Гуманітарно-педагогічний факультет

Історія факультету

 

Історія гуманітарно-педагогічного факультету

        Історія підготовки педагогічних кадрів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України сягає першої половини минулого століття, коли розвиток сільського господарства на території Української СРР зумовив необхідність підготовки педагогічних кадрів для організації сільськогосподарської освіти.
          Із листа заступника Наркома Освіти до Київського окружного виконавчого комітету:

          Як наслідок, у 1924 р. було відкрито агропедагогічне відділення у складі Київського сільськогосподарського інституту. На той час це вже був окремий навчальний заклад на території Голосієва, який у 1923 р. був сформований із агрофакультету Київського політехнічного інституту.
        Агропедагогічне відділення функціонувало у вигляді Вищих Агро-Педагогічних Курсів. Першим завідувачем агропедагогічного відділення був професор Стойкевич І.М.
       У жовтні 1930 р. на базі агропедагогічного відділення було створено Київський агропедагогічний інститут як окремий навчальний заклад. Головним його завданням було забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами агарних навчальних закладів та шкіл.
        В інституті функціонувало два відділення. Перше відділення здійснювало підготовку викладачів агродисциплін с.-г. технікумів, педагогічних технікумів та інститутів соціального виховання. Навчання відбувалося протягом одного року на базі вищої освіти за такими секціями: економіки та організації с.-г., зерново-бурякова, садово-городня, скотарсько-молочарська. Друге відділення готувало викладачів для шкіл колгоспної молоді, радгоспУЧІВ та тракторУЧІВ. Навчання відбувалося протягом двох років на базі середньої освіти за такими секціями: зерново-бурякова, скотарсько-молочарська. 
     Інститут розташовувався на території навчального корпусу № 4 сучасного НУБіП України. Директорами інституту були: Пасічник П.М. (1930–1931 рр.), Левчук Д.В. (1931–1933 рр.). В інституті працювали професори: Заклужський Р.Р., Лехтман Б.І., Музиченко О.Ф., Нижник Б.М., Пелех П.М., Сидоряк С.А., Філіповський А.К. У 1933–1934 н. р. у Київському агропедагогічному інституті нараховувалося 275 студентів.

 

 

Педагогічний факультет засновано у 1963 р. з метою підготовки викладачів для середніх спеціальних сільськогосподарських навчальних закладів України, Білорусії та Молдови. Першим деканом факультету був П.Г. Русаков.

Деканами факультету в різні роки були:

1963–1966 р. – професор П.Г. Русаков.
1966–1989 р. – професор І.В. Хоменко.
1989–1996 р. – професор І.А. Кравець.
1996–2001 р. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент В.Г. Слюсаренко.
2001–2002 р. – кандидат пед. наук, доцент Т.О. Грабовська.
2002–2005 р. – доктор пед. наук, професор П.Г. Лузан.
2005–2008 р. – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Н.Г. Батечко.
2008–2009 р. – доктор пед. наук, доцент В.І. Свистун.
2009–2014 р. – кандидат пед. наук, доцент Р.О. Тарасенко.
2014–2021 р. – доктор філол. наук, професор В.Д. Шинкарук
2021– донині – кандидат філос. наук, доцент І.М. Савицька

 

Розташування Київського агропедагогічного інституту
(нині корпус №4) (1930–1932 рр.)

 

        У перше десятиліття існування факультету була створена потужна навчально-матеріальна база: лабораторії, спеціально обладнані аудиторії та кабінети. В процесі навчання використовувалися також лабораторії науково-дослідних інститутів педагогіки та психології Міністерства освіти УРСР, павільйони Виставки передового досвіду в народному господарстві Української РСР. Базою педагогічної практики слухачів факультету були 35 сільськогосподарських технікумів республіки.
        Факультет мав два відділення: стаціонарне з однорічним строком навчання та заочне – з дворічним. Факультет готував викладачів з шести спеціальностей: агрономії, зоотехнії, механізації, електрифікації, економіки та організації сільського господарства і бухгалтерського обліку. Після закінчення факультету його слухачі одержували свідоцтво на право бути викладачами з обраної спеціальності у сільськогосподарських технікумах та сільських профтехучилищах. Зауважимо, що тільки за 1963-1973 рр. педагогічну освіту на факультеті здобули 1537 чоловік.
        Започатковано 1963 року перепідготовку фахівців з наданням другої вищої освіти зі спеціальності «Професійна освіта». Сьогодні здійснюється перепідготовка фахівців зі спеціальності «Професійна освіта» на основі вищої освіти і дозволяє отримати кваліфікації: інженер-педагог, економіст-педагог, зооінженер-педагог, лікар-ветеринарної медицини-педагог, землевпорядник-педагог (з 2009 р.).
        На факультеті з 1970 р. діє підготовче відділення, завданням якого була підготовка абітурієнтів до вступу в університет. На сьогодні відділення здійснює підготовку слухачів до успішного виконання завдань з навчальних предметів у центрах незалежного тестування.
         З 1996 р. на факультеті певний період функціонувало підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.
        На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. № 202 «Про Національний аграрний університет» шляхом галузевої інтеграції близькопрофільних факультетів, вищих закладів освіти, які входять до складу університету, кафедр, проблемних науково-дослідних, навчальних лабораторій, дослідних станцій та навчально-дослідних господарств були створені Навчально-наукові інститути Київського центру НАУ. Відповідно до зазначених змін факультет педагогіки у складі 4-х кафедр (педагогіки, методики навчання, психології та загальноосвітніх дисциплін) був включений до ННІ земельних ресурсів, правознавства та педагогіки. На факультеті здійснювалась підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Підготовка кадрів вищої кваліфікації велась через аспірантуру і докторантуру з спеціальностей «Теорія і методика професійної освіти» та «Теорія і методика навчання (сільськогосподарські науки)». У ННІ діяла спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
        Пізніше, в 2002 р., педагогічний факультет став структурним підрозділом Природничо-гуманітарного ННІ. На факультеті здійснювалась підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за спеціальністю «Соціальна педагогіка» і «Філологія (Переклад)». У 2005 р. на факультеті започатковано магістерську підготовку фахівців зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», яка здійснюється на основі базової освіти фахівця і дозволяє отримати кваліфікацію «викладач вищого навчального закладу».
         У 2010 р. на факультеті розпочато на основі базової освіти спеціаліста підготовку фахівців у межах магістерської підготовки зі спеціальності «Управління навчальним закладом». Випускники отримують кваліфікацію «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».
         Освітній процес на факультеті відбувався на основі оптимальної взаємодії навчально-наукового центру педагогічних технологій і якості освіти, випускових кафедр, навчально-науково-виробничих лабораторій, центру соціально-психологічної служби, спеціалізованих навчальних кабінетів та баз практичного навчання.
        У 2014 р. під час чергової структурної реорганізації в університеті Природничо-гуманітарний ННІ був ліквідований і створений гуманітарно-педагогічний факультет у складі 12 кафедр: англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, англійської філології, іноземної філології і перекладу, історії і політології, культурології, методики навчання та управління навчальними закладами, педагогіки, романо-германських мов і перекладу, соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті, соціальної роботи та психології, української та класичних мов, філософії. У 2017 р. до складу факультету ввійшла кафедра фізичного виховання. У зв'язку з відкриттям нових випускових спеціальностей кафедра соціальної роботи та психології була перейменована у кафедру психології; кафедра історії і політології у кафедру міжнародних відносин і суспільних наук; кафедра української та класичних мов у кафедру журналістики та мовної комунікації; кафедра методики навчання та управління навчальними закладами у кафедру управління та освітніх технологій; кафедра соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті у кафедру соціальної роботи та реабілітації.
         На факультеті здійснюється підготовка кандидатів та докторів педагогічних наук зі спеціальностей «Освітні, педагогічні науки», «Професійна освіта», «Історія та археологія», «Філософія». Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей: 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.07 «Теорія і методика виховання».
        На гуманітарно-педагогічному факультеті успішно проведено акредитацію спеціальностей «Філологія. Германські мови і література (Переклад)», «Соціальна робота», «Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)», «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» та надано  дозвіл провадити освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти згідно з вимогами стандартів вищої освіти, а також державними вимогами щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
        Під керівництвом декана факультету проф. В.Д. Шинкарука 2017 року проаналізовано ринок праці та ринку освітніх послуг регіону, потреби роботодавців у відповідних фахівцях, попит на певні освітні послуги.
        Уперше в університеті розпочато освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти зі спеціальностей «Психологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Журналістика», «Професійна освіта». Розширено підготовку фахівців зі спеціальності «Філологія. Англійська і німецька мови (переклад)» і запроваджено підготовку перекладачів зі французької та польської мов.
        Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями:


         Укладено угоду з Cambridge English Language Assessment (Велика Британія) — єдиним у світі центром навчання і оцінювання рівня володіння англійською мовою. Центр вивчення мов при факультеті став офіційним центром з підготовки до міжнародних Кембриджських екзаменів з англійської мови (Cambridge English Language Assessment Athorised Preparation Centre). Налагоджено співпрацю з Платиновим екзаменаційним центром школи Оксфорд Клас (м. Київ).
        Уперше в рамках угоди про співпрацю між НУБіП України та IATEFL Ukraine (Українське відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної) в університеті проведено щорічну національну конференцію «22nd Annual National IATEFL Ukraine Conference».
        Освітній процес на факультеті здійснюється на основі оптимальної взаємодії кафедр, навчально-науково-виробничих лабораторій, центру соціально-психологічної служби, спеціалізованих навчальних кабінетів та баз практичного навчання. Підготовку висококваліфікованих фахівців із вищою освітою на факультеті забезпечують досвідчений професорсько-викладацький колектив, сучасна матеріально-технічна база, передові методики навчання, широке застосування новітніх інформаційних технологій. Складовою якості освіти є якість кадрового складу науково-педагогічних працівників. На факультеті 85 % науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання.
        Фундаментальною рисою діяльності факультету є спрямованість навчально-виховного процесу на оволодіння студентом перспективною спеціальністю, отримання подвійних дипломів, набуття ним ґрунтовних фахових, інформаційних і правових знань, поглиблене вивчення іноземних мов, стажування у провідних вітчизняних і закордонних установах.
        Основну увагу зосереджено на викладанні фахових дисциплін іноземною мовою з метою формування конкурентоспроможності випускника на ринку праці. Випускники факультету одночасно з дипломом державного зразка отримують сертифікат  про рівень володіння іноземною мовою.
        На факультеті великого значення надають організації науково-дослідної роботи у межах виконання фундаментальних і теоретичних досліджень у галузі педагогіки, філології, соціології, історії, філософії, культурології та політології. Отримані результати широко впроваджуються в освітню практику та публікуються у журналах, що їх індексують в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.   
        Вчені та викладачі факультету працюють над темами держбюджетного фінансування, серед яких «Розробка новітньої концепції іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти» (науковий керівник — д.пед.н., проф. Л.В. Вікторова); «Розробка новітніх принципів створення реєстру цінних рослин парків і скверів м. Києва на основі термінологічних стандартів» (науковий керівник — д.ф.н., проф. В.Д. Шинкарук). 
        При факультеті функціонує чимало наукових шкіл, зокрема «Управління інноваційним розвитком освіти України в контексті світових інтеграційних процесів» доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України С.М. Ніколаєнка; «Актуальні проблеми категорійної граматики» доктора філологічних наук, професора В.Д. Шинкарука; «Актуальні проблеми виховання майбутніх фахівців агропромислової галузі» професора Р.В. Сопівника; «Актуальні проблеми філософіі науки та інноваційного розвитку в системі сучасної освіти» професора Л.А. Чекаля; «Теоретичні і методичні основи управлінської підготовки фахівців для аграрного сектору економіки» професора В.М. Шмаргуна; «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх викладачів ВНЗ» професора В.І Ковальчука; «Порівняльні дослідження у професійній освіті» професора С.М. Амеліної, «Розробка новітньої концепції іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти» професора Л.В. Вікторової.
    Започатковано новий напрям наукових досліджень і створено на базі факультету Центр духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля. За тематикою його досліджень щорічно проводиться міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток вищих духовних потреб особистості у контексті формування здорового способу життя».

        Важливу роль для підвищення якості надання освітніх послуг відіграє проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. Отримано позитивні відгуки щодо конференцій «Діалог культур: Україна — Греція», «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», «Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження», «Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина», «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» тощо.
        Одним із пріоритетних завдань факультету є поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі факультету в міжнародних освітянських і наукових проектах. Міжнародна співпраця факультету спрямована на підвищення іміджу в національному та міжнародному освітньо-наукових просторах з метою розширення можливостей студентів з отримання освіти та набуття світового професійного досвіду, розвиток їх міжкультурної комунікації; здійснення наукових досліджень та впровадження досягнень світових освітніх систем у навчальний процес; адаптацію змісту підготовки до вимог міжнародних стандартів. Сьогодні факультет успішно співпрацює із закладами вищої освіти провідних країн світу: США, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Греції, Японії, Польщі, Індії, Чехії, Туреччини та ін.
        На факультеті діє програма закордонного безкоштовного стажування у Поморській академії в Слупську (Республіка Польща) для студентів і науково-педагогічних працівників, а також спільний українсько-польський проект подвійних дипломів, за яким студенти отримують державні дипломи українського та європейського зразків.

        Започатковано також 2017 року програму безкоштовного стажування у Шеньянському аграрному університеті (Китайська Народна Республіка).
        Значну увагу на факультеті приділяють  організації навчально-виховної, культурно-просвітницької роботи і дозвілля студентів, що спрямовані на духовний і фізичний розвиток особистості з метою підготовки до виробничої і суспільної діяльності. На факультеті функціонують громадські культурологічні організації: народний ансамбль пісні і танцю «Колос» імені Станіслава Семеновського, духовий оркестр, жіночий клуб «Гармонія», народний театр, студія бального танцю «Чарівність», музична вітальня «Золота ліра», хореографічний ансамбль «Дівоче сузір’я», вокальний ансамбль «Октава», академічний хоровий колектив, краєзнавчий клуб «Культура твого регіону», художня студія «Голосіївська палітра», гурток любителів театру «Мельпомена», гуртки «Мистецтво сервірування», «Харизматичний оратор», «Декоративна флористика».
        На сьогодні випускників гуманітарно-педагогічного факультету можна зустріти на різних педагогічних, науково-педагогічних, наукових та керівних посадах в усіх регіонах України. Факультет пишається своїми випускниками.

Ніколаєнко Станіслав Миколайович 
Випускник 1980 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії), український політик та громадський діяч. Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України. Міністр освіти і науки України (2005–2007), народний депутат України 2, 3, і 4 скликань, голова Громадської ради освітян і науковців України, професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.
Ніколаєнком С.М. ініційовано державні програми в освіті і науці. Він є автором 11 книг, серед яких: «Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні», «Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти», «Освіта в інноваційному поступі суспільства», «Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття». Автор та співавтор понад 100 науково-методичних праць, публікацій з педагогіки та 11 книг.

 

Головчук Андрій Федорович 
Випускник гуманітарно-педагогічного факультету 1976 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії). Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Української екологічної академії наук, академік Міжнародної академії технічної освіти, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник технічної служби України. Ректор Уманського національного університету садівництва (2008-2012 рр.).  

Щербак Ольга Іванівна 
Випускник гуманітарно-педагогічного факультету 1990 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії). Директор Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А.Макаренка, доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, викладач вищої категорії, викладач-методист «Відмінник народної освіти УРСР», «Заслужений працівник народної освіти України», Має нагороди: «Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня», «Почесний працівник туризму України», «Знак пошани».

 Косенко Іван Семенович
Випускник гуманітарно-педагогічного факультету 1971 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії). Директор Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, заслужений працівник культури України, професор Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

 

 Іващенко Олександр Олексійович 
Випускник гуманітарно-педагогічного факультету 1978 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії). Дійсний член Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, академік-секретар відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник сільського господарства.


Лукач Василь Степанович 
Випускник гуманітарно-педагогічного факультету 1977 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії). Директор Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України, Відмінник освіти України, Відмінник аграрної освіти та науки.
 
 

Дмитришин Василь Федорович 

Випускник гуманітарно-педагогічного факультету 1977 року (на той час – педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії). Директор Стрийського аграрного коледжу Львівського Національного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook