Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка

Освітня програма для ОС "Магістр" - "АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ"

 

 Об'єктами професійної діяльності випускника є:

 • Сучасні теоретичні та експериментальні методи досліджень автоматичних систем;
 • Прилади, системи, комплекси та елементна база технічних засобів автоматики;
 • Програмно-апаратне забезпечення і комп'ютерні технології в галузі автоматики.

Цілями навчання є підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для науково-дослідної та проектно-технологічної роботи в області приладобудування та автоматизації технологічних процесів; для проектно-конструкторської діяльності, спрямованої на виконання вимог з створення систем автоматизованого управління технологічними процесами;
для організаційно- управлінської діяльності, виконання міждисциплінарних проектів в професійній області, роботі в команді, до самонавчання і безперервного професійного самовдосконалення.

Теоретичний зміст предметної області:

 •  основи юридичної бази охорони інтелектуальної власності, захисту пріоритету і новизни результатів досліджень;
 •  іноземна мова у предметній галузі;
 •  основи педагогічної і навчально-методичної роботи у вищій школі;
 •  нормативно-правова документація у галузі автоматики та приладобудуванні;
 •  математичний апарат, чисельні методи, мови, системи і методи програмування, типові і спеціалізовані програмні продукти, орієнтовані
 • на вирішення наукових, проектних і технологічних завдань автоматики та приладобудування;
 •  методи розрахунку та моделювання елементів та систем автоматичного керування;
 •  основні принципи планування наукових досліджень та аналіз їх результатів;
 •  класичні та сучасні методи та засоби фотометричних досліджень;
 •  основні принципи і методи дослідження, розробки, виробництва та експлуатації автоматичних систем різного призначення та їх елементів; 
 • програмні засоби автоматизованого моделювання, проектування та розрахунку систем автоматичного керування.

Методи, методики та технології:

 •  методи і комп’ютерні системи моделювання та проектування автоматизованих систем;
 •  методи організації і проведення наукових досліджень в галузі автоматизації та приладобудуванні;
 •  методи розрахунку та проектування автоматичних систем та їх елементів;
 •  методи економічної оцінки виробництва;
 •  методи організації досліджень та планування наукового експерименту;
 •  педагогічні методики проведення окремих видів навчальних занять з дисциплін електротехнічного профілю.

Інструменти та обладнання: засоби для проведення наукових досліджень, вимірювальні комплекси електротехнічних параметрів систем, спеціалізовані пакети прикладних програм для автоматизованого моделювання, розрахунку та проектування систем автоматизованих.
 

Форма навчання, ліцензований обсяг, осіб:
     – денна
35 осіб    
Термін навчання:
 
     – денна освітньо-професійна програма
     – денна освітньо-наукова програма
 
1,5 роки
2 роки                                 
Кредити
90 ЄКТС
120 ЄКТС
Мова викладання
українська, англійська
Кваліфікація випускників
інженер-дослідник
комп’ютерних систем та 
автоматики
 
 Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами виробництва продукції тваринництва»
 Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами виробництва продукції рослинництва»
 Спеціалізація «Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами переробки та зберігання сільськогосподарської продукції»
 
Освітньо-наукова програма підготовки
    Спеціалізація «Енергоефективні системи управління біотехнічними об’єктами»
 
 

 

Анотації дисциплін навчального плану

І. Цикл загальної підготовки
1.1. Нормативні дисципліни


Цивільний захист.
Цивільний захист як функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. Право на захист громадян України свого життя й здоров'я від наслідків аварій, пожеж, стихійних лих. Законодавчі акти Уряду України і інших органів державної виконавчої влади, по гарантії права захисту населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного і військового характеру.
Спеціальні розділи вищої математики. Основи лінійного і нелінійного математичного програмування. Математичні моделі. Транспортні задачі. Постановка завдання оптимального управління. Критерії оптимізації в сільськогосподарському виробництві. Методи теорії оптимального управління. Варіаційне обчислення, принцип максимуму Понтрягіна, динамічне програмування. Аналітичне конструювання оптимальних регуляторів. Оптимальне управління при випадкових збуреннях. Синтез стохастичних систем. Оптимальний спостережник
Охорона праці у галузі. Захисні заходи при нормальному та аварійному режимах роботи систем автоматизації і електроустановок. Безпека праці при монтажі, ремонті та експлуатації автоматичних систе6м. Блискавкозахист сільськогосподарських об'єктів. Організація і контроль охорони праці на підприємстві. Служба по охороні праці і ведення журналів контролю. Типове положення про службу охорони праці.


1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ

Аграрна політика. Дана дисципліна знайомить майбутніх фахівців з основами формування політики в аграрній сфері, дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.
Ділова іноземна мова. Загальною метою програми викладання іноземної мови професійного спрямування є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища. Вивчається методика пошуку нової інформації в іншомовних джерелах, лінгвістичні методи аналітичного опрацювання іншомовних джерел. Дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та розширення лексико-граматичних навичок. Вивчаються методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування іншомовних джерел, основи перекладу професійно-орієнтованих іншомовних джерел.
Філософія науки та іноваційного розвитку. Світоглядно-методологічна підготовка студентів, формування їх філософської культури як теоретичного підґрунтя університетського рівня підготовки спеціалістів. Висвітлення філософських знань з основних розділів філософії, які б розвивали тип свідомості студентів. Філософський образ науки. Філософські проблеми сучасної науки.

 

1.2.2. Вибіркові дисципліни за вибором студента.

Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Дисципліна призначена для: формування системи знань з методології, теорії методу і дослідницького процесу, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності на етапах написання магістерської роботи, формування вміння організовувати наукове дослідження певної проблеми з використанням усього комплексу традиційних методів наукових досліджень, у тому числі загальних і спеціальних методів, Основним завданням теоретичної частини курсу є ознайомлення студентів з сучасними концепціями наукової творчості, з основами методології наукового пізнання та методики наукових досліджень. Основні завдання практичної частини – розвиток здібностей до самоосвіти, освоєння навичок формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження. У результаті освоєння курсу студенти повинні вдосконалити свої вміння у пошуку, доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні проблеми, мети, завдань, об’єкта, предмета, методів дослідження. Передбачається ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності і спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо оформлення прав власності, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління
Розрахунки економічної ефективності наукових розробок. Принципи побудови автоматизованих систем обліку для сільського господарства. Енергоємність і енергоефективність виробництва. Методи розрахунку питомих показників витрат енергії і матеріалоресурсів. Прилади і системи обліку енергії і матеріалоресурсів в сільському господарстві. Комп’ютерні системи збору і обробки інформації про витрати енергії і ресурсів. Послідовність розрахунку економічної ефективності наукових розробок. Технологічні і економічні критерії оцінки ефективності. Розробка бізнес планів.

2. Цикл професійної підготовки
2.1. Нормативні дисципліни

Автоматизований облік енерго- і матеріальних ресурсів. Метою дисципліни є формування у студентів знання принципів, методів і набування практичних навичок побудови та дослідження моделей технологічних процесів і об’єктів агропромислового виробництва на основі використання комп’ютерних технологій. При вивчені дисципліни студент: знайомиться зі станом, основними поняттями і визначення систем автоматичного контролю і обліку витрат енергоносіїв, матеріальних потоків і теплової енергії; основними положеннями нормування; аналізом типових (існуючих) технічних рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: загальні принципи вимірювання витрат електричної і теплової енергії і матеріальних потоків (газу, води, нафтопродуктів, сипких матеріалів); методи формування і принципи заощадження витрат енерго- і матеріальних ресурсів; порядок вибору технічних засобів автоматизованого контролю і обліку; побудову і принципи функціонування автоматизованих систем обліку і управління розподілом та споживанням енерго- і матеріальних ресурсів;
Студент має вміти: здійснити визначення потреб і нормування енерго- і матеріальних ресурсів і виконати вибір технічних засобів автоматичного вимірювання і обліку; використовувати принципи побудови автоматизованих систем обліку і управління витратами і споживанням енерго- і матеріальних ресурсів.
Комп'ютерно-моделюючі системи керування в АПК. Дисципліна передбачає підготовку студентів до самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач побудови комп’ютерно-моделюючих систем керування технологічними та економічними процесами з використанням сучасних технічних засобів та програмного забезпечення, насамперед промислових комп’ютерів, мікропроцесорних контролерів та сенсорних пристроїв. Основні етапи створення та моделювання складних автоматизованих систем управління об’єктами. Основні методи та підходи до створення оптимальних систем управління. Основні прикладні пакети для моделювання складних систем управління, їх особливості та призначення
Автоматизація технологічних процесів. Метою дисципліни є засвоєння студентами основних принципів роботи систем автоматизації і керування та ознайомлення із сучасними підходами і проблемами при проектуванні, аналізі і синтезі автоматичних систем керування. Дисципліна дозволяє забезпечити використання студентами методів оптимізації, ідентифікації та адаптації в системах керування технологічними процесами при їх аналізі і синтезі. Дисципліна дає змогу студентам вивчити: класи і методи оптимізації спеціальних систем, загальні принципи роботи та побудови систем автоматизації технологічних об’єктів керування, математичні моделі , методи аналізу і синтезу основних типів спеціальних систем керування.
АСУ ТП в АПК. Метою дисципліни є формування у студентів знання основ функціонування і принципів побудови автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) агропромислового виробництва (АПВ). Завдання які розглядаються при вивчені дисципліни: ознайомлення з базовими поняттями, термінологією та визначеннями (означення) в галузі автоматизованих систем і їх різновидностей АСУ, АСУ ТП, АСУ ОТП; вивчення класифікації, складу та структури АСУ ТП; освоєння принципів взаємодії та взаємозв’язку об’єкта (ТОУ), комплексу технічних засобів (КТЗ) і людини в умовах АСУ;вивчення методів і засобів збору, перетворення, передачі і відображення технологічної, біологічної і економічної інформації в АСУ ТП; освоєння методик обслідування технологічного об’єкта управління і розробки технічного завдання на проектування АСУ ТП; вивчення та формулювання задач АСУ ТП в АПВ; ознайомлення з принципами проектування і експлуатації АСУ об’єктами АПК.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основи функціонування автоматизованих систем управління технологічними процесами і виробництвами АПК; основні нормативні матеріали, що визначають термінологію, визначення і основні вимоги до автоматизованих систем управління технологічними процесами і виробництвами АПК;принципи побудови АСУ ТП АПВ.
САПР систем автоматизації АПК. Метою дисципліни є вивчення технології автоматизованого проектування систем автоматизації, отримання вміння по використанню методів і засобів автоматизованого проектування в практичній роботі фахівці з автоматики. Студенти в результаті вивчення дисципліні повинен знати: основні компоненти і підсистеми систем автоматизованого проектування; технічне забезпечення цих систем; програмно-інформаційне і організаційно-методичне забезпечення САПР. Студенти повинні вміти побудувати математичні моделі досліджуваного процесу, пристрою або виробництва, створювати схеми алгоритмів розв’язання поставлених задач, вміти написати програму, налагодити її і виконати аналіз отриманих результатів.
Монтаж, налагодження і експлуатація систем автоматики. Метою дисципліни є підготовка студентів до самостійної науково-практичної діяльності з питань: практичної реалізації комплексу організації енергетичної служби КВП та А в сільському господарстві країни; монтажу, налагодженню і експлуатації різноманітних видів обладнання КВП і А, а акож комп’ютерних мереж у сільському господарстві; технічного обслуговування електрообладнання КВП і А, а також комп’ютерних мереж у сільському господарстві; запровадження енергозберігаючих компютерно-інтегрованих технологій. Студенти мають знати: напрямки ефективної виробничої експлуатації, обслуговування та ремонту КВП та А, а також комп’ютерних мереж у сільському господарстві; нормативи і технічне забезпечення профілактичних і післяремонтних випробовувань і ремонту КВП та А, раціонального використання електричної енергії, засобів енергозбереження у сільському господарстві.

2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Вибіркові дисципліни за вибором ВНЗ

Моделювання і ідентифікація біотехнічних об'єктів в галузях АПК. Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів, отримання знань з розробки і дослідження математичних моделей біотехнічних об’єктів сільськогосподарських виробництв на основі використання комп’ютерних технологій, вміння використовувати їх в навчальному процесі, дослідницьких і проектних роботах. Завдання вивчення дисципліни полягають в формуванні магістрів, здатних: навчитись основним алгоритмам і правилам ідентифікації та побудови математичних моделей аналітичними і статистичними методами; вирішувати моделі на персональних комп’ютерах (ПК) з використанням необхідних числових методів, що становить необхідну теоретичну і практичну базу для подальшого вивчення спеціальних дисциплін магістром з автоматизації управління технологічними процесами; виконати дослідження математичної моделі з використанням математичного пакету MathCad з вивченням можливих каналів управління даним виробництвом;використовувати моделі технологічних об’єктів для рішення питань кормової бази, кормоприготування, реагування біологічних об’єктів,  тварин, курей, рослин та ін. на зовнішні чинники, інтенсифікації галузі.
Нейроінформаційні мережі керування біотехнічними об'єктами. В дисципліні розглянуті основні концепції нейроіформаційних мереж. Вивчаються властивості процесів навчання нейронних мереж, нейронні мережі Хопфілда, Хемінга. Визначені основні концепції нечіткої логіки. Розглянуті нечіткі множини та нечіткі нейронні мережі з прив’язкою і на прикладах біотехнічних об’єктів.
Робототехнічні комплекси і системи в АПК. Дисципліна призначена для освоєння студентом таких навичок як: аналіз можливостей різних кінематичних схем роботів, розуміння принципів функціонування електричних приводів, аналіз можливостей різних типів обчислювальних систем, розуміння принципів функціонування та робота з різними типами датчиків робототехнічних комплексів, розуміння принципів функціонування системи управління, розробка алгоритмів керування для найпростішого колісного робота, використання зворотного зв'язку в контурі управління, придбання базових навичок програмування низького рівня, програмна реалізація алгоритмів керування з використанням готових бібліотек, доробка та налагодження реалізованих алгоритмів за результатами експериментальних даних, оцінка якості реалізованих алгоритмів. Завдяки вивчення вищевказаних питань, студент здобуває знання та навички, необхідні для вивчення інших, більш спеціалізованих професійних дисциплін, а також набуває навик розробки і дослідження реального найпростішого робототехнічного комплексу в цілому.
Мета дисципліни полягає у вивченні студентами базових принципів проектування робототехнічних комплексів та отримання ними практичних навичок щодо вирішення конкретних завдань організації управління роботом.

2.2.2. Вибіркові дисципліни за вибором студента

Об'єктно-орієнтоване програмування. Дисципліна передбачає підготовку студентів до самостійного розв’язання теоретичних та прикладних задач побудови об’єктна-орієнтованих програм для керування технологічними та економічними процесами з використанням сучасних технічних засобів і насамперед індустріальних та офісних комп’ютерів, апаратних засобів для 3D моделювання та візуалізації. Розглядаються технологічне обладнання, дія якого базується на використанні комп’ютерного обладнання та спеціалізованого програмного апарату. Розглядаються: інформаційно-керуючі комплекси та системи, концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України. Структури та особливості побудови і застосування існуючих інформаційно-керуючих комплексів та систем для управління технологічними процесами переробних виробництв і клімату сільськогосподарських приміщень..
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook