Кафедра геодезії та картографії

Наукова діяльність, наукові школи

    НАУКОВА ШКОЛА

          При кафедрі геодезії та картографії функціонує наукова школа «Екологічної та інженерної геоморфології, конструктивної географії та картографії» (керівник – доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович).
До складу наукової школи входять 10 докторів географічних та економічних наук, професорів (І.П.Ковальчук, Т.О.Євсюков, А.Г.Мартин, І.А.Опенько, В.І.Вишневський, Є.А.Іванов, М.Я.Сивий, Л.П.Царик, М.М.Назарук, Л.Ф.Дубіс) , 30 кандидатів наук з НУБіП України та інших університетів України (ЛНУ імені Івана Франка, ВНУ імені Лесі Українки, ЛНТУ, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, РДГУ, ЧНУ імені Юрія Федьковича), з якими налагоджена творча співпраця, ведуться спільні дослідження. Результатом роботи наукової школи є більше 100 монографій, в т. ч. 14, опублікованих у країнах ЄС, понад 1000 статей і матеріалів конференцій, більше 50 кандидатів наук, підготовлених членами наукової школи.
       Основний напрям діяльності наукової школи - Геоінформаційно-картографічне моделювання стану навколишнього середовища та дослідження проблем деградації природних геосистем і їх компонентів у басейнових системах під впливом діяльності людини та природних чинників, обґрунтування системи природоохоронних, процесо-регулювальних заходів, оптимізації природокористування та поліпшення умов життєдіяльності населення.

 

 Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедри геодезії та картографії виступають:
• геодезично-топографічне забезпечення землевпорядкування;
• геодезичне забезпечення моніторингу стану інженерно-технічних споруд та об’єктів;
• аналіз еколого-економічних проблем природокористування та обґрунтування шляхів і засобів їх розв’язання;
• картографічне моделювання стану навколишнього середовища та розвитку деградаційно-трансформаційних процесів, у довкіллі;
• визначення інтенсивності розвитку і прогнозування ерозійної деградації ґрунтів;
• проблеми лісоустрою і лісомеліорації;
• моніторинг гірничо-промислових об’єктів і територій;
• атласне картографування стану і використання земельних, водних, лісоних, мінерально-сировинних ресурсів, різних сфер життєдіяльності суспільства.

Доценти Шевченко О.В. та Опенько І.А. керували підготовкою студентів до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», на якій команда НУБіП України (Наталія Лукашик, Тетяна Приймак, Ренат Гаділов) посіла 3-тє командне місце.
Студенти факультету – переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Земельний кадастр», 2 місце у командному (Анна Капустюк, Анна Багінська, Тетяна Бронська) та 2 місце в індивідуальному (Анна Капустюк) заліку (відповідальні за підготовку та супровід команди – доценти Тихенко Ольга, Тихенко Руслан та Жук Олексій).
Студентки Дар’я Шишова (науковий керівник доц. О.В.Шевченко) у 2019 та Віта Коваленко (науковий керівник проф. І.П.Ковальчук) у 2020 р. стали переможцями II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (перші місця).
Студентський науковий гурток «Картографічне моделювання проблем природокористування» (староста гуртка Дар’я Шишова, наукові керівники проф. І.П.Ковальчук, асист. К.А.Лук’янчук ) зайняв друге місце в конкурсі серед гуртків НУБіП України, проведеному до Дня науки – 2020.
Доценти Шевченко О.В. та Опенько І.А. керували підготовкою студентів до ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», на якій команда НУБіП України (Наталія Лукашик, Тетяна Приймак, Ренат Гаділов) посіла 3-тє командне місце.
Студенти факультету – переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Земельний кадастр», 2 місце у командному (Анна Капустюк, Анна Багінська, Тетяна Бронська) та 2 місце в індивідуальному (Анна Капустюк) заліку (відповідальні за підготовку та супровід команди – доценти Тихенко Ольга, Тихенко Руслан та Жук Олексій).
Фінансування наукових досліджень кафедри у 2018-2019 роках становитло 897 тис. грн., що є третім показником серед кафедр університету. За останні 10 років кафедра геодезії та картографії виконала наступний ряд оригінальних досліджень, результати яких упроваджені у практику природокористування:
1. Геоінформаційно-картографічне моделювання трансформаційних процесів в українському селі (соціально-економічні аспекти). Тема 110/289-пр. Наук. керівн. проф. Ковальчук І.П., термін виконання 2008-2009 роки.
2. Розробка моделі атласу використання земельних ресурсів адміністративного району і території сільської ради. Тема 110/396-пр. Наук. керівн. І.П.Ковальчук, термін виконання 2010-2012 роки.
3. Наукові засади вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів
землекористування. Тема 110/57-ф. Наук. керівн. І.П.Ковальчук, термін виконання 2013-2017 роки.
4. Атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх
використання і підвищення ефективності господарювання. Тема 110/491-пр. Наук. керівн. І.П.Ковальчук, термін виконання 2015-2016 роки
5. Концепція електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом. Тема 110/69-ф. Наук. керівн. І.П.Ковальчук, термін виконання 2015-2017 роки.
6. Концепція створення реєстру особливо цінних земель як механізм дотримання екологічної безпеки при їх використанні. Тема 110/96 – ф. Наук. керівн. Т.О.Євсюков, термін виконання 2017-2019 роки.
7. Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України - інструменту регулювання ринкових земельних відносин і
просторового розвитку. Тема 110/1-ф 2018. Наук. керівн. І.П.Ковальчук. Термін виконання 2018 – 2020 роки.
За результатами НДР тільки за останні 10 років кандидатські дисертації захистили співробітники та аспіранти кафедри О.П.Жук, О.М.Чумаченко, О.В.Кустовська, Є.В.Кривовяз, І.А.Опенько, О.В.Шевченко, В.С.Подобівський, Н.С.Крута, Б.С.Жданюк, Н.М.Ліщук, О.П.Атаманюк, А.М.Полтавець, Б.М.Ярова, Б.О.Аврамчук, О.В.Рожко, О.М.Патиченко, а докторські – доц. Т.О.Євсюков, доц. Є.А.Іванов.
У 2020 р. попередній захист пройшли співробітники кафедри геодезії та картографії, доц. І.А.Опенько (докторська дисертація) та К.А.Лук’янчук (кандидатська дисертація)

Крім того, співробітники кафедри досліджують еколого-економічні проблеми землекористування, обґрунтовують геодезично-картографічні технології землеустрою, розробляють методики створення широкого спектру тематичних карт й Атласів стану земельних ресурсів адміністративного району і сільських рад, розробляють методи досліджень стану землекористувань і розвитку трансформаційних процесів в них, ведуть дослідження трансформаційних процесів у сільській місцевості і в навколишньому середовищі, вивчають поширення, механізми розвитку деградаційних процесів у ґрунтах України, розробляють проекти землеустрою і проекти лісовпорядкування, виконують завдання, пов’язані з геоінформаційним моделюванням проблем природокористування тощо.
За результатами досліджень щороку кафедра публікує 2-3 навчальних посібники з грифом МОНМС України, 2-4 монографії, 70-80 статей, 20-30 тез доповідей.
Кожного року співробітники кафедри беруть участь у роботі 10-20 міжнародних, більше 20 Всеукраїнських конференцій, де виступають з доповідями, які викликають великий інтерес у присутніх.
Кафедра виконує дослідження за міжнародними проектами і грантами, співпрацює зі Світовим банком у реалізації земельної реформи в Україні.
 

 

Список монографій, навчальних посібників і підручників доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри геодезії та картографії КОВАЛЬЧУКА ІВАНА ПЛАТОНОВИЧА

Перспективи наукової роботи вбачаємо у:
• підвищенні наукової кваліфікації професорсько-викладацького та навчально-допоміжного складу кафедри (через захист дисертацій);
• доведенні до 100% забезпечення викладацького складу кафедри фахівцями найвищої кваліфікації;
• розгортанні науково-дослідної роботи, залученні до цього процесу бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів кафедри. З цією метою плануємо розширити обсяг і тематику держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, активізувати роботу студентських наукових гуртків, студентського наукового товариства;
• підготовці та публікації наукових праць (монографій, статей, інших видів науково-дослідницької продукції);
• стажуванні фахівців кафедри у навчальних і науково-дослідних центрах інших університетів та країн;
• відкритті аспірантури за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ З РІЗНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

 

Кафедра геодезії та картографії налагодила співпрацю з:

університетами України:
Волинським національним університетом імені Лесі Українки; Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; Київським національним університетом будівництва та архітектури; Львівським національним університетом імені Івана Франка; Львівським національним університетом природокористування; Луцьким національним технічним університетом; Національним університетом «Львівська політехніка»; Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка; Херсонським державним аграрно-економічним університетом; Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича; Рівненським державним гуманітарним університетом; Уманським національним університетом садівництва; Одеським державним аграрним університетом, Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна та ін.

• Також є співпраця з державними, комунальними підприємствами та громадськими фаховими організаціями:

Держгеокадастром України; ДП «Центр державного земельного кадастру»; ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»; ДНВП «Картографія»; Державним підприємством «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»; Державною установою «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»; КП «Київський інститут земельних відносин»; Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО » імені Ю. М. Білоконя; Державним агентством водних ресурсів; Відділом картографії Інституту географії Національної академії наук України; Асоціаціями «Земельна спілка України», ВГО «Спілка землевпорядників України», Українським географічним товариством, Науковим товариством імені Шевченка, НАН Вищої освіти України; Державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти» та ін.

• Налагоджена співпраця з зарубіжними університетами:

Університетом штату Пенсильванія (США), Вроцлавським природничим університетом, Варшавським університетом наук про життя, Університетом наук про життя в Ольштині, Ягеллонським університетом у Кракові, Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща), Дрезденським технічним університетом, Берлінським університетом Гумбольдта, Університетом м. Кіль (Німеччина), Університетом Дічле в Діярбакирі, Університетом імені Коча в Муглі, Університетом Акденіз в Анталії (Туреччина), Державним аграрним університетом у Кишиневі (Молдова), Латвійським університетом наук про життя в Єлґаві, Університетом Вітовта Великого в Каунасі (Литва).

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook