Кафедра геодезії та картографії

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"


Шановні випускники бакалавратури!
Запрошуємо Вас у магістратуру на кафедру геодезії та картографії, де діє
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА "Геодезія та землеустрій"
 

 

     Геодезично-картографічне забезпечення землеустрою завжди буде важливою складовою для забезпечення оптимального функціонування агропродовольчого комплексу України, будівництва промислових об’єктів, поселень і доріг, водогосподарських обєктів, рекреаційно-туристичних та лісогосподарських комплексів, реалізації інших інфраструктурних та інвестиційних проектів. Тому ця магістерська програма орієнтована на студентів, які планують у майбутньому вирішувати ключові питання і проблеми землекористування, просторового розвитку держави, посилення її обороноздатності, управління природокористуванням та охороною природи, розпланування територіального устрою сільських територій.
     Магістерська програма забезпечує формування у майбутніх магістрів теоретичної бази і практичних умінь і компетенцій у сфері геодезично-картографічного забезпечення землеустрою, кадастру, раціонального природокористування та охорони природних ресурсів.
Магістерська програма має на меті навчання студентів міждисциплінарним підходам в землеустрої та землекористуванні, виконанні топографо-геодезичних і картографічних робіт, створенні інформаційно-аналітичної бази раціонального природокористування, охорони природи із урахуванням кращих міжнародних практик.

Лекційна і практична складові ОП акцентують увагу магістрантів на таких питаннях:
• формування уявлень про інфраструктуру геопросторових даних (ІГД), її структуру, призначення, функції, необхідність наповнення та роль у виконанні виробничих завдань у сфері геодезії та землеустрою.;
• освоєнні теоретичних положень про сучасні правові та організаційні засади і принципи створення, розвитку та функціонування інфраструктури геопросторових даних;
• формуванні умінь і навичок використання ІГД в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, зокрема, у геодезії та землевпорядкуванні з метою забезпечення функціонування системи виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання геопросторових даних;
• ознайомлення студентів з тенденціями розширення ринку сучасної геоінформаційної продукції та геоінформаційних послуг, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктуру геопросторових даних.
• завдання та зміст топографо-геодезичних та картографічних робіт при розробці основних видів документації із землеустрою;
• особливості топографо-геодезичних та картографічних робіт при розробці документації із землеустрою на різних рівнях;
• особливості топографо-геодезичних та картографічних робіт при розробці містобудівної документації, яка є одночасно документацією із землеустрою на місцевому рівні;
• системи координат, які застосовуються при здійсненні робіт із землеустрою;
• вимоги до створення та оновлення карт і планів в процесі розробки документації із землеустрою;
• методи і прийоми проектування при землеустрої;
• методи і прийоми винесення проектів в натуру (на місцевість);
• технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності в землеустрої.
• методи та інструменти забезпечення сталого землекористування, просторового планування, комп’ютерні та інформаційні технології опрацювання матеріалів знімальних робіт, укладання топографо-геодезичних і картографічних документів як складових землеустрою, будівництва об’єктів інфраструктури тощо.

Магістри отримують можливість оволодіти необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками щодо створення геодезично-картографічного забезпечення землеустрою, будівництва об’єктів інфраструктури, впорядкування сільських територій, охорони земель та створення передумов для формування сталого землекористування.

     Студенти, що пройшли навчання за магістерською програмою "Геодезія та землеустрій" в НУБіП України можуть розраховувати на працевлаштування в органах державної влади, які опікуються питаннями управління землекористуванням, просторовим та сільським розвитком, у приватних топографо-геодезичних, картографічних, землевпорядних і консультаційних компаніях, органах місцевого самоврядування, проектах міжнародних компаній, а також науково-дослідних інститутах.

 Орієнтовна тематика магістерських кваліфікаційних робіт:

 • геоінформаційно-картографічне моделювання стану і використання земельних ресурсів адміністративних районів України;
 • тематичні карти землекористування територіальних громад;
 • тематичні карти оцінки вартості земель різнорангових геопрострових об’єктів;
 • топографо-геодезичне забезпечення реконструкції торгівельних комплексів;
 • топографо-геодезичний моніторинг природних та історико-культурних об’єктів;
 • моделювання трансформаційних процесів у сфері землекористування;
 • картографічне забезпечення вирішення завдань охорони природних ресурсів і раціонального землекористування;
 • методи прогнозування, планування раціонального використання та охорони земельних ресурсів;
 • cтворення цифрових моделей місцевості для проектування об’єктів нового будівництва;
 • інвентаризація земель запасу лісового фонду державної власності;
 • особливості створення картографічних основ масштабу 1:2000 у програмному забезпеченні Digitals;
 • особливості технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою територіальної громади;
 • особливості інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення державної власності, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі;
 • топографо-геодезичне забезпечення робіт з відведення земельних ділянок для будівництва та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури;
 • топографо-геодезичне забезпечення будівництва об’єктів житлової інфраструктури;
 • топографо-геодезичне забезпечення поточного ремонту автомобільної дороги державного значення;
 • топографо-геодезичне забезпечення робіт з відведення земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів енергогенеруючих підприємств;
 • науково-методичні засади відчуження земельних ділянок для суспільних потреб;
 • оцінка стану меліоративних земель;
 • картографічне моделювання змін стану навколишнього середовища обласного регіону;
 • особливості інвентаризації земельних ділянок з об'єктами культурної спадщини національного значення;
 • методичні засади інвентаризації земель природно-заповідного фонду
 • економічний аналіз використання лісових землекористувань в умовах децентралізаційних змін.

 Орієнтовна тематика дипломних кваліфікаційних робіт студентів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»:

 • Геодезичний моніторинг фізичних характеристик земної поверхні.
 • Геодезичний моніторинг деформацій цивільних будівель.
 • Геодезичні методи одержання та використання просторової інформації у сфері землеустрою.
 • Методи отримання аеро- і супутникових зображень для вирішення наукових і прикладних задач геодезії та землевпорядкування.
 • Методи визначення місцеположення меж публічних або приватних земель та їх відображення на планах і картах.
 • Розробка, створення та адміністрування геоінформаційних систем (ГІС) земельно-ресурсної тематики.
 • Методи збирання та аналізу даних про стан земель і характер їх використання.
 • Аналіз та інтерпретація інформації про стан і динаміку річкової мережі з використанням різночасових топографічних карт.
 • Порівняльний аналіз динаміки лісистості на основі використання різночасових топографічних карт.
 • Визначення величин спотворень об’єктів різних типів на різномасштабних топографічних картах.
 • Методи визначення довжини лінійних об’єктів навколишнього світу та оцінювання точності отриманих показників.
 • Аналіз мережі ГНСС-станцій як основи для виконання геодезичних робіт в Україні.
 • Методи знімальних робіт у дослідженнях рельєфу русел судноплавних річок.
 • Геодезичні методи досліджень горизонтальних і вертикальних рухів земної поверхні.
 • Методика створення топографічних карт масштабу 1:10000.
 • Методика створення цифрових моделей місцевості.
 • Геодезичний моніторинг стану залізничних доріг.
 • Дистанційний моніторинг динаміки озерних екосистем.
 • Дистанційний моніторинг змін берегової лінії водосховищ.
 • Математичне опрацювання та аналіз результатів геодезичних вимірювань: програмні продукти, можливості їх застосування.
 • Картографічна генералізація, її сутність, види, технології реалізації на різномасштабних картах.
 • Нові методи укладання та проектування тематичних карт.
 • Сутність і завдання геоінформаційного картографування річково-басейнових систем.
 • Технології підготовки до видання тематичних карт
 • Атласне картографування земельних ресурсів територіальних громад.
 • Топографо-геодезичне забезпечення землеустрою на районному рівні.
 • Сутність і технології картографічного моделювання об’єктів навколишнього світу.
 • Картографічний метод дослідження об’єктів навколишнього світу.
 • Оцінка придатності рельєфу для його землеробського використання.
 • Морфометричний аналіз рельєфу височин.
 • Методика аналізу селитебного навантаження на навколишнє природне середовище.
 • Аналіз сучасних методів геодезичного забезпечення кадастрових робіт при створенні кадастрового плану (за видами населеного пункту)
 • Дослідження сучасного програмного забезпечення для опрацювання результатів геодезичних вимірів.
 • Застосування сучасних електронних приладів при геодезичному супроводі проєкту ремонту та реконструкції автомобільних доріг (за видами геодезичних приладів).
 • Аналіз сучасних методів і засобів виконання геодезичних робіт при великомасштабній зйомці території (за видами територій).
 • Дослідження методів автоматизації опрацювання даних геодезичних спостережень (за видами програмного забезпечення).
 • Аналіз можливостей систем автоматизованого проектування для забезпечення опрацювання геодезичних спостережень (за видами пакетів прикладних програм)
 • Дослідження можливостей сучасних лазерних сканерів при виконанні інженерно-геодезичних робіт з будівництва та моніторингу споруд (за видами споруд).
 • Методики виконання топографо-геодезичних робіт при інвентаризації земель (за місцем розташування та видом земель).

Додаткову детальну інформацію можна отримати на кафедрі геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою:
м. Київ, вул. Васильківська, 17, навчальний корпус №6, кабінет 114
Телефони: (044) 258 05 25; мобільний (050) 5613826 (Іван Платонович, Тарас Олексійович)

Все про вступ до НУБіП України - в розділі Вступнику офіційного сайту університету
У нас день відкритих дверей - кожен день!

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook