Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Науково-дослідна та інноваційна діяльність

Основною базою для проведення польових досліджень науково-педагогічними працівниками та дипломниками кафедри є лабораторія фітопатології у ВП НУ­БіП України “Агрономічна дослідна станція”, яка розташована у с. Пшеничне, Васильківського району Київської області. Лабораторні дослідження проводяться в акредитованій проблемній науково-дослідній лабораторії “Мікології і фітопатології”.

 

Загальний вигляд дослідного поля кафедри фітопатології в умовах ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”
Свідоцтво про атестацію проблемної науково-дослідної лабораторії “Мікології і фітопатології”
Наукова тематика кафедри присвячена вивченню і практичному вирішенню актуальних проблем фітопатології:
· дослідженню екологічних та біологічних властивостей мікроміцетів у агробіоценозах, їх роль в етіології та патогенезі хвороб рослин;
· екологічному обґрунтуванню заходів профілактики і обмежен­ня розвитку найбільш поширених і шкідливих хвороб сільськогосподарських культур;
· створенню нових сортозразків ріпаку озимого і ярого та пше­ниці озимої з груповою стійкістю проти найбільш небезпечних хвороб;
· оцінці ефек­тивності дії хімічних і біологічних засобів захисту сільськогосподарських куль­тур від хвороб;
·дослідженню хвороб квітково-декоративних рослин;

 вивченню екологічних та біологічних особливостей збудників хвороб культивованих грибів і розробці заходів їх захисту.

Науково-педагогічні працівники на дослідному полі кафедри фітопатології

(ВП НУБіП України “Агрономічна дослідна станція”)

Проблемна науково-дослідна лабора­торія “Мікології і фітопатології” здійснює:
·         діагностику хвороб сільськогоспо­дарських культур, квітково-декоративних рослин і культивованих грибів;
·         фітопатологічну експертизу насіння та садивного матеріалу рослин;
·         вилучення мікроміцетів у чисту культуру;
·         ідентифікацію збудників мікозів рослин;
·         фітопатологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур;

розробку систем захисту рослин від хвороб.

Проведення досліджень у проблемній науково-дослідній лабораторії
“Мікології і фітопатології”  
У лабо­раторії проводяться фундаментальні та прикладні дослідження із фітопатології,  мікології, фітобактеріології, грибівництва, а також надаються послуги сільсько­господарським підприємствам різної форми власності. У цьому напрямку активно працюють штатні наукові працівники кафедри, зокрема к.б.н. Ю.М. Таранухо.
У різні роки під керівництвом академіка В.Ф. Пересипкіна науковими співробітниками кафедри Г.Ф. Устименко, О.Ф. Антоненко та М.І. Стеблюк створені та впроваджені у виробництво сорти рослин з підвищеною стійкістю проти хво­роб: ріпаку озимого – Ксаверівський,  Митницький, Федорівський поліпшений, Гібрид соколівський, Надія, Ландар; ріпаку ярого – Ковалівський, Калинівський, Клітинний 1, Клітинний 8; пшениці озимої – Національна.

На даний час робота в цьому напрямі продовжується доктором сільськогосподарських наук, с.н.с. О.Ф. Антоненком.

Посіви пшениці озимої, сорту Національна (автори: О.Ф. Антоненко, В.Ф. Пересипкін, М.І. Стеблюк)
 
Результати досліджень використані також у публікаціях співробітників кафе­дри – 37 монографіях та понад 1600 наукових статтях. За час функціонування кафедри її співробітники одержали на винаходи понад 50 авторських свідоцтв та патентів. Науково-педагогічні працівники кафедри мають нагороди різних всеукраїнських та міжнародних виставок досягнень у сільському гос­подарстві.
Свідоцтва про авторство на сорти рослин, одержані співробітниками кафедри фітопатології
За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри видано ряд моно­графій:
Кирик Н.Н., Пиковский М.И. Азаики С. Атлас болезней овощных культур и картофеля. / Под ред. Н.Н. Кирика. – К.: Феникс, 2009. – 144 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М. Сіра гниль рослин. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. – 200 с.
KyrykM.M., PikovskyiM.Y., AzaikiS. Diagnosticsignsofdiseasesofvegetablecropsandpotato / UndertheeditorshipofM.M. Kyryk. – Kyiv: Phоenix, 2012. – 175 p.

Kyryk M.M., Pikovskyi M.Y., Azaiki S.Gray mold of plants, biological and ecological properties of its agents (Botrytis cinerea Pers.). – Kyiv: Phoenix, 2013. – 208 p.

 

Монографії, видані співробітниками кафедри протягом 2009-2013 рр.
Співробітниками кафедри спільно з працівниками інших установ розроблено та видано рекомендації щодо захисту сільськогосподарських культур від хвороб:
Технологія вирощування і захисту ріпаку // Секун М.П., Лапа О.М., Марков І.Л., РетьманС.В., Журавський В.В. / за ред. М.П. Секуна та О.М. Лапи. – Укр. Акад. аграрних наук, Інститутзахисту рослин, Національний аграрний університет, 2008. – 62 с.
Рекомендації по захисту зернобобових культур від хвороб, що спричинюються облігатними і некротрофними патогенами // Кирик М.М., Піковський М.Й., Глим’язний В.А., Гентош Д.Т. та ін. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2010. – 15с.
Антоненко О.Ф. Методи створення стійких проти хвороб сортів ріпаку і озимої пшениці / Рекомендації для науково-дослідних установ. – Київ. – 2011. – 47 с.
Кирик М.М., Піковський М.Й., Кошевський І.І., Таранухо Ю.М., Голосний П.Г., Лич С.В. Хвороби сої. Рекомендації щодо діагностики та заходів захисту. – К.: Видавництво «Дельта Дизайн». – 2014. – 26 с.
На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 06.01.11– фітопатологія (біологічні та сільськогосподарські науки). За час існу­вання кафедри її співробітниками – В.Ф. Пересипкіним та М.М. Кириком – під­готовлено 13 докторів і 130 кандидатів наук, у тому числі 42 для зарубіжних країн.

У виконанні науково-дослідної роботи беруть участь також студенти ОКР “Магістр”. Напрямами їхньої наукової роботи є: діагностика хвороб рослин; дослідження біології збудників хвороб рослин – зернових, бобових, техніч­них, овочевих, ягідних, плодових культур, квіткових та ін.; патологія насіння сільськогосподарських культур та шляхи підвищення його якості; прогноз появи та розвитку хвороб рослин; оцінка стійкості сортів та гібридів сільськогосподарських культур проти хвороб; використання антагоністичних мікроорганізмів проти збудників хвороб рослин; дослідження впливу еколо­гічних факторів на розвиток та поширення фітопатогенних організмів; вивчен­ня заходів контролю хвороб сільськогосподарських культур.

Дипломники кафедри під час проведення досліджень 
При кафедрі фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна функціонує студентський науковий гурток (наказ ректора університету № 656 від 12 липня 2010 року), який має добрі традиції. Саме тут його учасники опановують ази наукової роботи. Багато з них стали кваліфікованими спеціалістами та знайшли застосування своїх знань на виробництві, в науці та викладацькій роботі.
 Результати своїх досліджень гуртківці апробовують на наукових семінарах. Саме така форма спілкування є надзвичайно корисною та цікавою, особливо для студентів молодших курсів, оскільки дає змогу ознайомитися з однією із базових кафедр на факультеті, визначитися із напрямком подальшої наукової роботи.
 
Статті, опубліковані за період 2016-2018 рр. співробітниками кафедри:

Гентош Д.Т.,  Башта О.В., Глимязний В.А., Гентош І.Д. Біопрепарати проти гнилі. The Ukrainian Far-mer. Щомісячник, .№4(76), квітень  2016 С. 24-25.

Піковський М.Й. Діагностика хвороб коренеплодів моркви спричинених грибами Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel. та Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. // Наукові доповіді НУБіП України. – 2016, № 6 (63).

Гентош Д.Т., Кирик М.М., Гентош І.Д. Сортова стійкість ячменю ярого проти кореневих гнилей. Карантин і захист рослин. – 2017. –№ 2-4. – С.13-14.

 Гентош Д.Т., Кирик М.М., Гентош І.Д.  Шкідливість  кореневих гнилей ячменю ярого. Науковий вісник НУБіП України. серія біологія, біотехнологія, екологія – 2017. №53.  – С.77-79

Патика Т.І., Бойко М.В., Патика М.В. Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та особливості культивування Bacillus thuringiensis //Мікробіологічний журнал. – 2017. – Том 79. - №2. – С. 78-85.

Клочко В.В., Чугунова К.О., Крючкова Л.О., Бондар Т.І., Федоренко С.В., Авдєєва Л.В. Біологічно активні метаболіти штаму Pseudomonas sp. 2303 – інгібітори фітопатогенів і стимулятори росту рослин // //  Мікробіол. журнал. – 2018. –  80, № 2. – С.67-79.

Markovska  O. Y., Pikovskyi M.Y., Nikishov O. O. Optimization of the system of irrigated winter wheat protection against harmful organisms in southern Ukraine  // Biological Resources and Nature Managment. – 2018. – Vol.10, № 3-4.

Гентош Д.Т., Гентош І.Д.  Деяк М.Й. Сітчаста плямистість ячменю. The Ukrainian Farmer. Щомісячник, .№4(76), квітень  2018 р. С. 116-117

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook