Вісник Полтавської державної аграрної академії № 3.- 2017 р.- С. 22-28.

·           Гарбар Л.А. Формування врожайності ріпаку озимого  під впливом  позакореневих підживлень// Л.А.Гарбар,  Т.П. Яцишина, С.П. Романов// Тези доповідей Всеукраїнської  студентської конференції «Студенти-агробіологи – сільськогосподарському виробництву», 22-23 березня 2017 р. – К.:2017.- С.50-51.

·          Гарбар Л.А. Вплив густоти  стояння рослин  соняшника на формування його продуктивності// Л.А.Гарбар,   А.О. Никифоренко, Т.В. Ковтун// Тези доповідей Всеукраїнської  студентської конференції «Студенти-агробіологи – сільськогосподарському виробництву», 22-23 березня 2017 р. – К.:2017.- С.51-52.

·          Гарбар Л.А. Продуктивність сої за впливу удобрення  та інокуляції насіння// Л.А.Гарбар,   Т.С. Федорчук, І.Ю Левченко// Тези доповідей Всеукраїнської  студентської конференції «Студенти-агробіологи – сільськогосподарському виробництву», 22-23 березня 2017 р. – К.:2017.- С.52-53.

·            Горбатюк Е. М. Вплив строків сівби  та ширини  міжрядь  на формування продуктивності соняшника // Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А./  Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта,наука, виробництво)» присвячена 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича (22-24 травня 2017 року м. Київ) - К.: НУБіП України. -2017.- С.72-73.

·           Кнап Н.В.  Вплив норм висаджування  та маси садивного  матеріалу на урожайність картоплі // Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А./  Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта,наука, виробництво)» присвячена 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича (22-24 травня 2017 року м. Київ) - К.: НУБіП України. -2017.- С.93-94.

·            Каленська С.М. / Формування продуктивності посівів соняшнику за впливу строків сівби та ширини міжрядь / С. М.  Каленська, Горбатюк Е. М., Гарбар Л. А. // Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 110- річчю від дня народження академіка-селекціонера Василя Миколайовича Ремесла «Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки» (с.Центральне 20 жовтня 2017 р). - с.Центральне. -2017.- С.115-116.

·   Рахметов Д.Б. Збереження та збагачення колекції енергетичних рослин НБС ім.М.М.Гришка НАН України / Д.Б. Рахметов //Вісник НУБІП. – №2. – 2017. – С.

·   Котюк Л.А. Оцінка успішності інтродукції ароматичних рослин родини в умовах Полісся України /Л.А. Котюк, Д.Б.Рахметов, Т.В.Пінкіна //Інтродукція рослин. – №1(73). – 2017. – С 11-21.

·   Рахметов Д.Б. Роль интродукции и селекции в минимализации послелствий Чернобыльской каткстрофы / Д.Б. Рахметов, В.П. Фещенко, Волощук В.П., С.О. Рахметова // Радіоекологія. – Житомир вид-во ЕЦ «Укрекобіокон. 2017. – С.205-210.

·   Каленська С. М. Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, Б. Ю. Токар // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2015. - Вип. 23. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2015_23_6

·           Каленська С. М. Польова схожість насіння пшениці ярої залежно від глибини загортання [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, Л. Д. Карпенко // Агробіологія. - 2015. - № 1. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2015_1_5

·           Каленська С. М. Вплив мінеральних добрив та ретардантного захисту на урожайність ячменю ярого пивоварного [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, Р. М. Холодченко, Б. Ю. Токар // Агробіологія. - 2015. - № 1. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2015_1_15

·           Каленська С. М. Асиміляційна діяльність посівів нуту залежно від сортових особливостей та передпосівної обробки насіння / С. М. Каленська, О. М. Щербакова, Л. М. Гончар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. - 2014. - Вип. 9. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_agro_2014_9_28

·           Каленська С. М. Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, В. І. Рожко, Л. В. Малинка, І. Т. Барзо // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2014. - Вип. 85. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_85_16

·           Каленська С. М. Технологічні особливості вирощування коріандру посівного в умовах Правобережного Лісостепу України / Каленська С. М., Жовтун М. В. // Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив: Мат. наукової конф. Бот. сад ім. Гришка, 9-11 вересня 2014. – Київ - C. 125 – 127.

·           Каленська С. М. Соргові культури як джерело цінної сировини для виробництва біопалива / Каленська С. М., Гринюк І.В. , Каленський В.П. // Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив: Мат. наукової конф. Бот. сад ім. Гришка, 9-11 вересня 2014. – Київ - С. 33-36.

·           Каленська С. М. Зернові культури - продовольча та  енергетич на безпека людства / Каленська С. М., Новицька Н.В. , Черній В.П., Ташева Ю.В. // Біологічні ресурси і новітні біотехнології виробництва біопалив: Мат. наукової конф. Бот. сад ім. Гришка, 9-11 вересня 2014. – Київ - С. 18 -21.

·           Каленська С. М. Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, І. Т. Барзо // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(1). - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(1)__5

·           S. Kalenska. Plant resources of Ukraine in solving of food and energy security / S. Kalenska, V. Kalenskiy, I. Kachura, N. Kovalenko // Rolnictwo, gospodarka, obszary wielskie – 10 lat w Unii Europelskiel, Warshawa: Wydawnictwo SGGW, 2014. - P.147 – 157

·           Каленська С. М. Пластичність та стабільність сучасних сортів і гібридів ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу України [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, А. В. Мельник, О. Г. Полежай // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Агрономія і біологія. - 2013. - Вип. 3. - С. 238-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_agro_2013_3_64

·           Поширення тритикале у світі [Текст] / В. М. Плакса, С. М. Каленська, П. П. Король // Сучасні аграрні технології : інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - N 1. - С. 34-37.

·           Каленська, С. М. Енергетичні рослинні ресурси і забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки [Текст] / С. М. Каленська, Н. В. Кнап // Біоенергетика = Bioenergy : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2013. - N 2. - С. 28-31.

·           Гончар Е. Н., Щербаков А. В., Лопатько К. Г., Гончар Л. Н., Чеботарь B. К., Каленская C. М. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОБНО-РАСТИТЕЛЬНОГО СИМБИОЗА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ БИОПРЕПАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОЧАСТИЦ БИОГЕННЫХ МЕТАЛЛОВ // Достижения науки и техники АПК . 2013. №12. С.30-34.

·           Каленська С. М. Особливості росту і розвитку рослин сорго залежно від видових, сортових особливостей та удобрення культури в умовах правобережного Лісостепу України / С. М. Каленська, І. П. Гринюк // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2013. - Вип. 17(1). - С. 359-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2013_17(1)__85

·           Каленська С. М. Економічна оцінка вирощування сорго цукрового залежно від сортових особливостей та норм добрив в умовах правобережного Лісостепу України / С. М. Каленська, І. П. Гринюк // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2013. - Вип. 18. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2013_18_18

·           Каленська С. М. Вплив нітрагінізації та мінеральних добрив на формування врожаю та якість зерна сортів нуту [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, І. Т. Барзо // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(2). - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(2)__3

·           Каленский С. Альтернативное растительное сырьё для производства биодизеля / Каленский С., Юник А., Каленский В., Макарявичене В., Сенджикене Э. // Известия ТСХА. – 2013. - № 6. - С. 34- 42.

·           Makarevičienė V. The use of Oilseed Meal for the Production of Biogas / Makarevičienė V., Kalenska S., Skorupskaitė V., Yunik A., Gumbytė M. // Rural Develop-ment 2013: Innovations and Sustainability: Proceedings of the Intern. Scientific Conference, 28–29. 11. 2013, Kaunas: Akademija. - V. 6.- Issue 3, ISSN 1822-3230 - P. 75 – 79

·           Makarevicienea V. Opportunities for the use of chufa sedge in biodiesel production / Makarevicienea V., Gumbytea M., Yunik A., Kalenska S., Kalenskii V., Rachmetov D., Sendzikienea E. // Industrial Crops and Products. - 2013. – V 50. – ISSN 0926. P. 633–637

·           Kalenska S. Prospects of Sorghum (Sorghum Moench) Bioenergetic Potential in Ukraine / Kalenska S., Rakhmetov J., Kalenskiy V., Iunyk A., Kachura I., Grynyuk I., Makareviciene V., Sendzikiene E., // Rural Develop-ment 2013: Innovations and Sustainability: Proceedings of the Intern. Scientific Conference, 28–29. 11. 2013, Kaunas: Akademija. - V. 6.- Issue 3, ISSN 1822-3230. P. 60 - 64

·           Каленська С. М. Вплив доз мінеральних добрив та сортових особливостей на вихід цукру та біоетанолу із сорго цукрового в умовах правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / С. М. Каленська, І. П. Гринюк // Збірник наукових праць [Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків]. - 2012. - Вип. 15. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2012_15_49

·           Вплив погодних умов та застосування біогенних металів для поліпшення посівних якостей насіння нуту / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, І. Т. Барзо // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2012. - Вип. 176. - С. 12-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2012_176_3

·           Стороженко, В. О. Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої [Текст] / В. О. Стороженко, В. І. Макаренко, Р. В. Коваленко, С. М. Каленська // Вісник аграрної науки : науково - теоретичний журнал Української академії аграрних наук. - 2012. - N 3. - С. 17-20.

·           Каленська, С. М. Формування врожаю нуту під впливом елементів технології вирощування [] / С. М. Каленська, Н. В. Новицька, І. Т. Нетупська // Вісник Полтавської державної аграрної академії : науково - виробничий, фаховий журнал . - 2012. - N 2. - С. 21-25.

·           Дерев'янський, В. П. Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування сої [Текст] / В. П. Дерев'янський, С. М. Каленська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету : наук. - теорет. зб. / редкол. : В. М. Микиктюк (голов. ред.) [та ін.]. - Житомир, 2012. - № 1 (30), т. 1. - С. 137-143

·           Каленська, С. М. Вплив мінеральних добрив на структуру врожаю пшениці твердої ярої в Правобережному Лісостепу України [] / С. М. Каленська, Т. В. Антал // Біоресурси і природокористування : науковий журнал. - 2012. - Том Т. 4, N 1/2. - С. 42-49.

·           Каленська С. М. Формування продуктивності картоплі в умовах Закарпаття / С. М. Каленська, Н. В. Кнап // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2012. - Вип. 176. - С. 17-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2012_176_4

·           Каленська, С. М. Стан та перспективи виробництва нуту в Україні [] / С. М. Каленська, І. Т. Нетупська // Біоресурси і природокористування : науковий журнал . - 2011. - Том Т. 3, N 3/4. - С. 55-60.

 

Патенти

·           Пат. 102448 Україна МПКG01N 33/10 Спосіб відмивання пшеничної клейковини / Черниш П. Г., Каленська С. М. - № a 2011 13783 заявл. 23.11.2011; опубл. 10.07.2013, Бюл.№ 13.

·           Пат. 99779 Україна МПКB65G 53/06 Пристрій для нагнітального пневмотранспорту / Черниш П. Г., Каленська С. М. - № a 2011 02500 заявл. 02.03.2011; опубл. 25.09.2012, Бюл.№ 18.

 

Навчально-методичні роботи

·           Методичні рекомендації до виконання лабораторного заняття і самостійної роботи з дисципліни «Біологія та екологія сільськогосподарських культур» на тему: «Конус наростання, особливості формування за етапами органогенезу та залежно від факторів зовнішнього середовища» студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 – «Агрономія»; [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л. М., Гончар Л.М., Сонько Р.В.] – К.: Друк «ЦП «КОМПРИТ», 2015 – с. 71.

·           Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичного заняття студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 – «Агрономія» на тему «Біологічний контроль за ростом, розвитком і органогенезом рослин сільськогосподарських культур»; [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л. М., Гончар Л.М., Сонько Р.В.] – К.: Друк «ЦП «КОМПРИТ», 2015 – с. 79.

·           Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичного заняття на тему «Морфофізіологічний аналіз рослин» з дисципліни «Технологічні і маркетингові засади виробництва зернових культур» студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101 – «Агрономія»; [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л. М., Гончар Л.М., Сонько Р.В.] – К.: Друк «ЦП «КОМПРИТ», 2015 – с. 76.

·           Рослинництво. Методичний посібник до виконання курсового проекту для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 - «Агрономія» для Бобровицького НіКП. [уклад: Каленська С.М., Новицька Н.В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – с. 48

·           «Методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур» Робочий зошит до вивчення дисципліни «Насіннєзнавство» для спеціальності 8.09010101 – „Агрономія” ОКР «МАГІСТР». [уклад: Каленська С.М. Новицька Н.В., Карпенко Л.Д.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – с. 45

·           Methodological guidance for course “crop production” for bachelors training in speciality 6.080101 “Сartography, geodesy and land management”. – [draf.: Kalenska S., Novictska N. V., Kachura I. V.] K.: Publishing center of NULES of Ukraine, 2014. – Р. 20.

·           Рослинництво з основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур. Методичний посібник до виконання курсового проекту для студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки 6.090101 - «Агрономія» з ознаками спеціальності «Селекція і генетика сільськогосподарських культур». [уклад: Каленська С.М., Нідзельський В.А., Новицька Н.В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – с. 48

·           Методичні рекомендації з підготовки магістерських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.09010101 - «Агрономія» факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів агропромислової і природоохоронної галузей. [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л. М., Дмитришак М.Я., Новицька Н. В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – с. 40

·           Методичні рекомендації з підготовки бакалаврських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090101. - «Агрономія» агробіологічного факультету. [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Новицька Н.В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – с. 42

·           Методичні рекомендації з підготовки бакалаврських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090101 - «Агрономія» факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів агропромислової і природоохоронної галузей. [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Новицька Н.В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – с. 42.

·           Робочий зошит «Визначення якості насіння» для ОКР «Бакалавр» 6.090101 «Агрономія» та «Селекція і генетика». [уклад: Каленська С.М., Новицька Н.В., Карпенко Л.Д.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – с. 44.

·           Рослинництво Методичний посібник до виконання курсового проекту для студентів вищих навчальних закладів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 - «Агрономія» з ознаками спеціальності «Плодоовочівництво та виноградарство». [уклад: Каленська С.М., Новицька Н.В., Гарбар Л.А.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – с. 48.

·           Рослинництво Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для підготовки до вхідного тестового контролю знань студентами заочної форми навчання з напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» для Бобровицького НІКП. [уклад: Каленська С.М., Новицька Н.В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – с. 13.

·           Технологія виробництва продукції рослинництва Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдання для підготовки до вхідного тестового контролю знань студентами заочної форми навчання з напряму підготовки 6.080101 – „Геодезія, картографія та землеустрій”. [уклад: Каленська С.М., Новицька Н.В., Карпенко Л.Д., Гончар Л.М.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – с. 13.

·           Рослинництво Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами ОКР «Магістр» спеціальності 8.09010101. - «Агрономія». [уклад: Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Дмитришак М.Я., Новицька Н.В., Гарбар Л.А., Качура Є.В.] – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2012. – с. 33.

 

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

МОНОГРАФІІ

1.     Шпаар Д. Точное сельское хозяйство / Монографія / Шпаар Д,. Захаренко А. , Каленская С., Якушев В. / Санкт-Петербург-Пушкин . - 2009. -  397 с.

 

ФІОЕНЕРГЕТИКА, РОСЛИННІ РЕСУРСИ, ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

2.     Шпаар Д. Возобновляемые растительные ресурсы / Монографія /Шпаар Д., Драгер Д., Каленська С., Рахметов Д. /Санкт-Петербург-Пушкин, 2006.–Т.1.- 415с.

3.     Kalenska S. Bioresourse potential of Ukraine in settling of production and energy security // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». - К., 2012. – Вип. 176.- Р.25 – 33

4.     Рапс и сурепица Выращивание, уборка, использование / Шпаар Д., Драгер Д., Эльмер Ф., Каленская С. и др. /  К.: ИД «Зерно», 2012. – 368с.

5.     Sendžikienė E., Makarevičienė V. Kalenska S. Exhaust emissions from the engine running on multicomponent fuel.         Transport 2012; 27(2): ICID: 1033447 IC™ Value: 3.00.         Р. 111-117

6.     Gumbytмe М, Makarevieiene V, Kalenska S.,  Junik А. (2013). Aliejingųjų augalų aliejaus panaudojimo galimybės biodyzelino gamybai //Žemės ūkio mokslai, 20(1), 1-9. DOI: 10.6001/zemesukiomokslai.v20i1.2633

 

7.     АГРОЦЕНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ, АДАПТАЦІЯ

 

8.     Кавецький В.М., Каленська С.М., Піскунова Л.Е. Трансформація пестицидів в агроценнозах залежно від їх структурно-функціональної організації // Зб. наук. праць Подільської аграрної технічної академії. - 2001. - Вип. 9.- С. 172-174        

9.     Каленська С.М., Дегодюк С.Е. Технології вирощування і накопичення важких металів в зерні озимих культур // Вісник Львівського ДАУ: Агрономія. - Львів, – 2001. - № 5. -С. 142-148      

10.                       Свєтлова Н.Б., Таран Н.Ю., Каленська С.М., Панталієнко А.В. Регулятори росту та формування адаптивних реакцій рослин до посухи // Науковий вісник НАУ. - К., 2002. - №.58  С. 11-17.

11.                       Каленська С.М. Управління продуктивністю агроценозів озимих зернових культур //Приёмы повышения урожайности растений: от продуктивности фотосинтеза к современным биотехнологиям: мат. межд. научн.-практ. конф. -  Киев, 2003.-С. 38-42.  

 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ

12.           Каленська С.М. Технологія використання наночасток металів для підвищення врожайності озимої пшениці //       Сучасні тенденції розвитку с.-г. науки: Міжнародна науково-практична конференція. - Львів: Львівська аграрна фундація, 2012.-С. 69-71

13.           Нанотехнології в сучасному сільському господарстві / Ситар О.В., Новицька Н.В., Таран Н.Ю. , Каленська С.М., Ганчурін В.В. // Фізика живого. – 2010. - № 3. – Т 18. С. 113-116

14. Застосування нанопрепаратів в технології вирощування сої / Каленська С.М. Лопатько К.Г., Новицька Н.В., Андрієць Д.В.// Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2010: Межд. научно - практ. интернет-конференция, 21 - 30. 06 2010 www.sworld.com.ua  С. 1-5

15. Використання біологічно-активних препаратів на основі нанорозмірних частинок металів в технології вирощування сої  / Каленська С.М., Новицька Н.В., Андрієць Д.В., Холодченко Р.М.// Вісник Харківського НАУ. Серія Біологія. – 2010. - Ч.2, С. 24-32

16. Вплив азотного живлення та наночастинок металів на вміст пігментів у рослинах сої / Таран Н.Ю., Каленська С.М., Ситар О.В, Новицька Н.В., Гарбар Л.А.// Таврійський вісник. -2010. - № 71. С. 56-62

17.   Морфофізіологічні характеристики та урожайність рослин сої за дії неіонних колоїдних розчинів металів /Ситар О., Каленська С.М., Новицька Н., Свєтлова Н., Таран Н.//Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Біологія. - 2011. - №58. - С. 44-47

18.           Каленська С.М., Лопатько К.Г., Новицька Н.В., Андрієць Д.В., Ішлер С.Ю. Ефективність застосування біогенних металів та біоактивних препаратів при вирощуванні сої // Наукові доповіді НУБіП. - 2011. – № 5 (27). С. 1-11 - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_5/ 11ksm.pdf

19. Каленская С.М., Новицкая П.В., Рожко В.И., Малинка Л.В.,Барзо И.Т. Улучшение посевных качеств семян нута с помощью наночастиц биогенных металлов // Сборник научных трудов Уманского НУС .- Выпуск №85.-Ч.1.-2014.- 79 – 83 http://journal.udau.edu.ua/ru/arxv-nomerv/2014/

20. N.А. Makarenko, S.M. Kalenska  , L.V. Rudnitska . The biological efficacy and еnvironmental safety of nanoagrochemicals // Науковий вісник НУБІП України. Серія: агрономія.- 2015.- № 210

21. Shcherbakova E.N., Shcherbakov A.V., Andronov E.E., Gonchar L.N., Kalenskaya S.M., Chebotar V.K.. Сombined pre-seed treatment microbial inoculans with  and Mo nanoparticles changes composition of root and rhizosphere microbiome structure of chickpea (Cicer arietinum L.) plants// Simbiosis . Springer Science +Business Media Dordrecht, 13 page. Published online 04 January 2017  link.springer.com/article/10.1007%2Fs13199-016-0472-1 . DOI: 10.1007/s13199-016-0472-1

 

1.     ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ

 

2.     Озимі зернові

3.     Каленська С.М. Якість зерна озимих культур залежно від технологій вирощування /С.М. Каленська // Вісник ХНАУ: Зб. наук. пр. Харківського нац. університету. Серія „Рослинництво, селекція і насінництво”. – 2002. - № 5. - С. 3-7.

4.     Каленська С.М.,Матвієнко А.І. Формування урожайності озимих зернових культур за рахунок компенсаційної здатності структурних компонентів      //Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2013. - Вип. 66.-С. 35-40

5.     Kalenski V.,Kachura I., Gonchar L.,Matvienko A. Role of fertilizers and growth regulators in the improvement of winter wheat resistance to stress and yield     // Nährstoff  - und Wasserversorgung der  Pflazenbestande unter  den Bedingungen der Klimaerwarmung / Internationale wissenschaftliche Konferenz am 18. und 19. Oktober 2012 in Bernburg-Strenzfeld.- 2014 .- ISBN: 978-3-86011-069-0 P. 65-71      

 

6.     Kalenska S., Kovalenko R., Kachura I.,Novictska N. Impact of weather conditions and fertilizers on growth and yield potential of cereal // Nährstoff  - und Wasserversorgung der  Pflazenbestande unter  den Bedingungen der Klimaerwarmung / Internationale wissenschaftliche Konferenz am 18. und 19. Oktober 2012 in Bernburg-Strenzfeld.- 2014 .- ISBN: 978-3-86011-069-0 . - Р. 45-49

7.     Каленська С., Токар Б., Ташева Ю. Управління стійкістю рослин зернових культур до вилягання // Наук. вісник НУБіП України. Серія «Агрономія». – 2015. -Вип. 210.- Ч.1. - С. 22 – 30 

 

8.     Пшениця озима

9.     Свєтлова Н.Б., Бацманова Л.М., Каленська С.М. , Сенчугова Н.А., Макаренко В.І. Агроекологічне випробування сортів озимої пшениці в умовах українського Полісся //       Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Біологія. – 2002.- Вип. 37.-С. 108-111

10.                       Каленська С.М.,Танчик С.П., Дмитришак М.Я. Загальні особливості вирощування озимої пшениці //Агроном. – 2004. - № 3 (5).       С. 22-27    

11.                       Каленська С.М., Черныш П.Г. Как повысить класс пшеницы // Зерно. – 2009.- №2(34).      С. 72 -75   

12.                       Каленська С.М. Технологія використання наночасток металів для підвищення врожайності озимої пшениці //      Сучасні тенденції розвитку с.-г. науки: Міжнародна науково-практична конференція. - Львів: Львівська аграрна фундація, 2012.-С. 69-71

13.                       Kalenska S., Kalenski V.Kachura I.,  Gonchar L., Matvienko A. Role of fertilizers and growth regulators in the improvement of winter wheat resistance to stress and yield // Nährstoff  - und Wasserversorgung der  Pflazenbestande unter  den Bedingungen der Кlimaerwarmung / Internationale wissenschaftliche Konferenz am 18. und 19. Oktober 2012 in Bernburg-Strenzfeld.- 2014 .- ISBN: 978-3-86011-069-0  P. 65-71    

14.                       Каленська С.М., Ташева Ю. Компенсаційна здатність структурних компонентів урожайності сортів пшениці озимої // Вісник Житомирського національного агроекологічного ніверситету». – 2015.- №2 (50), т.1.-     С. 233 – 239       

15.                       Дубовик Д.Ю., Сіроштан А.А, Каленська С.М. Ефективність сумісного застосування біодобрив і засобів захисту рослин у технологіях вирощування пшениці м’якої озимої // Наукові доповіді Національного університету.- №4.- 2016

16.                       Ташева Ю.,  Каленська С., Лібхард П.  Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м’якої озимої залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України.- №4.- 2016

17.                       Петуненко Ю. В., Каленська С. М., Лібхард П. Сортові особливості формування врожайності та якості зерна пшениці м‘якої озимої залежно від азотного живлення в умовах семіарідної кліматичної зони // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія» – К. : ВЦНУБіП України, 2016.- Вип. 235. – С. 9 - 24.

18.                       Каленська С.М. Управління формуванням продуктивності пшениці озимої в осінній період. Агробізнес.. 2017 . № 20        

 

19.                       Тритикале озиме, Жито озиме

20.                       Эффективность применения азотных удобрений и ретардантов на интенсивных посевах тритикале        Тезисы       Вклад молодых уче-ных в интенсифика-цию сельского хозяй- ства / Конф. молодых ученых и специалис-тов. – Чабаны, 1990

21.                       Оптимизация азотного питания тритикале при интенсивной технологии возделывания     Тезисы       Проблема экологизации азотного питания растений в интенсив-ном земледелии / Всеоюз. конф. –Новосибирск, - 1990

22.                       Интенсивная технология возделывания тритикале в условиях северной части Лесостепи Украины     Тезисы       Освоение интенсивных технологий возделывания зерновых культур: Тез. докл. конф. – Волгоград, - 1990

23.                       Морфофизиологические особенности формирования продуктивности тритикале         Тезисы       Вклад молодых ученых в интенсификацию сельского хазяйства: Тез. конф. молодых ученых и специалистов. – Київ, -Ч. 3. – 1990

24.                       Действие физиологически активных веществ на устойчивость зерновых культур к полеганию        Депо-ниро-ванная статья       Деп. в УкрНИИНТИ.- №908. - Ук-91. – К. - 1991.

25.                       Кравченко Л.А., Винничук В.М., Каминский В.Ф., Каленская С.М. Интенсификация выращивания озимой ржи и тритикале в условиях Лесостепи и Полесья Украины // Увеличение производства зерна важнейшая задача аграрной науки: Сб.научных трудов. – Мироновка, 1992 .- Ч.2.- С.178-187.

26.                       Интенсивная технология возделывания тритикале // Научно-технические разработки, прошедшие производственную проверку и рекомендованные для внедрения в производство .- Институт земледелия. - Чабаны. -1992. - С. 12-13.

27.                       Грицай А.Д., Кравченко Л.А., Каминский В.Ф., Каленская С.М., Кононюк Л.М. и др. Эффективность применения ретардантов в интенсивных технологиях возделывания зерновых культур // Материалы конф. “Перспективы создания экологически безопасных регуляторов роста растений, средств защиты и технологий их применения в производстве сельскохозяйственной продукции. – К.: “ Знание ”. -1992. - С. 22.

28.                       Кравченко Л.О., Каленська С.М., Вінничук В.М., Янішевський С.Б.  Еколого-збалансовані системи живлення тритікале // Тези конф. “Екологія Полісся: проблеми, сучасність, майбутнє”. – Харків: ІГА, 1993.- Ч. 2.- С. 33-35.

29.                       Каленська С.М., Кононюк Л.М. Ефективність застосування регуляторів росту на посівах озимої пшениці та тритикале // Тези конф. ”Сільське господарство України – проблеми, сучасне, майбутнє”. – Чабани. – 1993.- С. 9.

30.                       Енергозберігаюча технологія вирощування озимого жита та тритикале в умовах Лісостепу і Полісся України // Агротехперспектива. Виставка-ярмарок Методичні рекомендації. – К.: Міністерство с.-г. і продовольства України. УААН.–1993.-  2с.

31.                       Кравченко Л.О., Камінський В.Ф, Каленська С.М., Ліпницький А.О. Сучасні технології вирощування озимого жита // Землеробство. К.: Урожай – 1994.-Вип. 69.- С. 34–38.

32.                       Таран Н.Ю., Оканенко А.А., Кравченко Л.А., Мусиенко Н.Н., Каленская С.М. Адаптивный потенциал сортов и линий тритикале в условиях Лесостепи Украины / Деп. в ГНТБ Украины. - №857 – Ук-94. – Киев. – 1994.-39 с.

33.                       Каленська С.М., Дмитришак М.Я. Вплив добрив на формування продуктивності тритікале в онтогенезі // Матеріали конф. професорсько-викладацького складу та аспірантів Національного аграрного університету ”Проблеми агропромислового комплексу: пошук, досягнення”. - Агрономія. - К.:  НАУ.-1994. – С. 6.

34.                       Дмитришак М.Я., Каленська С.М., Вплив ретардантів на продуктивність і якість зерна тритікале // Матеріали конф. професорсько-викладацького складу та аспірантів Національного аграрного університету ”Проблеми агропромислового комплексу: пошук, досягнення”. – Агрономія. – К.:  НАУ. -1994. - С. 7.

35.                       Грицай А.Д., Каленская С.М., Кононюк А.В. Тритикале в Украине // Натураліум. -1995 .- № 1-2. – С. 6-7.

36.                       Каленська С.М., Кононюк А.В. Тритикале – цінна зернова культура // Пропозиція. -1996.- №3.- С. 31.

37.                       Каленська С.М., Кононюк А.В. Продуктивність озимого тритикале залежно від технологій вирощування // Землеробство. - Міжвідомчий тематичний наук. зб. – Київ. – 1996.- Вип. 71.- С. 78-81.

38.                       Каленська С.М., Кононюк А.В. Технологічні аспекти продуктивності озимого тритикале // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К. -1996.-. Випуск 1.- С. 72-76.

39.                       Каленська С.М. Регулятори росту в технологіях вирощування тритикале // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К. Нора-прінт -1997.- Випуск 1.-   С. 42-44.

40.                       Кравченко Л.О., Каленська С.М., Короленко О.І. Ефективність застосування регуляторів росту в технологіях вирощування озимого жита // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К.: Нора-прінт  -1997.- Вип. 1.- С.105-107.

41.                       Кононюк Г.В., Майстер О.А., Каленська С.М. Вплив технологій вирощування на показники продуктивності озимого тритикале // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К. – 1997.- Вип. 1.- С. 130-133.

42.                       Перепелиця О.В., Таран Н.Ю., Макаренко В.І., Мусієнко М.М., Каленська С.М. Оцінка стійкості сортів і ліній тритикале різного екологічного походження до дії високих температур // Вісник аграрної науки. - 1997.- №3.- С. 17-21.

43.                       Каленська С.М. Адаптивні реакції тритикале на умови вирощування // Натураліс. - 1997.-№1-2.-С.29-30.

44.                       Каленська С.М., Янішевський С.Б. Тритикале – нові сорти // Агроінком . - 1998.- № 3-4.- С.

45.                       Каленська С.М. Регулятори росту в інтенсивних технологіях вирощування зернових культур // Регулятори росту рослин в землеробстві. - К. - 1998.-             С.65-69.

46.                       Каленська С.М., Усачов В.Ю., Першукова Т.В. Еколого-енергетичні особливості вирощування тритикале в зоні Лісостепу України // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К.: Нора-прінт - 1998.- Вип. 1.- С. 97-100.

47.                       Каленська С.М., Усачов В.Ю., Першукова Т.В. Технологічні та енергоекономічні особливості вирощування озимого жита та тритікале в Лісостепу України // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К. - 1998.- Вип. 2. -  С. 53-55.

48.                       Каленська С.М.Шляхи підвищення стійкості посівів тритікале до посухи // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К.: Нора-Прінт - 1999.- Вип. 1-2.-   С.24 -27.

49.                       Кавецький В.М., Каленська С.М. Деструкція хімічних засобів захисту рослин у сучасних технологіях вирощування зернових культур // Вісник аграрної науки. -1999. - №11.- С.58.

50.                       Каленська С.М., Майстер О.А.Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного Лісостепу України // Вісник Державної агроекологічної академії України. – Житомир. - 1999.– Випуск 1-2. – С.210-221.

51.                       Каленська С.М., Першукова Т.В. Нові регулятори росту в технологіях вирощування озимого тритікале // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. – К.: Нора-Прінт - 1999.- Вип. 3.- С. 75-77.

52.                       Каленська С.М. Стабільність продуктивності агроценозів озимого жита в залежності від моделей технологій  вирощування // Наук. вісник Національного аграрного університету.  – К. - 1999.-№19.- С. 112-116.

53.                       Каленська С.М. Стан, проблеми та перспективи виробництва жита в Лісостепу України // Зб. наук. праць Вінницького ДАУ – Вінниця, 1999.- Вип. 7 - С. 37 - 45.

54.                       Каленська С.М., Майстер О.А. Порівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах північного Лісостепу України // Матеріали міжнар. науково - практ. конф.” Землеробство ХХІ століття – проблема та шляхи вирішення” – К.: Нора-Прінт. - 1999.- С.84.

55.                       Каленська С.М. Тритікале – продуктивність і аспекти вирощування //  Матеріали міжнар. науково-практ. конф. ”Землеробство ХХІ століття – проблема та шляхи вирішення” – К.: Нора-Прінт. - 1999.- С.139.

56.                       Моклячук Л.І., Піскунова Л.Е., Кавецький В.М., Каленська С.М. Екологічна оцінка небезпечності застосування пестицидів у сучасних технологіях вирощування зернових культур // Землеробство ХХІ століття – проблема та шляхи вирішення. Матеріали міжнар. науково-практичної конф. 8-10 червня 1999. – К.: Нора-Прінт, 1999.- С.117.

57.                       Каленська С.М., Грицай А.Д., Кравченко Л.О. Продуктивність сортів тритікале та технології їх вирощування в зоні північного Лісостепу України // Тези міжнар. конф. присвяченої 90-річчю від заснування Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН “Наукові основи стабілізації виробництва продукції рослинництва”. - Харків. -1999.- С. 338-339.

58.                       Каленська С.М. Моделі агрофітоценозів озимого тритікале і їх оптимізація // Наук. вісник Національного аграрного університету. - К. - 2000.- №31.- С. 65-71.

59.                       Каленська С.М., Дмитришак М.Я. Морфофізіологічний аналіз формування продуктивності тритікале // Наук. вісник Національного аграрного університету.-К.-2000.-№31. - С.62-65.

60.                       Каленська С.М. Моделі технологій вирощування – фактор стабільності виробництва зерна тритікале // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. - К. - 2000. - Вип. 2.- С.119-124.

61.                       Каленська С.М., Першукова Т.В. Вплив біостимуляторів росту на насіннєву якість зерна тритікале //  Зб. наук. праць Інституту агроекології. - К.- 2000.- Вип.4.-С.122-125.

62.                       Каленська С.М. Використання озимого тритікале в зеленому конвеєрі // Зб. наук.  праць Полтавського с.-г. інституту. - Полтава. -2000.- Вип. 5.- С.8-11.

63.                       Каленська С.М., Давидюк Г.В. Формування продуктивності та якості зерна й насіння озимого тритікале // Вісник аграрної науки. - 2000.- №11.- С.19-21.

64.                       Каленська С.М., Кононюк Г.В., Майстер О.А. Адаптивні технології вирощування тритикале і жита // Землеробство.-К.: Аграрна наука. - 2000.- Вип. 74. - С. 86-90.

65.                       КавецькийВ.М., Моклячук Л.І., Піскунова Л.Е., Каленська С.М. Вплив технологій вирощування зернових культур на швидкість деструкції базаграну в ґрунті в умовах Лісостепу // Зб. наук. праць Інституту землеробства УААН. - К. - 2000. – Випуск  3-4. - С. 72-76.

66.                       Каленська С.М., Першукова Т.В. Продуктивність озимого тритікале при застосуванні біостимуляторів росту // Тези Всеукраїнської науково - практичної конф. “Наукові проблеми виробництва зерна в Україні та сучасні методи їх вирішення”. – Дніпропетровськ: Ін-т зернового господарства УААН. – 2000. –    С. 31.

67.                       Каленська С.М. Вплив екологічних факторів на стабільність виробництва зерна озимого жита і тритікале в умовах північної частини Лісостепу України  // Матеріали Всеукр. науково-практичної конф. - “Землеробство України в ХХІ столітті”. - К.-Чабани. – 2000. - С.60-61.

68.                       Каленська С. М.  “Агроекологічні та біологічні  основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в Лісостепу України“ – Рукопис.

69.                       Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. - Інститут землеробства УААН, Київ, 2001.- 41 с.

70.                       Каленська С.М., Першукова Т.В.Ефективність застосування добрив, пестицидів та стимуляторів росту в посівах озимого тритикале          // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН.- К. - 2001. - Випуск 1-2. С. 81-84

71.                       Каленська С.М.. Єрмакова Л.М., Свистунова І.В. Тритикале у весняній ланці зеленого конвеєра господарств // Пропозиція. - 2001. - № 10.-С. 36-37.

72.                       Каленська С.М., Першукова Т.В., Скотарь О.В. Особливості реалізації біологічного потенціалу озимого жита і тритикале в органогенезі залежно від біотичних та абіотичних факторів Тези Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний метаболізм: Мат. Міжнар. наук. конф. - Тернопіль, 2001 С. 21-25    

73.                       Каленська С.М., Усачов В.Ю., Скотар О.В. Кормова цінність зерна тритикале Корми і кормовиробництво. - 2001. – Вип. 47.-       С. 86-87.

74.                       Saiko, V.; Kalenskaya, S.; Scotar, O. Productivity of varieties of triticale and rye in forest-stepp zone of Ukraine Book  Conference Title Proceedings of the 5th International Triticale Symposium, Radzików, Poland, 30 June - 5 July, 2002. Volume II: poster presentations 2002 •      Plant Breeding and Acclimatization Institute ISBN0-9585592-6-0 Record Number 20123099129P. 367-374 60. http://www.cabdirect.org/abstracts/20123099129.html;jsessionid=8605AC417AE01B5C33609455A0CA806A

75.                       Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Скотарь О.В., Свистунова І.В. Тритикале – культура універсального використання  . Стаття Науковий вісник НАУ. - К., 2002. - № 47.         С. 62-66

76.                       Каленська С.М., Скотар О.В., Усачов В.Ю. Адаптивні технології вирощування жита і тритикале // Тези Матер. конф. молодих вчених і спеціалістів з проблем виробництва зерна в Україні. – Дніпропетровськ, 2002 С. 39-40

77.                       Каленська С.М., Скотар О.В.Продуктивність посівів озимого тритикале в зоні Лісостепу // Збірник наукових праць Іституту землеробства УААН. – К, 2002. - Вип. 3-4.- С. 25-27.    

78.                       Білітюк А.П. , Каленська С.М.,Гірко В.С. Андрушків М.І. Доцільність збільшення посівів тритикале озимого на Поліссі // Вісник грарної науки. – К., 2003         С. 23-29

79.                       Каленська С.М. Використання озимого тритикале в зеленому конвеєрі       // Агроном. – 2003. - № 1. С. 9-12

80.                       Каленська С.М., Танчик С.П.,Дмитришак М.Я. Загальні особливості вирощування озимого жита Агроном. – 2003. - № 1.        С. 7-10

81.                       Каленська С.М., Танчик С.М., Дмитришак М.Я. Загальні особливості вирощування гречки Стаття Агроном. – 2003. - № 2.        С. 20-22

82.                       Білітюк А.П., Каленська С.М. Вирощування та використання тритикале на корм у тваринництві //Вісник аграрної науки. – К., 2003. - №10 С. 22-29.

83.                       Каленська С.М. , Кравченко Л.О., Короленко О.І.,Єгупова Т.В Регулятори росту рослин при вирощуванні озимого жита і тритикале //       Збірн. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. - К., 2003. - Вип. 4    С. 77-86.

84.                       Каленська С.М. Виробництво зерна озимого жита в Україні//Збірн. наук. праць Ін-ту землеробства УААН. - К., 2004. - Спецвипуск С. 90-98.

85.                       Каленская С.М. Продуктивность агроценозов тритикале в зависимости от технологи выращивания // Эволюция научных тех-нологий в растениевод стве: Сб. научн. тр. межд. конф. - Краснодар, 2004. - Т.4.      С. 272-279.

86.                       Каленська С.М., Гончар Л.М., Щериля О.І. Морфофізіологічні особливості формування продуктивності озимого тритикале в онтогенезі //Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 123.-С. 31-36         

87.                       Каленська С.М.,  Єгупова Т.В.Вплив регуляторів росту на морфофізіологічні параметри посівів, продуктивність та структуру урожаю тритикале озимого // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 123. С. 36-46

 

Пшениця яра  м’яка

88.                       Судденко В. Ю., Каленська С. М. Формування окремих елементів продуктивності пшениці м’якої ярої залежно від мінерального живлення та систем захисту / В. Ю. Судденко, С. М. Каленська // Вісник Сумського національного аграрного університету Агрономія і біологія. Суми. – 2015. – Вип. 9 (30). С. 198–201

89.                       Судденко В. Ю.,  Каленська С. М. Влияние пестицидов на урожайность на посевние качества семян пшеници мягкой яровой / В. Ю. Судденко, С. М. Каленська // Вестник Ульяновской государственной с.-г. академии. М. – 2015. – № 2 (30). – С. 28–33

90.                       Каленська С.М. Судденко В. Польова схожість та виживаність рослин пшениці м’якої ярої залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України        //Електронний журнал "Наукові доповіді НУбІП України. № 2(59) – 2016 режим доступу :http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/6827ISSN:2223- 1609

91.                       Судденко В. Ю.,  Каленська С. М. Урожайность, качество зерна и семян пшеницы мягкой яровой в зависимости от минерального питания и систем защиты в Правобережной Лесостепи Украины // Земледелие и селекция в Беларуси. – 2016. – Вып. 52.- С. 22–28

Пшениця яра тверда

92.                       Каленська С.М., Шутий О.І. Формування продуктивності та якості пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України //  Вісник Полтавської державної аграрної академії .- 2016.- №3.- С.19-25

 

Тритикале яре

93.                       Каленська С.М., Блажевич Л. Ю., Кравченко Л.О. Фізичні та технологічні властивості зерна тритикале ярого залежно від абіотичних і біотичних факторів // Наукові доповіді НУБІП. – 2010. -2 (18). http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-2/10ksmabf.pdf

 

94.                       КУКУРУДЗА

95.                       Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання. Шпаар Д., Гінапп К., Дрегер Д., Захаренко А., Каленська С., Каленський В.П. та інші / К.: Альфа-стевія ЛТД. 2009.396        

 

96.                       ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

97.                       Шпаар Д. , Дрегер Д., Каленская С. И др. Cахарная свекла ( выращивание, уборка, хранение). 2006. М.:ИД ООО «  DLV АГРОДЕЛО».340 c.

98.                       Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання). Д. Шпаар., Д. Дрегер., С. Каленська  та ін. під ред.. Д. Шпаара. – К.: ННЦ ІАЕ., 2005. -340 с.

Насіннєзнавство

99.                       Теоретичні та практичні засади виробництва  та прогнозування якості насіння відповідно до міжнародних стандартів  / Каленська С.М., Новицька Н.В. , Гончар Л.М., Антал Т.В.// Наукові праці ПФ НУБІП України «КАТУ», 2009.- Випуск 127. С. 228-232

100.                  Сортова сертифікація насіння в Україні  / Каленська С.М., Новицька Н.В., Стрихар А.Є., Танцюра С.Ю. // Насінництво. – 2010. - № 3. – С. 14-18

101.                  Шпаар Д.  Посевной и посадочный материал  / Шпаар Д., Березкин А., Гинапп К., Захаренко А., Каленская С. / М.: ИД ООО «ДЛВ Агродело»,  2010. – Т. 1. – 238 с.

102.                  Каленська С.М.,Новицька Н.В., Стрихар А.Є.,Малеончук О.В.,Антал Т.В. Управління процесами формування високоякісного насіння сільськогосподарських культур //   Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 123 С. 11-17

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

103.                  Рослинництво // Шевчук О.Я.,  Каленська С.М., Дмитришак М.Я., Козяр О.М., Демидась Г.І./ К.: НАУ, 2005. -     512 с.

Дослідна справа в агрономії. Книга перша:Теоретичні аспекти дослідної справи / Рожков А.О., Пузік В. К., Каленська С. М., Пузік Л. М. та ін. / Харків: Майдан,  2016. -  300 с.

104.                  Дослідна справа в агрономії.  Книга друга: Статистична обробка результатів агрономічних досліджень /  Рожков А. О., Каленська С. М., Пузік Л. М., Музафаров Н. М. /  Харків , 2016.- 298 с.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook