Кафедра комп’ютерних наук

Наукова діяльність

     Наукова робота зосереджена в діяльності науково-дослідної лабораторії аналізу та обробки даних, участі у науково-дослідних роботах, діяльності студентських наукових гуртків: з програмування (керівник Голуб Б.Л.) та "iTeam" (керівник Ткаченко О.М.), "Проблеми вищої та прикладної математики" (керівник Нещадим О.М.), "Моделювання і 3D-друк" (керівник Панкратьєв В.О.).

     Науково-дослідна робота спрямована на створення і впровадження прикладних інформаційних систем у природокористуванні, економіці, освіті тощо. Кафедра брала участь у розробці:

  • системи підтримки прийняття рішень в рослинності
  • розподіленої системи супутникового агромоніторингу з мобільним клієнтом
  • прикладних програмних пакетів і баз даних для управління, навчання, консультування тощо.

    Розробки кафедри неодноразово і успішно були представлені на міжнародних виставках і форумах.

Участь у науково-дослідних роботах

  1. НДР «Розробка інтелектуальної інформаційної технології створення експертної системи як засобу підвищення ефективності управління діяльністю закладу вищої освіти», науковий керівник: к.т.н., доцент Голуб Белла Львівна, відповідальний виконавець: Ящук Дар'я Юріївна, строки виконання: 02.2017 - 12.2019. Держ реєстраційний номер НДР 0117U002731
  2. НДР "Розробка методів ефективної обробки символьної і логічної інформації в інтелектуальних системах”, № 0121U109376 (2021-2024 р.р.)

 Участь у студентських олімпіадах

Традиційно кафедра забезпечує підготовку команд та проведення на базі НУБіП перших етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

У 2021 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування за форматом міжнародної олімпіади з програмування ACM ICPC у номінації: Група природничих ЗВО переможцями стали:

1 місце - команда Національного університету біоресурсів і природокористування України

До складу команди  входили: Бабін Євгеній, Таран Анатолій, Згоннік Богдан
Тренер: к.т.н., доцент, Голуб Б.Л.

20 та 21 березня 2019 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки пройшов II етап Всеукраїнської олімпіади «Комп’ютерні науки, радіотехніка та радіоелектроніка». Олімпіада проводилась у таких секціях: «Комп’ютерні науки», «Радіотехніка», «Радіоелектронні апарати та засоби», «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв», «Метрологія та вимірювальна техніка». 
ІІ місце у секції «Комп’ютерні науки» з результатом 56 балів посіла студентка кафедри комп’ютерних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України Катерина Пронішина.

У 2019 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування за форматом міжнародної олімпіади з програмування ACM ICPC у номінації: Група природничих ЗВО переможцями стали:
1 місце - команда NUBIP_Enigma Національного університету біоресурсів і природокористування України

2 місце - команда NUBIP_Treesome Національного університету біоресурсів і природокористування України

До складу команди NUBIP_Enigma входили:
     Чубар Людмила
     Ливинчук Владислав
     Кучеренко Дмитро
До складу команди NUBIP_Treesome входили:
     Бабін Євген
     Гожий Павло
     Таран Анатолій
Тренер: к.т.н., доцент, Голуб Б.Л.

 

 

 

 

 

Конференції міжнародного, галузевого та міжгалузевого рівнів

 

Назва конференції

Місце проведення

конференції

Назва організації, на базі якої проводилась конференція

Дата проведення

Кількість учасників

Ступінь диплома

(у разі отримання)

XI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

м. Київ

НУБіП України

15-16 листопада 2023 р.

 

 

ХIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта 2023»

м. Київ

НУБіП України

26-27 жовтня 2023 р.

 

 

Міжнародної науково-практичної конференції

«Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу»,

присвяченої 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

м. Київ

НУБіП України

8 лютого 2023 р.

 

 

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ  КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

м. Київ

НУБіП України

26 квітня 2023 р.

 

 

 

 

 

 


 

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ, ВИДАНИХ У 2023 р.

Монографії

Назва публікації

Автор (посада; штатний/сумісник)

WAYS OF EFFICIENCY IMPROVING MONITORING CROP CONDITIONS. Independently published (October 31, 2023) 16 ум.др.арк.

 Alla Dudnyk

Енергоефективні системи діагностування і управління продуктивністю біологічних об’єктів. Наукова монографія

28 ум.др.арк.

 

 

Дудник А.О.

 

 

 

 

 Навчальні посібники

Назва

Автор

Програмна технологія .NET. Навчальний посібник. (Рекомендовано до друку вченою радою НУБіП України, протокол №  4   від 25 жовтня 2023 р.) 

Міловідов Ю. О.

Fundamentals of Programming. Basic Constructions: Laboratory Work Tutorial [Electronic resource] : tutorial is aimed at students of the specialty 121 “Software Engineering” (educational program «Software Engineering of Multimedia and Information Retrieval Systems») / Yulia E. Boiarinova, Oksana O. Kuchmii, Oksana V. Tarasenko-Klyatchenko ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 2.62 Mbyte). – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023. – 123 р.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55910

 

Боярінова  Ю.Є.(Boiarіnova Y. E.)

Workshop on mathematical analysis, Study Guide, Part one./ Legeza V.P., Neshchadym O.M.– Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – 246 с. Видання – ангійською мовою.

Нещадим О.М. (Neshchadym O.M.)

 

 

Статті, опубліковані у вузівських виданнях

Назва роботи

Рік видання

Назва видання

Кількість

друк. аркушів

Автор

Remote field monitoring results feasibility assessment for energy crops yield management.

2023

 Machinery & Energetics, 14(2), 46-59.

 

11

Дудник А.О.

 

 

Статті, опубліковані у міжнародній базі Scopus  

Назва роботи

Рік видання

Назва видання, квартиль

Кількість

друк. аркушів

Автор

Посилання на статтю у базі

Increasing the Speed of Banking Cybersecurity Systems Based on Intelligent Data Analysis and Artificial Intelligence Algorithms for Predicting Cyberattacks. Cybernetics and Systems Analysis

2023

ACM Digital Librau

0,4

Khylenko V

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85165702101&origin=resultslist&sort=plf-f

 

Managing the Capital Transfer Market and Optimizing Management of the World Economic and Banking Systems Under the Conditions of Globalization. Regulating Regulators. Cybernetics and Systems Analysis

 

2023

Cybernetics & Systems Analysis / Kibernetiki i Sistemnyj Analiz . 2023, Issue 3, p133-140. 8p.

0,4

Khylenko V

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85160396130&origin=resultslist&sort=plf-f

 

Korteveg-de-Vries soliton equation in pulse wave modelling.

2023

Nanoelectronics, Nanooptics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications (NANO2022),  O. Fesenko and L. Yatsenko (eds.), Springer Proceedings in Physics

 

 

0,8

S.V. Vasylyuk

https://doi.org/10.1007/978-3-031-42708-4_21

 Determination of Brachistochronous Trajectories of Movement of a Material Point in a One-Dimensional Vector Field..

 

                                                

2023

Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies

0,6

Neshchadym O.M.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-36118-0_63

 

 

Статті, опубліковані в інших фахових та міжнародних наукометричних базах

Назва роботи

Рік видання

Назва видання

Кількість

друк. аркушів

Автор

База

The problem of fugitive interception on a plane in the one-dimensional vector field of a moving fluid

2023

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 34(73), №3

0,4

Нещадим О.М.

DOI: https://doi.org/10.32782/2663-5941/2023.3.1/27

 

The practical aspects of reducing the level of accidents on city roads by forming a safety profile

2023

Одеський національний морський університет, Науковий журнал: Розвиток транспорту, № 1(16), 2023

0,5

 

Weigang G.O.,

Komar K.V.

DOI: https://doi.org/10.33082/td.2023.1-16.11

Analysis of the Security of on-Board Information Systems in Vehicles

2023

Journal of Transport technologies. Vol. 4, № 1  p. 62-72 (ISSN: 2708-2199 (Print)

2709-5223 (Online), Режим доступу: https://science.lpnu.ua/tt/all-volumes-and-issues/volume-4-number-1-2023/analysis-security-board-information-systems

0,5

Weigang G.O.,

Komar K.V.

DOI: https://doi.org/10.23939/tt2023.01.062

Упровадження елементів STEM-освіти в процесі вивчення математики

2023

Навчально-методичний журнал "Фахова передвища освіта" , № 3

К: Видавництво ДУ “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти”

0,4

Криворучко Я.С.

 

On the definition of

intermittent pneumatic compression. / Theoretical and practical

aspects of modern scientific research

2023April 28,

Collection of scientific

papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the II International

Scientific and Practical Conference, Seoul,  European Scientific Platform

0,2

 

S.V. Vasylyuk

http://doi.org/10.36074/logos-28.04.2023.75

Professional training of future academic staff and digitalization of education: analysis of mutual influences. 

2023

Futurity Education, 3(1),

0,6

S.V. Vasylyuk

https://doi.org/10.57125/FED.2023.25.03.06

 

 The Role of Artificial Intelligence in Improving the Quality of Education and Research

(2023).

Futurity Education, 3(4),

0,8

Svitlana Vasylyuk-Zaitseva

https://doi.org/10.57125/FED.2023.12.25.03

Application of artificial intelligence in Ukrainian education of the future. 

2023

Futurity Education, 3(3),

1,6

Svitlana Vasylyuk-Zaitseva

https://doi.org/10.57125/FED.2023.09.25.05=30б

Розвиток штучного інтелекту в сучасній медицині, 

14 квітня 2023

ЦИФРОВА МЕДИЦИНА,1848

0,8

Василюк-Зайцева С.В

УДК: 61:004.383.8,DOI: 10.32471/umj.1680-3051.154.241221 Посилання: (www.umj.com.ua/uk/publikatsia-241221-rozvitok-shtuchnogo-intelektu-v-suchasnij-meditsini)

 

EHR SYSTEMS IN UKRAINE: ENHANCING PATIENT CARE AND DATA MANAGEMENT  |

2023-10-30

Перспективи та інновації науки

0,7

Vasylyuk-Zaitseva Svitlana Viktorivna

,DOI: 10.52058/2786-4952-2023-14(32)-879-889,Part of ISSN: 2786-4952

http://dx.doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14(32)-879-889

 

Cattle Identification System Based on Dermatoglyphs.

October 25–26th, 2022

Challenges and Reality of the IT-space: Software Engineering and Cybersecurity. International Conference SECS-2022., Proceedings Book/ Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Scientific Publishers OWN. 2023.

 

0,8

Borodkina I, Borodkin H.

https://secs.knute.edu.ua/doc/SECS_2022.pdf

Моделі топологій слабовипромінюючої телекомунікаційної системи взаємодіючих БПЛА

 

04.2023

Проблеми інформатизації та управління

№4(72), 2023

 

0,4

Боярінова Ю.Є.

DOI: 10.18372/2073-4751.72.17461

 

 Тези доповідей  

Назва роботи

Рік видання

Видавництво

Кількість друк. аркушів

Автор

The role of ddos attacks in hybrid warfare

2023

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIX Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукова, Є.О. Романенка. Тепліце (Чехія): ГО «ВАДНД», 07 лютого 2023 р. - C. 475-478

0,17

Weigang G.,

Drannikova S.

Mizak O

Conflictology of traffic organization in the central parts of the city

2023

V Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання»: тези доповідей, 23–24 березня 2023 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. С.24-26.

Режим доступу:

https://drive.google.com/drive/folders/1oGKuMJ1BiWAm_SdBvyQWnGSzA55MMnes

0,1

Weigang G.O.,

Komar K.V.

The Decentralized Internet Of The Future (Web 3.0) Is The Way To New Horizons In The Financial And Banking Sector

2023

Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Ізмаїл, 6 жовтня 2023 р.): у 2 ч. Ізмаїл: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 71 с.(C. 44-46) Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2023/10/06-02.html

0,1

Weigang G.O.,

Komar K.V.

Modeling the profile of students’ educational trajectory in cybersecurity in the context of war in Ukraine

2023

XIX Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського 11–12 жовтня 2023, КПІ ім. Ігоря Сікорського (онлайн) С. 191-192. https://matan.kpi.ua/media/2023/kravchuk-conf-2023/kravchuk2023-abstracts.pdf

0,1

Weigang G.O.,

Komar K.V.

The Conceptual Model for Detecting Network Traffic Anomalies During Banking Transactions

2023

Безпека національної економіки та бізнесу: сучасні виклики та загрози = Security of the National Economy and Business: Modem Challenges and Threats : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Львів, 28-29 верес­ня 2023 р.). - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. - 188 с.(C. 88-90) Режим доступу: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/Proceedings_Conf_Econ_Security_2023.pdf

0,1

Weigang G.O.,

Theoretical aspects of cybersecurity of the Industrial Internet of Things (IIoT)

2023

Технології доброчесного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 31 липня – 10 вересня 2023 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. 276 с. (С. 33-37)

0,2

Weigang G.O.,

Komar K.V.

Revealing of two relaxed forms in excited state in polymethines polymers by soliton theory

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

S. Vasylyuk,

D. Zaitsev

 

Використання задач із професійно-спрямованим змістом під час вивчення дисципліни «Вища математика» як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців

2023

Шляхи розвитку науки, освіти, суспільства в умовах сьогодення : збірник тез доповідей  науково-практичної конференції ВСП "Немішаївський фаховий коледж НУБіП України"

0,3

Криворучко Я.С.

Від STEM-технології до освіти

2023

XIV Міжнародна конференція“Сучасні заклади освіти” їІнформаційно-методичний збірник: спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської ОДА “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”, № 3-4,  17-19 травня, 2023

0,4

Криворучко Я.С.

Використання штучного інтелекту при створенні цифрових зображень

2023

Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 5: Інженерія, енергетика та інформаційні технології в умовах війни та післявоєнній відбудові країни (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023.

 

0,25

Ящук Д.Ю.

Програмне забезпечення інтелектуального словника для вивчення слів з використанням мікросервісної архітектури.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 39 - 40 (електронне видання)

 

0,1

Совков О.С.,

Ящук Д.Ю.

Інформаційна система з обліку додаткових балів студентів нубіп україни.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 141 - 142 (електронне видання)

0,1

Дерига Б.Г.,

Ящук Д.Ю.

Інформаційна система управління книжкового магазину.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 157 - 159 (електронне видання)

0,1

Ванда Р.Р.,

Ящук Д.Ю.

Інформаційна система розповсюдження розкладу занять на мобільні пристрої.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 145 - 146 (електронне видання)

0,1

Пахалюк К.Д., Ящук Д.Ю.

Інформаційна система поселення в гуртожиток.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 149 - 150 (електронне видання)

0,1

Шубіна К.С.,

Ящук Д.Ю.

Інформаційна система сервісного центру.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 155 - 156 (електронне видання)

0,1

Виноградчій М.Ю., Ящук Д.Ю.

Програмне забезпечення для моніторингу часу проведеного в програмах.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 173 - 174 (електронне видання)

0,1

Журавльов В.Р., Ящук Д.Ю.

 

Програмне забезпечення фiтнес-помiчника.

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ. – с. 175 - 176 (електронне видання)

0,1

Бадрак М.Р.,

Ящук Д.Ю.

 

Система управління та аналізу роботи мережі барбершопів

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України, 26-27 жовтня 2023р.). - 2023 р.  (електронне видання)

 

0,1

Солодкий Д.Ю., Ящук Д.Ю.

Програмне забезпечення системи аналізу обробки замовлень в сфері краси та здоров’я

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України, 26-27 жовтня 2023р.). - 2023 р.  (електронне видання)

 

0,1

Москальчук С., Ящук Д.Ю.

Програмне забеспеченнясистеми аналізу цифрової системи платежів

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України, 26-27 жовтня 2023р.). - 2023 р.  (електронне видання)

0,1

Харченко В.,

Ящук Д.Ю.

Atheroma regression with intermittent  pneumatic compression. / Актуальні проблеми фізики, математики, інформатики та методики їх навчання

2023

мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 18-20.I.. К. : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 214 с.

 

0,1

Vasylyuk S.V., Zaitsev D.V

Revealing of two relaxed forms in excited state in  polymethines polymers by soliton theory

 

(2023)

InSpringer: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanoelectronics, Nanooptics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications NANO 2023.

0,1

Vasylyuk S.V.,

Шляхи оптимізації системи моніторингу атмосферного повітря в Україні на регіональному рівні

 

2023

Збірник Міжнародної науково-практичної конференції

«Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу»,

присвяченої 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

0,1

Голуб Б., Боголюбов В.

Оптимізація системи моніторингу атмосферного повітря

2023

Збірник Міжнародної науково-практичної конференції

«Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу»,

присвяченої 125-річчю заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

0,1

Голуб Б., Боголюбов В.

Система підтримки прийняття рішень щодо інвестування підприємства

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Горбач М. О., Голуб Б. Л.

Експертна система оцінки селекційної цінності молочної худоби

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Матвєєв М.А.,  Голуб Б. Л.,

Системи підтримки прийняття рішень керівництво районної поліклініки

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Ковальчук Д. О., Голуб Б. Л.,

Технологія Data Mining в системі підтримки прийняття рішень щодо інвестування та кредитування підприємства

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Горбач М. О., Голуб Б.Л.

Розроблення інтелектуальної інформаційної технології для оцінювання стану атмосферного повітря

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Шевченко Д.В., Голуб Б. Л.

Використання методів Data Mining в молочному скотарстві

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Матвєєв М.А., Голуб Б. Л.

Використання методів Data Mining для аналітики систем обліку складських операцій

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Пазій О.О.,

Голуб Б. Л.

Програмне забезпечення розповсюдження авторських розробок

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Яковлєв О.І.,

Голуб Б.Л.

Інформаційно управляюча система розподілу задач і контролю їх виконання в компанії

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Мамонтова Д.В., Голуб Б.Л.

Програмне забезпечення обліку кафедрального матеріально-технічного забезпечення

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Трофимчук С.О., Голуб Б.Л.

Програмне забезпечення з моніторингу екологічних параметрів навколишнього середовища

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Москаленко Д. Ю., Голуб Б. Л.

Програмний додатку для обліку тварин в собачому притулку

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Кищук О.М.,

Голуб Б.Л.

Сутність системи комунікації студента та закладу вищої освіти

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Понзель Я.Ю., Голуб Б.Л.

Програмне забезпечення мобільного органайзера

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Пархомчук І.О., Голуб Б.Л.

Використання houdini для розробки візуальних ефектів в іграх: підходи, техніки та переваги

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Яценко Д.В.,

Голуб Б.Л.

SOFTWARE OF THE ROBOT CONTROL SYSTEM

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

B. Holub

Рекомендації SWEBOK як ядро сучасної інженерії програмного забезпечення

 

2023, 20-21 квітня).

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі [Матеріали конференції]).

0,2

Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.

Дорадча система керівника агрофірми

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Гончарук О.В., Бородкін Г.О.

Система аналізу роботи з інформацією користувачів програмного продукту,

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Пирог А. А., Бородкін Г.О.

Програмне забезпечення системи навчання англійської мови

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Кононенко Р.П., Бородкін Г.О.

Система курсів для навчання учнів за методами stream-освіти

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Храмов С.О., Бородкін Г.О.

Програмне забезпечення інформаційної системи бронювання апартаментів

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Наумов В.В., Бородкін Г.О.

Система наявності автозапчастин на складі

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Нікітін Д.О., Бородкін Г.О.

MODERN SOFTWARE CREATION TECHNOLOGIES ACCORDING TO SWEBOK RECOMMENDATIONS

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

H. Borodkin,

I. Borodkina

Методи оптимізації ігрового пз засобами unity

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Глуховський М.К., Ткаченко О.М.

Використання технології rpa у розробці системи підтримки прийняття рішень у сфері управління кадрами

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Шуляк Н.В., Ткаченко О.М.

Інформаційна система моніторингу якості повітря

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Каплюк В.О., Федорус О.М., Ткаченко О.М.

Інформаційно управляюча система освітніх курсів

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Дарійчук Юрій, Ткаченко О.М.

Програмна система спільного управління сімейними фінансами

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Ткачук С.О., Ткаченко О.М.

Система підтримки управління ресурсами сільськогосподарських підприємств регіону

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Погиба В.О., Ткаченко О.М.

Розробка системи управління засобами завантаження даних у snowflake

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Гутаревич О.С., Ткаченко О.М.

Програмна система спільного управління сімейними фінансами

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Ткачук С.О., Ткаченко О.М.

Програмна система управління фінансами малого підприємства

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Возний О.І., Ткаченко О.М.

Система для фінансового обліку персональних валютних фондів та ведення статистики  капіталу.

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Авер'янов Д.С., Ткаченко О.М.

Програмний симулятор наслідків аварій на гідротехнічних спорудах

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Юзюк О.В., Ткаченко О.М.

Аналітична система дистанційного управління діяльністю фінансової установи

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України

0,1

Гордій Я. В.., Кириченко В.В.

Програмна реалізація генетичного алгоритму у розробці штучного інтелекту ігор

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Довгорукий А.А., Лендєл Т.І.

Система підтримки прийняття рішень у підприємницькій діяльності на основі нейронних мереж

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Шевчук Р.В

Лендєл Т.І.

Аналітична система для соціальної мережі

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Заболотько Д.В., Міловідов Ю.О.

Система підтримки прийняття рішень з інвестування у кібербезпеку об'єктів інформатизації

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Лахно М.В.,  Мілоловідов Ю.О

Веб-орієнтована система ресторанного бізнесу

 

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Білий В.В., Міловідов Ю.О.

Веб-орієнтована система для підбору кулінарних рецептів

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Киричук В.А., Міловідов Ю.О.

Інформаційна система просування торговельної мережі сільськогосподарської техніки

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Шаповал О.А., Міловідов Ю.О.

Інформаційна система обілку замовлень на станції технічного обслуговування

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Сліпчук В.О., Міловідов Ю.О.

Програмне забезпечення для генерації об’єктів оточення в грі (procedural content generation, pcg)

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Тарасенко Р.Ю., Міловідов Ю.О.

Веб-орієнтована система ресторанного бізнесу

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Бур’янський О.С.,  Міловідов Ю.О.

Finding the optimal path between two points on a field in the form of a cellular maze

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

Y. Milovidov

Система підтримки прийняття рішень при організації наукових конференцій

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Канашков О. С., Ніколаєнко Д.В.

The use of object-oriented modeling in the energy domain of the European Union: international standards and information systems

2023

Збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023”

0,1

D. Nikolaienko

Програмне забезпечення автоматизованого збору та аналітичної обробки інформації про навчальні онлайн-курси

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Колісниченко Д.Г., Бушма О.В.

Інформаційно-аналітична система прогнозування врожайності сільськогосподарських культур

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Мокан О. А., Густера О. М.

Розробка комп’ютерної інтегрованої системи керування процесу вирощування рослин в гідропоніці

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Мороз О., Густера О. М.

Аналітична система документообігу на сільськогосподарському підприємстві

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Копил Д. Ю., Густера О.М.

Використання методів Data Mining для інформаційно-аналітичної системи прогнозування врожайності сільськогосподарських культур

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Мокан О.А., Густера О.М.

Розробка комп’ютерної інтегрованої системи керування процесу вирощування рослин в гідропоніці

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Мороз О.О., Густера О. М.

Методи розроблення бібліотеки компонентів інтерфейсу користувача для веб-додатків

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Погребняк Д.А. Кириченко В. В.

Методи обробки звукового сигналу при використанні гітари як контролера в ВЕБ-орієнтованих застосунках

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Недьошев М.В. Кириченко В.В.

Використання Data Mining у онлайн фінансовій установі з акцентом на якість даних

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Гордій Я.В., Кириченко В.В.

Програмне забезпечення платформи створення Веб сайту для комерційної діяльності

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Стрихарський В.М., Кириченко В.В.

Методи спрощення процесу створення бібліотек користувацьких інтерфейсів з використанням фреймворку Vuejs

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Погребняк Д.А. Кириченко В. В.

Використання гітари як контролера в Веб-додатках з використанням алгоритмів обробки звукового сигналу для створення інтерактивного досвіду гри на гітарі

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Недьошев М.В. Кириченко В.В.

Application of discrete dynamic systems for security communication channels

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

Кириченко В. В.

Порівняльний аналіз навчальних наборів даних для машинного навчання систем виявлення вторгнень інформаційна система обліку та прогнозування вирощування птиці

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Лахно А.Г.,

Сватко В.В.

Інформаційна система обліку лікарських препаратів

 

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Скорик М.В., Сватко В.В.

 

Інформаційна система комп'ютерної аркадної гоночної гри

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Маценжик Я.С., Сватко В.В.

Програмне забезпечення обліку продажу автомобілів на вторинному ринку

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Кутовий О. О., Сватко В. В.

Система обліку книг у бібліотеці

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Василенко О.І., Сватко В.В.

Програмне забезпечення для розповсюдження розкладу університету

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Чечайлюк В.Ю., Сватко В.В.

Система аналізу та прогнозування роботи магазину з продажу електронної техніки

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Олійник М.С. Панкратьєв В. О.

Програмна система продажу залізничних квитків

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Корнієнко С.Є., Панкратьєв В.О.

Програмне забезпечення реалізації симуляції об’єктів

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Хамуда М.О., Панкратьєв В. О.

Система бронювання зарядних станцій для електромобілів

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Мартинюк А.В., Панкратьєв В.О.

Prospects for the use of 3D printing in education

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

Панкратьєв В.О.

Роль глобальних трендів та міжнародних відносин у формуванні військово-політичної ситуації в країні та можливість передбачення їх впливу через експертні системи

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Зінковець І.О. Бондаренко В. Є.

Програмне забезпечення комплексної системи управління складським обліком концертного обладнання

2023

Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта", (м. Київ, НУБіП України,

0,1

Андрусь М.С., Бондаренко В.Є.

Проектування інформаційної системи забезпечення вивчення української мови

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Волошина К.Д. Дудник А.О.

Система моніторингу вирощування овочів у теплиці

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Григурко Д.О., Дудник А.О.

Програмне забезпечення клієнтської частини системи онлайн банкінгу

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Хоссейні Е.А., Баранова Т.А.

Програмне забезпечення управління транспортною компанією

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Масюк Д.В., Баранова Т.А.

Програмне забезпечення для системи моніторингу цільового використання землі

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Кучмій А.А., Баранова Т.А.

Програмне забезпечення системи для відслідковування роботи сонячної  електростанції

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ‘2023», 26 квітня 2023 року, НУБіП України, Київ.

0,1

Замниус А.О., Баранова Т.А.

NEW TECHNOLOGIES FOR IMPROVING SECURITY OF POST-QUANTUM ERA INFORMATION SYSTEMS

 

2023

Збірник наукових праць за матеріалами  XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 2023

0,1

Хиленко В. В., Степанов О. В.

 

 

Інформація про методичні розробки для навчального процесу, видані у 2023 р.:

 

№ п/п

Назва розробки

Видавництво

Кількість друк. аркушів

Автор

1

Методичні вказівки з розробки бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» освітнього ступеню «Бакалавр» (протокол № 9 від 24квітня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

4

Голуб Б.Л.

2

Методичні вказівки до розробки бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності  122 «Комп'ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр».  (протокол № 9 від 24 квітня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

4

Голуб Б.Л.

3

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування баз даних». (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023.

4,5

Б.Л. Голуб, М.І.Лендєл

4

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи об'єктно-орієнтованого проєктування програмних систем». (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023.

8

Б.Л. Голуб, М.І.Лендєл.

5

Методичні рекомендації до вивчення окремих розділів дисципліни “Комп'ютерна дискретна математика” (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.)

 

К., НУБіП, 2023

4

Я.С. Криворучко, В.В. Кириченко

6

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Алгоритми і структури даних» (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.)

 

К., НУБіП, 2023

10,6

Баранова Т.А.

Міловідов Ю.О.

7

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Проєктування та аналіз алгоритмів” (протокол №4 від 23 листопада 2023 р.) - заплановано

К., НУБіП, 2023

 

2

Ткаченко О.М.

8

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни "Людино-машинна взаємодія" протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.

К., НУБіП, 2023

6

 

Панкратьєв В.О.

 

9

Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи програмної інженерії" (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.

К., НУБіП, 2023

3.5

Панкратьєв В.О.

10

Дискретні структури (Скінченні множини. Операції над множинами): методичні вказівки до виконання практичних робіт (протокол № 9 від 24 квітня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

3,2

Кириченко В.В.

11

Дискретні структури (Основи теорії графів): методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

3,2

Кириченко В.В.

12

Дискретні структури (Алгоритми на графах): методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт (протокол № 4 від 23 листопада 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

3,2

Кириченко В.В.

13

Архітектура і проектування програмних систем (Частина 1. Архітектура програмних систем): Матеріали лекцій до курсу. (протокол № 9 від 24 квітня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

3,4

Бородкіна І.Л.

Бородкін Г.О.

14

Теорія алгоритмів. Загальні відомості про алгоритми та алгоритмізацію. Конспект лекцій з матеріалами до виконання лабораторних робіт.  (протокол № 3 від 19 жовтня 2023 р.)

К., НУБіП, 2023

3,4

 

Бородкіна І.Л.

Бородкін Г.О.

15

Методичні рекомендації до виконання робіт з дисципліни «Навчальна технологічна практика» для студентів, що навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» ОС «Бакалавр»

К., НУБіП, 2023

4,7

Ящук Д.Ю.

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook