Правила прийому на 2016 рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 до Національного університету біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ)

 на 2016 рік 

 
     Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636425 від 20.05.2015 р. Постановами Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945 та від 03.02.2010 р. №76 НУБіП України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.
     Правила прийому розроблені приймальною комісією НУБіП України (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за №1351/27796 (далі – Умови прийому).

І. Загальні положення

1.1. НУБіП України оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) за спеціальностями в межах ліцензованого обсягу (додаток 1).

1.2. До НУБіП України приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
     Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим терміном навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до Переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс. 

1.3. Фінансування підготовки фахівців у НУБІП здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб.
   

1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НУБіП України на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.
     Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
     Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
     Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

1.8. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого в НУБіП України порядку. 

ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до НУБіП України здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію НУБіП України, затвердженого вченою радою у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУБіП України.
2.2. Ректор НУБіП України забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором НУБіП України.
2.4. Рішення Приймальної комісії стосовно мінімального та максимального обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за профільними спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що не перевищує обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25 відсотків, в межах ліцензійного обсягу кожної спеціальності приймається не пізніше 15 червня. У разі, якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. 
     Рішення Приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензійного обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), мовами щодо кожної спеціальності приймається не пізніше трьох календарних днів після доведення НУБіП України обсягів державного замовлення.
2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до НУБіП України, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУБіП України, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників окрім випадків передбачених у розділах VІІ, ІХ, ХVІІ цих Правил прийому.
3.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) НУБіП України приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.
3.3. Особа може вступити до НУБіП України для здобуття ступеня бакалавра (з нормативним строком навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
3.4. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
     Особа може вступити до НУБіП України для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного терміну навчання.
3.5. Підготовка фахівців ступеня магістра у НУБіП України здійснюється за спеціальностями у розрізі програм: освітньо-наукових та освітньо-професійних.
3.6. За окремими правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 29.07.2009 р. № 789 "Про затвердження порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників" та постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. № 564 "Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, у НУБіП України здійснюється прийом на навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". На зазначену програму на навчання за державним замовленням приймаються документи від осіб, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування на посадах не віднесених до І-ІV категорії, мають стаж держаної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше одного року, не досягли 45 років на момент подання документів. 
3.7. У НУБіП України здійснюється прийом на освітньо-професійну програму перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на базі ступеня магістра (спеціаліста) із наданням другої вищої освіти зі спеціальності "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" заочної форми навчання.
3.9. НУБіП України приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому.
     Курс зарахування для зазначеної категорії осіб визначається з урахуванням попередньої спеціальності (напряму підготовки) та обраної спеціальності на основі порівняння навчальних планів.
3.10. НУБіП України приймає на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
3.11. НУБіП України здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 

 IV. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години): понеділок-п'ятниця – з 9.00 до 18.00; субота та неділя – вихідний (окрім періоду з 05 липня до 28 серпня – графік роботи з 9.00 до 14.00). Обідня перерва – з 13.00 до 14.00.

4.2. Прийом заяв та документів, вступні випробування, що проводить НУБіП України, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавр (магістр ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти в НУБіП України проводиться в строки, наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на програму підготовки бакалаврів (магістрів ветеринарного спрямування)

Етапи вступної компанії
Денна форма навчання
Заочна та дистанційна форми навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів
11 липня 2016 року
11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад
о 18.00 годині
20 липня 2016 року
о 18.00 годині
03 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
о 18.00 годині
27 липня 2016 року
о 18.00 годині 
10 серпня 2016 року
Строки проведення вступних випробувань
21 липня – 27 липня 2016 року
04–10 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше 12.00 години
01 серпня 2016 року
не пізніше 12.00 години
12 серпня 2016 року
Строки вибору вступником місця навчання
за кошти держбюджету -
з 12.00 години
01 серпня 2016 року 
до 18.00 години
05 серпня 2016 року
за кошти фізичних та
юридичних осіб –
не пізніше 10.08.2016 р.
за кошти держбюджету -
з 12.00 години
12 серпня 2016 року
до 18.00 години
16 серпня 2016 року
за кошти фізичних та
юридичних осіб –
не пізніше 23.08.2016 р.
   
Терміни зарахування вступників
за кошти держбюджету -
не пізніше 12.00 години
06 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб  – не пізніше
12 серпня 2016 року
за кошти держбюджету -
не пізніше 
17 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та
юридичних осіб – не пізніше
25 серпня 2016 року

4.3. Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, що проводить НУБіП України, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавр (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в НУБіП України проводиться в строки, наведені у табл. 4.2.
4.4. Прийом заяв та документів, вступні випробування, що проводить НУБіП України, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття ступенів "Магістр" і "Спеціаліст" проводиться в строки подані в табл. 4.3 та табл. 4.4.

Таблиця 4.2. Строки прийому заяв та документів, фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на програму підготовки бакалаврів (магістрів ветеринарного спрямування) 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

вступники на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині

20 липня 2016 року

о 18.00 годині

03 серпня 2016 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

21 – 27 липня 2016 року

04 – 10 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

12 серпня 2016 року

Строки вибору вступником місця навчання

за кошти держбюджету -

з 1200 години

01 серпня 2016 року

до 1800 години

05 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10.08.2016 р.

за кошти держбюджету -

з 1200 години

12 серпня 2016 року

до 1800 години

16 серпня 2016 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 23.08.2016 р.

Терміни зарахування вступників

за кошти держбюджету -

не пізніше 1200 години

06.08.2016 р.,


за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше
12.08.2016 р.

за кошти держбюджету -

не пізніше 17.08.2016 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25.08.2016 р.

Таблиця 4.3. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на програми підготовки магістрів, спеціалістів

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна та дистанційна форми навчання

Початок прийому заяв та документів на навчання

05 липня 2016 року

15 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів на навчання

о 18.00 годині

31 липня 2016 року

о 18.00 годині

15 серпня 2016 року

Строки проведення вступних випробувань

01 – 09 серпня 2016 року

16 – 21 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти держбюджету

не пізніше 12.00 години

10 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

22 серпня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12.00 години

16 серпня 2016 року

не пізніше 12.00 години

28 серпня 2016 року

Строки вибору вступником місця навчання

за кошти держбюджету -

з 1200 години

10 серпня 2016 року

 

до 1800 години

14 серпня 2016 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 20 серпня 2016 р.

за кошти держбюджету -

з 1200 години

22 серпня 2016 року

 

до 1800 години

26 серпня 2016 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 29.08.2016 р.

Терміни зарахування вступників

за кошти держбюджету -

не пізніше 15.08.2016 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 26.08.2016 р.

за кошти держбюджету -

не пізніше 27.08.2016 р.,

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 30.08.2016 р.

 

Таблиця 4.4. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на програму підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 

Етапи вступної компанії

Дати

Початок прийому заяв та документів на навчання

01 квітня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

14 липня 2016 року

Строки проведення вступних випробувань

15 – 17 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12.00 години

18 липня 2016 року

Строки вибору вступником місця навчання

з 1200 години

18 липня 2016 року

 

до 1800 години

22 липня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за кошти держбюджету -

не пізніше 24 липня 2016 р.,

 

за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 28 липня 2016 р.

 V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у НУБіП України

5.1.   Вступники для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.
      Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії НУБіП України. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
     Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано НУБіП України на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до НУБіП України.
     Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), мову тощо та форму навчання.
     Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
    Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) до НУБіП України за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.
     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених цими Правилами.

5.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітніх предметів (результатів вступних екзаменів), з яким вступник допускається до участі у конкурсі наведені у додатку 5 http://nubip.edu.ua/node/12395.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НУБіП України, до якої вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085 (додаток 9 http://nubip.edu.ua/node/12396).

5.10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
     Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НУБіП України протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті НУБіП України.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.14. Приймальна комісія НУБіП України, до якої вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

5.15. На програму підготовки фахівців ступеня "Магістр" зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання до заяви на ім’я ректора вступники додають:

 • диплом про повну вищу освіту та додаток до нього (оригінал або завірену його копію);
 • особову картку форми П-2 ДС;
 • автобіографію;
 • медичну довідку за формою 086-о;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • направлення з органів державної влади чи органів місцевого самоврядування (за умови вступу на місця за державним замовленням);
 • завірену копію трудової книжки (за умови вступу на місця за державним замовленням);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

5.16. На освітньо-професійну програму перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" на базі повної вищої освіти із наданням другої вищої освіти зі спеціальності "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" заочної форми навчання до заяви на ім’я ректора вступники додають:

 • диплом про повну вищу освіту та додаток до нього (оригінал або завірену його копію);
 • завірену копію трудової книжки та направлення-рекомендацію з аграрних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (за умови вступу на місця за державним замовленням);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • 5 фотокарток розміром 3х4 см.

 VI. Організація і проведення конкурсу, вступних іспитів та фахових випробувань у НУБіП України

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НУБіП України, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів): з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) (додаток 5 http://nubip.edu.ua/node/12395).

     Першим і обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Другий конкурсний предмет визначається як профільний, а третій може бути вибраний вступником із запропонованого НУБіП України переліку. 

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи у вивченні профільних предметів або за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України помножених на вагові коефіцієнти (додаток 11 http://nubip.edu.ua/node/12397).

     Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 7 http://nubip.edu.ua/node/18632.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених цими Правилами.

6.4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться фахове вступне випробування.

     Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітнього ступеня бакалавра допускаються вступники-випускники вищих навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра (нормативний строк навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю проводяться додаткові вступні випробування (додаток 3 http://nubip.edu.ua/node/12399).

     Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітнього ступеня бакалавра допускаються вступники-випускники вищих навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів.

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться вступне випробування у формі письмового тестування з профільного предмету.
    Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на вступному випробуванні. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) у НУБіП України та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в НУБіП України за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться вступне випробування у формі письмового тестування з профільного предмету.
     Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на вступному випробуванні. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра (ОКР спеціаліста) (додаток 4 http://nubip.edu.ua/node/12398), проводяться вступні випробування у формі тестування:

 • на програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" – з комплексу професійно-орієнтованих дисциплін нормативного циклу за обсягами програм бакалаврської підготовки (для вступників на спеціальність "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" – з комплексу гуманітарних дисциплін) та іноземної мови за обсягами програм бакалаврської підготовки;
 • на програми підготовки фахівців ступеня "Магістр" – з комплексу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін нормативного циклу та іноземної мови за обсягами програм бакалаврської підготовки (для вступників на спеціальність "Публічне управління та адміністрування" – з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань державного управління).

6.10. Особи, які вступають до НУБіП України для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування (додаток 4 http://nubip.edu.ua/node/12398).

6.11. Конкурсний бал особи, яка вступає на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (за винятком вступників на спеціальність " Публічне управління та адміністрування "), обчислюється як сума балів результатів вступних випробувань та середнього балу додатка до документа про здобутий освітній ступень, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, з урахуванням вагових коефіцієнтів (додаток 11 http://nubip.edu.ua/node/12397). При цьому середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 http://nubip.edu.ua/node/18632. Оцінки з документа про здобутий освітній рівень, виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
     Конкурсний бал особи, яка вступає на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", обчислюється як сума балів результатів вступних випробувань, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
     Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для здобуття ступеня магістра (ОКР спеціаліста), становить 124 бали.

6.12. Для проведення вступних іспитів в НУБіП України створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії, склад яких затверджується ректором НУБіП України.
     Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у НУБіП України.

6.13. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

6.14. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) розробляються головами фахових атестаційних комісій і затверджуються ректором НУБіП України не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
     Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України та в Приймальний комісії.

6.15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
     Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.16. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в НУБіП України, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора НУБіП України.
     Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні у НУБіП України, повинна подаватись особисто не пізніше наступного дня після оголошення оцінки.
     Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.
     Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

6.17. Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у НУБіП України мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у НУБіП України (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у т. ч. демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до НУБіП України особи:

 • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів одинадцятого-чотирнадцятого статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
   

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує ректор НУБіП України.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

8.4. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення Приймальна комісія НУБіП України приймає рішення про можливість зарахування понад обсяг зарахування за кошти державного бюджету за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів у вивченні профільних предметів або успішно закінчили підготовчі курси НУБіП України

9.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальність, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

9.2. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій спеціальностям визначається згідно з переліком секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до НУБіП України для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 8 http://nubip.edu.ua/node/12403 до цих Правил прийому.

9.3. Положення пунктів 9.1-9.2 цього розділу, поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.4. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях, перелік яких наведено у додатку 6, при вступі на відповідну спеціальність НУБіП України за результатами підсумкової атестації додається до 5% конкурсного бала.

9.5. Нарахування балів за особливі успіхи у вивченні профільних предметів або підготовчі курси НУБіП України здійснюється лише за однією з перелічених вище підстав за вибором вступника.
 

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

10.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

10.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до НУБіП України мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
 • випускники відокремлених структурних підрозділів НУБіП України;
 • особи з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси НУБіП України, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях, перелік яких наведено у додатку 6 http://nubip.edu.ua/node/18633, при вступі на відповідну спеціальність НУБіП України;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і мають диплом з відзнакою (при вступі на основі неповної вищої освіти);
 • випускники ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, які мають вищий середній бал додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • випускники загальноосвітніх шкіл, які мають вищий середній бал додатку до атестата.

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1 цього розділу.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІ цих Правил прийому (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:
 • осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

12.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

12.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НУБіП України. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України.
     Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вимог для зарахування на навчання.
     У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 12.3 цього розділу.
 

XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1.  Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця, за кошти державного бюджету, Приймальна комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.
     Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення вищого навчального закладу.
     Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. 

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії НУБіП України.


Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті НУБіП України.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку
за рішення відбіркової комісії факультету (інституту).

 XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після Прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділу ІV цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії НУБіП України.

     Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Приймальній комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків визначених у розділах XV, XVI та XVІІІ цих Правил.
 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1.  Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії НУБіП України.
     Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця, за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії НУБіП України та долучається до його особової справи.

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.
     Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

     Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
     При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

      XVI. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУБіП України на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті НУБіП України у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділу ІV цих Правил.
 

16.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.5 розділу XІX цих Правил.
     Вступники можуть бути відраховані з НУБіП України за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.
 

 

XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

17.1.    Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до НУБіП України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до НУБіП України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до НУБіП України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

17.5. НУБіП України здійснює прийом іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, за всіма базовими акредитованими напрямами (спеціальностями) у межах загального ліцензованого обсягу (додаток 10).

17.7. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах і виявили бажання навчатися в НУБіП України, здійснюється у терміни з 01 липня 2016 р. до 25 жовтня 2016 р. Співбесіда відбувається у термін з 15 липня до 31 жовтня 2016 р. Зарахування на навчання за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору – до 15 листопада 2016 р. 

     До заяви на ім’я ректора іноземці та особи без громадянства подають такі документи:
а) анкету встановленого зразка;
б) документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в'їзду в Україну;
д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
е) копію документа про народження;
є) 6 фотокарток розміром 6x4 см.
ж) зворотній квиток із відкритою датою повернення на батьківщину з терміном дії не менше одного року.
з) оригінал та копію паспорта з перекладом на українську мову.

     Зазначені в підпунктах "б", "г", е" документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

17.8. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до НУБіП України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

Додаток 10.

Прийом іноземців та осіб без громадянства у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ)

 

Спеціальність
Ліцензовані
обсяги
Форма
навчання
Терміни прийому документів
Вступні випробування
Зарахування
базові акредитовані напрями (спеціальності)
300 осіб
у межах загального ліцензованого обсягу
денна,
заочна
01 липня 2016 р.
25 жовтня 2016р.
співбесіда
до 15 листопада
 2016 р.

 XVIII. Зарахування до вищих навчальних закладів на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НУБіП України, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.
     Зарахування на місця відрахованих студентів  відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог розділу XVI цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. 

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1.  На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови Приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення засідання.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. НУБіП України зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУБіП України не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУБіП України.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до НУБіП України здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених Приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників.

19.7. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання для отримання ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) НУБіП України оприлюднює на офіційному веб-сайті та вносить до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, на спеціальності (спеціалізації, освітні програми) у тому числі кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015