Ковпак Оксана представила результати досліджень по дисертаційній роботі

19 грудня 2018 року

19 грудня здобувач Ковпак Оксана Сергіївна на розширеному засіданні кафедри представила результати досліджень по дисертаційній роботі на тему: «Інфаркт міокарда у тварин (морфофункціональні зміни та відновлювальні процеси за впливу стовбурових клітин)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. Науковий керівнимк: д.в.н., професор Мазуркевич А.Й.

Рецензенти: д.в.н., професор Хомич В.Т., к.в.н., доцент Харкевич Ю.О.

Актуальність обраної теми дисертаційної роботи підтверджується значним розвитком клітинних технологій, необхідністю дослідження перспективних джерел клітинного матеріалу, інтересом використання клітинних біотехнологій для лікування тварин із патологією серця.
Дисертаційна робота Ковпак О.С. базується на фактичному матеріалі, який отримано в результаті методично правильно проведених досліджень, а отримані дані оброблено статистично та підтверджена їх вірогідність.
Для виконання роботи використані сучасні та класичні методи досліджень, які дозволили дисертанту виконати поставлені завдання, зробити висновки.
Достовірність наукових досліджень. Отримані результати досліджень є достовірними, що підтверджується цифровими даними, їх статистичною обробкою, аналізом та обговоренням.


Повнота викладених матеріалів досліджень в опублікованих працях. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць, у тому числі 3 статті у наукових фахових виданнях України, 4 статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 патент на корисну модель, 1 методична рекомендація, 1 тези. Дисертант опублікував у співавторстві 1 наукову працю у польському виданні, яке цитоване у наукометричній базі «Scopus».


Дисертаційна робота оформлена згідно рекомендованої структури і об’єму (викладена українською мовою на 154 сторінках комп’ютерного тексту). Матеріали дисертації проілюстровано 4 схемами, 46 рисунками і 15 таблицями. Список джерел використаної літератури містить 306 посилань, з яких 273 латиницею.
Структура дисертації: вступ, огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, висновки та список використаної літератури.
Розділ I «Огляд літератури» викладено на 21 сторінці. Цей розділ написано грамотно, матеріал викладений фахово і легко сприймається.
Розділ II «Вибір напрямків досліджень, матеріали та методи досліджень». Дослідження за темою дисертаційної роботи, окрім ННЛ «Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині» кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І.О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України, також виконувалися на базі лабораторії біотехнології ТОВ «Biotexcom».
У цьому розділі детально описано етапи виконання роботи, що не лише дозволяє систематизувати проведені дослідження, а й дозволяє осягнути їх об’єм.
Надзвичайно актуальним і наглядовим є представлення у цьому розділі схем досліду щодо проведення експериментальних досліджень.
Розділ «Результати досліджень» викладено на 40 сторінках. Він містить 7 підрозділів, у яких в повній мірі відображені наукові дослідження. Дисертант досить ґрунтовно розкриває властивості стовбурових клітин різного походження щурів і котів та ефективність їх застосування за експериментального інфаркту міокарда.
Дисертант досить фахово порівняла, проаналізувала та пояснила отримані результати досліджень. На всі поставлені питання дала вичерпні відповіді.Разом з тим,  у рецензентів та присутніх були окремі зауваження до теми дисертації та оформлення роботи, які не зменшують наукового і практичного значення досліджень.

Таким чином, на розширеному засіданні кафедри було прийняте рішення, що за актуальністю, науковою новизною, практичним значенням, обсягом, повнотою викладення матеріалу дисертаційна робота Ковпак О.С. на тему «Інфаркт міокарда у тварин (морфофункціональні зміни та відновлювальні процеси за впливу стовбурових клітин)», подана на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин, може бути рекомендована після усунення відмічених зауважень для розгляду на науково-технічній раді НДІ здоров’я тварин.

Ю. Харкевич

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook