Організація наукового процесу

Планування проведення наукових досліджень

Планування наукових досліджень

1. Тематика науково-дослідних робіт (НДР) вчених університету формується з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямів аграрної науки і техніки, які спрямовуються на вирішення найважливіших соціально-економічних, науково-технічних природо-ресурсних та екологічних проблем сільського, лісового і водного господарства та якості і безпеки продукції АПК.

2. Наукові дослідження являють собою систему взаємопов’язаних завдань та етапів їх виконання, які забезпечують досягнення кінцевої мети – отримання науково-технічної продукції – та охоплюють всі стадії проведення досліджень, а саме:

- інформаційний аналіз науково-технічної та нормативної документації і патентний пошук стосовно теми НДР, визначення можливих напрямів і методів досліджень;

- складання технічного завдання на виконання НДР;

- теоретичні, методичні, технологічні, проектно-конструкторські, організаційно-економічні розробки, спрямовані на вирішення завдань НДР;

- проведення  теоретичних досліджень та експериментальних робіт;

- науково-виробнича перевірка дослідних та експериментальних даних; обробка та узагальнення результатів НДР,  розроблення рекомендацій щодо їх застосування;

- впровадження результатів досліджень у наукову, господарську практику та навчальний процес. 

3. Виконавцями НДР є НДІ НУБіП України та інші наукові структурні підрозділи (навчально-наукові інститути НУБіП України, відокремлені підрозділи НУБіП України тощо), які мають високий науковий потенціал та відповідну матеріально-технічну базу для проведення  досліджень.

4. Координацію, формування і супроводження тематики фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що виконуються науково-дослідними інститутами (НДІ) університету, здійснює науково-дослідна частина (НДЧ).

5. Відбір тематики наукових досліджень здійснюється на конкурсній основі проблемними вченими/науково-технічними радами наукових структурних підрозділів.

Відбір тематики наукових досліджень в НДІ здійснюється на конкурсній основі за такими критеріями:

- актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики проекту НДР;

- наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень;

- наявність попереднього наукового доробку за представленою тематикою;

- можливість залучення до наукових досліджень молодих учених, аспірантів і докторантів, студентів магістратури;

-  перспективність щодо захисту за результатами досліджень кандидатських чи докторських дисертацій;

- наукове обґрунтування, розробка, удосконалення, створення за результатами досліджень нових оригінальних теорій, концепцій, моделей, а також об’єктів інтелектуальної власності тощо для агропромислової та природоохоронної галузей економіки України;

- перспективність подальшого використання результатів досліджень як у навчальному процесі у вищих навчальних закладах (ВНЗ), так і в агропромисловій та природоохоронній галузях економіки України;

- наявність публікацій, у тому числі у науково-метричних базах Wеb of Science, Scopus, JCR;

- можливість використання результатів НДР у навчальному процесі в НУБіП України;

- наявність достатньої експериментальної бази для виконання НДР;

-  “історія”  виконання НДР заявником;

- обсяг залучених спецкоштів на виконання НДР за останні 5 років;

-  наявність штатних наукових працівників для виконання НДР;

- виконання наукових досліджень на базі наукових лабораторій.

6. Науково-дослідні роботи, рекомендовані проблемними вченими/науково-технічними радами відповідних наукових структурних підрозділів, подаються на розгляд координаційної ради з питань науково-технічної діяльності НУБіП України  та експертних комісій для прийняття остаточного рішення і затвердження вченою радою університету.

7. Наукові дослідження здійснюються шляхом укладання договорів на проведення науково-дослідної роботи із створення науково-технічної продукції між керівництвом університету і директорами НДІ та керівниками тем

9. Науково-дослідні роботи, які виконуються за бюджетні кошти. підлягають обов’язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно у 30-денний термін з початку роботи (реєстраційна картка) та у 30-денний термін з моменту закінчення роботи (облікова картка).

10. За результатами проведених наукових досліджень складаються річні звіти (проміжні або заключні), які подаються до науково-дослідної частини для перевірки на відповідність їх оформлення згідно з діючим стандартом (ДСТУ 3008-95) та розглядаються і затверджуються проблемними вченими/науково-технічними радами наукового структурного підрозділу.

11. Науково-технічна продукція передається замовнику у вигляді:

  • науково обґрунтованих технологій, технологічних розробок, рекомендацій, інструкцій, моделей, методик, програм тощо;
  • комплектів документації, дослідних зразків машин, устаткування, обладнання, технологічних регламентів;
  • засобів захисту рослин і тварин;
  • матеріалів нормативного характеру (ДСТУ, СОУ, настанови тощо), пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази функціонування агропромислової та природоохоронної галузі;
  • інших видів конкурентоспроможної продукції.

Начальник науково-організаційного відділу канд. екон. наук
Самсонова Вікторія Володимирівна

Тел.: (044) 527-81-54,

Електронна пошта: [email protected]

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook