Спілка молодих вчених

Положення про Спілку молодих вчених

     Спілка молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України є об`єднанням науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

     Основними структурними одиницями (осередками) Спілки є Ради молодих вчених структурних підрозділів (факультетів, ННІ, НДІ), Рада аспірантів та Студентський науковий клуб Університету.

     Основна мета діяльності Спілки молодих вчених – демократизація освітнього і наукового простору та сприяння вирішенню соціально-економічних проблем молодих вчених.

Голова Спілки молодих вчених НУБіП України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Грищенко Наталія Петрівна

Тел.: (096) 753-96-65

Електронна пошта: [email protected] [email protected] [email protected]

     У 2010 році з відзнакою закінчила факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України. Після закінчення аспірантури НУБіП України у 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 06.02.04 – «Технологія виробництва продукції тваринництва». З 2015 року і по цей час асистент, старший викладач, доцент кафедри технологій у птахівництві свинарстві та вівчарстві.

    З 2018 року є менеджером міжнародного проєкту НУБіП України за програмою Erasmus + “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab), що виконують спільно 19 установ з 7 країн світу.
     У 2020 році здобула стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених, вчене звання доцента та приступила до виконання обов’язків голови ради молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів.
     Опублікувала понад 80 наукових праць, у тому числі 3 монографії та  2 навчальних посібники.

      Напрям наукової діяльності: оптимізація технології виробництва продукції свинарства та козівництва, проектно-аналітична діяльність у питаннях створення та розвитку підприємств з виробництва продукції тваринництва.

Рада молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів

   

 

Консультант Спілки молодих вчених НУБіП України, доктор ветеринарних наук, доцент
Галат Марина Владиславівна

Тел.: 067-978-92-90

Електронна пошта: [email protected]

   Член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України і співзасновниця біотехнологічної платформи, що об’єднала як біологів, так і фахівців гуманної і ветеринарної медицини України.
      Проходила стажування на базі Ветеринарної Школи Альфорту (м. Альфорт, Франція), Ветеринарно-фармацевтичного університету Брно (м. Брно, Чехія), Коледжу Святої Катерини (м. Оксфорд, Великобританія), Естонського університету наук про життя (м. Тарту, Естонія), Університету Харпер Адамс (м. Шропшир, Великобританія), Школи ветеринарної медицини та тваринництва Університету Копенгагену (м. Копенгаген, Данія). Є членом Скандинаво-Балтійського співтовариства паразитологів та Українського наукового товариства паразитологів. Має досвід викладання англійською мовою в Естонському університеті наук про життя (м. Тарту, Естонія) за програмою Erasmus+ (2019 р.). Розробляє та читає курси для студентів англійською мовою. У 2013 р. у рамках проведення спільних українсько-французьких наукових досліджень отримала грант від Уряду Франції для молодих дослідників. У 2018-2019 рр. у складі команди НУБіП України виграла та успішно виконала проект Британської ради в Україні «Розвиток лідерських якостей молодих вчених».
     Співвиконавець шести держбюджетних науково-дослідних робіт, у тому числі двох молодіжних; керівник двох держбюджетних науково-дослідних робіт.
     Опубліковано понад 115 друкованих праць, у тому числі 2 підручники, 8 навчальних посібників, 3 монографії. Рoзділ однієї з монографій індексується у наукометричних базах даних Scopus i Web of Science. 5 публікацій індексуються у наукометричній базі даних Scopus і 5 – у наукометричній базі даних Web of Scince.
     Галат Марина Владиславівна має 18 патентів та авторських свідоцтв, є розробником лікарського препарату (має патент на корисну модель та технічні умови), що реалізується як в Україні так і за її межами.
     У 2020 р. нагороджена заохочувальною відзнакою Київського міського голови за сумлінну працю. У 2017 р. отримала грант від Скандинаво-Балтійського товариства паразитологів для проведення наукових досліджень. У 2016 р. за високі наукові здобутки у галузі ветеринарної медицини Галат Марині Владиславівні було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України. У 2012 р. отримала відзнаку від Європейської федерації паразитологів за представлення наукових здобутків на Європейському мультиколоквіумі з паразитології у Румунії (м. Клуж-Напока, Румунія). У 2011 р. за роботу «Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в Україні» Галат Марина Владиславівна стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених.
 

   

 

Заступник голови Спілки молодих вчених НУБіП України, голова Ради молодих вчених юридичного факультету, доктор філософії із спеціальності 081 «Право»
Стасюк Надія Андріївна

Тел.: (068) 281-79-40

Електронна пошта: [email protected]

    У 2018 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 081 «Право». З 2019 р. – аспірантка кафедри адміністративного та фінансового права НУБіП України. У лютому 2023 р. – достроково захистила дисертацію на тему "Кримінологічна характеристика домашнього насильства". З 2019 року - асистентка кафедри адміністративного та фінансового права  НУБіП України.

     Наукова діяльність пов'язана з дослідженням правових механізмів запобігання та протидії домашнього насильства, порівняльного-правового аналізу захисту населення відповідно до Європейської конвенцій з прав людини, розробкою сучасних концепції правового та соціального захисту військовослужбовців в умовах воєнного стану. За даними напрямами опубліковано 14 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 1 навчальний посібник, 7 статей, з них: 5 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у наукових виданнях інших держав, 6 тез наукових доповідей, захищена одна кандидатська дисертація. 

Рада молодих вчених юридичного факультету

 

Заступник голови Спілки молодих вчених, голова Ради молодих вчених ННІ неперервної освіти і туризму, доктор філософії в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 106 «Географія», старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму НУБіП України
Ковальчук Ірина Василівна

Тел.: (098) 363-86-27

Електронна пошта: [email protected]

     У 2017 р. з відзнакою закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2017 р. – аспірантка кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 30 грудня 2021 р. захистила дисертацію «Суспільно-географічне дослідження курортних поселень Львівської області (на прикладі бальнеологічних курортів).   Зі серпня 2023 р. – старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму НУБіП України.
Наукова діяльність пов’язана з дослідженням питань оцінювання туристично-рекреаційного та бальнеологічного потенціалу регіонів України, проблем формування туристичної інфраструктури та туристично-рекреаційних комплексів, розвитку екологічного, аграрного та зеленого туризму.
    У своєму творчому доробку має 34 наукові публікації, у тому числі 9 наукових статей у фахових виданнях України, 1 стаття у наукометричній базі Web of Science Core Collection, 4 статті у наукометричній базі Scopus, 1 монографія та 19 тез доповідей на міжнародних науково- практичних конференціях.

 

 

Заступник голови Спілки молодих вчених по роботі з аспірантами, Голова Ради аспірантів
Корнійчук Тимофій Андрійович

Тел.: +38(099) 795-94-15

Електронна пошта: [email protected]

     
    У 2022 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю 073 «Менеджмент» З 2022 року аспірант кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України. Тема дисертацій – «Маркетингові дослідження інвестиційно привабливості сільськогосподаських підприємств в процесі відбудови економіки України»
    Наукова діяльність пов’язана із дослідженням факторів інвестиційної привабливості суб’єктів сільського господарства, пошуком шляхів удосконалення проведення маркетингових доссліджень, залученням інвестиційних ресурсів у сільське господарство. За даними напрямами опубліковано 8 наукових праць, у тому числі – 3 фахові статті, три тези доповідей на наукові конференції, 1 колективна монографія, видана кафедрою маркетингу та міжнародної торгівлі. 
 

Рада аспірантів

 
 

Секретар Спілки молодих вчених, Голова Ради молодих вчених НДІ техніки і технологій, Голова Ради молодих вчених механіко-технологічного факультету, кандидат технічних наук, доцент
Тітова Людмила Леонідівна

Тел.: 097-834-90-22

Електронна пошта: [email protected]

     Кандидат технічних наук зі спеціальності "Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт" (диплом, 2016 р.). Доцент по кафедрі технічного сервісу та інженерного менеджменту (атестат, 2020 р.). 

   У 2011 р. закінчила з відзнакою факультет конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України. В 2012–2015 рр. навчалась в аспірантурі НУБіП України. Голова ради аспірантів НДІ техніки і технологій НУБіП України (2018-2021), голова ради молодих вчених механіко-технологічного факультету НУБіП України. Кандидат технічних наук з спеціальності "Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт" (диплом, 2016 р.). Доцент по кафедрі технічного сервісу та інженерного менеджменту (атестат, 2020 р.). Гарант освітньої програми "Обладнання лісового комплексу" підготовки фахівців освітнього ступеня "Магістр" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" (2020 р.).
Загальний список наукових праць 309, з яких монографій 16, наукових статей 129, патентів 36, АС 24, навчальних посібників 3, навчально-методичних розробок 19. Подяка спілки молодих вчених НУБіП України (2017). Стипендіатка Кабінету Міністрів України - конкурс молодих вчених 2018-2020 рр, 2020-2021 рр., 2021-2022 рр, 2022-2023 рр. Почесна Грамота Федерації організацій Польщі в Україні (2020 р.). Подяка НУБіП України (2016). Грамота НУБіП України (2019). Подяка Київського Міського Голови (2021 р.). Співавторка розробок, які відзначені Золотими медалями ХХVІІ, ХХVІІІ, ХХІХ, ХХХ, ХХХІ, ХХХІІ і ХХХІІІ Міжнародних агропромислових виставок "Агро 2015", "Агро 2016", "Агро 2017", "Агро 2018", "Агро 2019", "Агро 2020" і "Агро 2021".       Академік Академії інженерних наук України (2021).
    Членкиня громадської організації "Український транспортний союз" (2021 р.).
    Секретар з експертизи секції № 5 «Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка» Міністерство освіти і науки України. Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про їх виконання за тематичним напрямом «22. Аграрні науки та ветеринарія» (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2022 №1111).
- рецензент MDPI journals in 2023 (Scopus, WoS): AgriEngineering, Foods, Metabolites, Sustainability, Methane, International journal of environmental research and public health, International journal of molecular sciences, Agronomy, Applied sciences, Energies.

 

Рада молодих вчених НДІ техніки і технологій

   

 

Голова Ради молодих вчених ННІ Лісового і садово-паркового господарства, PhD., (Доктор філософії) за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології»
Ломага Василь Васильович

Тел.: (044) 527-81-67

Електронна пошта: [email protected]

Асистент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини.
Напрям наукових досліджень: Наукові інтереси повязані з вогнезахисним обробленням деревини.

 

 

 

 

 

 

          

 

Голова Ради молодих вчених факультету тваринництва та водних біоресурсів, доктор філософії зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Пітера Владислав Олександрович

Тел.: 044-527-85-55

Електронна пошта: [email protected]

 

    У 2018 році закінчив навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
    З 2019 року – аспірант кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного НУБіП України.
   У вересні 2023 року – достроково захистив дисертаційну роботу на тему: «Використання дріжджового екстракту (Saccharomyces cerevisiae) в годівлі птиці м’ясного напряму продуктивності».
    З 2021 року - асистент кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного НУБіП України.
Основні напрями наукової діяльності: протеїнове та амінокислотне живлення птиці.

 

 

 

Голова Ради молодих вчених НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук
Димко Роман Олександрович

Тел.: (044) 527-81-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

     Старший викладач кафедри ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька НУБіП України
     Сфера наукових інтересів: ветеринарна санітарія; ветеринарна дезінфектологія.

     Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Рада молодих вчених НДІ здоров’я тварин факультету ветеринарної медицини

 

 

Голова Ради молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук
Дмитренко Юлія Михайлівна

Тел.: (098) 78-30-971

Електронна пошта: [email protected]

    Доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М. О. Зеленського
     У 2011 році закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію дослідника із селекції і генетики сільськогосподарських культур. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Селекційно-генетична цінність джерел стійкості проти збудника бурої іржі пшениці озимої» зі спеціальності 06.01.05 Селекція і насінництво.
  Авторка понад 40 публікацій, з них 28 наукового та 7 навчально-методичного характеру, 1 навчального посібника, 2 авторських свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні (пшениця м’яка озима).
    Виконавиця науково-дослідних тематик:«Створення оригінальних генотипів пшениці озимої, ріпаку, кукурудзи, люцерни посівної та квасолі, адаптованих до змін навколишнього середовища» (№ державної реєстрації 0114U002525); «Створення вихідного матеріалу, його паспортизація при селекції на адаптивність кукурудзи, ріпаків, пшениці м’якої та люцерни» (№ державної реєстрації 0111U002541); плану науково-дослідної роботи відділу захисту рослин Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН: Програми наукових досліджень 12 «Захист рослин», завдання 12.01.00.10.Ф «Створити комплексно стійкий до основних хвороб пшениці озимої вихідний матеріал з використанням ДНК-маркерів» (номер державної реєстрації 0116U004000).
    Проходила стажування «Food Biotechnology» в University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf (Німеччина, жовтень 2020 – січень 2021р.).
  Членкиня журі секції «Селекція і генетика» ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт – членів Національного центру «МАН України».
    Наукові інтереси: генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур.

Рада молодих вчених НДІ рослинництва та ґрунтознавства агробіологічного факультету

     

 

Голова Ради молодих вчених факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Нестерова Наталія Георгіївна

Тел.: (093)587-23-08

Електронна пошта: [email protected]

Доцент кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики факультету захисту рослин, біотехнологій та екології.

У 2010 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію фахівець з біотехнологій. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні аспекти посухостійкості древних рослин в умовах Київського мегаполіса» зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин.

Автор понад 50 науково-методичних праць. У період з 2016 по 2019 рр. було співвиконавцем НДР №110/1м-пр «Розробка алгоритмів оцінювання безпечності продукції сільського господарства на основі біоінформатики, біосенсорики та інструментальних методів аналізу» та НДР №110/100-ф «Вивчення поведінки та прогнозування стану мікрофлори на об’єктах ядерного-паливного циклу», а з 2017-2020 рр. ‒ керівником НДР №110/6м-пр «Теоретично-експериментальне обґрунтування механізмів комплексної взаємодії фітотоксичних чинників на процеси, що зумовлюють продуктивність сільськогосподарських культур». З 2014 року є співорганізатором щорічних науково-популярних подій «Дні Науки» та «Наукові пікніки».

За час роботи в НУБіП України здобула міжнародне стажування, зокрема: 14.10.-20.10.2017 р. – у Норвегії, м. Осло, Спільний Україно-Норвежський проект з радіоактивності та ядерної безпеки.

Наукові інтереси: Вивчення аспектів стійкості рослин до посухи та водного дефіциту; вплив іонізуючого випромінювання на фізіологічні показники росту і розвитку рослин; фізіологія дії гербіцидів на злакових культурах та можливості каспазних систем для підвищення фітотоксичності препаратів.

Рада молодих вчених факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

   

 

Голова Ради молодих вчених факультету аграрного менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
Нагорна Олена Вікторівна

Тел.: (044) 527-80-04

Електронна пошта: [email protected]

          Доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі.
  У 2011 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, здобула кваліфікацію «Магістр з маркетингу».
У 2016р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
   2021р. – отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
     Активний учасник конференцій, семінарів, круглих столів та вебінарів всеукраїнського та міжнародного рівня, бізнес-консультат у сфері впровадження та функціонування маркетингової діяльності. У 2018р. пройшла міжнародне стажування за програмою UNESCO у Варшавському університеті наук про життя. Автор понад 60 науково-методичних праць з питань функціонування маркетингу, цінової політики та розвитку маркетингових стратегій на переробних підприємствах.
      Наукові інтереси: Впровадження та розвиток маркетингу на переробних підприємствах, в т.ч. підприємствах цукрової галузі; розвиток агрологістики; функціонування цінової політики на підприємствах аграрного сектору.

Рада молодих вчених факультету аграрного менеджменту

     

 

Голова Ради молодих вчених економічного факультету, кандидат економічних наук
Файчук Ольга Валеріївна

Тел.: 097-125-71-01

Електронна пошта: [email protected]

    Доцент кафедри банківської справи та страхування економічного факультету.

   У 2010 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію магістр з фінансів. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві» зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
     Автор понад 50 науково-методичних праці. У 2013 році отримала 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Координатор та член робочої групи курсів «Академія фінансової грамотності FinHub4.0» на базі кафедри банківської справи та страхування.
За час роботи в НУБіП України здобула міжнародне стажування, зокрема: 01.03.-30.04.2011 р. - в Польщі у Варшавському університеті наук про життя, за грантом ЮНЕСКО; з 01 квітня по 30 червня 2019 року В Університеті «Проф. Д–р Асен Златаров» (Бургас, Болгарія) (сертифікат № 4339 від 01.07.2019 р.), Наказ № 258 «в» від 12.06.2019 р.
     Номінант Премії ВРУ найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р. Нагороджена Почесною грамотою НУБіП України у 2018 році. 15 червня 2018 року стала фіналісткою у конкурсі «Краще заняття з фінансової грамотності у ВНЗ для студентів неекономічних спеціальностей».
     Наукові інтереси: Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві, новітні вектори фінансування інноваційних проектів, фінансування сталого інклюзивного розвитку та зеленої економіки, зелені фінанси.
 Рада молодих вчених економічного факультету

   

 

Голова Ради молодих вчених ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, доктор філософії зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Сподоба Михайло Олексійович

Тел.: (097) 493-12-54

Електронна пошта: [email protected]

     
 
    У 2019 році закінчив з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здобувши ступінь «Магістр» і кваліфікацію «Інженер-електрик».
    У 2019 році був зарахований до очного навчання в аспірантурі НУБіП України за освітньо-науковою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
    У 2023 року достроково захистив дисертаційну роботу на тему: «Електротепломеханічна система біогазового реактора для фермерських господарств».
    З вересня 2023 року асистент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження.
    Напрям наукового дослідження: Енергоефективність технологічних процесів виробництва, легкої та важкої промисловості.
    Автор більше 50 наукових праць, серед яких, патенти на винахід та корисні моделі.
 
 
 
  

 

 

Старший науковий співробітник Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК
Ляска Юлія Миколаївна

Тел.: 096 339-99-70

Електронна пошта: [email protected]

    У 2011 році закінчила з відзнакою Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула кваліфікацію дослідника із захисту рослин. У 2021 році в Інституті захисту рослин НААН захистила дисертацію на тему «Шкідники кукурудзи та контроль їх чисельності в Лівобережному Лісостепу України» за спеціальністю 202. – Захист і карантин рослин, та отримала диплом доктора з філософії (PhD). Має багаторічній науковий досвід роботи в Інституті фізіології рослин і генетики НАН та Інституті захисту рослин НААН.

     Авторка понад 12 публікацій, з них 7 наукового характеру, що входять до науково-метричних баз Web of Sciences та наукових фахових видань України, 2 – у наукових виданнях інших держав, 8 тез наукових доповідей.

     Наукова діяльність. Дослідження визначальних факторів поширення та шкідливості комах-фітофагів видів ряду Lepidoptera, та пошуком оптимальних, екологічно-безпечних прийомів захисту агроценозів від цих комах. Поглиблені дослідження пов’язані з поширенням та шкідливістю листогризучих та підгризаючих совок. На основі вивчення біології, екології та континуальної структури фітофагів, визначаються закономірності їх поширення та шкідливості в агроценозах овочевих та технічних культур. Захист агроценозів від експансії цих видів здійснюється переважно на екологічній основі. Біотехнологічна складова оригінальних технологій захисту агроценозів ґрунтується на активізації природних популяцій ентомофагів, а також шляхом насичення агроценозів промисловими культурами ентомофагів. Відтак, це визначальні складові технологій органічного рослинництва – майбутнє аграрної галузі України.
 

Голова Ради молодих вчених факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, кандидат сільськогосподарських наук
Пилипчук Оксана Станіславівна

Тел.: (096) 961-20-83

Електронна пошта: [email protected]

   Асистент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України.
     В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування біотехнологічних способів стимуляції відтворювальної здатності свиноматок» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.
  На даний час наукові інтереси пов’язані з розробкою нових та удосконалення існуючих технологій рибних продуктів.
     Автор та співавтор більше 30 наукових публікацій та науково-методичних праць, співавтор 8 патентів на корисну модель. Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конференцій, семінарів, та виставок.

Рада молодих вчених факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК

   

 

Голова Ради молодих вчених факультету конструювання та дизайну, кандидат технічних наук, доцент
Дмитренко Євген Анатолійович

Тел.: 095-874-73-68

Електронна пошта: [email protected]

 

    Доцент кафедри будівництва НУБіП України.
    Працює в університеті із 2019 р.
    У 2013 р. з відзнакою закінчив будівельний факультет Донбаської національної академії будівництва та архітектури та отримав диплом кваліфікацію з промислового та цивільного будівництва. У 2013 р. поступив в аспірантуру кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Донбаської національної академії будівництва та архітектури. У 2015 році переведений до аспірантури кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету.

    У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розрахункова модель зчеплення у залізобетоні за наявністю дискретних тріщин» (05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). У 2023 р. отримав вчене звання доцента кафедри будівництва. Гарант освітньої програми "Будівництво та цивільна інженерія" підготовки фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" в НУБіП України (2019 р.)
Наукова робота пов’язана із чисельним та аналітичним моделюванням процесів руйнування зчеплення арматури з бетоном в залізобетонних конструкціях при різних видах навантажень та впливів, застосуванням методики розрахунку нелінійної деформаційної моделі при різних видах напружено-деформованого стану, тріщиностійкістю залізобетонних конструкцій.
    У своєму творчому доробку має 37 наукових публікацій, у тому числі 17 наукових статей у фахових виданнях України (14 публ.) та за кордоном (3 публ.), 15 тез доповідей за матеріалами міжнародних науково-технічних конференцій, 1 розділу колективної монографії за кордоном, 4 публікацій навчально-методичного характеру.

 

Рада молодих вчених факультету конструювання та дизайну

  

 

Голова Ради молодих вчених факультету землевпорядкування, доцент, доктор економічних наук
Кошель Антон Олександрович

Тел.: (044) 257-93-87

Електронна пошта: [email protected]

 
          Доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі.
      Напрями та інтереси наукової діяльності: масова оцінка земель, бізнес аналіз в сфері геоінформаційних технологій, управління земельними ресурсами на місцевому і регіональному рівнях, керівництво науково-дослідними роботами та проектами в галузі економіки природокористування, управління проектами щодо створення та підтримки муніципальних інформаційних систем, створення та управління кадастровими базами даних, створення інфраструктури геопросторових даних, автоматизація державного земельного кадастру, просторове моделювання землевпорядних процесів, оцінка ризиків при використанні земель, проведення експертної грошової оцінки земель, розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель та землювання малопродуктивних угідь, розроблення галузевих стандартів та інших нормативно-правових актів в сфері землеустрою,  розроблення, навчання та підтримка геоінформаційних кадастрових систем базового рівня.
      Автор понад 120 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць. У 2018-2020 роках лауреат стипендії Станіслава Толпи для молодих учених Вроцлавського університету природничих наук (м. Вроцлав, Польща). Член саморегулівної Всеукраїнської громадської організації Асоціація фахівців землеустрою України з 2016 року. Національний експерт та консультант низки міжнародних організацій та проектів міжнародної технічної допомоги в сфері ГІС, земельних відносин та бізнес-аналітики, зокрема U-LEAD with Europe, USAID, Eastern Partnership.
 
        Спеціальні кваліфікації - cертифікований інженер-землевпорядник, сертифікований оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

   

 

Голова Ради молодих вчених гуманітарно-педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент
Прохорчук Олександр Михайлович

Тел.: (098) 607-02-77

Електронна пошта: [email protected]

     Доцент кафедри соціальної роботи і реабілітації.
     Отримав у НУБіП України у 2010 році спеціальність «Соціальна педагогіка», після чого у 2011 році «Педагогіка вищої школи», а у 2015 році «Теорія та методика професійної освіти». У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки». З 2017 р. по 2019р. працював у Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, був заступником Голови Ради молодих вчених НАПН України.
   Напрямок наукових інтересів – модернізація освітньої галузі, дослідництво, застосування НІТ у освітніх системах.
  Автор понад 40 наукових публікацій, декількох електронних освітніх ресурсів. Брав участь у 2 міжнародних проектах, та 5 НДР.

Рада молодих вчених гуманітарно-педагогічного факультету

   

 

 

Консультант Спілки молодих вчених по роботі з аспірантами
Якимовська Анна Вікторівна

Тел.: +38(097)494-22-09

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 Виконувала обов'язки голови Ради аспірантів НУБіП України за рішенням Звітно-виборчої конференції з 24 квітня 2018 р. по 25 лютого 2021 р.

У 2010 році закінчила НУБіП України та здобула вищу освіту за спецільністю "Економіка підприємства". У 2016 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Професійна освіта".

У 2016 році зарахована до аспірантури очної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України на спецільність 051 "Економіка" (08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища). Аспірантка кафедри економіки підприємства ім. Професора І.Н. Романенка, де виконує дисертаційне дослідження на тему: "Інституційне забезпечення економічно ефективного та раціонального використання земельних ресурсів в аграрній сфері".

Нагороджена сертифікатом за участь в інтенсивному курсі "Економетрична модель часткової ринкової рівноваги для аграрного сектору - AGMEMOD: застосування для наукових та викладацьких цілей" від Німецько-українського агрополітичного діалогу.

 

 

Голова студентського наукового клубу НУБіП України
Василенко Артем Миколайович

Тел.:

  Студент Механіко-технологічного факультету спеціальності  "транспортні технології"
   У 2018 році представляв Україну на міжнародних змаганнях "Infomatrix". Призер Всеукраїнських змагань "Екософт" у 2016, 2017 та 2018 роках
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook