Стипендіальне забезпечення студентів

 Постанова КМУ від 12.07.2004 року зі змінами та доповненнями

"ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій"

 

"Правила призначення  академічних стипендій у НУБіП України"

 

Призначення академічних стипендій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України здійснюється відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (зі змінами та доповненнями), Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій (далі – Примірний порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2017 р. № 261.

 

Призначення академічних стипендій регламентують "Правила призначення академічних стипендій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України", затверджені вченою радою Університету.

 

Ліміти стипендіатів встановлюються вченою радою Університету перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (з урахуванням видатків, затверджених ЗВО, у межах до 45%) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (ННІ), курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів (ННІ), курсів та спеціальностей.

Ліміт стипендіатів для отримання академічної стипендії у підвищеному розмірі для студентів, які досягли особливих успіхів у навчанні, встановлюється у відсотках від загального ліміту стипендіатів.

Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю на кожному факультеті (ННІ), курсі і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі підсумкових оцінок з навчальних дисциплін (складання екзаменів і заліків), захистів курсових робіт (проектів) та звітів з практики, з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті та спортивній діяльності.

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні та залікові оцінки з обов’язкових дисциплін, а також може включати екзаменаційні та залікові оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані заліки, курсові роботи (проекти), захисти звітів з практик тощо. Перелік таких показників встановлюється вченою радою факультету (ННІ) не пізніше одного місяця з початку семестру.

Рейтинговий бал студента Rстуд визначається за 100-бальною шкалою і розраховується за формулою: 

                                                    

                                    R1+ R2 + … + Rn

                        Rстуд = ----------------------- ´ 0,9 + b ,                        

                                                 n

 

де R1 , R 2 , … Rn   рейтинги усіх видів атестацій за 100-бальною шкалою в останньому семестрі і під час складання екзаменаційної сесії;

n − кількість атестацій в останньому семестрі і під час складання екзаменаційної сесії;

b – додаткові бали (від 0,1 до 10,0) призначаються за участь у науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій та спортивній діяльності.

Для розрахунку додаткових балів “b” сформовано перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу і не належать до показників успішності у навчанні, та визначено кількість балів, які надаються за кожне з таких досягнень студентам.

Рейтинговий список студентів формується за рейтинговим балом від більшого до меншого.

Рейтинговий список студентів оприлюднюється на офіційному веб-сайті факультетів (ННІ).

Наказ про призначення стипендії формується для кожної групи студентів окремо, згідно з прийнятою в Університеті формою. У наказі зазначаються всі студенти групи в алфавітному порядку,  як бюджетники так і контрактники.

 

 
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook