Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК

Наукова діяльність кафедри

     Наукова діяльність кафедри зорієнтована на розробку інноваційних процесів, технологій і обладнання з достатнім рівнем надійності і довговічності для переробки продукції АПК.

     Кафедра володіє способами виробництва дизельного палива, пектиновмісних паст з рослинної сировини, способами очищення соків цукрових і консервних виробництв під впливом електрогідравлічного ефекту, процесами оптимізації параметрів машин і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції та методами дослідження теплофізичних характеристик речовин та матеріалів,їх  енергозбереження та енергоефективності.
 
     Під керіництвом (д.т.н., професора Дацишина О.В.) на кафедрі виконувалась науково-дослідна тематика за програмою міністерства аграрної політики України спрямовану на удосконалення машин і обладнання для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції та оптимізацію параметрів переробної техніки, виходячи з критеріїв ресурсозберігання, надійності й умов її експлуатації в колективних та фермерських господарствах.
     За результатами тематики колективом кафедри розроблений стандарт ”Методика визначення енергомісткості сільськогосподарської продукції під час її зберігання та перероблення” (Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гудзенко М.М.), ”Рекомендації щодо впровадження ресурсозберігаючого технологічного процесу переробки круп’яних культур” та ”Вихідні вимоги до універсальної лущильної машини” (Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гудзенко М.М., Дениско О.А.).
 
     В 2015 – 2016 роках на кафедрі виконанувалась наково-дослідна робота за темою "Прикладні рішення створення нових способів глибинної переробки відходів жирів у енергоносії, корм і добрива" (під керівництвом: д.т.н, професор Сухенка Юрія Григоровича та відповідального виконавця к.т.н, доцета Муштрука Михайла Михайловича). Були проведені дослідженння відомих технологій і створені нові способи переробки жирів та їх відходів у паливо – змащувальні рідини, а також обґрунтоване використання побічних продуктів синтезу біопалив для виробництва кормів і паливо-мастильних матеріалів. Доведена можливість отримання і використання в якості альтернативного рідкого палива метилових ефірів жирних кислот з жирів рослинного і тваринного походження з високим вмістом вільних жирних кислот (ВЖК).
     Одержані результати НДР використовуються у навчальному процесі під час вивчення навчальних дисциплін: ”Процеси та апарати харчових виробництв” та ”Процеси і обладнання біотехнологічних виробництв” (лекції з розділів ”Гідравліка”, ”Теплопередача”, ”Масообмін”), «Технологічне обладнання галузі» та ”Машиновикористання у переробній галузі” (лекції на тему: ”Технологічні процеси виробництва олії”). Розроблені та впроваджені у навчальному процесі лабораторні роботи на тему: ”Проектування і розрахунок лабораторного реактора для виробництва дизельного біопалива”, ”Дослідження роботи пластинчастого теплообмінника”, ”Перемішування рідких середовищ” для студентів ОС ”Бакалавр” спеціальностей ”Харчові технології” та ”Біотехнології та біоінженерія”. 

 Сьогодні колектив кафедри працює за наступними наковими напрямами:

 Доктор технічних наук, професор Паламарчук Ігор Павлович – проектування та розробка механічних та тепломасообмінних процесів, обладнання переробних і харчових виробництв з вібромеханічною інтенсифікацією обробки сировини.

Кандидат технічних наук, доцент Василів Володимир Павлович –  електрофізичні методи інтенсифікації обробки харчової сировини та напівфабрикатів.

Кандидат технічних наук, доцент Сарана Віктор Володимировичоптимізація параметрів машин і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції; ресурсозберігаючі технології та відновлювальні джерела енергії у переробних виробництвах.
 
Кандидат технічних наук, доцент Жеплінська Марія Михайлівнадослідження процесів очищення соків цукрових і консервних виробництв та розроблення нових технологій і обладнання.
 
Кандидат технічних наук, доцент Муштрук Михайло Михайлович підвищення ефективності процесів синтезу жирів рослинного і тваринного походження у дизельне біопаливо та способи очищення побічних продуктів його виробництва.
 
Кандидат технічних наук, старший викладач Бурова Зінаїда Андріївнадослідження теплофізичних характеристик речовин та матеріалів, енергозбереження та енергоефективність.
 
Кандидат технічних наук, асистент Гудзенко Максим Миколайовичдослідження машинних технологій для переробки олійних культур на харчові та технічні цілі.
 
За результатами наукової та науково-дослідної роботи опубліковані наступні монографії:
 1. Технологічні методи забезпечення довговічності обладнання харчової промисловості: Монографія / Ю.Г. Сухенко, О.І. Некоз, М.С. Стечишин. – Київ: «Елерон», 1993. – 108 с.
 2. Структуроутворення та формування триботехнічних властивостей евтектичних покриттів: Монографія / М.В. Кіндрачук, Ю.А. Куницький, О.І. Дудка, Ю.Г. Сухенко, В.М. Коржик. – К.: Вища шк., 1997. – 120 с.
 3. Интенсификация процессов и защита оборудования пищевых производств: Монографія / Г.П. Тищенко, Н.Д. Хоменко, В.Ю. Сухенко и др. // Под ред. Ю.Г. Сухенко. – К.: ТОВ Фирма „ДІЯ”, 2006. – 224 с.
 4. Моделювання процесів подрібнення м’яса і синтез технологічних машин монографія / В.Ю. Сухенко. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2013. – 227 с.
 5. Сарана В.В., Кравченко В.В., Войтік А.В. Машини для утилізації плодової деревини в інтенсивних садах та кущових ягідниках: монографія / За ред. доцента В.В. Сарани. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 203 с.
 6. Mushtruk М.М., Sukhenko V.Y., Sukhenko Y.G. Biodiesel production and properties. [Monograph] / Ed. by Doc. of Tech. Sc. V.Y. Sukhenko. – К. ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 252 p.
 7. Інтенсифікація технологічних процесів отримання і очищення соків бурякоцукрового виробництва: монографія / В.П. Василів, Т.С. Кос, Ю.В. Слива, С.В. Ткаченко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Компринт, 2016. – 616 c.
 8. Вібромеханічна інтенсифікація процесів сушіння оліємісткої сировини: Монографія / І.П. Паламарчук, М.Ф. Друкований, В.І. Паламарчук, З.А. Бурова; під ред. докт. техн. наук І.П. Паламарчука. – К., ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 325 с.
 9. Інтенсифікація процесу сушіння овочів: монографія / М. М. Жеплінська. – К.: ЦП "Компринт", 2017. – 163 с.
 10.  Інноваційні ресурсоощадні технології переробки топінамбуру [Текст] : монографія / М. М. Жеплінська, В. В. Шутюк, Ю. Г. Сухенко. – К. : ЦП "Компринт", 2017. – 336 с.
 11.  Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М, Сарана В.В. Забезпечення довговічності обладнання харчових і переробних підприємств. [Монографія] / За редакцією проф. Ю.Г. Сухенка – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 463 с.
 12.  Муштрук М.М., Сухенко Ю.Г., Бойко Ю.І. Глибинна переробка жирів у біопродукти. Монографія – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 465 с.
 13.  Василів В.П., Маринін А.І., Попова І.В., Запорожець Ю.В. Електрогідравлічний ефект в харчових виробництвах. Монографія – К.: ЦП «КОМПРИНТ », 2017. – 364с.
 14.  Сухенко Ю.Г., Литвиненко О.А., Муштрук М.М., Слободянюк Н.М. Кавітація в харчових і переробних виробництвах. [Монографія] / За ред. д.н.т. Литвиненка О.А. – К.: Фірма «Інкос», 2018. – 369 с.
 15.  Жеплінська М.М., Сухенко Ю.Г., Слободянюк Н.М. Продукти оздоровчого призначення з екстрактами рослинної сировини. Монографія – К.: Фірма «ІНКОС», 2019. – 319 с.
 16.  Сухенко Ю.Г., Поліщук Г.Є., Сарана В.В. Наукове і технічне забезпечення виробництва морозива [Монографія] / За ред.. проф.. Г.Є. Поліщук. – К.: НУБіП України, 2019. – 299 с.
 17.  Сухенко Ю.Г., Жеплінська М.М., Слободянюк Н.М. Технології харчових продуктів функціонального призначення. Монографія. – К.: ФОП Ямчинський ОБ., 2020. - 300 с
 18.  Гудзенко М.М., Штефан Є.В., Ястреба С.П., Василів В.П., Муштрук М.М., Слободянюк Н.М. Науково-технічне обґрунтування параметрів олійних пресів. [Монографія] – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 336 с.

 

 

 

За результатами науково-дослідної роботи опубліковані рекомендації:

 
1.    Технологічне забезпечення та технічне оснащення виробництва і використання біопалива для виробничих потреб і обігріву приміщень в АПК: Рекомендації для агропромислових підприємств України. – К.: Холтех, 2009. – 32 с.
2.    Біоенергія в Україні – розвиток сільських територій та можливості для окремих громад: Науково-методичні рекомендації щодо впровадження передового досвіду аграрних підприємств Польщі, Литви та України зі створення новітніх об'єктів біоенергетики, ефективного виробництва і використання біопалив: [Наук.-метод. рекоменд.] / [В.О. Дубровін, М.Д. Мельничук, Ю.Ф. Мельник, В.Г. Мироненко та ін.]. – К.: НУБІП України; Інститут будівництва, механізації та електрифікації сільського господарства, Польща, Інститут аграрної інженерії, Литва, 2009 – 122. (Співавтори: проф. Сухенко Ю.Г.; інж. Гудзенко М.М.) 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook