Співробітники кафедри

завідувач кафедри
Ковальчук Іван Платонович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

 

доктор географічних наук, професор,

 академік УЕАН України та АН ВО України,

дійсний член Наукового товариства імені Шевченка,

завідувач кафедри геодезії та картографії

 факультету землевпорядкування НУБіП України,

заступник декана факультету землевпорядкування з наукової роботи

Повний список публікацій

Біографічні дані. У 1974 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка, спеціалізувався по кафедрі геоморфології. Навчався в аспірантурі  Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (1977 - 1980), де у 1981 захистив кандидатську дисертацію «Динаміка ерозійних процесів у Західному Поділлі». Працював у Львівському державному університеті ім. І.Франка на посадах асистента (1980-83), доцента (1983-1987), завідувача кафедри геоморфології (1987-1990). Докторант МДУ ім. М.В.Ломоносова (1990-1993). Докторську дисертацію «Еколого-геоморфологічний аналіз флювіальних систем регіону» захистив у 1993 р. у Московському державному університеті ім. М.В.Ломоносова, нострифікував в Інституті географії  НАН України у 1994.
У 1993-1994 доцент, 1994-2000 - професор кафедри геоморфології, у 2000-2007 - засновник і завідувач кафедри конструктивної географії та картографії Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2007 – професор, з 2008 - завідувач кафедри геодезії та картографії Національного аграрного університету (з 2008 – Національного університету біоресурсів і природокористування України), директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин (2008-2011). З 2014 - завідувач кафедри геодезії та картографії і заступник декана з наукової роботи факультету землевпорядкування НУБіП України.
    Наукові інтереси: картографічне моделювання проблем природокористування, великомасштабне атласне картографування стану і використання земельних ресурсів, геоекологічне картографування річково-басейнових систем, екологічна, динамічна та антропогенна геоморфологія, геоекологічні та гідроекологічні проблеми України, екологічна освіта і виховання, історична географія та краєзнавство, історія української географії. Основоположник
наукового напряму«екологічна геоморфологія та регіональний еколого-геоморфологічного аналіз» як в Україні, так і в Європі. Створив наукову школу екологічної геоморфології та геоекології, яка в період роботи в НУБіП України трансформується в наукову  школу екологічної та інженерної геоморфології, конструктивної географії та картографії.

Публікації: Опублікував понад 1150 наукових праць. Є автором та співавтором 4 підручників і 35 навчальних посібників (з них 14 з грифом МОН України), 50 монографій (14 з них опубліковано польською та англійською мовами).
 


 

Індекс (h) цитування праць І.П.Ковальчука за весь період становить 8, з 2014 р. - 7.
    Рейтинг за період роботи в університеті коливався в межах 3,53 - 4,91.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Професором І.П.Ковальчуком підготовлено чотири доктори географічних наук (проф. Вишневський В.І., проф. Сивий М.І., проф. Царик Л.П., доц Іванов Є.А.), 25 кандидатів наук. Завершують роботу один докторант і два аспіранти. 
Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (при НУБіП України (2009-2014) та КНУ імені Тараса Шевченка), член редколегій наукових часописів в Україні (Фізична географія та геоморфологія, Наукові записки ТНПУ імені В.Гнатюка, Природа Західного Полісся, Історія української географії і картографії, Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  та ін.) та Польщі.

Навчальна робота. На факультеті землевпорядкування у період з 2007 по 2018 рік розробив навчально-методичні комплекси, електронні навчальні посібники і читав:
курс «Картографія»
, спецкурс «Оцінка господарської придатності рельєфу» для студентів ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Геодезія та землеустрій» факультету землевпорядкування;
спецкурси для студентів ОС «Магістр» спеціальності «Землеустрій і кадастр» (Екологічна експертиза землевпорядних рішень, Інженерно-технологічна регламентація охорони земель, Якісна оцінка земель, Технологічні аспекти використання земель)
;курси «Географія туризму» і туристичні ресурси України»; курс «Політична географія країн Світу».
Здійснює керівництво магістерськими і дипломними роботами майбутніх землевпорядників (майже
70 магістрів), ознайомчою навчальною практикою студентів першого курсу факультету землевпорядкування, виробничою і переддипломною магістерською практикою, науковим студентським гуртком «Картографічне моделювання проблем землекористування».
Керує науковою роботою аспірантів і докторантів. 
 
Організаційно-методична робота. Як завідувач кафедри, основні зусилля спрямовує на: забезпечення навчального процесу (викладання базових і фахових дисциплін геодезично-картографічного спрямування для студентів ОС «бакалавр» та «магістр» факультету землевпорядкування, студентів ОС «бакалавр» факультетів лісового і садово-паркового господарства, а також ОС «бакалавр» спеціальності «Будівництво»); підготовку навчальних посібників (в т.ч. електронних) для студентів ОС «бакалавр» та «магістр» з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра геодезії та картографії; проведення навчальних практик з топографії і геодезії для студентів 1-2 курсів; розгортання науково-дослідних робіт з питань геодезично-картографічного забезпечення землеустрою, кадастру, управління земельними ресурсами, охорони та раціонального використання земельних й інших природних ресурсів, регулювання несприятливих процесів, атласного і тематичного картографування земель та річково-басейнових систем, оцінювання ризиків землекористування; оновлення приладової та інструментальної бази кафедри тощо.
    
Нагороди: Відмінник освіти України (1995); Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 49697 від 05.08.1999, наказ 521-К); Подяка Прем’єр-міністра України ( №11880 від 20.04.2010); Медаль АН вищої освіти України «За заслуги в науково-педагогічній діяльності» (№ 3, 16.11.2011); Знак Пошани Київського міського голови (№4553, від 14.02.2011, № 37); почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (№331/2012 від 18.05.2012); Золота медаль конкурсу на кращу продукцію, технологію, наукову розробку Міжнародної виставки «Агро-2014», Грамоти Міжнародних виставок «Агро-2013-2016»; Нагрудний знак МОН України "Василь Сухомлинськи" (посв. №31 від 16.08.2016 р.);  Грамота Верховної Ради України (№ 616-к від 19.09.2017р.);медалі ВГО "АН ВО України": "20 років АН ВО України" (посв. №40 від 02.11.2012 р.), "За успіхи в науково-педагогічній діяльності" (посв. №3 від 16.11.2011 р.), "Святого Володимира" (посв. №08.12.2016 р.), "Ярослав Мудрий" (посв. №7 від 07.10.2017 р.), медаль ім. Миколи Івановича Дубини (посв. №86 від 27.11.2018 р.), "Знак пошани" ДУ "Інститут охорони грунтів України" (наказ №174-к від 21.12.2018 р.). 

 

 

Професор
Старовєров Володимир Сергійович

Тел.: (044) 249-72-55; моб: 096-518-65-05

Електронна пошта: [email protected]


Викладає дисципліни: «Вища геодезія» «Супутникова геодезія»
                  Публікації:
1. Старовєров В.С., Адаменко О.В. «Методика визначення точності геодезичних робіт при будівництві та експлуатації мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкцій», Науково-техн. журнал «Вісник геодезії та картографії», №5,Київ,2009.
2. Старовєров В.С., Кучер О.В., Кравченко З.М.  «Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами матема- тичної статистики», Науково-техн. журнал «Вісник геодезії та картографії», №1, Київ, 2010.
3.  Старовєров В.С., Чибиряков В.К.,  Никитенко К.О.  «Комплексный подход к определению напряженно-деформированого состоя- ния магистральных газопроводов геодезическими методами», Наукометричес- кий журнал «Геодезия и аэросъемка», Московский Государственный Университет геодезии и картографии (МИИГАиК),выпуск 5, Москва, 2014.
4. Старовєров В.С., Чибиряков В.К.,  Кравченко З.М. «Обоснование точности геодезических работ при высотном строительстве». Наукометрический журнал «Геодезия и аэросъемка», Московский Государственный Университет геодезии и картографии (МИИГАиК),выпуск 4, Москва, 2015.

  У ч а с т ь  в  к о н ф е р е н ц і я х:
1. Міжнародна конференція GAC-2009 «Геодезія, архітектура та будівництво», Національний університет «Львівська політехніка»,Львів, 2009.
2. Міжнародна конференція GAC-2011 «Геодезія, архітектура та будівництво», Національний університет «Львівська політехніка»,Львів, 2011.
3. Міжнародна конференція «Геодезичне забезпечення будівництва: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку», Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, Київ, 2011.
4. Міжнародна конференція «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва»,Національний університет «Львівська політехніка»,Львів, 2012.
Стаж  роботи :  45 років
Б і о г р а ф і я : в 1971р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Інженерна геодезія». В 1971р. був прийнятий на посаду асистента кафедри «Інженерної геодезії» КІБІ.  В 1977р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Механіко-математичні обґрунтування геодезичних спостережень за осіданнями інженерних споруд». В 1980р. отримав вчене звання доцента. З 1980р. по 1985р. працював заступником декана факультету «Міське будівництво» КІБІ. З 1985р по 2000р очолював кафедру «Автоматизації геодезичних вимірювань» КІБІ. З 2000р по теперішній час працює на посаді професора кафедри «Інженерної геодезії» КНУБА. В 2002р. отримав вчене звання професора. З 2004р по тепер. час працює на посаді професора кафедри «Геодезії та картографії» НУБіП.
Підготував 8 кандидатів наук. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», відзнаками: «Почесний геодезист України», «За заслуги в геодезії і картографії» ІІІ ступеню, «За наукові та освітні досягнення».  

Автор понад 200 публікацій

Публікації

Конференції

 

професор кафедри
Євсюков Тарас Олексійович

Тел.:

Доцент кафедри геодезії та картографії (2006)
Доцент (2008), професор кафедри (2017)
Кандидат економічних наук (2005), доктор економічних наук (2016)
Освіта повна вища (Національний аграрний університет, спеціальність «Землевпорядкування та кадастр», 2001)
Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель (кандидатська), 2005
Всього публікацій 119
Навчальні дисципліни, які викладає:
1. Топографія, ОКР «Бакалавр»;
2. Геодезія, ОКР «Бакалавр»;
3. Математична обробка геодезичних вимірів, ОКР «Бакалавр»;
4. Топографо-геодезичне забезпечення землеустрою, ОКР «Магістр», спеціальність «Землеустрій та кадастр».
 

Основні публікації

Конференції

 

доцент
Рафальська Любов Павлівна

Тел.: +38 044 258 05 24

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Вчене звання: доцент.
Членство у організаціях: член Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України».
Викладає дисципліни:
- «Геодезія» для студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства;
- «Топографічне та землевпорядне креслення» для студентів факультету землевпорядкування;
- Керує навчальною практикою з геодезії в ННІ лісового і садово-паркового господарства.
Сфера наукових інтересів: вивчення лісівничих властивостей і біотичної стійкості дуба, фітомеліорація деградованих земель та обґрунтування відновлення лісів у посушливих умовах
Тема дисертаційної роботи: «Дуб пухнастий в лісах Молдавії і використання його в культурах».
Загальна кількість публікацій: понад 100.
Стаж роботи: понад 35 років (науково-педагогічний стаж).
Нагороди:
Медаль «В память 1500-летия Киева» (1984 p.)
Почесна грамота та цінний подарунок Київського міського голови (2003 р.).
Почесні грамоти ректора НАУ (тепер НУБіП України) 2003 та 2011р.
Почесна грамота Кабінету Міністрів України №24997 від 14.11.2013р.
Грамота Верховної Ради України №282-К від 10.05.2018 р.
 

 

доцент
Жук Олексій Павлович

Тел.: +38 044 258 0524 +380503533150

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади».

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, оптимізація землекористувань, геодезичне забезпечення землеустрою.

Тема дисертаційної роботи: «Еколого-економічні засади використання і охорони земельних ресурсів у новостворених агроформуваннях ринкового типу».

Загальна кількість публікацій: понад 60.

Стаж роботи: 21 рік (в т.ч. на посадах науково-педагогічного працівника 16 років).

 

 

 

доцент
Богданець В'ячеслав Анатолійович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Відповідальний за міжнародну діяльність факультету.

Відповідальний за інформаційно-комунікаційні технології факультету

Освіта: Національний аграрний університет, 2003

закордонні стажування у Lanzhou Jiaotong University (Китай, 2011), Dicle University (Туреччина, 2015), Akdeniz university (Туреччина, 2018).

Автор та співавтор близько 70 публікацій, у тому числі 5 монографій, 12 навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни:

ОС Магістр

спеціальність "Геодезія та землеустрій":
Комп'ютерні технології у картографії
Національна інфраструктура геопросторових даних
Тематичні карти земельних ресурсів
 

ОС Бакалавр
спеціальність "Геодезія та землеустрій"
Топографічне креслення та інженерна графіка;

Тематичне картографування

Картографія (практичні роботи)

спеціальність "Лісове господарство" Геодезія (практичні роботи)

спеціальність "Туризм" Географія туризму (практичні роботи)

Працює в НУБіП з 2007 року

Членство у організаціях: член Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України».

 

доцент кафедри
Кривов'яз Євгенія Вікторівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Математична обробка геодезичних вимірюванья», «Електронні геодезичні прилади», «Топографія».

Сфера наукових інтересів: вивчення економічних механізмів, відшкодування збитків спричинених нецільовим використанням земель.

Тема дисертаційної роботи: «Еколого-економічний механізм відшкодування збитків, спричинених нецільовим використанням земель».

Загальна кількість публікацій: понад 20.

Стаж роботи: 19 років, на посаді науково-педагогічного працівника 12 років.

 

 

старший викладач
Ковальов Микола В’ячеславович

Тел.:

Освіта вища, спеціальність – інженер-землевпорядник (Національний аграрний університет, факультет землевпорядкування, рік закінчення - 1999)
Автор 30 публікацій
Методичні матеріали
1. СУПУТНИКОВА ГЕОДЕЗІЯ. Конспект лекцій
2. Математична обробка результатів геодезичних вимірювань. Конспект лекцій
3. ВИЩА ГЕОДЕЗІЯ. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
4. Геодезія. Практикум
Список дисциплін:
1. Геодезія – ОКР «Бакалавр», спеціальність «Геодезія, картографія та землеустрій»
2. Математична обробка геодезичних вимірів – ОКР «Бакалавр», спеціальність «Геодезія, картографія та землеустрій», факультету землевпорядкування
3. Вища геодезія – ОКР «Бакалавр», спеціальність «Геодезія, картографія та землеустрій», факультету землевпорядкування
4. Супутникова геодезія – ОКР «Бакалавр», спеціальність «Геодезія, картографія та землеустрій», факультету землевпорядкування
5. Радіоелектроніка в геодезії – ОКР «Бакалавр», спеціальність «Геодезія, картографія та землеустрій», факультету землевпорядкування.
 

 

доцент
Шевченко Олександр Вікторович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Членство у організаціях: член Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України».
Викладає дисципліни: «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади» та «Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт».
Сфера наукових інтересів: економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, ефективність ґрунтоохоронних заходів, геодезичне забезпечення землеустрою.
Тема дисертаційної роботи: «Економічна ефективність ґрунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення» (кандидатська), 2016.
Загальна кількість публікацій: понад 60.
Стаж роботи: працює в НУБіП України на кафедрі геодезії та картографії з 2013 року. Загальний науково-педагогічний стаж понад 5 років.

 

доцент
Опенько Іван Анатолійович

Тел.: +380636792954

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Членство у організаціях: член Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України».

Викладає дисципліни: «Геодезія», «Вища геодезія», «Математична обробка геодезичних вимірів», «GNSS – спостереження в прикладних задачах геодезії», «Основи інженерної геодезії».

Сфера наукових інтересів: економіка природокористування, GNSS – технології.

Тема дисертаційної роботи: «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими насадженнями».

Загальна кількість публікацій: 51.

Стаж роботи: працює в НУБіП України на кафедрі геодезії та картографії з 2013 року. 
 

 

старший викладач
Ярова Богдана Миколаївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Членство у організаціях: член Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України», «Спілка землевпорядників України».

Викладає дисципліни: «Топографія», «Картографія», «Регіональний геоекологічний моніторинг».

Сфера наукових інтересів: економіка землекористування, регулювання земельних відносин, ризики землекористування.

Тема дисертаційної роботи: «Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні».

Загальна кількість публікацій: 42.

Стаж роботи: працює в НУБіП України на кафедрі геодезії та картографії з 2017 року.

 

старший викладач
Малашевська Олена Анатоліївна

Тел.:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Основи інженерної геодезії», «Топографія».

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання у геодезії та землеустрої, впорядкування землекористувань, геодезичне забезпечення землеустрою.

Тема дисертаційної роботи: «Еколого-економічні основи впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань».

Загальна кількість публікацій: 50.

Стаж роботи: 7 років (в т.ч. на посадах науково-педагогічного працівника 6 років).

 

завідувач лабораторією
Шульженко Валерій Петрович

Тел.:

 

асистент
Лук'янчук Катерина Анатоліївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Викладає дисципліни: «Топографія», «Оцінка господарської придатності рельєфу», «Політична географія країн світу», «Економічна географія зарубіжних країн».

Сфера наукових інтересів: ерозія грунтів, рельєф, картографія, географія.

Тема дисертаційної роботи: «Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних процесів на локальному і районному рівнях».

Загальна кількість публікацій: 20.

Стаж роботи: працює в НУБіП України на кафедрі геодезії та картографії з 2015 року.

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook