Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна

Навчально-методична робота

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють теоретичне та практичне навчання студентів ОКР "Бакалавр" (напрям 6.090105-Захист рослин) і ОКР "Магістр" (напрям підготовки 8.09010501-Захист рослин ) на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології, а також ОКР "Бакалавр" (напрям 6.090101-Агрономія) на агробіологічному факультеті.
Кафедра забезпечує теоретичне та практичне навчання студентів  ОКР "Бакалавр" з таких дисциплін:      загальна мікологія, загальна фітопатологія, сільськогосподарська фітопатологія, імунітет рослин, прогноз розвитку хвороб рослин, основи наукових досліджень у захисті рослин, хвороби лікарських рослин, хвороби їстівних грибів, хвороби полезахисних смуг, хвороби декоративних і квіткових рослин, антагоністи шкідливих мікроорганізмів. Дисципліна фітопатологія викладається для студентів агробіологічного факультету. Навчальні програми адаптовані до програм вивчення аналогічних дисциплін в університетах США, Бельгії, Нідерландів та Німеччини.
Співробітники кафедри беруть участь у підготовці фахівців ОКР Магістр за спеціальністю 8.09010501-3ахист рослин виробничого та дослідницького спрямування. Під час підготовки студентів ОКР "Магістр" нормативними є наступні дисципліни: комплексні системи захисту рослин від хвороб, епіфітотіологія, патологія насіння сільськогосподарських культур, методологія і організація наукових досліджень. Викладаються також інші специфічні дисципліни: бактеріози рослин, діагностика хвороб рослин, актиноміцетні хвороби рослин, методи створення інфекційних фонів у фітопатології, мікотоксикологія, мікологічні та фітопатологічні методи експериментальних досліджень та ін. При цьому типові навчальні програми розроблені співробітниками кафедри фітопатології спільно з науково-педагогічними працівниками інших університетів України.
До реалізації магістерських програм залучені висококваліфіковані викладачі: 5 докторів та 5 кандидатів наук, з яких 3 професори та 6 доцентів.
Навчальний процес на кафедрі фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна здійснюється у навчальній лабораторії“Загальної та сільськосподарської фітопатології”. У підготовці магістрів задіяна також проблемна науково-дослідна лабораторія “Мікології і фітопатології”. Під час лабораторних занять широко використовується мікроскопічна техніка, постійні та тимчасові препарати збудників хвороб рослин, гербарні зразки фітопатологічних об'єктів. Студенти мають змогу освоювати різні методи діагностики хвороб сільськогосподарських культур, проводити оцінку фітопатологічного стану насіння, оцінювати стійкість рослин проти хвороб, поглиблювати вміння ідентифікації патогенів та вивчати їх біологічні й екологічні властивості.
Проведення лабораторних робіт із студентами спеціальності «Захист рослин»
Для практичного навчання студентів використовується база ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", де за кафедрою закріплене дослідне поле. У польових умовах студенти факультетів захисту рослин та агробіологічного мають змогу якісно пройти навчальну практику з фітопатології та закріпити знання отримані в лабораторіях.
Студенти агробіологічного факультету під час навчальної практики з фітопатології у відокремлених підрозділах НУБіП України
Співробітники кафедри (професори М.М. Кирик та І.Л. Марков) приймали активну участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальності “Захист рослин”.
Усі дисципліни, що ведуться на кафедрі, забезпечені методичною та лаборатор­ною базою. У період 2006-2014 рр. за ініціативою науково-педагогічних працівників кафедри фітопатології вперше в Україні було розроблено навчальні програми та методичне забезпечення для дисциплін щодо підготовки студентів ОКР Бакалавр та ОКР Магістр. Результатом цієї роботи було видання навчальних програм, методичних посібників, рекомендацій до проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів.
Програми для навчальних дисциплін, розроблені співробітниками кафедри фітопатології НУБіП України спільно з вченими інших установ.
Кирик М.М., Піковський М.Й., Туренко В.П. Патологія насіння сільськогосподарських культур // Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130104 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 8 с.
Кирик М.М., Піковський М.Й., Григанський А.П., Положенець В.М. Екологія патогенів рослин / Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130104 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 9 с.
Кирик М.М., Піковський М.Й., Слюсаренко О.М. Діагностика хвороб рослин / Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів із спеціальності 8.130104 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 8 с.
Кирик М.М., Марков І.Л, Піковський М.Й., Туренко В.П. Мікологічні і фітопатологічні методи експериментальних досліджень / Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму 6.090101 “Агрономія” (спеціальність “Захист рослин”) у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 13 с.
Кирик М.М., Марков І.Л., Піковський М.Й., Башта О.В., Туренко В.П. Загальна фітопатологія. Програма гавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.090105 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Міністерста аграрної політики та продовольства України. – Київ-Аграрна освіта. 2010. – 16 с.
Кирик М.М., Марков І.Л., Піковський М.Й., Башта О.В., Туренко В.П. Загальна мікологія. Програма гавчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму підготовки 6.090105 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Міністерста аграрної політики та продовольства України. – Київ-Аграрна освіта. 2010. – 22с.
Гентош Д.Т., Глим’язний В.А., Башта О.В., Черненко Є.П., Кулешов А.В. Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур / Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму 6.090105 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України. – К.: Аграрна освіта. – 2010. – 14 с.
Кирик М.М., Піковський М.Й., Слюсаренко О.М. Хвороби декоративних і квіткових рослин / Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” напряму 6.090105 “Захист рослин” у вищих навчальних закладах ІІ–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України. – К.: Аграрна освіта. – 2012. – 16 с.
Кирик М.М., Дерменко О.П., Туренко В.П. Хвороби полезахисних лісових смуг / Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090105 «Захист рослин» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України. – К.: Агроосвіта, 2012. – 14 с.
Кирик М.М., Дерменко О.П., Вуєк А.О., Туренко В.П.. Хвороби їстівних грибів / Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.090105 «Захист рослин» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України. – К.: Агроосвіта, 2013. – 17 с.
Колектив кафедри активно працює над виданням навчальної літе­ратури. Протягом 2012-2013 рр. видано три навчальні посібники:
Марков І.Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології: навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090105 "Захист рослин" у вищ. навч. закл. II - IV рівнів акредитації / І. Л. Марков ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 3-е вид. переробл. і доповн. - Київ : ННЦ "ІАЕ" , 2011. - 527 с. (Перевидано у 2012р.).
Кирик М.М., Піковський М.Й.Патологія насіння сільськогосподарських культур: навч. посібник / за ред. проф. М.М. Кирика. – К.: «ЦП “КОМПРИНТ”». – 2012. – 212 с.

Марков І.Л., Пасічник Л.П., Гентош Д.Т.. Практикум із основ наукових досліджень у захисті рослин: Посібник / за ред. професора, канд. біол. наук Маркова І.Л. – К.: ТОВ Аграр Медіа Груп, 2012. – 264с. (Перевидано у 2013р.).

Навчальні посібники, видані співробітниками кафедри фітопатології  протягом 2012-2013рр.

Співробітниками кафедри розроблено нове та покращено існуюче методичне забезпечення навчальних дисциплін для підготовки фахівців ОКР Бакалавр та ОКР Магістр напряму Захист рослин.
Методичні розробки співробітників кафедри фітопатології:
Григанський А.П., Гончаренко Н.А. Епіфітотіологія: курс лекцій. – К., 2003. – 70 с.
Пьодер Р., Григанський А.П., Кирик М.М. Основи сучасної систематики грибів: методичний посібник для викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів агробіологічних спеціальностей. – К., 2004. – 56 с.
Григанський А.П., Кирик М.М. Тлумачний словник мікологічних термінів: методичний посібник для викладачів, аспірантів і студентів агробіологічних спеціальностей. – К., 2004. – 52 с.
Кирик М.М., Зібцев В.М., Кошевський І.І., Шендрик К.М.. Загальна фітопатологія: методичні рекомендації до вивчення дисц. і завд. для контр. і курсової роботи для студ. заочн. форми навч. із спец. "Захист рослин". – К., 2005. – 38 с.
Марков І.Л. Основи наукових досліджень у захисті рослин: методичні вказівки до вивч. дисц. і завд. для викон. контр. роботи студ. заочн. форми навч. ОКР "Бакалавр" зі спец. 6.130104 "Захист рослин". Ч. 1. Планування експеременту. – К.: НАУ, 2006. – 54 с.
Ecology of phytopathogenic fungi. Methodical manual for the students of Plants protection speciality: Educational Edition. Authors: M.M. Kyryk; M.Y. Pikovskyi; S.S. Azaiki. – K.: Phoenix, 2008. – 32 p.
Diagnosis of seed pathologies of fungal etiology and identification of their pathogens. Educational Edition. Authors: M.M. Kyryk; M.Y. Pikovskyi; S.S. Azaiki. – K.: Phoenix, 2008. – 28 p.
Methodical manual for Practical Studies of General and Agricultural Phytopathology. Educational Edition for students of plants protection speciality. Authors: M.M. Kyryk; S.S. Azaiki; M.Y. Pikovskyi. ­– K.: Phoenix, 2008. – 76 p.
Diagnosis of Plant Diseases. Methodical manual for students of Plant protection speciality: Educational Edition. Authors: M.M. Kyryk; M.Y. Pikovskyi; S.S. Azaiki. – K.: Phoenix, 2008. – 32 p.
Кирик М.М., Піковський М.Й. Патологія насіння сільськогосподарських культур. Частина 2. Хвороби насіння технічних та овочевих культур // Методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104 - “Захист рослин”. – К.: Вид. центр НАУ, 2008. – 39 с.
Піковський М.Й. Ідентифікація фітопатогенних грибів // Методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104 - “Захист рослин”. – К.: Вид. центр НАУ, 2008. – 38 с.
Марков І.Л., Глим'язний В.А., Гентош Д.Т., Башта О.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Імунітет рослин. – К:  Видавничий центр НАУ. – 2008. – 40 с.
Марков І.Л. Конспект лекцій із навчальної дисципліни "Мікологічні та фітопатологічні методи експерементальних досліджень" для студентів ОКР "Магістр" із спеціальності 8.130104 - "Захист рослин". К.: Видавничий центр НАУ. – 2008. – 68 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М. Екологія фітопатогенних грибів / Методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104-“Захист рослин“. – К.: Друк-ТОВ “Центр інформаційних технологій”, 2009. – 30 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М., Дудченко В.В. Діагностика хвороб рослин / Методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104-“Захист рослин“. – К.: Вид. Центр НУБіП України, 2009. – 38 с.
Кирик. М.М., Дерменко О.П., Піковський М.Й, Волков М.В. Мікотоксикологія / Методичні рекомендації до вивчення дисципліни і самостійної роботи студентів ОКР “Магістр” зі спеціальності 8.130104-“Захист рослин“. – К.: Вид. Центр НУБіП України, 2009. – 25 с.
Калюжний Ю.В. Біологія патогенів та управління розвитком хвороб рослин: методична розробка до проведення лаб. занять і самостійної роботи студ. денної та заочної форм навчання ОКР "Магістр" спец. 8.130104 "Захист рослин". – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 94 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М. Фітопатологія // Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із спеціальності 6.130100-“Агрономія”. – К.: Вид. Центр НУБіП України, 2010. – 40 с.
Дерменко О.П., Антоненко О.Ф. Створення інфекційних фонів у фітопатології: методичний посібник для студентів ОКР «Магістр» зі спеціальності «Захист рослин». – К.: Центр інформаційних технологій, 2010. – 50 с.
Кирик М.М., Піковський М.Й., Дудченко В.В., Дудченко Т.В. Хвороби кореневої системи рослин // Методичний посібник для студентів із спеціальності 8.130104-“Захист рослин“. – К.: Вид. Центр НУБіП України, 2010. – 163 с.
Марков І.Л., Антоненко О.Ф., Дерменко О.П. Програма навчальної практики з с/г фітопатології  для студентів напрямку 6.090105 – захист рослин. – К: Видавничий центр НУБіП України.  – 2010. – 8 с.
Кирик М.М., Піковський М.Й. Фітопатологічний моніторинг // Методичний посібник із загальної та сільськогосподарської фітопатології для студентів факультету захисту рослин. – К.: “ЦП КОМПРИНТ”, 2011. – 248 с.
Дерменко О.П. Мікотоксини збудників фузаріозу колоса пшениці: навч.-метод. посібн. – К.: Центр інформаційних технологій, 2011. – 96 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М. Хвороби квіткових і декоративних культур / Методичний посібник для студентів зі спеціальності 6.090105-Захист рослин. – К.: «ЦП “КОМПРИНТ”». – 2012. – 108 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання, спеціальності 6.090105 – захист рослин із дисципліни Хвороби декоративних і квіткових рослин. –  К.: Вид. центр НУБіП України, 2013. – 37 с.
Марков  І.Л., Дерменко О.П., Гентош Д.Т. Хвороби полезахисних лісових смуг: методичні рекомендації для лабораторних занять студентів зі спеціальності 6.090105 «Захист рослин». – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2013. – 43 с.
Піковський М.Й., Кирик М.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Хвороби декоративних і квіткових рослин” студентами зі спеціальності 6.090105 – захист рослин. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2013. – 17 с.
Кирик М.М., Вуєк А.О., Дерменко О.П. Хвороби їстівних культивованих грибів: методичні вказівки для студентів зі спеціальності 6.090105 – «Захист рослин» .– К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2014. – 35 с.
Демидась Г.І., Гентош Д.Т., Сикало О.О. Методичні рекомендації з підготовки випускних  робіт освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.090105 – "Захист рослин". –  К: Видавничий центр НУБіП України.  – 2013. – 63 с.
Марков І.Л., Гентош Д.Т., Дерменко О.П., Черненко Є.П. Сільскогосподарська фітопатологія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» напряму 6.090105 «Захист рослин», спеціальності - «Захист рослин». – К.: Вид. центр НУБіП України. – 2013. –  41 с.
Демидась Г.І., Гентош Д.Т., Сикало О.О., Пасічник Л.П. Програма виробничої технологічної практики студентів факультету захисту рослин ОКР "Бакалавр", спеціальності 6.090101 - "Захист рослин". – К: Видавничий центр НУБіП України.  – 2013. – 13 с.
Kyryk M.M., Pikovskyi M.Y., Azaiki S. Diseases of flower and decorative crops. Methodical manual for students with a specialization in 6.090105-Plant Protection. – Kyiv, 2014. – 125 p.

Піковський М.Й., Кирик М.М. Методичний посібник до виконання лабораторних робіт із дисципліни  “Хвороби декоративних і квіткових рослин” студентами зі спеціальності 6.090105-захист рослин. – К.: Вид. центр НУБіП України. – 161с.

Навчально-методичні розробки співробітників кафедри за період

2011-2013 рр.

 

Навчальні посібники за період 2016-2018 рр.:

Хвороби квіткових і декоративних рослин [Текст] : навчальний посібник для підготовки бакалаврів із спеціальності 202- захист і карантин рослин / М. М. Кирик, В.К. Шевчук, М.Й. Піковський [та ін.]. - К. : ЦП "Компринт", 2017. - 450с.

Сільськогосподарська фітопатологія [Текст] : підручник для підготовки студентів ОС "Бакалавр" зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" у вищих аграрних закладах ІІ-ІVрівнів акредитації Міністерства освіти і науки України / І. Л. Марков, О.В. Башта, Д.Т. Гентош, О.П. Дерменко, М.Й. Піковський. - К. : Інтерсервіс, 2017. - 574 с.

    

                            

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook