Науково-дослідна частина

 Науково-дослідна частина (НДЧ) – структурний підрозділ університету, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Науково-дослідну частину очолювали П.П. Іванчиков (1964-1982 рр.), В.І. Данько (1982-1984 рр.), Ф.Н. Дудинець (1984-1985 рр.), В.П. Бойко (1985-1991 рр.), І.І. Ібатуллін (1991-1996 рр.), М.Я. Кривенок (2000-2007 рр.), В.А. Ткачук (2008 р.), А.М. Білоус (2010-2014 рр.)
Начальник науково-дослідної частини

 Доктор сільськогосподарських наук, професор

 Отченашко Володимир Віталійович
 Тел.: (044) 527-85-89
 E-mail: [email protected] 

 

 

 

До складу підрозділу входять:
 

Науково-організаційний відділ

 Начальник - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Самсонова Вікторія Володимирівна

 Тел.: (044) 527-81-54,
 E-mail: [email protected]

  Відділ здійснює: організацію виконання на високому науковому рівні фундаментальних досліджень та прикладних розробок,  спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням досвіду провідних вітчизняних та зарубіжних  університетів дослідницького типу; координацію проведення та науково-методичний супровід виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних та інноваційних підрозділах НУБіП України відповідно до нормативних документів, чинних у сфері науки; підготовку нормативних матеріалів, що регламентують виконання науково-дослідних робіт на основі відповідних законів України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, державних стандартів тощо; підготовку пропозицій щодо фінансування фундаментальних досліджень та прикладних розробок за кошти Державного бюджету України; формування тематичного плану науково-дослідних робіт університету; контроль за станом виконання наукових досліджень відповідно до укладених договорів; аналітико-синтетичну обробку звітних матеріалів, поданих науково-дослідними інститутами, іншими науковими підрозділами, і на цій основі готує узагальнену інформацію про результати науково-дослідної та інноваційної діяльності університету; підготовку різнобічної науково-технічної та довідкової інформації з питань наукової діяльності НУБіП України на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, НААН України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, інших установ тощо. Відділ вирішує комплекс завдань з метрологічного забезпечення наукових досліджень та підтримки стану єдності вимірювань в університеті.

Планово-фінансовий відділ

 Начальник - Більська Світлана Олексіївна
 Тел.: 527-87-39,
 E-mail: [email protected], [email protected]

 Відділ здійснює підготовку і складання річного кошторису витрат та помісячного плану асигнувань НУБіП України, штатного розпису, щомісячний аналіз використання коштів; аналіз фінансової діяльності науково-дослідної частини; розроблення пропозицій та заходів щодо раціонального використання фінансових ресурсів; підготовку проектів поточних планів фінансування відповідно до державного замовлення, обґрунтувань і розрахунків до них; доведення документів, які регламентують фінансову діяльність, до директорів НДІ, керівників структурних науково-дослідних та інноваційних підрозділів, наукових керівників тем; підготовку і подання статистичних звітів за формами № 1 – наука, № 3 – наука; підготовку інформації про виконання Паспорта бюджетних програм; підведення підсумків про результати діяльності у межах бюджетних програм; здійснення збору та обробки інформації щодо закупівель матеріалів та обладнання на тендерній основі.

Відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи                

 

 Начальник − 
 Тел.: 527-81-59
 Е-mail: [email protected]

 Відділ забезпечує правову охорону об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, сортів рослин, порід та ліній тварин) з додержанням норм законодавства України. Створює єдину базу даних одержаних патентів на винаходи (корисні моделі) та проводить їх супровід по підтриманню чинності. Здійснює реєстрацію авторського права на службовий твір, оформлення ліцензійних договорів/угод при передачі прав на об’єкти промислової власності та сорти рослин, які підтримує в реєстрі. Виконує науково-методичне керівництво, бере участь у проведенні патентних досліджень під час планування та виконання наукових досліджень та розробок. Здійснює державну реєстрацію тематик науково-дослідних робіт та проводить звітність по їх закінченні. Формує тематичний план ініціативних робіт. Провадить організацію конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

Відділ науково-технічної інформації

 Начальник – кандидат економічних наук, доцент
 Шевченко Наталія Юріївна

 Тел.: 527-87-20 
 Е-mail: [email protected]

 Відділ здійснює організацію та методичний супровід робіт з впровадження науково-технічної продукції вчених НУБіП України у виробництво; організовує систематичний пошук, підбір, розмноження та поширення інформації про наукові досягнення вчених університету; поширює її через видання збірника завершених наукових та інноваційних розробок «Наука та інновації в НУБіП України», сайти НУБіП України та «Аграрний сектор України», інформаційні бази даних, інші засоби масової інформації. Відділ забезпечує участь університету в тематичних виставках та відповідає за експозицію постійно діючої виставки наукових розробок вчених університету, акумулює та поширює інформацію про науково-технічні заходи, здійснює методичний супровід їх проведення.   Здійснює організаційну, підготовчу, науково-редакційну та методичну роботу щодо випуску наукових видань, в т.ч. електронних та забезпечує їх високий науковий і літературний рівень. Надає методичну допомогу науковим підрозділам університету в підготовці наукових тематичних збірників для висвітлення результатів наукових досліджень та здійснює керівництво науковими виданнями НДІ. Організовує та контролює висвітлення інформації про наукові видання в інформаційних та електронних ресурсах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та інших інформаційних ресурсах (міжнародні наукометричні бази даних тощо).

Основні завдання: 

  • ефективне використання наукового потенціалу для вирішення наукових і науково-технічних проблем розвитку агропромислового комплексу;
  • організація виконання на високому науковому рівні фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень, розробка та створення принципово нової техніки, технологій і матеріалів;
  • підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широке залучення до їх виконання студентів, формування наукових шкіл і висококваліфікованих наукових колективів;
  • розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з науково-дослідними установами Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Міністерством аграрної політики України та іншими установами сільськогосподарського профілю з метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань і широкого використання наукових розробок вчених університету у виробництві;
  • розширення науково-технічного співробітництва з навчальними закладами та фірмами зарубіжних країн з метою спільної розробки й організації виробництва конкурентоспроможної науково-технічної продукції;
  • зміцнення експериментально-виробничої бази та інформаційного забезпечення університету, організація міжвузівських територіальних науково-виробничих систем у сфері обслуговування науки та підготовки наукових і технологічних кадрів університету;
  • координація наукового забезпечення господарської діяльності навчально-дослідних господарств.

 


Контактна інформація

Тел.: (044) 527-85-89, 527-81-54, 527-83-71

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook