Правила прийому в 2022 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) 
в 2022 році
 

      

        Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 60-л від 24.03.2017 р., № 79-л від 19.04.2017 р., № 86-л від 24.04.2017 р., № 88-л від 05.05.2017 р., № 91-л від 10.05.2017 р., № 111-л від 26.05.2017 р., № 113-л від 02.06.2017 р., № 123-л від 16.06.2017 р., № 170-л від 11.08.2017 р., № 223-л від 09.11.2017 р., № 469-л від 14.12.2017 р.

Правила прийому на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України в 2022 році (далі – Правила прийому), розроблені Приймальною комісією НУБіП України (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 р. № 1098 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 р. за № 1542/37164. Правила прийому діють протягом календарного року.

 

І. Загальні положення

1. Прийом до НУБіП України здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

2. Організацію прийому вступників до НУБіП України здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора НУБіП України, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію НУБіП України, затвердженим Вченою радою університету відповідно до Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію НУБіП України оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.

Ректор НУБіП України забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором НУБіП України та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до НУБіП України, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУБіП України в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого в НУБіП України порядку.

4. Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України».

5. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти на основі раніше здобутого освітнього ступеня за іншою спеціальністю у 2022 році наведені в додатку 8

6. Правила прийому до аспірантури НУБіП України наведені в додатку 9.

7. Правила прийому на навчання до докторантури НУБіП України наведені в додатку 10.

8. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які зараховані на навчання в НУБіП України передаються відбірковою комісією факультету (ННІ) для зберігання у відділ кадрів зі студентських питань. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, передаються відбірковою комісією факультету (ННІ) в архів, де зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра ветеринарного спрямування;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра.

НУБіП України здійснює прийом на навчання за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»:

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування;

вступників на основі здобутого ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в НУБіП України або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра НУБіП України може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) (за відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста ветеринарного спрямувань, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у НУБіП України.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затверджених наказом МОН від 01 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 р. за № 454/36076.

Прийом вступників на навчання до НУБіП України проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад вищої освіти та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами строки.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022 року, визначаються наказом № 271.

 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у НУБіП України здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

за ваучерами;

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в НУБіП України на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету (за державним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього Розділу.

3. Особа може вступити до НУБіП України для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог абзацу 7 пункту 1 розділу ІІ цих Правил), за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. Фінансування навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7).

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання в межах ліцензійного обсягу.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в НУБіП України за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра вважається вступом одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра відповідно до пункту 1 розділу ІІ цих Правил.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у НУБіП України:

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між НУБіП України та фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними НУБіП України, але не довше ніж до досягнення 23 років;

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти – студентам НУБіП України до досягнення ними 35 років.

7. Іноземці та особи без громадянства, в тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного бюджету.

8. Особи, які навчаються у НУБіП України, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного бюджету, крім випадків поєднання галузей, спеціальностей, спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра.

9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження, щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовуються до осіб зазначених у пункті 11 розділу VIII цих Правил.

10. Прийом вступників за державним замовленням для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти за спеціальністю 081 «Право» в 2022 році не проводиться.

11. В НУБіП України встановлюється вартість навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 191.

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги

державного (регіонального) замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року (з 01 січня до 31 грудня) вступити на навчання до НУБіП України, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою.

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти відповідно, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) для здобуття ступеня магістра у відокремлених структурних підрозділах НУБіП України, які знаходяться поза межами м. Києва, не проводиться.

3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), окремо за формами здобуття освіти:

за галузями знань:

17 «Електроніка та телекомунікації»;

20 «Аграрні науки та продовольство»;

21 «Ветеринарна медицина»;

23 «Соціальна робота»;

за міжгалузевими групами:

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 101 «Екологія» галузі знань 10 »Природничі науки»;

галузь знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»;

галузі знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»;

галузі знань 06 «Журналістика», 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

за підгалузевими групами:

усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», крім спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»;

спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька», 035.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська», 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька» спеціальності 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки»;

спеціальності 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»;

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології»;

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»;

за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (за освітньо-науковими та освітньо-професійними програмами підготовки окремо), крім випадків, передбачених у пунктах 4-6 цього розділу, а його розподіл між конкурсними пропозиціями НУБіП України здійснюється з використанням адресного розміщення бюджетних місць.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у НУБіП України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077.

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів ветеринарного спрямування) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра у НУБіП України здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 травня 2019 року № 611, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 559/33530.

В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними замовниками за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими конкурсними пропозиціями НУБіП України здійснює самостійно.

4. Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 017 «Фізична культура і спорт») для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, визначається державним замовником для кожного закладу вищої освіти, спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття освіти, а його розподіл між відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями НУБіП України здійснює самостійно.

5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» в НУБіП України здійснюється за єдиним конкурсом для всіх державних замовників за формами здобуття вищої освіти.

6. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначається в НУБіП України у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного замовлення за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається НУБіП України у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації для професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

7. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2 та квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУБіП України та визначається в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного замовника).

8. Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за державним замовленням, можуть надавати направлення на навчання за державним замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-методичних установ за заочною формою здобуття освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного замовлення відповідно до законодавства.

 

V. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години): понеділок–п’ятниця – з 900 до 1800; субота, неділя – вихідний (окрім періоду з 24 червня до 08 серпня – графік роботи з 900 до 1400).

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та закінчується 30 вересня;

Прийом заяв та документів, вступні випробування, творчі конкурси, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти в НУБіП України проводиться в строки, наведені у таблицях 5.1, 5.2 та 5.3.

 

Таблиця 5.1

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти
за денною та заочною формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині

22 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше

27 липня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

04 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

05 серпня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 06 серпня та 17 серпня 2022 року

Переведення на вакантні місця за державним замовленням

не пізніше 19 серпня 2021 року

 

Таблиця 5.2

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за денною та заочною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів, співбесіди, творчих конкурсів

 

Етапи вступної кампанії

За результатами вступних іспитів, творчих конкурсів

За результатами співбесіди

за державним замовленням / за кошти фізичних або юридичних осіб

тільки за кошти фізичних або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів

24 червня 2022 року

14 липня 2022 року

14 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 1800 годині

08 липня 2022 року

о 1800 годині

18 липня 2022 року

16 липня 2022 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

11 13 липня 2022 року

19 21 липня 2022 року

17 19 липня

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

27 липня 2022 року

не пізніше
1200 години

20 липня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування

до 1800 години

04 серпня 2022 року

до 1000 години

22 липня 2022 року

Терміни зарахування вступників

05 серпня 2022 року

­

не пізніше
1500 години

22 липня 2022 року

Переведення на вакантні місця за державним замовленням

не пізніше 19 серпня 2022 року

­

 

Таблиця 5.3

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» (Ветеринарне забезпечення військ, сил) на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Строки проведення заходів

Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою навчання «студент-курсант»

По мірі надходження з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2022 році

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить приймальна комісія

о 1800 годині

16 липня 2022 року

Строки проведення відбірковою комісією кафедри вступних випробувань (іспитів) за схемою навчання «студент-курсант»

17 липня 2022 року

Оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 1200 години

18 липня 2022 року

Виконання вимог до зарахування

до 1800 годин

19 липня 2022 року

Термін зарахування вступників за схемою навчання «студент-курсант»

не пізніше 1200 годин

20 липня 2022 року

Анулювання заяв зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення

не пізніше

20 липня 2022 року

3. Прийом заяв та документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра в НУБіП України проводиться в строки, наведені у таблиці 5.4.

 

Таблиця 5.4

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

о 1200 годині

22 липня 2022 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

22 – 30 липня

2022 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше

01 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням

до 1800 години

05 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
не пізніше 1200 години

06 серпня 2022 року,
за кошти фізичних та юридичних осіб – 08 серпня та 17 серпня 2022 року

 

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня вищої освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання подані в таблиці 5.5, 5.6.

Таблиця 5.5

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за денною та заочною формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

26 квітня 2022 року 1800 години

17 травня 2022 року

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)

13 червня – 16 червня 2022 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

20 червня – 02 липня 2022 року

 

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

20 червня – 02 липня 2022 року

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня 2022 року

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

15 липня – 22 липня 2022 року

 

Проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (окрім спеціальності 081 «Право»)

18 30 липня 2022 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 02 серпня 2022 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 08 серпня 2022 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

09 серпня 2022 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

10 серпня та 18 серпня 2022 року

 

 

Таблиця 5.6

Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за спеціальностями всіх інших галузей знань за денною та заочною формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

 
 

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

26 квітня до 1800 години 17 травня

2022 року

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії вступників)

13 червня 16 червня 2022 року

 

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови

20 червня – 02 липня 2022 року

 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

15 липня – 22 липня 2022 року

 

Проведення фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

18 30 липня 2022 року

 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

не пізніше 02 серпня 2022 року

 

Виконання вимог до зарахування особами, рекомендованими до зарахування

до 1800 години 08 серпня 2022 року

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

09 серпня 2022 року,
за кошти фізичних або юридичних осіб –

10 серпня та 18 серпня 2022 року

 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у
конкурсному відборі до НУБіП України

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019 – 2022 років), співбесідою згідно з наказом № 271 відповідно до цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 1 пункту 5 розділу VII цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії НУБіП України.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у НУБіП України та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі, особисто подає оригінал (и) документа (ів) що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі до Приймальної комісії НУБіП України.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією НУБіП України у Порядку, визначеному законодавством.

В НУБіП України на час вступної кампанії створюються консультаційні центри при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби), згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії НУБіП України. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», що претендують на місця державного замовлення за денною або заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією НУБіП України), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов'язковим.

Заклади освіти можуть передбачити на вебсайті закладу вищої освіти електронну реєстрацію на участь у творчому конкурсі за умови подання вступником сканованих копій (фотокопій) документів.

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти не пізніше ніж 11 серпня;

для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» не пізніше ніж 15 серпня.

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

9. Подані для вступу копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами Приймальна (відбіркова) комісія НУБіП України. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НУБіП України протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня, після завершення прийому документів у випадку складання вступних випробувань не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності), вступники особисто підписують окремий документ щодо поінформованості про відсутність акредитації та ознайомлення з частиною 6 статті 7 Закону України «Про вищу освіту».

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у НУБіП України, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована НУБіП України на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

15. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Якщо, як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (за умови успішного складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови складеного у 2020-2022 рр., та кожного блоку єдиного фахового вступного випробування складеного у рік вступу) або вступних іспитів передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими спеціальностями – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Правилами) складеного у 2020-2022 роках та фахових вступних випробувань складених у рік вступу;

в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами, НУБіП України забезпечує відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти визначено в додатку 4 до цих Правил.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного іспиту у випадках, передбачених у пункті 13-14 розділу VIII цих Правил;

результати єдиного фахового вступного випробування, складовими якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) або вступного іспиту у випадках, передбачених у пункті 13-14 розділу VIII цих Правил;

2) для вступу на інші спеціальності:

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Правилами);

результати фахового вступного випробування.

5. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу (за шкалою 100-200); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НУБіП України для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються в НУБіП України на рівні:

К1 – 0,25; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0,05 для конкурсних пропозицій спеціальностей зазначених в додатку 7 (крім спеціальностей 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), 187 Деревообробні та меблеві технології, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 208 Агроінженерія та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)), на які буде здійснюватися вступ випускників підготовчих курсів НУБіП України;

К1 – 0,35; К2 – 0,2; К3 – 0,3; К4 – 0,1; К5 – 0,05 для конкурсної пропозиції спеціальності 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) на які буде здійснюватися вступ випускників підготовчих курсів НУБіП України;

К1 – 0,3; К2 – 0,3; К3 – 0,25; К4 – 0,1; К5 – 0,05 для конкурсних пропозицій спеціальностей 187 Деревообробні та меблеві технології, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, на які буде здійснюватися вступ випускників підготовчих курсів НУБіП України;

К1 – 0,25; К2 – 0,25; К3 – 0,35; К4 – 0,1; К5 – 0,05 для конкурсних пропозицій спеціальностей для конкурсних пропозицій спеціальностей 208 Агроінженерія та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), на які буде здійснюватися вступ випускників підготовчих курсів НУБіП України;

К1 – 0,35; К2 – 0,35; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсної пропозиції спеціальності 081 Право;

К1 – 0,3; К2 – 0,2; К3 – 0,4; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсних пропозицій спеціальностей 051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка), 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит, Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу), 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит, Корпоративні фінанси), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

К1 – 0,3; К2 – 0,3; К3 – 0,3; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсних пропозицій спеціальностей 051 Економіка (Економічна кібернетика, Цифрова економіка) 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлюваними джерелами), 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 187 Деревообробні та меблеві технології, 205 Лісове господарство, 206 Садово-паркове господарство, 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;

К1 – 0,2; К2 – 0,5; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсних пропозицій спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм;

К1 – 0,3; К2 – 0,25; К3 – 0,35; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсних пропозицій спеціальностей 208 Агроінженерія та 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті);

К1 – 0,25; К2 – 0,4; К3 – 0,25; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсних пропозицій спеціальностей 133 Галузеве машинобудування та 192 Будівництво та цивільна інженерія;

К1 – 0,4; К2 – 0,2; К3 – 0,3; К4 – 0,1; К5 – 0 для конкурсних пропозицій спеціальності 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології), 231 Соціальна робота, 281 Публічне управління та адміністрування;

К1 – 0,3; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0 для усіх інших конкурсних пропозицій;

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, визначені у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади НУБіП України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в НУБіП України в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади НУБіП України проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій НУБіП України;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7); 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей (спеціалізацій), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7) та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 в інших випадках;

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» за такою формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка предметного блоку єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка блоку ТЗНК єдиного фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); К1, К2, К3 невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються в НУБіП України на рівні: К1 – 0,25; К2 – 0,5; К3 – 0,25;

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші спеціальності:

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3,

 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 оцінка фахового вступного випробування/ЄДКІ на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності, складеного у рік вступу (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники), К1, К2 невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються в НУБіП України на рівні:

К1 – 0,3; К2 – 0,7 на спеціальності 133 Галузеве машинобудування та 192 Будівництво та цивільна інженерія;

К1 – 0,25; К2 – 0,75 на всі інші спеціальності.

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

 

де П1, П2 оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, К2, К3 невід’ємні вагові коефіцієнти, встановлюються в НУБіП України на рівні: К1 – 0,25; К2 – 0,25; К3 – 0,5. До участі в конкурсі допускаються вступники, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів;

5) для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план зараховується оцінка ЗНО або вступного іспиту з профільного предмету (другий предмет), значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі становить 100 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на перший курс на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування із іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), фахового іспиту (біологія або хімія) (за шкалою від 100 до 200 балів) та оцінки за середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ за шкалою від 0 до 20 балів (додаток 6). Значення мінімальної кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник допускається до участі в конкурсі, становить 100 балів.

6. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7. Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не може бути менше ніж 140 балів для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини».

8. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

9. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою Приймальної комісії НУБіП України не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми творчих конкурсів, структура оцінки та порядок оцінювання, програми інших вступних випробувань розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії НУБіП України не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

10. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НУБіП України, розглядає апеляційна комісія НУБіП України, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Порядок подання та розгляду апеляційних заяв, організації діяльності та основні функції Апеляційної комісії визначено Положенням про Апеляційну комісію НУБіП України.

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО.

13. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в НУБіП України.

14. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного замовлення, включаючи оцінки окремих сесій творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) НУБіП України та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

на здобуття вищої освіти

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами у НУБіП України замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2 на місця державного замовлення;

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію;

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2022 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж НУБіП України мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії НУБіП України копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за
№ 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2022 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти.

5. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

особи, які в 2022 році не брали участь в основній та додаткових сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії НУБіП України одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

Якщо особи, зазначені пунктах 2-5 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 271 та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2022 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений НУБіП України мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021 року включно;

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2021 року та 30 листопада 2022 року.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-5, 8 цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення:

1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

2) особи, один батьків з яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

11. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбачених цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб (та також особи з їх числа, які здобули повну загальну середню освіту в рік вступу), визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-6 та 8 цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

12. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

13. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НУБіП України (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0105, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

вступники, звільнені з усіх видів військової служби починаючи з 01 квітня 2022 року.

14. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами передбачають складання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування (крім спеціальності 081 «Право») вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування, або скласти відповідний вступний іспит у НУБіП України.

15. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця державного замовлення, особи, зазначені у пунктах 3, 10 та абзаці четвертому пункту 11 цього розділу.

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за балом єдиного фахового вступного випробування;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних пропозицій, що використовують пріоритетність);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень, тільки якщо він враховується в конкурсному балі).

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НУБіП України. НУБіП України замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2022 році (далі – Матеріалів для розробки технічного завдання), наведених у додатку 8 до цих Правил, та затверджуються рішенням Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття освіти) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (денної та заочної форми здобуття освіти) за конкурсними пропозиціями на основі здобутого ступеня бакалавра формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційному сайті Приймальної комісії НУБіП України на підставі даних ЄДБО, відповідної інформації засвідченої кваліфікованим електронним підписом голови приймальної комісії або відповідального секретаря приймальної комісії, а також в електронному кабінеті вступника.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії НУБіП України, а також укласти договір про навчання між НУБіП України та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії НУБіП України, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил або відповідно до нього. Якщо, впродовж десяти календарних днів після початку навчання вступником не буде надано оригінали документів, то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між НУБіП України та вступником (за участі батьків або законних представників − для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Подані оригінали документів зберігаються у НУБіП України протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), додатково особисто пред’являє Приймальній (відбірковій) комісії НУБіП України свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб додатково укладається договір між НУБіП України та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі ХІІІ цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідного до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється відповідно до пункту 1 цього розділу у строки визначені у розділі V цих Правил.

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.

2. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 3, 10-12 розділу VIII цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу Х цих Правил прийому.

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XІІ. Переведення на вакантні місця державного

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних,

юридичних осіб

1. НУБіП України самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ цих Правил.

2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.

3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 10 розділу VІІІ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

особи, зазначені в пункті 8 розділу VIII цих Умов;

особи, які зазначені в пункті 11 розділу VІІІ цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7));

особи, які зазначені в пункті 12 розділу VІІІ цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7));

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 7)), якщо їх конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений Приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним замовником).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення НУБіП України використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб зазначених в абзацах другому-четвертому пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в НУБіП України. НУБіП України повідомляє державному замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, НУБіП України надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУБіП України на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до НУБіП України за власним бажанням, відраховані із НУБіП України за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах другому-третьому цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього закладу вищої освіти за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 години 19 вересня.

5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, що здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти певної адміністративно-територіальної одиниці,- під час вступу на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття вищої освіти ступеня магістра зі спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.

 

ХІV. Особливості прийому на навчання до НУБіП України

іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до НУБіП України на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

3. До заяви на ім’я ректора іноземці та особи без громадянства подають такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;

в) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в'їзду в Україну;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

д) 10 фотокарток розміром 3.5 x 4 х 5 см.

е) оригінал та копію паспорта з нотаріальним перекладом на українську мову;

Зазначені в підпунктах «б», «в», «е» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4. Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни з 01 до 18 лютого 2022 року та з 01 липня 2022 р. до 26 жовтня 2022 р. Вступні випробування відбуваються у термін з 07 до 25 лютого 2022 р. та з 04 липня до 28 жовтня 2022 р. Зарахування на навчання за результатами вступних випробувань та на підставі укладеного договору – до 28 лютого 2022 року та до 31 жовтня 2022 року.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися упродовж року для навчання в аспірантурі.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

НУБіП України обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти.

Мінімально необхідне для вступу іноземців значення кількості балів із вступного іспиту, фахового вступного випробування повинне становити не менше 124 балів за шкалою від 100 до 200 балів.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НУБіП України на підставі наказів про зарахування, підтвердженням факту навчання може бути довідка, що сформована в ЄДЕБО.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості

під час проведення прийому до НУБіП України

1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови Приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення засідання.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою Приймальної комісії НУБіП України. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії НУБіП України своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам Приймальної комісії.

3. НУБіП України створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. Заклад вищої освіти не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про порядок поселення та наявність вільних місць в гуртожитках.

4. Голова Приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті НУБіП України.

5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити закладів освіти та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до НУБіП України здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою https://vstup.edbo.gov.ua, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується у розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

Перелік спеціальностей (освітніх програм),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітній ступінь «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування)

 

Галузь знань

Спеціальність (Освітня програма)

Акредитація спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість одного року навчання у 2021 році, грн.

шифр

найменування

код

назва

денна форма здобуття освіти

заочна форма здобуття освіти

денна форма здобуття освіти

заочна форма здобуття освіти

денна форма здобуття освіти

заочна форма здобуття освіти

01

Освіта

015.37

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Так

50

4

21090

017

Фізична культура і спорт

Ні

50

4

21090

03

Гуманітарні науки

035.041

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) (Англійська мова та друга іноземна)

Так

85

10

4

5

28510

16350

035.043

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) (Німецька мова та друга іноземна)

Так

25

5

4

5

28510

16350

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка (Економіка підприємства)

Так

60

60

4

4,5

29980

16350

Економіка (Міжнародна економіка)

Так

60

4

29980

Економіка (Економічна кібернетика)

Так

30

4

29980

Економіка (Цифрова економіка)

Так

30

4

29980

053

Психологія

Так

85

15

4

5

27980

15620

06

Журналістика

061

Журналістика

Ні

50

­

4

28450

15620

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Так

100

140

4

4,5

29980

16350

Облік і оподаткування (Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу)

Так

50

4

29980

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Так

80

90

4

4,5

29980

16350

Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси)

Так

50

4

29980

073

Менеджмент

Так

140

70

4

4,5

29980

16350

075

Маркетинг

Так

80

40

4

4,5

29980

16350

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ні

50

25

4

4,5

29980

16530

08

Право

081

Право

Так

160

90

4

5

32410

17330

10

Природничі науки

101

Екологія

Так

100

50

4

5

24880

14830

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Так

105

4

29980

122

Комп’ютерні науки

Так

75

4

29980

123

Комп’ютерна інженерія

Так

55

30

4

5

29980

16530

125

Кібербезпека

Ні

50

4

29980

126

Інформаційні системи та технології

Ні

50

4

29980

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування, Робототехнічні системи та комплекси, Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва)

Так

220

70

4

5

19690

11080

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Так

175

50

4

5

20690

11080

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами)

Ні

50

4

20690

144

Теплоенергетика

Ні

50

4

20690

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Так

55

30

4

5

23810

12800

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Так

100

50

4

5

27610

16880

163

Біомедична інженерія

Ні

25

4

23810

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Так

150

50

4

5

23810

12800

187

Деревообробні та меблеві технології

Так

50

100

4

5

21650

13490

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Так

80

20

4

5

21650

12800

193

Геодезія та землеустрій

Так

120

55

4

5

25930

14320

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Так

270

65

4

5

26090

16040

202

Захист і карантин рослин

Так

90

35

4

5

26090

16040

203

Садівництво та виноградарство

Так

55

10

4

5

24880

14830

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Так

125

60

4

5

22750

12180

205

Лісове господарство

Так

215

200

4

5

23810

14830

206

Садово-паркове господарство

Так

100

60

4

5

26400

15620

207

Водні біоресурси та аквакультура

Так

75

75

4

5

22750

12180

208

Агроінженерія

Так

200

200

4

5

21650

11640

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Так

350

6

30530

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Так

75

6

30530

22

Охорона здоров’я

229

Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування)

Ні

50

4

23810

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Так

80

20

4

5

21090

13310

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес)

Ні

80

10

4

5

27980

14240

242

Туризм

Так

50

40

4

5

27980

14240

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Так

100

100

4

5

21650

11640

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Ні

50

4

27980

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ні

100

4

30680


Освітній ступінь «Магістр» на основі ОС «Бакалавр»
 

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість одного року навчання у 2021 році, грн

шифр

найменування

код

назва

денна форма здобуття освіти

заочна форма здобуття освіти

денна форма

здобуття освіти

заочна форма здобуття освіти

денна форма здобуття освіти

заочна форма здобуття освіти

освітньо-професійна програма

освітньо-наукова програма

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Так

30

25

1,5

1,5

24930

16020

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Так

30

20

1,5

1,5

24930

16020

03

Гуманітарні науки

035.041

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Англійська мова та друга іноземна мова

Так

30

40

1,5

1,5

36370

18720

035.043

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Німецька мова та друга іноземна мова

Так

15

10

1,5

1,5

36370

18720

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

Так

25

1,5

36370

Економіка підприємства

Так

85

60

1,5

1,5

36370

17940

Прикладна економіка

Так

25

1,5

17940

053

Психологія

Психологія

Ні

30

40

1,5

1,5

36370

16650

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

Ні

30

30

1,5

1,5

36370

16650

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Так

170

180

1,5

1,5

36370

17940

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Так

102

100

1,5

1,5

36370

17940

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Так

60

30

1,5

1,5

36370

17940

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Так

50

25

1,5

1,5

36370

17940

Адміністративний менеджмент

Так

75

75

1,5

1,5

36370

17940

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

Так

50

30

1,5

2**

1,5

36370

17940

Управління інноваційною діяльністю

Так

15

1,5

17940

Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом

Так

15

1,5

17940

Управління навчальним закладом

Так

10

25

1,5

1,5

36370

17940

Управління персоналом

Так

20

30

1,5

1,5

36370

17940

Дорадництво

Так

15

1,5

17940

075

Маркетинг

Маркетинг

Так

60

60

1,5

1,5

36370

17940

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Так

50

25

1,5

1,5

36370

17940

08

Право

081

Право

Право

Так

75

75

1,5

1,5

36370

19070

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

Так

35

25

1,5

1,5

27890

17020

Екологія та охорона навколишнього середовища

Так

35

35

1,5

1,5

27890

17020

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інформаційних систем

Так

25

1,5

36370

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Так

25

1,5

36370

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Так

15

1,5

36370

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи і мережі

Так

25

1,5

36370

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Так

50

100

1,5

2**

1,5

21640

13760

Обладнання лісового комплексу

Так

25

1,5

21640

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Так

25

1,5

21640

14

Електрична інженерія

141

Електроенерге-тика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Так

170

140

1,5

2**

1,5

22680

13760

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Так

30

25

1,5

2**

1,5

26230

15900

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

Так

50

50

1,5

1,5

27440

14920

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Так

30

20

1,5

1,5

29420

18540

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Так

30

30

1,5

1,5

27440

14920

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

Так

10

1,5

27440

Нутриціологія

Так

20

30

2**

1,5

27440

14920

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Так

40

40

1,5

1,5

23850

15480

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Так

35

15

1,5

2**

1,5

26230

15130

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Так

85

80

1,5

1,5

28530

17790

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Агрономія

Так

94

57

1,5

1,5

27890

17020

Агрохімія і ґрунтознавство

Так

31

18

1,5

1,5

27890

17020

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

Так

20

1,5

27890

Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

Ні

30

15

1,5

1,5

27890

17020

202

Захист і карантин рослин

Захист рослин

Так

60

45

1,5

1,5

27890

17020

Карантин рослин

Так

40

25

1,5

1,5

27890

17020

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Так

55

20

1,5

1,5

27890

17020

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Так

90

60

1,5

1,5

26810

16190

205

Лісове господарство

Лісове господарство

Так

155

140

1,5

1,5

26230

17020

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

Так

75

75

1,5

1,5

27720

17950

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

Так

75

50

1,5

1,5

26810

16190

208

Агроінженерія

Агроінженерія

Так

190

120

1,5

2**

1,5

23850

14460

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Так

150

1,5

36370

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

Так

15

15

1,5

1,5

23720

16020

Соціально-психологічна реабілітація

Так

15

15

1,5

1,5

23720

16020

24

Сфера обслуговування

241

Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

Ні

30

40

1,5

1,5

23720

16020

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Так

40

1,5

23850

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Ні

30

30

1,5

1,5

23850

14460

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Так

90

1,5

21000

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ні

40

30

1,5

1,5

36370

17940

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій