Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка

Навчальні матеріали

 

Назва дисципліни
 
«НМК» – навчально-методичний комплекс
 
«Elearn» – електронний курс на платформі Elearn
 
«Elearn – c» - сертифікований курс
Спец., Освіт.ступ.
(Бак), (Маг.), (PHD)
ПІП відповідального
Посилання на навчальні матеріали (підручники, посібники, методичні вказівки)
Світовий досвід автоматизації сучасних об'єктів аграрного спрямування
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКІТ,
phD
Шворов С.А.
Лисенко В.П.
Коваль В.В.
Заєць Н.А.
Опришко О.О.
Дудник А.О
Лендєл Т.І
В.П.Лисенко та ін. Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм. - Монографія. /Лисенко В.П., Решетюк В.М., Штепа В.М., Заєць Н.А., Мірошник В.О., Дудник А.О. //Київ, НУБІП України, 2014. -270 с.
О.Ю.Потап, С.В.Маслікова. Нейрмережеві системи управління. – Навчальний посібник./ Дніпропетровськ, Національна металургійна академія України, 2010. - 92 с.
Vsevolod M. and et. Control system: Theory and applications. /V.M. Kuntsevich,V.F.Guberev, Y.P.Kondratenko, D.V.Lebedev, V.P.Lysenko / River Pulishers,Denmark, 2018. – 329. (ISBN: 978-87-7022-024-8)
Методи сучасної теорії управління: підручник / А.П.Ладанюк, Н.М.Луцька, В.Д.Кишенько, Л.О. Власенуко, В.В.Іващук – Київ,: видавництво Ліра-К, 2018. – 368 с.
Innovate energy-saving technologies in biotechnological objects control / A.Chochowski, I.Chernyshenko, V.Kozyrskyi, V.Kyshenko, A.Ladaniuk, V.Lysenko, V.Reshetiuk, I.Shcherbatiuk – K.: Tsentr Uchbovoii Literatury, 2014. - 240 p.
М.О.Корчемний, В.П.Лисенко, М.В.Чапний, В.М.Штепа Нейронні мережі: навчальний посібник. - К.: «Агро Медіа Груп», 2010. – 136 с.
Особливості автоматизації у спорудах закритого ґрунту / В.П.Лисенко, А.О.Дудник, Т.І.Лендєл. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 157 с.
Дистанційне зондування зернових культур для програмування врожаю. В.П.Лисенко, Д.С.Комарчук, Н.А.Пасічник, О.О.Опришко. – К.: 2017. – 362с.
Планування маршрутів та управління рухом безпілотних збиральних комбайнів: Монографія / [Лисенко В.П., Шворов С.А., Пасічник Н.А., Комарчук Д.С., Опришко О.О., Лукін В.Є., Руденський А.А.] – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 656 с
Мобільні роботи фіто моніторингу в теплицях / В.П.Лисенко, І.М.Болбот, Т.І.Лендєл. - ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 254 с.
Інноваційні технології в управлінні процесами збору і переробки енергетичних культур у біогаз: Монографія. Частина перша / [Лисенко В.П., Шворов С.А., Комарчук Д.С., Книжка Т.С., Чирченко Д.В., Охріменко П.Г.]– К. Наук. Світ, 2016, -358 с.
Mehtods and Models of Intellectual Decision-Making Support for Automatized Control of Flexible Integrated Manufacturing / I.Nyevlyudov, O.Tsymbal, A. Chochowski, V.Lysenko, V.Reshetiuk, D.Komarchuk, B.Kuliak. – K, Warsaw.: Agrar Media Group (Kiev), SGGW (Warsawa), 2016, - 356 p.
Інтелектуалізація систем автоматизації сучасних об’єктів аграрного спрямування
 
АКІТ,
phD
Заєць Н.А.
Інтелектуальні системи керування біотехнічними об’єктами / В.Лисенко, Н.Заєць, М. Гачковська, О. Савчук. – К.: КомПрінт, 2019. – 549 с.
Лисенко В.П., Решетюк В.М., Штепа В.М., Заєць Н.А. та ін. Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм. – К: НУБІП України, 2014. – 336с.
Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 864 с
Інформаційне та програмне забезпечення сучасних систем автоматизації
 
АКІТ,
phD
Опришко О.О.
Грищенко В.О.
Дистанційне зондування зернових культур для програмування врожаю. В.П.Лисенко, Д.С.Комарчук, Н.А.Пасічник, О.О.Опришко. – К.: 2017. – 362с.
Планування маршрутів та управління рухом безпілотних збиральних комбайнів: Монографія / [Лисенко В.П., Шворов С.А., Пасічник Н.А., Комарчук Д.С., Опришко О.О., Лукін В.Є., Руденський А.А.] – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 656 с.
Особливості моделювання та ідентифікації об'єктів аграрного спрямування
 
АКІТ,
phD
Мірошник В.О
Мірошник В.О., Лендєл Т.І., Моделювання біотехнічних об’єктів в галузях АПК. Методичні вказівки. К.: НУБіП України 2016 р., 146 с.
Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування в АПК/ В.Лисенко,В. Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць – К.: КомПрінт,, 2017. – 621 с. 
Технічні засоби сучасних коп'ютерно-інтегрованих систем
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКІТ,
phD
Цигульов І.Т.
Грищенко В.О.
Руденський А.А
Лисенко В.П., Решетюк В.М., Цигульов І.Т. Основи автоматики: теорія і практика (ч. 2)/ Лисенко В.П., Решетюк В.М., Цигульов І.Т. – К., Освіта України, 2015. – 454 с.
Климентовський Ю.А., Гладкий А.М. Технічні засоби автоматики: Навчальне видання. – К.: Видавництво “КВІЦ”, 2003. – 238 с.
Цифрова обробка сигналів в системах автоматизації
 
АКІТ, phD
Гладкий А.М.
 
Айфичер Э.С., Джервис Б.У. Цифровая обработка сигналов:практический подход, 2-е издание.: Пер. с англ. –М.: Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 992с.
Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов: Пер. с англ./Под ред. С.Я. Шаца. – М.: Связь, 2009. – 416 с.
Тропченко А Ю., Тропченко А.А.Цифровая обработка сигналов. Методы предварительной обработки. Учебное пособие по дисциплине "Теоретическая информатика". – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 100 с.
Фриз М.Є., Стадник М. А Обробка сигналів та зображень / Конспект лекцій з дисципліни.- Тернопіль: ТНТУ, 2015 – 97 с.
Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: Учеб. пособие. 3-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011.–733с.
 
 
 
 
Автоматизоване управління біотехнологічним виробництвом
 
НМК, Syllabus, Elearn
Бі і Бт, (Бак)
Решетюк В.М
Ладанюк А.П., Решетюк В.М., Кишенько В.Д., Смітюх Я.В. Інноваційні технології в управлінні складними біотехнологічними об’єктами агропромислового комплексу - К.: Центр учбової літератури, 2014.- 360 с.: іл.
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів/ В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов – К.: АграрМедіаГруп, 2016. – 476 с
Киричук С.А., за редакцією А.П. Ладанюка Автоматизація виробничих процесів: Конспект лекцій з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів” для студентів технологічних спеціальностей. - К.: НУХТ, 2007. - 168 с..
Механізація і автоматизація у тваринництві
 
ТВППТ, (Бак)
Лендєл Т.І. 
Автоматизація технологічних процесів та виробництв./Лукін В.Є., Мірошник В.О., Цигульов І.Т. // Навчальний посібник. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 472 с.
Автоматизація виробничих процесів
 
ХТ, (Бак)
Лукін В.Є.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв./Лукін В.Є., Мірошник В.О., Цигульов І.Т. // Навчальний посібник. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 472 с.
Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. – Вид. 2-ге, виправлене. – К.: Вид. Ліра-К, 2018. – 378 с.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Використання обладнання OWEN : навчальний посібник / М. О. Кіктєв, А. О. Дудник, В. П. Лисенко. - К. : , 2019. - 77 с.
Кіктєв М.О., Лукін В.Є, Дудник А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з Автоматизації технологічних процесів і виробництв: - К.: Компрінт, 2017. – 298 с.
Основи САПР об’єктів деревообробки
 
ДМТ, (Бак)
Кіктєв М.О.
Лисенко В.П., Кіктєв М.О., Вдовин Р.М. САПР технологічних об’єктів і автоматизованих систем. Навчальний посібник / К., ЦП «Компринт», 2016. – 353 с.
Лисенко В.П., Кіктєв М.О., Комарчук Д.С., Вдовин Р.М. Комп’ютери і комп’ютерні технології / К., Науковий світ, 2015. – 705 с
Основи автоматики і АВП
 
ДМТ, (Бак)
Дудник А.О.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Використання обладнання OWEN : навчальний посібник / М. О. Кіктєв, А. О. Дудник, В. П. Лисенко. - К. : , 2019. - 77 с.
 
 
 
 
Програмне забезпечення інженерно-технічних розрахунків
 
ТЕ, (Бак)
Коваль В.В.
Комп’ютери та комп’ютерні технології: навч. посіб. Ч.1. Програмування в математичному пакеті MathCAD / В.П. Лисенко, І.М. Болбот. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 229 с.
Тарасенко Р.О., Гаріна С.М., Робоча Т.П. Інформаційні технології. – К.: Алефа, 2009. – 312 с.
Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.З.Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704 с.
Комп’ютерні технології і програмування
 
ТЕ, (Бак)
Теплюк В.М.
В.П.Лисенко , І.М.Болбот « Комп’ютери та комп’ютерні технології . Частина 1. Програмування в математичному пакеті MathCAD »
Сучасні комп'ютерні технології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /М.З. Швиденко , Н.В. Морзе , О.Г. Глазунова. К.2010/
Навчальний посібник « Основи комп’ютерної техніки . Компоненти , системи , мережі » . Автори С.О.Кравчук , В.О.Шонін у двох виданнях : К.: Політехніка : Каравела , 2005; К.: Каравела , 2006. 344 с.
 
 
 
 
Комп’ютерна графіка
 
КН, (Бак)
Болбот І.М.
Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009 – 343 с.
Пічугін М.Ф., Канкін І.О., Воротніков В.В. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 346 с.
Комп’ютерна графіка
 
КІ, (Бак)
Болбот І.М.
Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009 – 343 с.
Пічугін М.Ф., Канкін І.О., Воротніков В.В. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 346 с.
Електротехніка та електроніка
 
НМК, Syllabus, Elearn
КН, (Бак)
Решетюк В.М
Зырянов В.В., Квицинский А.А., Решетюк В.М. Теоретические основы электротехники (учебное пособие). – К.: издательство Украинской сельскохозяйственной академии, 1990. – 89 с.
Малинівський С.М. Загальна електротехніка. Навчальний посібник. — Львів, 2001, 186 с.
Будіщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Підручник. — Львів: Афіша, 2001. — 424 с.
Решетюк В.М., Веклинець І.І., Грищенко В.О. Автоматизований облік енергетичних ресурсів К., Видавничий центр НУБіП України, К., 2013., 20 с.
Кандибка П.М. Курс лекцій з дисципліни “Електротехніка та електроніка” для студентів спеціальності 122 - Комп’ютерні науки. К.: НУХТ, 2012 - 240 с.
 
 
 
 
Програмне забезпечення інженерно-технічних розрахунків
 
ЕЕЕ, (Бак)
Коваль В.В.
Комп’ютери та комп’ютерні технології: навч. посіб. Ч.1. Програмування в математичному пакеті MathCAD / В.П. Лисенко, І.М. Болбот. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 229 с.
Тарасенко Р.О., Гаріна С.М., Робоча Т.П. Інформаційні технології. – К.: Алефа, 2009. – 312 с.
Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.З.Пушкаря.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704 с.
Основи автоматики
 
ЕЕЕ, (Бак)
Гладкий А.М.
Мартиненко И.И. и др. Автоматика и автоматизация производственных процесов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 335 с.
Гладкий А.М., Климентовський Ю.А., Івановський А.В. Основи автоматики. - Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2018. - 272 с.
Головінський Б.Л.,Шуруб Ю.В., Лисенко В.П. Теорія автоматичного управління/К.: Вид.центр НУБіП України, 2012. – 240с.
Лисенко В.П., Решетюк В.М., Цигульов І.Т. Основи автоматики: теорія і практика (ч. 1). Видання 2-е, перероблене і доповнене. К., Освіта України, 2013. 720 с.
Климентовський Ю.А., Гладкий А.М. Технічні засоби автоматики. –К.: КВІЦ, 2003. – 238 с.
М.В. Лукінюк, В.П. Лисенко, В.Є. Лукін, А.М. Гладкий, С.А. Шворов, А.А. Руденський, А.А. Заверткін. Технічні засоби автоматизації (Частина 1, Частина 2). ̶ Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. ̶ 567 с. (Ч.1), 418 с. (Ч.2).
Основи електроніки та мікропроцесорної техніки
 
ЕЕЕ, (Бак)
Удовенко О.О., Комарчук Д.С., Руденський А.А., 
Гладкий А.М.
Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка": У 4-х т. /Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В. та ін. ТІ. Елементна база електронних пристроїв. - К.: Обереги, 2000.
Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. Електроніка та електротехнічні системи в АПК» НУБіП України.-2015
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Основи електроніки та мікропроцесорної техніки. НУБіП України
Електроніка і мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник.[В.І. Сенько, В.П. Лисенко, О.М. Юрченко, В. Є. Лукін, А.А. Руденський]-К: Агросвіт, 2015 – 676 с.
Мікропроцесорна техніка
 
ЕЕЕ, (Бак)
Руденський А.А.
Програмовані реле керування: Навчальний посібник / Бурштинський М.В., Крецула В.І., Хай М.В. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 228 с.
Андрющенко О.А., Водичев В.А. Электронные программируемые реле EASY и MFD-Titan. Учебное пособие. – Одесса: Издательство ОНПИ, 2006. – 223 с.
Деменков Н.П. Языки программирования промышленных контроллеров: Учебное пособие / Под ред. К.А. Пупкова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 172 с.
Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В.П. Дьяконова, —М.: СОЛОН-Пресс, 2004. — 256 с.
Основи цифрового керування та програмування мікроконтролерів
 
ЕЕЕ,
(Бак)
Удовенко О.О.,
Грищенко В.О.
Цифрові системи керування. Навчальний посібник / Головінський Б.Л., Шуруб Ю.В., Дудник А.О., Лисенко В.П. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 110 с.
Цифрові системи керування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ Головінський Б.Л., Руденсткий А.А. НАУ, 2002.-40с.
Основи електроніки і мікросхемо техніки
 
НМК, Syllabus, Elearn с
ЕЕЕ, (Бак)
Гладкий А.М.
Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів, щои навчаються за напрямками "Електромеханіка" та "Електротехніка": У 4-х т. /Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В. та ін. Т2. Аналогові та імпульсні пристрої. -Харків: Фоліо, 2002.
Основы электроники. Учебное пособие для вузов / А. Л. Марченко. — М. : ДМК Пресс, 2008.- 296 с.
Кириленко О.В. , Жуйков В.Я., Денисюк СП., Рибіна О.Б. Системи силової електроніки та методи їх аналізу. - К.: "Текст", 2006. - 488 с.
Климентовський Ю.А., Гладкий А.М. Технічні засоби автоматики. –К.: КВІЦ, 2003. – 238 с.
М.В. Лукінюк, В.П. Лисенко, В.Є. Лукін, А.М. Гладкий, С.А. Шворов, А.А. Руденський, А.А. Заверткін. Технічні засоби автоматизації (Частина 1, Частина 2). ̶ Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017.  ̶ 567 с. (Ч.1), 418 с. (Ч.2).
Промислова електроніка та перетворювальна техніка
 
ЕЕЕ, (Бак)
Удовенко О.О.
Руденко, В.С. Промислова електроніка [Текст] / В.С. Руденко, В.Я. Ромашко, В.В. Трифонюк – К.: Либідь, 1993. – 432 с
Удовенко О.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Промислова електроніка та перетворювальна техніка. НУБіП, 2020
Удовенко О.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Промислова електроніка та перетворювальна техніка. НУБіП, 2020.-96с.
Електронні пристрої в системах керування
 
ЕЕЕ, (Бак)
Лендєл Т.І.
Лисенко В.П., Юрченко О.М., Лукін В.Є., Руденський А.А. Електроніка та електротехнічні системи в АПК» НУБіП україни.-2015
Основи проектування енергетичних об’єктів АПК
 
 
ЕЕЕ,
(Бак)
Никифорова Л.Є
Никифорова Л.Є. Гайдукевич С.В. Електротехнічні системи електроспоживання.Ч2 –К. : ЦП «Компринт», 2018. – 390с.
Никифорова Л.Є. Гайдукевич С.В. Електротехнічні системи електроспоживання.Ч3 –К. : ЦП «Компринт», 2019. – 480с.
Никифорова Л.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни. Електротехнічні системи електроспоживання.- К. Компрінт 2018.
 
 
 
 
Теорія автоматичного керування
 
АКІТ, (Бак)
Шуруб Ю.В.,
Дудник А.О.
Головінський Б.Л., Шуруб Ю.В., Лисенко В.П. Теорія автоматичного управління: навч. посіб. – К.: Вид.Центр НУБіП України, 2012. – 240 с.
Цифрові системи керування. Навчальний посібник / Головінський Б.Л., Шуруб Ю.В., Дудник А.О., Лисенко В.П. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 110 с.
Шуруб Ю.В., Дудник А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з Теорії автоматичного керування: - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 92 с.
Комп‘ютерне забезпечення, серверні системи та мережі
 
АКІТ, (Бак)
Опришко О.О.
Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: навчальний посібник / О. В. Дробик. - видання третє, перероблене і доповнене. - К. : Наукова думка, 2010. - 189 с
Попов В.И. Основы сотовой связи стандарта GSM. — М. : ЭкоТрендз, 2005. — 294с. : рис., табл. — (Инженерная энциклопедия). — Библиогр.: с. 287- 292.
Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навчальний посібник. – Львів.: «Магнолія 2006», 2008 – 492 с
Комп’ютерно-інтегровані технології
 
АКІТ, (Бак)
Опришко О.О.
Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В. П. Дьяконова. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004.
Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: Учебник. – 2005. - 768 с.
Комп'ютерно-інтегровані технології. Ч2
 
АКіТ, (Бак)
Лендєл Т.І.
Комп’ютерно-інтегровані технології. Методичні вказівки для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Укладачі: Лендєл Т.І., Лисенко В.П. ТОВ «ПРІНТЕКО». С. 9
Комп'ютерно-інтегровані технології (Ч.3)
 
АКІТ, (Бак)
Грищенко В.О.
IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems / Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp – NY.: Spriger, 2001. – 240 p.
Trace Mode 6 – Руководство пользователя. Том 1. – М.: AdAstrA Research Group, 2006. – 589 с.
Trace Mode 6 – Руководство пользователя. Том 2. – М.: AdAstrA Research Group, 2008. – 517 с.
Теорія інформації
 
АКІТ, (Бак)
Гладкий А.М.
Жураковський Ю.П., Полторак В.П. Теорія інформації та кодування.-К.: Вища шк.,2001.-225с.
Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Сов. радио, 1986. – 512 с.
Ігнатов В.А. Теорія інформації та передачі сигналів: Підручник для вузів.-М.: Радіо та зв'язок, 1991.-280 с.
Золотарев В.В., Овечкин Г.В. Помехоустойчивое кодирование. Методы и алгоритмы. Справочник. М.: Горячая линия-Телеком. 2004. — 126 с.
Автоматизація технологічних процесів і виробництв
 
 
АКІТ, (Бак)
Никифорова Л.Є
Чапний М.В., Шворок С.А., Пастушенко В.С., Автоматизація типових технологічних процесів. К., „УНІВЕРСАЛ” , 2010
О.В. Барало, П.Г. Самойленко, СЄ. Гранат. Автоматизація ТП і системи автоматичного керування К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с.
Кіктєв М.О., Лукін В.Є, Дудник А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з Автоматизації технологічних процесів і виробництв: - К.: Компрінт, 2017. – 298 с.
Електроніка та мікропроцесорна техніка
 
АКІТ, (Бак)
Комарчук Д.С., Руденський А.А.
Електроніка і мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник.[В.І. Сенько, В.П. Лисенко, О.М. Юрченко, В. Є. Лукін, А.А. Руденський]-К: Агросвіт, 2015 – 676 с.
Колонтаєвський Ю.П.,Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум: Навч.посіб./За ред. А.Г.Соскова. 2-е вид. - К.: Каравела, 2003.- 368 с.
Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекцій. – 5-е изд. – СПб.: КОРОНА принт; М.: Бином-Пресс, 2006. – 416 с.
Браун М. Источники питання. Расчет и конструирование.: Пер. с англ. – К.: «МК-Пресс», 2007. – 288 с.
Жеребцов И.П. Основы электроники. – Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1990. – 352 с.
Мікропроцесорні пристрої керування
 
АКІТ, (Бак)
Руденський А.А.
Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В.П. Дьяконова, —М.: СОЛОН-Пресс, 2004. — 256 с.  
Програмовані реле керування: Навчальний посібник / Бурштинський М.В., Крецула В.І., Хай М.В. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – 228 с.
Андрющенко О.А., Водичев В.А. Электронные программируемые реле EASY и MFD-Titan. Учебное пособие. – Одесса: Издательство ОНПИ, 2006. – 223 с.
Технічні засоби автоматизації
 
АКІТ, (Бак)
Лукін В.Є.
Руденський А.А.
Климентовський Ю.А., Гладкий А.М. Технічні засоби автоматики. –К.: КВІЦ, 2003. – 238 с.
Технічні засоби автоматизації (Частина 1) / М.В. Лукінюк, В.П. Лисенко, В.Є. Лукін, А.М. Гладкий, С.А. Шворов, А.А. Руденський, А.А. Заверткін. – Ніжін.: Видавець П.П. Лисенко М.М., 2017. –567 с.
Технічні засоби автоматизації (Частина 2) / М.В. Лукінюк, В.П. Лисенко, В.Є. Лукін, А.М. Гладкий, С.А. Шворов, А.А. Руденський, А.А. Заверткін. – Ніжін.: Видавець П.П. Лисенко М.М., 2018. –455 с.
Кіктєв М.О., Лукін В.Є, Дудник А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з Автоматизації технологічних процесів і виробництв: - К.: Компрінт, 2017. – 298 с.
Проектування систем автоматики
 
АКІТ, (Бак)
Лисенко В.П
В.П.Лисенко, І.М.Болбот Комп’ютери та комп’ютерні технології. MathCAD.Частина 1. Прогамування в математичному пакеті MatCAD. K,Аграрна освіта, 2010. -с.229.
І.І.Мартиненко, В.П.Лисенко, Л.П.Тищенко, П.В.Олійник. Проектування систем електрифікації та автоматизації.АПК. К., Інтас, 2008. -с. 330.
В.П. Лисенко, В.М. Решетюк, І.Т. Цигульов Основи автоматики: Теорія і практика, Київ - Освіта України. 2013. -с.719
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів. Навчальний посібник. / В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов. – К.:АграрМедіаГруп, 2016. – 476 с. 
Автоматизовані системи управління 
 
АКІТ, (Бак)
Гачковська М. А.
В.В. Осипенко, М.О.Кіктєв, В.П.Лисенко. Автоматизовані системи управління. Навчальний посібник. / Навчальний посібник / К., ЦП «Компринт», 2018. – 650 с
Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Використання обладнання OWEN : навчальний посібник / М. О. Кіктєв, А. О. Дудник, В. П. Лисенко. - К. : , 2019. - 450 с.
Лабораторний практикум з дисципліни “Автоматизовані системи управління ”
Основи системного аналізу 
 
АКІТ, (Бак)
Гачковська М. А.
Ладанюк, А. П. Основи системного аналізу : навчальний посібник / А. П. Ладанюк. – Вінниця : Нова книга, 2004. - 176 с.
Основи системного аналізу : навчальний посібник / С. В. Швець, У. С. Швець. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 126 с.
Лабораторний практикум з дисципліни “Основи системного аналізу ”
Основи наукових досліджень
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКІТ, (Бак)
Решетюк В.М
 Ладанюк А.П., Решетюк В.М., Кишенько В.Д., Смітюх Я.В. Інноваційні технології в управлінні складними біотехнологічними об’єктами агропромислового комплексу - К.: Центр учбової літератури, 2014.- 360 с.: іл..
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів/ В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов – К.: АграрМедіаГруп, 2016. – 476 с.
Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
Моделювання і оптимізація систем керування
 
АКіТ, (Бак)
Шворов С.А.
Лисенко В.П., Шворов С.А. Моделювання та оптимізація систем керування. К.: Наук. світ, 2012. – 134 с.
Шворов С.А., Лукін В.Є. Моделювання і оптимізація систем керування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки фахівців 6.050202 –"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". К.: Наук. світ, 2012. – 54 с.
Лисенко В. П., Кузьменко Б. В., Ботвин В. Л., Кондратюк В. Г. Математичні моделі технологічних процесів та розрахунки за ними на ПК, Частина 2: Навчальне видання, – К.: Видавничий центр НАУ, 2001. – 35 с., ил.
Виконавчі механізми систем керування
 
АКІТ, (Бак)
Цигульов І.Т.
Лисенко В.П., Решетюк В.М., Цигульов І.Т. Основи автоматики: теорія і практика (ч. 2)/ Лисенко В.П., Решетюк В.М., Цигульов І.Т. – К., Освіта України, 2015. – 454 с.
Климентовський Ю.А., Гладкий А.М. Технічні засоби автоматики: Навчальне видання. – К.: Видавництво “КВІЦ”, 2003. – 238 с.
Комп’ютерна графіка
 
АКІТ, (Бак)
Болбот І.М.
Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009 – 343 с.
Пічугін М.Ф., Канкін І.О., Воротніков В.В. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 346 с.
 
Комп’ютерні технології і програмування
 
АКІТ, (Бак)
Теплюк В.М.
В.П.Лисенко , І.М.Болбот « Комп’ютери та комп’ютерні технології . Частина 1. Програмування в математичному пакеті MathCAD »
Сучасні комп'ютерні технології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /М.З. Швиденко , Н.В. Морзе , О.Г. Глазунова. К.2010/
Навчальний посібник « Основи комп’ютерної техніки . Компоненти , системи , мережі » . Автори С.О.Кравчук , В.О.Шонін у двох виданнях : К.: Політехніка : Каравела , 2005; К.: Каравела , 2006. 344 с.
Інформаційно-вимірювальні комплекси
 
АКІТ, (Бак)
Теплюк В.М.
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 
АКІТ,
(Бак)
Решетюк В.М.
Мірошник В.О.
Мірошник В.О., Лендєл Т.І., Моделювання біотехнічних об’єктів в галузях АПК. Методичні вказівки. К.: НУБіП України 2016 р., 146 с.І
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів. Навчальний посібник. / В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов. – К.:АграрМедіаГруп, 2016. – 476 с. 
 
 
 
 
Технології обслуговування і ремонту енергообладнання і засобів автоматизації
 
ЕЕЕ, (Маг.)
Кіктєв М.О.
Монтаж, налагодження та експлуатація систем автоматики (Лабораторний практикум, ч.1-3) / М.В.Чапний, С.М.Осінов, М.О.Кіктєв . -К.: Вид. центр Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – 220 с.
Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Використання обладнання OWEN : навчальний посібник / М. О. Кіктєв, А. О. Дудник, В. П. Лисенко. - К. : , 2019. - 450 с.
Методи сучасного керування технологічними процесами та виробництвамі в енергетиці
 
НМК, Syllabus, Elearn
ЕЕЕ, (Маг.)
Лукін В.Є.
Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування / В.П. Лисенко, В.М. Решетюк, В.О. Мірошник, Н.А. Заєць. – К.: КомПрінт, 2017. – 621 с.
Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: Учебник. – 2005. - 768 с.
Э.А. Соскин, Э.А. Киреева. Автоматизация управления промышленным энергоснабжением. М.: Энергоатомиздат. 1990 – 383 С.
SCADA-системы. Взгляд изнутри / О. Синенко, Н. Куцевич, Е. Андреев. – М.: РТСофт, 2004. – 176 с.
Системи автоматизації в енергетиці
 
ЕЕЕ,
(Маг.)
Заєць Н.А.
Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. – Вид. 2-ге, виправлене. – К.: Вид. Ліра-К, 2018. – 378 с.
Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування / В.П. Лисенко, В.М. Решетюк, В.О. Мірошник, Н.А. Заєць. – К.: КомПрінт, 2017. – 621 с.
Ладанюк, А.П., Смітюх Я.В., Власенко Л.О., Заєць Н.А., Ельперін І.В. Системний аналіз складних систем управління. А.П. Ладанюк, – Київ, НУХТ, 2013. – 274 с.
Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування
 
ЕЕЕ,
(Маг.)
Заєць Н.А.
Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування / В.П. Лисенко, В.М. Решетюк, В.О. Мірошник, Н.А. Заєць. – К.: КомПрінт, 2017. – 621 с.
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів/ В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов – К.: АграрМедіаГруп, 2016. – 476 с.
Ладанюк, А.П., Смітюх Я.В., Власенко Л.О., Заєць Н.А., Ельперін І.В. Системний аналіз складних систем управління. А.П. Ладанюк, – Київ, НУХТ, 2013. – 274 с.
 
Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці
 
ЕЕЕ, (Маг.)
Опришко О.О.
Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования / Под ред. проф. В. П. Дьяконова. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004.
Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: Учебник. – 2005. - 768 с.
Типові технологічні процеси в енергетиці та методи їх моделювання
 
EEE,
(Маг.)
Мірошник В.О.
Мірошник В.О. Лендєл Т.І., Типові технологічні процеси як об’єкти керування в галузях АПК. Методичні вказівки. К.: НУБіП України 2016 р., 126 с.
 
 
 
 
Хмарні технології
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКіТ, (Маг.)
Удовенко О.О., Комарчук Д.С.
Сафонов В.О. Архитектура, возможности и методы использования платформы облачных вычислений Microsoft Windows Azure.
Cloud Computing. EXCEL BOOKS PRIVATE LIMITED for LPU.-2013.-230p.
Удовенко О.О., Комарчук Д.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Хмарні технології. НУБіП, 2020
Автоматизований облік енерго- і матеріальних ресурсів
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКІТ,
(Маг.)
Грищенко В.О.
 
Корчемний М., Федорейко В., Щербань В. Енергозбереження в агропромисловому комплексі. Тернопіль: "Підручники і посібники", 2001 – 984 С.
Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии (методы и приборы) (под редакцией В.С. Кахановича.). М.: Энергия, 1980 – 231 С.
Э.А. Соскин, Э.А. Киреева. Автоматизация управления промышленным энергоснабжением. М.: Энергоатомиздат. 1990 – 383 С.
Особливості комп’ютерно-інтегрованих систем керування у тваринництві
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКІТ,
(Маг.)
Грищенко В.О.
 
IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems / Karl-Heinz John, Michael Tiegelkamp – NY.: Spriger, 2001. – 240 p.
SCADA-системы. Взгляд изнутри / О. Синенко, Н. Куцевич, Е. Андреев. – М.: РТСофт, 2004. – 176 с.
Разработка SCADA-систем. Программные аспекты / В. В. Кангин. – Lambert Academic Publishing, 2012. – 472 с.
Робототехнічні комплекси та системи в АПК
 
АКІТ, (Маг.)
Болбот І.М.
Н.В. Морзе, Л.О. Варченко-Троценко, М.А. Гладун, Основи робототехніки: навчальний посібник / Н.В. Морзе, Л.О. Варченко- Троценко, М.А. Гладун. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 184 с.
Д. Крейг Введене в робототехнику. Механика и управление. Изд-во Институт Компьютерных исследований, 2013. – 564 с.
Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги / Дж. Бейктал; пер. с англ. О. А. Трефиловой. — М.: Лаборатория знаний, 2016. — 320 с
Особливості комп’ютерного моделювання систем автоматизації біотехнічних об’єктів
 
АКІТ,
(Маг.)
Заєць Н.А.
Мірошник В.О.
Ладанюк А.П., Заєць Н.А., Власенко Л.О. Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об’єктів: монографія. - К.: видавництво Ліра-К, 2016. - 312с .
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів/ В.Лисенко, Є.Чернишенко, В.Решетюк, В.Мірошник, Н.Заєць, І.Цигульов – К.: АграрМедіаГруп, 2016. – 476 с.
Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів керування. Підручник для студентів Вузів освіти, що навчаються за напрямом "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.- К.:1999.-424 с.
Нейроінформаційні мережі керування біотехнічними об’єктами
 
АКІТ,
(Маг.)
Заєць Н.А.
Лисенко В.П., Решетюк В.М., Штепа В.М., Заєць Н.А. та ін. Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм. – К: НУБІП України, 2014. – 336с.
Ладанюк А.П., Заєць Н.А., Власенко Л.О. Сучасні технології конструювання систем автоматизації складних об’єктів: монографія. - К.: видавництво Ліра-К, 2016. - 312с http://lira-k.com.ua/preview/12241.pdf
Корчемний М.О. Нейронні мережі / М.О. Корчемний, В.П. Лисенко, М.В. Чапний. – К.: НАУ, 2008. – 156
Інтелектуальні системи керування біотехнічними об’єктами / В.Лисенко, Н.Заєць, М. Гачковська, О. Савчук. – К.: КомПрінт, 2019. – 549 с.
Інтелектуальні системи керування біотехнічними об'єктами
 
АКІТ,
(Маг.)
Заєць Н.А.
Інтелектуальні системи керування біотехнічними об’єктами / В.Лисенко, Н.Заєць, М. Гачковська, О. Савчук. – К.: КомПрінт, 2019. – 549 с.
Лисенко В.П., Решетюк В.М., Штепа В.М., Заєць Н.А. та ін. Системи штучного інтелекту: нечітка логіка, нейронні мережі, нечіткі нейронні мережі, генетичний алгоритм. – К: НУБІП України, 2014. – 336с.
 Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 864 с
Автоматизація біотехнічних об'єктів: автоматизовані системи управління технологічним процесом
 
НМК, Syllabus, Elearn
АКІТ,
(Маг.)
Гачковська М. А.
В.В. Осипенко, М.О.Кіктєв, В.П.Лисенко. Автоматизовані системи управління. Навчальний посібник. / Навчальний посібник / К., ЦП «Компринт», 2018. – 650 с
Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Використання обладнання OWEN : навчальний посібник / М. О. Кіктєв, А. О. Дудник, В. П. Лисенко. - К. : , 2019. - 450 с.
Лабораторний практикум з дисципліни “Автоматизація біотехнічних об'єктів: автоматизовані системи управління технологічним процесом ”
Автоматизація технологічних процесів та виробництв
 
АКіТ, (Маг.)
Кіктєв М.О.
В.В. Осипенко, М.О.Кіктєв, В.П.Лисенко. Автоматизовані системи управління. Навчальний посібник. / Навчальний посібник / К., ЦП «Компринт», 2018. – 650 с
Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Використання обладнання OWEN : навчальний посібник / М. О. Кіктєв, А. О. Дудник, В. П. Лисенко. - К. : , 2019. - 450 с.
Монтаж, налагодження і експлуатація систем автоматики
 
АКіТ, (Маг.)
Кіктєв М.О.
М.В.Чапний, С.М,Осінов, М.О.Кіктєв. Монтаж, налагодження та експлуатація систем автоматики (Лабораторний практикум, частини 1-3) / К.: Вид. центр Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – 220 с.
САПР систем автоматизації в АПК
 
АКіТ, (Маг.)
Кіктєв М.О.
В.П.Лисенко, М.О.Кіктєв, Р.М.Вдовин. САПР технологічних об’єктів і автоматизованих систем. Навчальний посібник / К., ЦП «Компринт», 2016. – 353 с.
Комп’ютерно-інтегровані системи керування
 
АКіТ, (Маг.)
Опришко О.О.
Агрохімічний дистанційний моніторинг фітоценозів: навчальний посібник /Н.А. Пасічник, В.П.Лисенко, О.О.Опршко, Д.С.Комарчук - Київ. НУБіП України: 2019. -268 с.
Антоненко, В. С. Агрометеорологический мониторинг посевов сельскохозяйственных культур в Украине с применением аэрокосмических методов [Текст]: Моногр. / В. С. Антоненко. - К. : АртЭк, 2002. - 307 c;
Спеціальні системи
 
АКІТ, (Маг.)
Коваль В.В.,
Шворов С.А.
Лисенко В. П., Кузьменко Б. В., Головінський Б. Л. Оптимальні системи автоматичного управління: Навчальне видання, – К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 96 с., ил.
Лисенко В. П., Кузьменко Б. В., Ботвин В. Л., Кондратюк В. Г. Математичні моделі технологічних процесів та розрахунки за ними на ПК, Частина 2: Навчальне видання, – К.: Видавничий центр НАУ, 2001. – 35 с., ил.
Вдовин Р. М. Оптимальні системи автоматичного керування, Частина 1 «Безумовна оптимізація»:Навчальне видання, – К.: Видавничий центр НАУ, 2010. – 86 с., ил.
Попович М.Г. Теорія автоматичного керування: підручник для студентів / М.Г.Попович, О.В. Ковальчук, Вид. 2-е. К.: Либідь, 2007 р. - 656 с.
Оптимальні та адаптивні системи: конспект лекцій / С. В. Соколов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 165 с.
Методи та засоби сучасного автоматизованого управління технологічними процесами та виробництвами у тваринництві
 
АКІТ,
(Маг.)
Шворов С.А.
Лисенко В.П., Головінський Б.Л., Голуб Б.Л. Руденський А.А. Методи та засоби сучасного автоматизованого управління: навч. посіб. - Київ: НАУ, 2007. - 76 с.
Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 
АКІТ,
(Маг.)
Шворов С.А.
Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook