Кафедра геодезії та картографії

Публікації

 

 

 

 

 

Атласне картографування річково-басейнових систем = Atlas mapping of river-basin systems : монографія / А.І.Ковальчук, І.П.Ковальчук [ За наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. – Львів: Простір-М, 2018. - 348 с.
ISBN 978-617-7501-72-4

Охарактеризовано сутність і наукові засади великомасштабного електронного атласного картографування будови річково-басейнових систем, їх геоекологічного стану і впливаючих на нього природних та антропогенних чинників. Обгрунтовано блокову структуру геоекологічного атласу річково-басейнової системи та спектр картографованих показників, які відображають риси будови, властивості компонентів ландшафтних геосистем басейну, параметри їх геоекологічного стану, впливаючі на нього природні та антропогенні чинники, зміст тематичних карт, алгоритми їх укладання. Наведено багаточисельні приклади електронних тематичних карт укладеного геоекологічного атласу модельної річково-басейнової системи Бистриці (Українські Карпати).
Для картографів, географів, екологів, ландшафтознавців, гідроекологів, фахівців господарського комплексу, природоохоронців, краєзнавців, викладачів і студентів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто уболіває за збереження природи.
 

Ковальчук І.П., Мартин А.Г., Тихенко Р.В., Шевченко О.В., Опенько І.А., Жук О.П., Кошель А.О., Ковальчук А.І., Богданець В.А., Палеха Ю.М., Патиченко О.М., Тихенко О.В., Чумаченко О.М.
А92 Атласне картографування вартості земель: монографія: у 2-х част. / Частина 1. / І.П. Ковальчук, А.Г. Мартин, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, І.А. Опенько, О.П. Жук, А.О. Кошель, А.І. Ковальчук, В.А. Богданець, Ю.М. Палеха, О.М. Патиченко, О.В. Тихенко, О.М. Чумаченко; За наук. ред. проф. І. Ковальчука. – К.: «Компринт», 2018. – 606с.

ISBN 978-966-929-793-8
В монографії проаналізовано питання атласного картографування властивостей земельних ресурсів. Особливий акцент зроблено на питаннях створення цифрового атласу вартості земель України. Обґрунтовано концептуальні засади створення такого атласу, охарактеризовано підходи до оцінювання земель та оцінювальні критерії. Відображено створені географічні основи різнорангових територіальних об’єктів, які використовуватимуться при укладанні тематичних карт атласу вартості земель України
Видання розраховане на вчених, аспірантів, магістрів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців землевпорядного профілю та сільськогосподарського виробництва, працівників сфери державного управління земельними ресурсами, органів місцевого самоврядування та освіти.
 

 

 

 

 

 

Ковальчук І.П., Євсюков Т.О., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Шевченко О.В., Жук О.П., Барвінський А.В., Атаманюк О.П., Дем’янчук І.П., Патиченко О.М., Ковальчук Т.І., Кривов’яз Є.В.
Н34 Науково-методичні засади розвитку сільських територій України з урахуванням потенціалу особливо цінних земель: монографія / І.П. Ковальчук, Т.О. Євсюков, Р.В. Тихенко, І.А. Опенько, О.В. Шевченко, О.П. Жук, А.В. Барвінський, О.П. Атаманюк, І.П. Дем’янчук, О.М. Патиченко, Т.І. Ковальчук, Є.В. Кривов’яз // За наук. ред. проф. І.П. Ковальчука – К.: «Компринт», 2018. – 646с. : іл. – Бібліогр. : 486-536.
ISBN 978-966-929-789-1

У монографії охарактеризовано роль землеустрою як інструменту оптимізації використання земель агрохолдингами та фермерськими господарствами, визначено перспективні напрямки розвитку агробізнесу у сільській місцевості. Висвітлено роль геодезично-картографічного забезпечення і геоінформаційного моделювання у вирішенні проблем раціонального землекористування у сільській місцевості та міських поселеннях, охарактеризовано гостроту соціальних, демографічних та медико-географічних проблем сільської місцевості, запропоновано заходи з їх вирішення.
Важливою складовою роботи є обґрунтування концептуальних засад дослідження стану, визначення еколого-економічних ризиків погіршення властивостей особливо цінних земель при їх використанні та розроблення моделі їх державного реєстру.
Для фахівців землевпорядного профілю, сфери моніторингу й охорони природи, державного управління земельними ресурсами, органів місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів землевпорядних факультетів закладів вищої освіти.
 

 

Підготовлено згідно з програмою курсу “Геодезія”, затвердженою для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Наведено програмний матеріал з курсу “Геодезія”, що вивчається студентами факультету землевпорядкування на другому році навчання, зокрема: елементи теорії похибок вимірювань, проекція та прямокутні координати Гаусса-Крюгера, побудова геодезичних мереж при зніманнях великих територій, визначення додаткових пунктів засічками, вирівнювання системи ходів знімальної мережі. Обґрунтовано структуру і зміст лабораторних робіт, охарактеризовано послідовність їх виконання, наведено приклади оформлення звітних матеріалів, подано варіанти індивідуальних завдань.
Навчальний посібник може використовуватися студентами землевпорядних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України.

 

Монографія присвячена дослідженню щодо застосування безпілотних літаючих апаратів при створенні великомасштабних планів території сільських населених пунктів. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові засади використання БПЛА в Україні та закордонний досвід. Запропонована класифікація БПЛА. Розроблено алгоритм застосування БПЛА при аерофотозніманні та постоброблення даних спостереження. Наведено комплекс топографо-геодезичних робіт по створенню топографічного плану населеного пункту за матеріалами аерофотознімання безпілотним літаючим апаратом.

 

Жук О.П., Кривов’яз Є.В. Організація раціонального використання земель в агроформуваннях ринкового типу. Монографія / О.П. Жук, Є.В. Кривов’яз. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 408 с.

У монографії обґрунтовано концепцію раціонального використання та охорони земельних ресурсів в умовах формування ринкових відносин. Удосконалено показники еколого-економічної оцінки використання земельних ресурсів. Розроблено теоретико-методологічні підходи визначення оптимальних розмірів землекористувань агроформувань на основі раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням формування і розвитку ринкових відносин. Удосконалено підходи визначення структури земельних угідь та посівних площ за допомогою економіко-математичних методів моделювання. Розглянуто систему заходів економічного стимулювання екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, як важливої складової природокористування. Обгрунтовано підходи до визначення збитків, що завдаються суспільству внаслідок використання земель, яке не відповідає їх цільовому призначенню, встановленому при передаванні земельних ділянок у власність чи наданні в користування, які базуються на порівнянні нормативного середньорічного доходу від використання земель при фактичному та дозволеному використанні.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців і фахівців землевпорядної служби.

 


 

Кривов´яз Є.В., Мартин А.Г. Організаційно-економічний механізм відшкодування збитків, спричинених нецільовим використанням земель: Монографія / Є.В. Кривов´яз, А.Г. Мартин. – К.: Видав-во ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 206 с.

У монографії висвітлено теоретичні засади і практичні способи визначення розміру збитків, заподіяних суспільству внаслідок нецільового використання земель. Обґрунтовано підходи до визначення збитків, що завдаються суспільству внаслідок використання земель, яке не відповідає їх цільовому призначенню, встановленому при передаванні земельних ділянок у власність чи наданні в користування, які базуються на порівнянні нормативного середньорічного доходу від використання земель при фактичному та дозволеному використанні. Розроблено еколого-економічний механізм здійснення контролю за використанням і охороною земель та відшкодування вже заподіяних збитків суспільству внаслідок порушення правил землекористування, що базується не лише на притягненні порушника до адміністративної відповідальності, а й відшкодуванні ним збитків, заподіяних суспільству нецільовим використанням земельної ділянки.
Удосконалено встановлення дозволеного використання земельних ділянок як основи забезпечення їх раціонального використання, що базуються на визначенні допустимого складу земельних угідь залежно від цільового призначення ділянки;
Набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо вивчення особливостей рентоутворення в умовах різного цільового призначення земель, що полягають у диференціації факторів рентоутворення залежно від категорії земель за основним цільовим призначенням.
 

Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні: монографія / А. Г. Мартин , Б. М. Ярова – К. : КОМПРІНТ, 2018. – 272 с.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації з підвищення економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні, які сприятимуть сталому розвитку сільських територій та раціональному землекористуванню.
Запропоновано концептуальні засади створення моделі довірчого управління землями сільськогосподарського призначення державної власності, удосконалено методичні засади нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, механізми проведення земельних торгів, модель визначення переможця земельного конкурсу. Набули подальшого розвитку наукові підходи до управління землями сільськогосподарського призначення державної власності.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015