Планування наукових досліджень

    Замовником на виконання НДР і створення науково-технічної продукції виступає НУБіП України, виконавцем – науково-дослідні інститути, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, ВП НУБіП України „НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції”, інші наукові структурні підрозділи університету.

На основі затвердженого тематичного плану НДР між замовником та виконавцем укладається Договір на проведення науково-дослідної роботи із створення науково-технічної продукції (договір).

Договір заповнюється відповідно до вимог “Методичних рекомендацій щодо заповнення форми договору на проведення науково-дослідної роботи із створення науково-технічної продукції. НОВ та планово-фінансовий відділ НДЧ перевіряють правильність оформлення договору згідно з “Методичними рекомендаціями….”. На кожну наукову тему заводиться окрема папка для зберігання всіх документів протягом терміну дії договору.

У 30-денний термін після укладання договору керівники наукових тем оформляють реєстраційні картки (ДП 7.5-2.2.4 «Патентно-ліцензійне обслуговування»). На ініціативні теми (без фінансування) реєстраційні картки оформляються після подачі витягів з протоколів засідання наукових лабораторій, кафедр тощо та науково-технічних рад наукових структурних підрозділів університету щодо актуальності та доцільності відкриття запропонованої тематики.

Реєстрацію наукових тем в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації здійснює відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи. Реєстрація та облік НДР проводяться згідно з «Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» УкрІНТЕІ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 р., № 977 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 312/16328 від 06.04.2009 р.

Контроль за метрологічним забезпеченням вимірювальної техніки в лабораторіях, на базі яких проводяться дослідження, здійснюється відповідно до ДП-7.6-2.2.5 «Метрологіче забезпечення».

Наукове і технічне керівництво виконанням досліджень здійснює науковий керівник, який несе відповідальність перед замовником за науковий рівень НДР, терміни і якість виконаних робіт, отримані наукові результати.

По кожному етапу (календарному року) НДР передбачаються обсяги фінансування, місце проведення досліджень, строки виконання та відповідальні виконавці. Наукові дослідження, які виконуватимуться протягом року по кварталах, зазначаються у Календарному плані науково-дослідної роботи (додаток 5 до Договору на проведення науково-дослідної роботи із створення науково-технічної продукції) та Робочій програмі наукових досліджень на кожний поточний рік.

До 25 числа останнього місяця  кварталу керівники тем готують акт приймання-здачі НДР, який подають у планово-фінансовий відділ НДЧ, та короткий звіт про виконання НДР, який подають у НОВ.

У червні-липні (у разі необхідності – раз у квартал) проводиться перевірка стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету, виконуються за договорами з окремими міністерствами, установами, господарствами та ініціативних (без фінансування). Для цього у науковому структурному підрозділі за наказом ректора створюються відповідні комісії.

У листопаді НОВ готує наказ по університету про приймання проміжних/заключних звітів про науково-дослідну роботу, в якому встановлені перелік і форми звітних документів які подаються у науково-організаційний відділ НДЧ.

За результатами проведених наукових досліджень по темах, що не завершуються, готуються проміжні звіти, по темах, що завершуються – заключні звіти, які заслуховуються і затверджуються на засіданнях кафедр та проблемних вчених/науково-технічних радах наукових структурних підрозділів університету згідно з “Порядком заслуховування наукових звітів в науковому структурному підрозділі НУБіП України”.

До проміжного звіту додаються: внутрішня рецензія та витяги з протоколів засідання кафедри і науково-технічної ради наукового структурного підрозділу про заслуховування та затвердження звіту.

До заключного звіту додаються: рекомендації, технологічні розробки, карти та інші нормативні матеріали, передбачені Договором на створення і передачу науково-технічної продукції (НТП) як кінцевий результат досліджень, відповідно оформлені і затверджені науково-технічною радою наукового структурного підрозділу; зовнішня рецензія; витяги з протоколів засідання кафедри і науково-технічної ради наукового структурного підрозділу про заслуховування та затвердження звіту; акт приймання науково-дослідної роботи (складової частини НДР); акт про впровадження науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт; моніторинг впроваджених наукових розробок протягом 3-х років після закінчення НДР; звіт про патентний пошук, оформлений згідно з ДСТУ 3575-97 (у разі необхідності).

НОВ перевіряє правильність оформлення заключних і проміжних звітів відповідно до вимог ДСТУ 3008-95  Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

По завершених темах відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи у 30-денний термін оформляє облікові та інформаційні картки НДР.

Щорічні проміжні та заключні звіти про науково-дослідну роботу зберігаються у науково-дослідній частині протягом трьох років, потім передаються в архів університету. Один примірник заключного звіту передається у наукову бібліотеку університету, електронна версія заключного звіту разом з обліковою карткою – в Український інститут науково-технічної і економічної інформації.

У кінці кожного календарного року керівники наукових структурних підрозділів готують звіти про наукову та інноваційну діяльність ввірених їм підрозділів за поточний рік. НОВ на підставі представлених звітів здійснює аналітичну обробку й узагальнення науково-технічної інформації і готує Підсумки наукової та інноваційної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України за рік, які подає на затвердження Вченою радою університету.

НОВ вносить відповідну інформацію до Бази даних наукових тем за спеціальною програмою обліку і ведення заявок і тем науково-дослідної роботи в НУБіП України.

Відповідно до ДП-5.4-1.1.1 «Стратегічне планування та управління університетом» НОВ готує звіт про науково-дослідну та інноваційну діяльність університету до загального звіту ректора про роботу НУБіП України за рік.

У кінці кожного календарного року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України НОВ готує узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності, інформацію щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок, презентацію щодо наукової та інноваційної діяльності за поточний рік. Керівники наукових тем, які завершуються у поточному році, готують анотовані звіти.

НОВ складає перелік анотованих звітів по закінчених науково-дослідних роботах, які виконувались у поточному році, для подання у Міністерство освіти і науки України для проведення експертизи на засіданні секції за фаховим напрямом Наукової ради МОН України.

Уся звітна документація оформляється за формами, встановленими Міністерством освіти і науки України, та передається у Департамент науково-технічного розвитку МОН України.

Звітні матеріали вводяться до єдиної інформаційної системи Міністерства освіти і науки України «Наука в університетах». Роздруковані звітні документи із системи затверджуються ректором університету та підписуються першим проректором.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook