Наукові школи

Наукова школа «Управління розвитком освіти в контексті світових інтеграційних процесів» доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України С.М. Ніколаєнка

Дослідження сучасних наукових підходів, принципів, тенденцій, напрямів, умов, форм та технологій управління інноваційним розвитком національної освіти України як системи, в якій підвищується рівень інформаційно-інноваційного забезпечення, зростає потенціал педагогічних організацій і кадрів, відбувається адаптація до європейських і світових стандартів освіти, якісно змінюється зміст, форми і методи навчання та його організації.
Результати: оновлено й доповнено зміст законодавчих актів та механізмів стратегічного управління освітою України в умовах її інноваційного розвитку та інтегрування у світовий освітній простір; розроблено нормативні акти та методичні рекомендації щодо ефективного впровадження в практику роботи закладів і установ освіти педагогічних інновацій; спрогнозовано перспективні напрями управління інноваційним розвитком освіти України.
Ініційовано державні програми в освіті й науці:
Державна програма роботи з обдарованою молоддю;
Державна програма «Автобус»;
Державна програма «Наука в університетах»;
Державна програма оновлення 300 шкіл України;
Державний проект «Школа майбутнього»;
Створення вітчизняної освіти «нової якості»;
Державна програма соціального захисту «Інформаційні і комунікативні технології в освіті».
Опубліковано: 3 монографії, 11 навчальних і науково-методичних посібників, близько 60 наукових статей.
Професора, член-кореспондента Ніколаєнка С.М. знає широка наукова спільнота в Україні і за її межами, на його наукові праці активно покликаються (h-індекс – 13), а навчально-методичні посібники використовують студенти та викладачі у навчальному процесі.


Наукова школа «Актуальні проблеми категорійної граматики» доктора філологічних наук, професора В. Д. Шинкарука

Дослідження семантико-синтаксичних категорій, що мають безпосередній стосунок до поняттєвої категорії модальності, вияв трансформацій їхнього інваріантного значення (за функціонального підходу, що ґрунтується на аналізі мовних фактів у напрямах “від форми до змісту” і “від змісту до форми”) є завданням наукової школи доктора філологічних наук, професора ШИНКАРУКА Василя Дмитровича.
Сучасний етап розвитку мовознавчої науки характеризується намаганням систематизувати семантико-синтаксичні одиниці на нових концептуальних чи методологічних засадах, переглянути й уточнити деякі наукові поняття, сформульовані впродовж кількох десятиліть. Абсолютно новим етапом став категорійний підхід до аналізу мовних одиниць, який уможливив виокремлення категорійної граматики.
В.Д. Шинкарук керує кандидатськими дисертаціями аспірантів та здобувачів, консультує докторантів. Під його науковим керівництвом захищено де’вять кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Його перу належать наукові монографії: «Категорії модусу і диктуму у структурі речення» (Чернівці: Рута, 2002. – 277 с.); «Ступені фразеологізації речень» (Чернівці: Рута, 2001. – 135 с.); «Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки» (Чернівці: Рута, 2002. – 121 с.); «Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру» (Київ: МДГУ, 2007. – 175 с.), «Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень» (Тернопіль: Астон, 2007. – 200 с.) «Словотвірна ідентичність української термінології» (Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 200с.), «Cинтаксична структура речень з числівниковим компонентом в українській мові» (Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 136с.) та ін.
Представники наукової школи проф. Шинкарука В.Д. за останні 3 роки опублікували 4 наукові монографії.
Ученого, у науковому доробку якого понад двісті наукових праць, знає широка наукова громадськість України, на його наукові праці активно покликаються молоді дослідники, а навчально-методичні посібники з української і класичних мов використовують викладачі у навчальному процесі.

 


Наукова школа «Актуальні проблеми виховання майбутніх фахівців агропромислової галузі» доктора педагогічних наук, доцента Р.В.Сопівника

При підготовці майбутнього фахівця біономічних професій типу «людина-природа» важливим є формування відповідних психологічних утворень особистості, як то екологічна спрямованість професійних знань, господарність, здатність оцінювати і прогнозувати мінливі природні фактори, готовність до праці у складних погодних і виробничих умовах, ціннісне ставлення до рідної землі, гуманне ставлення до тварин, розвинене ноосферне мислення, володіння технологіями сталого розвитку суспільства, віддане служіння інтересам своєї Батьківщини, оберігання і захист рідної землі тощо. Зважаючи на це, у закладах освіти природоохоронного і аграрного спрямування має функціонувати науково обґрунтована система виховання особистості із відповідним змістом, методологічними підходами і принципами, формами, методами і прийомами педагогічного впливу. Розробкою методологічних, теоретичних і методичних засад виховання особистості майбутнього фахівця агропромислової галузі займається наукова школа доктора педагогічних наук, доцента СОПІВНИКА Руслана Васильовича.
Над підготовкою кандидатських дисертацій у рамках наукової школи Р.В.Сопівника, працює 9 аспірантів і здобувачів. Під науковим керівництвом Руслана Васильовича захищено 3 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Сопівник Р.В. входить до двох спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (Умань, Київ). Руслан Васильович є автором і співавтором двох наукових монографії: «Виховання лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі» (Київ: Компринт, 2012. – 502 с.); «Виховання особистості в контексті професійної підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів: колективна монографія» (Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М. 2015. – 400 с.). та ін.
Представники наукової школи Сопівника Р.В. за останні 3 роки опублікували 2 наукові монографії.
У науковому доробку Руслана Васильовича Сопівника понад сто наукових праць, на які активно покликаються молоді дослідники, а навчальні і методичні посібники використовуються науково-педагогічними і педагогічними працівниками аграрних вищих навчальних закладів в освітньому і виховному процесах.

 

Наукова школа доктора філософських наук, заслуженого науково-педагогічного працівника НУБіП України професора М.Є. Максюти «Особистісність синтезу наукової культури постмодерну та історико-філософських інтенцій громадянського суспільства»

Дослідницький інтерес школи реалізується в ракурсі висвітлення єдності проблем гуманістичної орієнтації етнонаціональних джерел громадянського суспільства у вітчизняній філософії 19-першої третини 20 ст. та історико-філософського, історико-наукового ракурсів взаємодії філософії і біології, світоглядових засад філософії біології і освітньо-виховних рецепцій біополітичних знань у вимірах біоцентричної освіти.
Професор М.Є. Максюта є науковим керівником аспірантів з підготовки кандидатських дисертацій. Серед опублікованих науково-монографічних та науково-навчально-методичних досліджень М.Є. Максюти зокрема: «Єдність культури і мислення» - К.: ВІПОЛ, 1997; «Філософський тренінг» - К.: ВІПОЛ, 1998; «Форми активізації занять з філософії» - К, 2004; «Викладання філософії в системі аграрної освіти» - К.: ВІПОЛ, 2007, «Онтологія особистісності» - К.: ВІПОЛ, 2013. В цілому у особистому доробку М.Є. Максюти понад 120 наукових, навчально-методичних робіт з філософії, історії філософії, філософії науки, методології пізнання та соціальної філософії. Професор Максюта М.Є. є одноосібним автором 6 навчальних посібників, у тому числі «Філософія» та «Філософія науки», допущених Міністерством освіти, молоді та спорту та Міністерством аграрної політики України для вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Він бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів для аграрних навчальних закладів освіти України 3-4 рівнів акредитації. М.Є. Максюта підготував трьох кандидатів наук. В системі біологічно зорієнтованої підготовки молодих науковців і фахівців НУБіП України підвищений інтерес у магістрів та аспірантів викликають розроблені професором М.Є. Максютою курси лекцій «Філософські проблеми біології» та «Історія філософії».
Члени організованого професором М.Є. Максютою на факультеті тваринництва та біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України філософського гуртка «Орій» проводять активну філософсько-дослідницьку роботу, їхня участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях неодноразово відзначалася почесними грамотами та сертифікатами. За результатами студентських досліджень філософських проблем членами гуртка «Орій» підготовлено до друку збірник студентських робіт «Synteresis»(2016 р.).

 


Наукова школа «Теоретичні і методичні основи управлінської підготовки фахівців для аграрного сектору економіки» доктора психологічних наук, професора В.М. Шмаргуна

Важливою умовою успішного здійснення управлінської діяльності керівниками аграрної галузі є якісна їх підготовка до виконання управлінських функцій в умовах аграрного ВНЗ. Визначення оптимальних шляхів підвищення ефективності діяльності управлінців аграрної галузі є завданням наукової школи кафедри соціальної роботи і психології доктора психологічних наук, професора Шмаргуна Віталія Миколайовича.
Встановлено, що посилення теоретичної та практичної підготовки студентів аграрних ВНЗ до майбутньої управлінської діяльності можливе шляхом: забезпечення гнучкості управлінської підготовки студентів за рахунок введення в програми навчальних дисциплін дидактичних одиниць, які забезпечать оперативне оновлення змісту їх професійної підготовки; забезпечення варіативності змісту їх управлінської підготовки через введення нових управлінських спецкурсів; посилення управлінської складової в загальнонауковій і загальнопрофесійній підготовці студентів; інтелектуалізації змісту та процесів управлінської підготовки. Відповідно представниками наукової школи «Теоретичні і методичні основи управлінської підготовки фахівців для аграрного сектору економіки» була розроблена науково-господарська тематика: «Розробка психолого-педагогічних засад підвищення ефективності діяльності управлінських кадрів аграрної галузі» на підставі чого були захищені дисертаційні роботи, а саме:
1. Свистун В.І. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності : Дис. д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В.І. Свистун. – К., 2007. – 38 с.
2. Макодзей Л. І. Формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства : Дис. канд пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.І.Макодзей. – К., 2011. – 248 с.
На сучасному етапі завершується робота над дисертаційним дослідженням Яшник С.В. «Теоретичні і методичні основи формування управлінської культури майбутніх фахівців лісогосподарської галузі».
Серед більш як 115 наукових публікацій надруковані монографії та методичні рекомендації, понад 80 статей у наукових фахових виданнях та ін.: (Свистун В.І. Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності : [монографія] / Свистун В.І. – К.: Науково-методичний центр аграрної освіти, 2006. – 343 с.; Свистун В.І. Економічна підготовка фахівців-аграріїв : [монографія] / В.І. Свистун. – Ж.:Полісся, 1999. – 80 с.; Розробка психолого-педагогічних засад підвищення ефективності діяльності управлінських кадрів аграрної галузі: монографія / Омельченко Л.М., Макодзей Л.І., Яшник С.В., Кіричевська Е.В. – К.: ПП «Гайденс», 2011., 168 с.; Человек. Общество. Культура: монография / под ред. И.Н. Титаренко / З.К. Алиева, Н.Г. Макорова, А.Н. Е.П. Полищук, М.П. Тырина, В.С. Янковский, А.Н. Овшинов, С.В. Яшник // Ставрополь: ЦНЗ «Логос», 2013. – 159 с.; Яшник С.В. Ментальные детерминанты управленческой культуры // Человек. Общество. Культура: Монография. – Ставрополь: ЦНЗ «Логос», 2013. – С. 96-116.; Вища освіта України: ризики, сподівання, успіхи: монограф. / редкол.: Євтух М.Б., Горяна Л.Г., Терентьєва Н.О., Яшник С.В. – К.: Інтерсервіс, 2015. – 420 с.; Макодзей Л. І. Діагностика готовності керівника до управлінської діяльності : [метод. посіб.] / В. І. Свистун, Л. І. Макодзей. – К. : Гайденс, 2011. – 66 с.; Практикум із психології: Навчальний посібник / О.В. Полозенко, І.А.Мартинюк, С.В. Яшник, Л.М. Омельченко, В.І. Стахневич, Л.М. Жуковська – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2011. – 362 с.; Яшник С.В. Мотиваційна сфера особистості керівника: методичні рекомендації для підготовки фахівців напряму «Лісове господарство» (самостійна робота) – К.: НУБіП, 2012. – 93 с. ;Основи загальної психології : Навчальний посібник для студентів аграрних ВНЗ (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-786 від 29.01.2013 р.) / [Полозенко О. В., Мартинюк І. А., Омельченко Л. М., Яшник С. В., Жуковська Л. М.]. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – 304 с.; Яшник С.В. Мотиваційні механізми регуляції управлінської культури керівника: навчально-методичний посібник (для підготовки фахівців спеціальності 8.09010301 лісове господарство) / С.В. Яшник – К.: НУБіП України, 2014. – 176 с.; Концепція та науково-методичні рекомендації з формування професійно-практичної компетентності фахівців з управління природокористування в агросфері / [Рідей Н.М., Ісаєнко В.М., Білявський Г.О., Шофолов Д.Л., Хітренко Т.Ф., Горбатенко А.А., Паламарчук С.П., Васюк О.В., Яшник С.В., Касаткін Д.Ю., Познанська О.В., Кучеренко Ю.А., Клименко Л.В.]. – Херсон: ФОП «Грінь Д.С.» – 2014. – 459 с. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів.

 

Наукова школа «Порівняльні дослідження у професійній освіті» доктора педагогічних наук, професора С. М. Амеліної

Напрям наукових досліджень: компаративні дослідження у сфері педагогіки, зарубіжний досвід підготовки фахівців, культура професійного спілкування.
С.М. Амеліна здійснює керування кандидатськими дисертаціями аспірантів і здобувачів, консультує докторантів. Під її науковим керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрів, від компетентності яких значною мірою залежить економічний, політичний і соціальний розвиток нашої країни, її інтеграція у європейський і світовий простір, висуває до вищих навчальних закладів нові вимоги щодо забезпечення якості професійної освіти. Вирішення проблем, які виникають під час підготовки майбутніх фахівців можливе шляхом вивчення трансформаційних тенденцій сучасної освіти, впровадження досягнень зарубіжної педагогічної науки та імплементації позитивних ідей зарубіжного досвіду.
Проф. Амеліна С. М. є автором кількох наукових монографій, зокрема: «Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців-аграріїв: теорія і практика» (Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – с.), «Training of translators and interpreters» (Kyiv: Komprint, 2014. – 190 p.), а також співавтором колективних монографій науковців України.
За період науково-педагогічної діяльності представниками наукової школи С. М. Амеліної опубліковано понад 300 наукових праць.

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook