Іноземним громадянам

         Навчання у Національному університеті біоресурсів і природокористування України здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених з юридичними та фізичними особами. 

 

Керуючись Законом України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 22.09.2011 р. № 3773-YI, Законом України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-YII, Наказом МОН України від 01.11.2013 р. № 1541 «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (зі змінами), Законом України «Про закордонних українців» від 04.03.2004 р. № 1582-IV, Постановою КМУ від 28.03.2012 р. № 251 «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення та видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису іх бланків», Постановою КМУ від 27.08.2010 р. N 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”; “Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами”, затвердженим наказом Міносвіти України, Мінфін України, Мінекономіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758, Постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 185 «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

 Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки  в межах обсягів державного замовлення.

 

 Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням (наказ Міносвіти і науки України від 18.09.2009 р. № 8773). Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

 

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Університетом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

 

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Університету за вступними випробуваннями, передбаченими цими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які не підпадають під вищевказані Правила, зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

 

Законодавство про навчання іноземних громадян (Розділ ХIХ) — Наказ МОН України від 15.10.2015 р. № 1085 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.10.2015 р. за № 1351/27796.

 

     

 

                                                 

Умови прийому

         Для здобуття освіти приймаються іноземці, які мають повну загальну середню освіту, не мають медичних протипоказань для мешкання у кліматичних умовах України і навчання за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями.

Іноземці, які навчалися у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про наявність завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

В аспірантуру приймаються іноземці, які мають повну вищу освіту і виявили здібності до науково-дослідної роботи.

Особи, які вступають до аспірантури або докторантури, додатково подають список опублікованих наукових праць із зазначенням місця друкування, засвідчені керівником навчального закладу, установи, організації за місцем роботи.

 

Аспіранти, які не мають опублікованих праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

При вступі до докторантури, крім того подаються:

  • розгорнутий план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук. 

Перелік документів і порядок їх подання

 

Іноземці, кандидати для навчання в Україні, подають такі документи:

1) заява на ім’я  ректора університету;

2) анкету встановленого зразка (Додаток № 1);

3) мотиваційний лист;

4) документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками;
5) документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує право кандидата продовжити навчання у навчальних закладах країни, де була здобута середня освіта;
6) документ про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» — кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або для навчання в аспірантурі;

7) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;

8) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
9)
паспорт;

10) 10 фотокарток розміром 3.5 x 4.5 см;

11) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

 

Зазначені в підпунктах 4-7 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, перекладені українською мовою, завірені нотаріально.

 

Документи на навчання надсилаються на адресу НУБіП України до 30 серпня для вступу в поточному році. Зарахування на навчання, як правило, до 1 вересня, але не пізніше 30 вересня 2016 року. 

 

Умови в’їзду на територію України

 В паспорті іноземного громадянина - кандидата на навчання повинна бути в’їзна віза типу «Д», яку вони отримують в Посольствах України у відповідних країнах (не стосується країн з безвізовим режимом з Україною). Для одержання в’їзної візи в Посольстві або Генконсульстві України кандидат на навчання надає документи, перераховані вище і оригінал запрошення на навчання, виданий Університетом.

          Увага! Ці ж документи кандидат на навчання надає у пункті перетину кордону України і по прибуттю в університет. Громадяни країн безвізового режиму в'їзду до України при заповненні міграційної картки в пункті перетину кордону в графі «Мета в'їзду до України» повинні вказати «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби. Картка разом з паспортом надається в Університет для реєстрації після зарахування. Кандидат на навчання не пізніше, ніж за 3 дні до прибуття інформує Університет про дату його в'їзду до України і про номер рейсу літака (або поїзда), яким він прибуває.

Додаток № 1

Анкета іноземного громадянина, який направляється на навчання

1. Прізвище, ім’я

2. Країна

3. Національність

4. Громадянство

5. Число, рік і місце народження

6. Сімейний стан, склад сім’ї

7. Домашня адреса

8. Освіта (вказати назву навчального закладу)

9. Якою мовою володієте

10. Яку спеціальність бажаєте здобути в Україні

11. Телефон, E-mail 

Підпис кандидата на навчання.

Дата заповнення.

 

Додаток № 2

Вартість навчання іноземних громадян на різних мовах (2016 -2017 н. р.)

 

Освітній підрозділ

Мови навчання

Українська (російська)

Англійська*

 

Бакалавр (за 1 рік)

20350-49610 грн

36890-49610 грн

 

Магістратура

(загальна вартість)

21000-47420 грн

37940-50810 грн

 

Аспірантура (за 1 рік)

23030-48780 грн

Підвищення кваліфікації (стажування)

6300 грн за один місяць навчання

 Наказ "Про встановлення вартості навчання для іноземних громадян" від 11.05.2016 р. №486

Вартість підготовчого відділення для іноземних громадян - 1500 $ за рік (сплачується в гривнях за курсом НБУ на дату проведення операції).

Вартість додаткових організаційних, протокольно-інформаційних та консультативних послуг* складає 3500 грн

* - за детальною інформацією звертатися до ННЦ "Міжнародної діяльності" (11 корпус, 334 аудиторія).

Тел.: +38 (044) 258-42-34.

 

 

Тривалість навчання:

  •   Бакалавр — 4 роки;
  •  Магістр — 1,5 - 2 роки після програми бакалавра;
  • Кандидат наук — 4 роки (при наявності диплома магістра).

       Початок занять — 1 вересня.

         Навчальний корпус № 3                           Навчальний корпус № 10

 Навчальний корпус № 2                              Навчальний корпус № 3

Студентське дозвілля

        Іноземні студенти мають доступ до бібліотечних фондів Національного університету біоресурсів та природокористування України (http://elibrary.nubip.edu.ua), зокрема, до Наукової бібліотеки НУБіП України (Національна депозитарна бібліотека ФАО http://library.nauu.kiev.ua/index.html).

        Університет має розвинуту спортивну базу, кожен бажаючий має можливість підтримувати фізичну форму та стати учасником різноманітних спортивних змагань. Дізнатись більше про спортивне життя університету: http://nubip.edu.ua/node/69

          Щороку НУБіП України організовує Міжнародний фестиваль художньої творчості «Голосіївська Весна». Також іноземні студенти можуть представити традиції і культуру свого краю у таких заходах, як «Студентські вечорниці».

Побутові умови

       Університетське містечко компактно розташоване в мальовничому районі столиці України — м. Києві. Студенти розмішуються в університетських гуртожитках по двоє або, в особливих випадках, одній людині в кімнаті.

Вартість проживання в гуртожитку: 520 грн. за місяць. Умови проживання визначаються окремим контрактом.

Вартість проживання не входить в оплату за навчання.

За довідками звертатись до ННЦ міжнародної діяльності (корпус 11, кімната 334).

Телефони для довідок: +38 (044) 258-42-34.

Завантажити карту студентського містечка

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій