Військова освіта

ГРАФІК здачі документів громадянами України для проходження конкурсного відбору військової підготовки

ГРАФІК конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки

ГРАФІК видачі направлень громадянам України на проходження медичної комісії у військоматах

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на кафедру військової підготовки
Національного університету біоресурсів і природокористування України
на 2017 рік

     Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ №636425 від 20.05.2015 року. Постановами Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2008 р. №945 та від 3 лютого 2010 р. №76 НУБіП України надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.

     Правила прийому розроблені приймальною комісією НУБіП України (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 р. №1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05 червня 2014 р. №360, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 26 червня 2014 р. за №704/2548, наказу Міністерства оборони України від 11 травня 2016 р. №248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 р. за №776/28906.

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – кафедра військової підготовки) – є військовим навчальним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України.
     З питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

1.2. Кафедра військової підготовки приймає на навчання на перший курс за окремим конкурсом з метою підготовки осіб для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу для Збройних Сил України (далі – ЗСУ), а також (за наявністю замовлення) для інших військових формувань, за освітнім ступенем «Магістр» та спеціальністю, за якою оголошується прийом на навчання до НУБіП України (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1  

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

6 років

1.3. Підготовка військових фахівців служби ветеринарної медицини проводиться за схемою “на молодших курсах (1-4 роки навчання) як студент, на 5-6 роках навчання як курсант”.

1.4. Для здобуття освітнього ступеню магістра за схемою навчання “студент-курсант” на кафедру військової підготовки приймаються громадяни України, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам проходження військової служби (особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 21 рік виповнюється в рік зарахування на навчання), а також військовозобов’язаних та резервістів віком до 23 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та які придатні до військової служби за станом здоров’я і здобули повну загальну середню освіту, для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу для Збройних Сил України та інших міністерств і відомств за окремим конкурсом.

1.5. Особи жіночої статі приймаються на навчання за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому до кафедри військової підготовки осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

1.6. Переведення та поновлення здійснюється в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів, (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.97 №490 (із змінами), Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 №245 та Правил прийому до НУБіП.

1.7. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні:

 • військовозобов’язаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;
 • військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;
 • ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;
 • резервіст – громадянин, який виконує військовий обов’язок шляхом проходження служби у військовому резерві;
 • цивільна молодь – призовники, ліцеїсти, які відповідають вимогам Закону України ”Про військовий обов’язок і військову службу”. 

II. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

2.1. Конкурсний відбір для вступу на перший курс на навчання для здобуття магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках, психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та заключного медичного огляду військово-лікарською комісією. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років; для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови, фахових вступних випробовувань, середнього балу додатку до диплому відповідно до Правил прийому до НУБіП України та надання довідки про проходження спеціальної перевірки відомостей.

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому до НУБіП України.

2.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

 • яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 1 січня 2017 року;
 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.

     Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
     Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.
     Особи, зазначені в абзаці п’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.
     Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

III. ПРАВО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РІЗНІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ 

3.1. Фінансування підготовки фахівців на кафедрі військової підготовки здійснюється за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням при підготовці на посади осіб офіцерського складу (схема навчання “студент-курсант”). 

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на кафедрі військової підготовки на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
 

ІV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

4.1. Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та години): понеділок - п’ятниця – з 9.00 до 18.00; субота та неділя – вихідний. Обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
     Строки прийому документів вступників для навчання за схемою ”студент-курсант” визначаються Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до кафедри військової підготовки НУБіП України на основі повної середньої освіти проводяться в такі строки*, наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти 

Етапи вступної компанії

Строки проведення заходів

Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою навчання ”студент-курсант”

По мірі надходження з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2017 році

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, що проводятить Приймальна комісія

о 1800 годині

11 липня 2017 року

Строки проведення відбірковою комісією кафедри вступних випробувань (іспитів) за схемою навчання ”студент-курсант”

12 липня-20 липня 2017 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня ”Магістр” оприлюдюються

не пізніше 1200 години

21 липня 2017 року

Виконання вимог до зарахування

до 1200 годин

22 липня 2017 року

Термін зарахування вступників за схемою навчання ”студент-курсант”

за державним замовленням - не пізніше 1200 годин

23 липня 2017 року

Виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення

не пізніше 1800 годин

23 липня 2017 року

* - в разі наявності вакантних місць державного замовлення строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування можуть бути змінені відповідно до графіку роботи відбіркової комісії та у випадку службової необхідності за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України або Міністерства оборони України.


V. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ВІЙСЬКОВУ КАФЕДРУ НУБІП УКРАЇНИ

5.1. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа цивільної молоді та ліцеїстів.

5.1.1. Громадяни України з числа цивільної молоді та ліцеїсти, що виявили бажання вступити на кафедру військової підготовки, у період з 01 січня до 01 червня 2017 року подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.

     У заяві зазначаються:

а) прізвище, ім'я, по батькові;
б) рік, місяць і день народження;
в) поштовий індекс, адреса місце проживання та номер контактного телефону;
г) найменування обраного вищого військового навчального закладу, військового вищого навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі – ВВНЗ (ВНП ВНЗ));
д) обрана спеціальність (спеціалізація) підготовки;
е) перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

     До заяви додається:

1) автобіографія;
2) копія документа державного зразка про раніше здобутий ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);
3) копія свідоцтва про народження;
4) копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та місце реєстрації);
5) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
6) копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
7) копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства при вступі до ВНП ВНЗ;
8) шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3х4см);
9) два чистих поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

     Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом до якого вони були надані, або в установленому законодавством порядку.

5.1.2. Уразі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення вступника до кафедри військової підготовки відсутня або вона вже була виконана, вступник може до 01 травня поточного року вступу подати заяву безпосередньо начальнику кафедри військової підготовки. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

5.1.3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі не можливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до відбіркової комісії. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо на кафедрі військової підготовки.

5.1.4. Оформлення документів здійснюється до 10 червня 2017 року, а саме, всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток №12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 р. №402).
     На кандидатів до вступу на кафедру військової підготовки оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.

5.1.5. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати подають до обласних військових комісаріатів, а останні – направляють до кафедри військової підготовки по мірі надходження, але не пізніше 25 червня 2017 року.

5.1.6. Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами, а випускники військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

5.2. Громадяни України, які у 2017 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів на кафедрі військової підготовки за їх вибором.

5.3. Відбіркова комісія у тижневий термін після реєстрації документів розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення про їх виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням причин.
Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів для складання вступних випробувань відбіркова комісія повідомляє кандидатів особисто та через військові комісаріати до 10 липня 2017 року.

5.4. Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше, ніж з чотирьох спеціальностей.

5.5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії НУБіП України.

5.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
     Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 
     Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
     Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

5.7. Усі копії документів, які подаються при вступі до НУБіП України, засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Приймальна комісія НУБіП України здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія НУБіП України здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням.

5.9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на кафедру військової підготовки.

5.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

5.12. При прибутті на кафедру військової підготовки у строки, визначені для прийому документів вступник пред’являє особисто відбірковій комісії оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).
   

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс магістра ветеринарного спрямування, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), біології (другий предмет), хімії або історії України (третій предмет). Кількість балів з кожного конкурсного предмета повинна становити не менше 100 балів.
     Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.
     Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.2. Для вступу на перший курс магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 1).

     Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 при вступні на військову кафедру НУБіП України встановлюються на рівні: 

К1 – 0,3; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1.

     Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

     Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

     Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

     Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК) та сільський (СК) шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій НУБіП України;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

     Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6.3. У конкурсному балі кандидата на навчання не враховуються суми балів з оцінки індивідуальних психологічних якостей та оцінки рівня фізичної підготовленості.

6.4. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії НУБіП України не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
     Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.
     Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті НУБіП України. У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників. 

6.5. Психологічне обстеження

6.5.1. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання на кафедрі військової підготовки, а у подальшому до проходження військової служби у військах.

6.5.2. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку професійної придатності до успішного навчання на кафедрі військової підготовки й оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

6.5.3. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 р. №355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 р. за №893/16909, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 05.06.14 р. №360.

6.5.4. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу відраховуються. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом. Кандидатам, не зарахованим за результатами оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступного випробування”.

6.6. Оцінка рівня фізичної підготовленості

6.6.1. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім - силові вправи, наприкінці – на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час не менше 10 хвилин для проведення розминки. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. Вправи оцінюються відповідно до Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Сил України затвердженої начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України від 11 лютого 2014 року №35 (далі – Тимчасова настанова).

6.6.2. Програма перевірки з фізичної підготовки включає:

для громадян України (юнаків):

 • швидкість – вправа №14 “Біг на 100 м” (по 2 – 3 особи);
 • сила – вправа №1 “Підтягування на перекладині” (по 2 – 3 особи);
 • витривалість – вправа №8 “Біг на 3 км” (по 10 - 15 осіб);

для дівчат:

 • швидкість – вправа №14 “Біг на 100 м” (по 2 – 3 особи);
 • сила– вправа №7 “Комплексна силова вправа” (вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. За 30 с – піднімання тулуба з торканням ліктями колін з вихідного положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (максимальна кількість раз), потім без перерви за наступні 30 с максимальну кількість раз – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Сумарна кількість згинань - розгинань тулуба та згинання та розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв. відповідає визначеному у таблиці балу). Вправа зараховується коли обов’язково виконано мінімум 5 зарахованих повторень першої або другої частини вправи (по 1 - 2 особи);
 • витривалість – вправа №10 “Біг на 1 км” (по 10 - 15 осіб).

6.6.3. Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться у бали відповідно до таблиці 6.1 для різних категорій вступників. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” або “незалік”.

Таблиця 6.1. Нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання

 

Бали

 

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ

Із числа цивільної молоді

(юнаки)

Особи

жіночої статі

№14

№3

№8

№14

№7

№10

30

 

 

12,30

 

 

4,30

29

12,32

4,33

28

12,35

4,36

27

12,40

4,39

26

12,45

4,42

25

12,50

4,45

24

12,55

4,48

23

13,00

4,51

22

 

12

13,05

 

30

4,54

21

-

13,10

-

4,57

20

11

13,15

-

5,00

19

-

13,20

29

5,03

18

13,6

10

13,25

16,8

-

5,06

17

13,7

-

13,30

16,9

-

5,09

16

13,8

9

13,35

17,0

28

5,12

15

13,9

-

13,40

17,1

-

5,15

14

14,0

8

Нижче ”за 13 хв. 40 с. – результат “незалік

17,2

-

Нижче за 5 хв. 15 с. – результат “незалік”

13

14,1

-

17,4

27

12

14,2

-

17,6

-

11

14,3

7

17,8

-

10

14,4

Нижче за 7 разів – результат “незалік”

18,0

26

9

14,5

18,1

25

8

14,6

18,2

24

7

14,7

18,3

23

6

14,8

18,4

22

5

15,0

18,5

21

4

15,2

18,6

20

3

15,4

18,7

18

2

15,6

18,8

16

1

16,0

19,0

14

0

 

-

-

 

6.6.4. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ.
     Для отримання оцінки «залік» вступнику необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.

6.7. Заключний медичний огляд

6.7.1. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться в медичному закладі Міністерства оборони України,згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 р. № 402.

6.7.2. За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” до навчання на кафедрі військової підготовки.

6.7.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на медичний огляд у зазначений за розкладом час або їх стан здоров’я не відповідає встановленим вимогам, до участі у наступних до конкурсних процедур вступу та конкурсу не допускаються і відраховуються з числа кандидатів до вступу на кафедру військової підготовки.

6.8. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії: 
- предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо);
- комісія з проведення психологічного обстеження;
- комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НУБіП України, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

6.11. Відомості щодо результатів вступних випробувань не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

6.12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у НУБіП України.

6.13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

6.14. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.
 

VІІ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
     У межах інших зазначених в пункті 7.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

     Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником;
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3.

7.4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.
     У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 7.3 цього розділу.

7.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії НУБіП України.
     Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

VІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

8.1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії НУБіП України.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням.

ІХ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 8.1 розділу VІІІ цих Правил.

X. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

10.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НУБіП України на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього.

10.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 11.5 розділу XІ цих Правил.
     Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до НУБіП України за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з НУБіП України, про що видається відповідний наказ.

XІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ НА ВІЙСЬКОВУ КАФЕДРУ НУБІП УКРАЇНИ

11.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення засідання.

11.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства оборони України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії кафедри військової підготовки НУБіП України.

11.3. НУБіП України створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на інформаційних стендах військової кафедри не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

11.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

11.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.


     Додаткову інформацію про підготовку та вступ до кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування можна отримати на веб-сайті nubip.edu.ua (сайт Національного університету біоресурсів і природокористування) або nubip.edu.ua – підрозділи університету – військова кафедра (сайт кафедри військової підготовки), або за адресою відбіркової комісії кафедри: 03041, м. Київ 41, вул. Героїв Оборони 18-А. Тел.: (044) 527-89-94, 527-89-93.


 


Військова кафедра 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (044) 527-89-94.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій