Кафедра геодезії та картографії

Освітня діяльність


   Науково-педагогічні працівники та навчально-технічний персонал кафедри геодезії та картографії забезпечують проведення лекційних, лабораторних і практичних занять зі студентами багатьох факультетів Національного університету біоресурсів і природокористування України, а саме: факультету землевпорядкування, факультетів лісового та садово-паркового господарства (ННІ лісового і садово-паркового господарства), факультету конструювання та дизайну, ННІ неперервної освіти і туризму для спеціальностей:
- 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;
- 193 «Геодезія та землеустрій»;
- 205 «Лісове господарство»;
- 206 «Садово-паркове господарство»;
- 241 «Готельно-ресторанна справа»;
- 242 «Туризм»
Навчальна робота викладачів кафедри полягає в наступному:
- створення електронних навчальних курсів з усіх дисциплін, викладання яких забезпечують НПП кафедри;
- підготовка презентацій та організація освітнього процесу для студентів денної та заочної форми навчання повного і скороченого терміну навчання, слухачів другої вищої освіти ОС Бакалавр та ОС Магістр;
- проведення семінарських, практичних занять, керування виконанням лабораторних робіт, тестування та інші види аудиторних занять;
- керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів і слухачів;
- керівництво ознайомчою, навчальними та виробничими практиками;
- організація самостійної роботи студентів як в аудиторіях, так і поза ними;
- проведення очних і дистанційних консультацій для студентів бакалаврату, магістрів, здобувачів та аспірантів.
Перелік навчальних дисциплін, ведення яких забезпечує кафедра:
зпечення землеустрою;

 ОС Бакалавр за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія
Інженерна геодезія (ведучий викладач – доц., к.е.н. Малашевська Олена Анатоліївна)

ОС Бакалавр за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій
   Топографія (ведучий викладач – проф., д.е.н. Євсюков Тарас Олексійович)
   Інженерна графіка (ведучий викладач – доц., к.с-г.н. Богданець В’ячеслав Анатолійович)
   Геодезія (ведучий викладач – доц., к.е.н. Жук Олексій Павлович)
   Основи інженерної геодезії (ведучий викладач – доц., к.е.н. Малашевська Олена Анатоліївна)
   Математична обробка геодезичних вимірів (ведучий викладач – доц., к.е.н. Кривов’яз Євгенія Вікторівна)
   Електронні геодезичні прилади (ведучий викладач – доц., к.е.н. Жук Олексій Павлович)
   Вища геодезія (ведучий викладач – старший викладач Ковальов Микола В’ячеславович)
   Супутникова геодезія та сферична астрономія (ведучий викладач – проф., д.е.н. Опенько Іван Анатолійович)
   Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт (ведучий викладач – доц., к.е.н. Шевченко Олександр Вікторович)
   GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії (ведучий викладач – проф., д.е.н. Опенько Іван Анатолійович)
   Картографія (ведучий викладач – проф., д.геогр.н. Ковальчук Іван Платонович)
   Геоекологічний моніторинг (ведучий викладач – проф., д.геогр.н. Ковальчук Іван Платонович)
   Тематичне картографування земель (ведучий викладач – доц., к.с-г.н. Богданець В’ячеслав Анатолійович)

 ОС Бакалавр за спеціальністю 205 Лісове господарство
   Геодезія (ведучий викладач – доц., к.с-г.н. Рафальська Любов Павлівна)

 ОС Бакалавр за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство
   Геодезія (ведучий викладач – доц., к.с-г.н. Рафальська Любов Павлівна)

 ОС Бакалавр за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»
  Географія туризму : туристичні ресурси України (ведучий викладач – проф., д.геогр.н. Ковальчук Іван Платонович)

 ОС Бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм»
   Географія туризму : туристичні ресурси України (ведучий викладач – проф., д.геогр.н. Ковальчук Іван Платонович)
   Географія туризму: туристичне країнознавство (ведучий викладач – проф., д.геогр.н. Ковальчук Іван Платонович)

 ОС Магістр за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій
   Комп’ютерні технології в картографії (ведучий викладач – доц., к.с-г.н. Богданець В’ячеслав Анатолійович)
   Інфраструктура геопросторових даних (ведучий викладач – доц., к.с-г.н. Богданець В’ячеслав Анатолійович)
   Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення землеустрою (ведучий викладач – доц., к.е.н. Малашевська Олена Анатоліївна)
Також для магістерських програм за вибором університету читаються дисципліни:
   Глобальні проблеми світу (ведучий викладач – проф., д.геогр.н. Ковальчук Іван Платонович)
   Земельні ресурси об’єднаних територіальних громад (ведучий викладач – доц, к.е.н. Малашевська Олена Анатоліївна )

 Професорсько-викладацький склад кафедри геодезії та картографії з розподілом за ними навчальних дисциплін кафедри  

 П.І.Б.

Посада, звання, наук. ступень

Навчальні дисципліни, що викладаються

 Ковальчук І.П.

зав. кафедри, проф., д.геогр.н.

Картографія; Географія туризму: туристичні ресурси України; Географія туризму: туристичне країнознавство; Глобальні проблеми світу; Геоекологічний моніторинг

 Євсюков Т.О.

проф., д.е.н.

Топографія, Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення землеустрою

Опенько І.А.

проф., д.е.н.

Геодезія, Електронні геодезичні прилади, Супутникова геодезія та сферична астрономія, GNSS спостереження в прикладних задачах геодезії

Рафальська Л.П.

доц., к.с-г.н.

Топографія, Інженерна графіка, Геодезія

 Жук О.П.

доц., к.е.н.

Геодезія, Електронні геодезичні прилади, Математична обробка геодезичних вимірів, Вища геодезія

 Шевченко О.В.

доц., к.е.н.

Геодезія, Електронні геодезичні прилади, Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт,

 Кривов’яз Є.В.

доц., к.е.н.

Топографія, Геодезія, Математична обробка геодезичних вимірів

Богданець В.А.

доц., к.е.н. 

Інженерна графіка, Геодезія, Картографія, Тематичне картографування земель, Комп’ютерні технології в картографії, Інфраструктура геопросторових даних

 Малашевська О.А.

доц., к.е.н.

Топографія, Інженерна геодезія, Основи інженерної геодезії, Топографо-геодезичне і картографічне забезпечення землеустрою, Земельні ресурси об’єднаних територіальних громад

 Ковальов М.В.

старший викладач

Геодезія, Математична обробка геодезичних вимірів, Вища геодезія, Супутникова геодезія та сферична астрономія

 Степчук Я.В.

асистент

Топографія, Інженерна геодезія, Електронні геодезичні прилади, Математична обробка геодезичних вимірів

   Викладачі кафедри здійснюють керівництво навчальними практиками зі студентами-бакалаврами та виробничою і магістерською практиками.
Факультет землевпорядкування:
1 курс
- ознайомча з фахом;
- навчальна практика з топографії.
2 курс
- навчальна практика з геодезії;
- навчальна практика з дисципліни «Електронні геодезичні прилади»
3 курс
- навчальна практика з дисципліни «Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт»
ННІ лісового і садово-паркового господарства:
- навчальна практика з геодезії зі студентами лісогосподарського факультету та факультету садово-паркового господарства
Факультет конструювання та дизайну:
- навчальна геодезична практика зі студентами 1 курсу спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

 

 

 

 

 

Атласне картографування річково-басейнових систем = Atlas mapping of river-basin systems : монографія / А.І.Ковальчук, І.П.Ковальчук [ За наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. – Львів: Простір-М, 2018. - 348 с.
ISBN 978-617-7501-72-4

Охарактеризовано сутність і наукові засади великомасштабного електронного атласного картографування будови річково-басейнових систем, їх геоекологічного стану і впливаючих на нього природних та антропогенних чинників. Обгрунтовано блокову структуру геоекологічного атласу річково-басейнової системи та спектр картографованих показників, які відображають риси будови, властивості компонентів ландшафтних геосистем басейну, параметри їх геоекологічного стану, впливаючі на нього природні та антропогенні чинники, зміст тематичних карт, алгоритми їх укладання. Наведено багаточисельні приклади електронних тематичних карт укладеного геоекологічного атласу модельної річково-басейнової системи Бистриці (Українські Карпати).
Для картографів, географів, екологів, ландшафтознавців, гідроекологів, фахівців господарського комплексу, природоохоронців, краєзнавців, викладачів і студентів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто уболіває за збереження природи.
 

Ковальчук І.П., Мартин А.Г., Тихенко Р.В., Шевченко О.В., Опенько І.А., Жук О.П., Кошель А.О., Ковальчук А.І., Богданець В.А., Палеха Ю.М., Патиченко О.М., Тихенко О.В., Чумаченко О.М.
А92 Атласне картографування вартості земель: монографія: у 2-х част. / Частина 1. / І.П. Ковальчук, А.Г. Мартин, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, І.А. Опенько, О.П. Жук, А.О. Кошель, А.І. Ковальчук, В.А. Богданець, Ю.М. Палеха, О.М. Патиченко, О.В. Тихенко, О.М. Чумаченко; За наук. ред. проф. І. Ковальчука. – К.: «Компринт», 2018. – 606с.

ISBN 978-966-929-793-8
В монографії проаналізовано питання атласного картографування властивостей земельних ресурсів. Особливий акцент зроблено на питаннях створення цифрового атласу вартості земель України. Обґрунтовано концептуальні засади створення такого атласу, охарактеризовано підходи до оцінювання земель та оцінювальні критерії. Відображено створені географічні основи різнорангових територіальних об’єктів, які використовуватимуться при укладанні тематичних карт атласу вартості земель України
Видання розраховане на вчених, аспірантів, магістрів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців землевпорядного профілю та сільськогосподарського виробництва, працівників сфери державного управління земельними ресурсами, органів місцевого самоврядування та освіти.
 

 

 

 

 

 

Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Шевченко О.В., Жук О.П., Барвінський А.В., Атаманюк О.П., Дем’янчук І.П., Патиченко О.М., Ковальчук Т.І., Кривов’яз Є.В.
Н34 Науково-методичні засади розвитку сільських територій України з урахуванням потенціалу особливо цінних земель: монографія / І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, Р.В. Тихенко, І.А. Опенько, О.В. Шевченко, О.П. Жук, А.В. Барвінський, О.П. Атаманюк, І.П. Дем’янчук, О.М. Патиченко, Т.І. Ковальчук, Є.В. Кривов’яз // За наук. ред. проф. І.П. Ковальчука – К.: «Компринт», 2018. – 646с. : іл. – Бібліогр. : 486-536.
ISBN 978-966-929-789-1

У монографії охарактеризовано роль землеустрою як інструменту оптимізації використання земель агрохолдингами та фермерськими господарствами, визначено перспективні напрямки розвитку агробізнесу у сільській місцевості. Висвітлено роль геодезично-картографічного забезпечення і геоінформаційного моделювання у вирішенні проблем раціонального землекористування у сільській місцевості та міських поселеннях, охарактеризовано гостроту соціальних, демографічних та медико-географічних проблем сільської місцевості, запропоновано заходи з їх вирішення.
Важливою складовою роботи є обґрунтування концептуальних засад дослідження стану, визначення еколого-економічних ризиків погіршення властивостей особливо цінних земель при їх використанні та розроблення моделі їх державного реєстру.
Для фахівців землевпорядного профілю, сфери моніторингу й охорони природи, державного управління земельними ресурсами, органів місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів землевпорядних факультетів закладів вищої освіти.
 

 

Підготовлено згідно з програмою курсу “Геодезія”, затвердженою для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Наведено програмний матеріал з курсу “Геодезія”, що вивчається студентами факультету землевпорядкування на другому році навчання, зокрема: елементи теорії похибок вимірювань, проекція та прямокутні координати Гаусса-Крюгера, побудова геодезичних мереж при зніманнях великих територій, визначення додаткових пунктів засічками, вирівнювання системи ходів знімальної мережі. Обґрунтовано структуру і зміст лабораторних робіт, охарактеризовано послідовність їх виконання, наведено приклади оформлення звітних матеріалів, подано варіанти індивідуальних завдань.
Навчальний посібник може використовуватися студентами землевпорядних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України.

 

Монографія присвячена дослідженню щодо застосування безпілотних літаючих апаратів при створенні великомасштабних планів території сільських населених пунктів. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові засади використання БПЛА в Україні та закордонний досвід. Запропонована класифікація БПЛА. Розроблено алгоритм застосування БПЛА при аерофотозніманні та постоброблення даних спостереження. Наведено комплекс топографо-геодезичних робіт по створенню топографічного плану населеного пункту за матеріалами аерофотознімання безпілотним літаючим апаратом.

 

Жук О.П., Кривов’яз Є.В. Організація раціонального використання земель в агроформуваннях ринкового типу. Монографія / О.П. Жук, Є.В. Кривов’яз. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 408 с.

У монографії обґрунтовано концепцію раціонального використання та охорони земельних ресурсів в умовах формування ринкових відносин. Удосконалено показники еколого-економічної оцінки використання земельних ресурсів. Розроблено теоретико-методологічні підходи визначення оптимальних розмірів землекористувань агроформувань на основі раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням формування і розвитку ринкових відносин. Удосконалено підходи визначення структури земельних угідь та посівних площ за допомогою економіко-математичних методів моделювання. Розглянуто систему заходів економічного стимулювання екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, як важливої складової природокористування. Обгрунтовано підходи до визначення збитків, що завдаються суспільству внаслідок використання земель, яке не відповідає їх цільовому призначенню, встановленому при передаванні земельних ділянок у власність чи наданні в користування, які базуються на порівнянні нормативного середньорічного доходу від використання земель при фактичному та дозволеному використанні.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців і фахівців землевпорядної служби.

 


 

Кривов´яз Є.В., Мартин А.Г. Організаційно-економічний механізм відшкодування збитків, спричинених нецільовим використанням земель: Монографія / Є.В. Кривов´яз, А.Г. Мартин. – К.: Видав-во ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 206 с.

У монографії висвітлено теоретичні засади і практичні способи визначення розміру збитків, заподіяних суспільству внаслідок нецільового використання земель. Обґрунтовано підходи до визначення збитків, що завдаються суспільству внаслідок використання земель, яке не відповідає їх цільовому призначенню, встановленому при передаванні земельних ділянок у власність чи наданні в користування, які базуються на порівнянні нормативного середньорічного доходу від використання земель при фактичному та дозволеному використанні. Розроблено еколого-економічний механізм здійснення контролю за використанням і охороною земель та відшкодування вже заподіяних збитків суспільству внаслідок порушення правил землекористування, що базується не лише на притягненні порушника до адміністративної відповідальності, а й відшкодуванні ним збитків, заподіяних суспільству нецільовим використанням земельної ділянки.
Удосконалено встановлення дозволеного використання земельних ділянок як основи забезпечення їх раціонального використання, що базуються на визначенні допустимого складу земельних угідь залежно від цільового призначення ділянки;
Набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо вивчення особливостей рентоутворення в умовах різного цільового призначення земель, що полягають у диференціації факторів рентоутворення залежно від категорії земель за основним цільовим призначенням.
 

Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні: монографія / А. Г. Мартин , Б. М. Ярова – К. : КОМПРІНТ, 2018. – 272 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації з підвищення економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні, які сприятимуть сталому розвитку сільських територій та раціональному землекористуванню.
Запропоновано концептуальні засади створення моделі довірчого управління землями сільськогосподарського призначення державної власності, удосконалено методичні засади нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, механізми проведення земельних торгів, модель визначення переможця земельного конкурсу. Набули подальшого розвитку наукові підходи до управління землями сільськогосподарського призначення державної власності.
 

План видань підручників і посібників на 2022-2024 рік

 

кафедри геодезії та картографії

 

 

Назва

кафедри

Прізвище та

ініціали автора (ів)

Назва

навчально-методичного

видання

Дисципліна, яку забезпечує

видання

Обсяг,

у.д.а.

Наклад,

примір-ників

Строк

подання

(квартал)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Підручники,  навчальні посібники

 

 

 

 

Геодезії та картографії

Ковальчук І.П., Ярова Б.М

.

Навчальний посібник: Регіональний геоекологічний моніторинг

Регіональний геоекологічний моніторинг

25

50

ІII квартал 2023

Геодезії та картографії

Ковальчук І.П

Підручник: Картографія

Картографія

27

100

ІV квартал 2024

Геодезії та картографії

Жук О.П., Шевченко О.В., Опенько І.А.

Навчальний посібник: Геодезія

Геодезія

25,5

100

ІV квартал

2023

Геодезії та картографії

Жук О.П., Шевченко О.В., Опенько І.А.,

Кривов’яз Є.В.

Навчальний посібник: Електронні геодезичні прилади

Електронні геодезичні прилади

20,0

100

Іv квартал 2022

Геодезії та картографії

Богданець В.А.

 

Навчальний посібник: Природоресурсне картографування

Природоресурсне картографування

15

50

ІV 

квартал 2023

Геодезії та картографії

Ковальчук І.П.,

Лук’янчук К.А.

Електронний навчальний посібник: Політична географія країн світу

Політична географія країн світу

20

50

ІV 

квартал 2024

Геодезії та картографії

Кривов’язЄ.В, КовальовМ.В., ЖукО.П.

Навчальний посібник:

Математична обробка геодезичних вимірів

Математична обробка геодезичних вимірів

20

40

ІII квартал 2022

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook