Здобувачі вищої освіти ОПП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» успішно проходять практичну підготовку

31 січня 2024 року
  Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза", галузі знань 21 "Ветеринарна медицина" для підготовки фахівців та набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, професійних навичок і програмних результатів навчання. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і компетентностей, визначених освітньо-професійною програмою.

   Крім того, виробнича практика для магістрів є завершальним етапом навчання і проводиться не тільки з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, але й оволодіння професійним досвідом та готовності до самостійної діяльності.
   Виробнича практика за освітньо-професійною програмою "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза" на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України складається із 2 частин. Студенти самі обирають, що вони опановуватимуть в першій (11 семестр) чи другій половині практики (12 семестр). Але обов’язково здобувачі вищої освіти опановують практичні питання стосовно благополуччя тварин, клінічних досліджень для формулювання висновків щодо стану тварин і встановлення діагнозу, а також акредитації лабораторій та освоєння сучасних методів і методик лабораторних досліджень харчових, побічних продуктів тваринного походження і кормів (одна частина), а також питання щодо здійснення державного контролю на потужностях, аудиту гігієнічних вимог і процедур, заснованих на принципах НАССР в умовах операторів ринку.
   Це достатньо зручно для здобувачів вищої освіти і ми хочемо поділитися проходженням виробничої практики у 12 семестрі (з 1 січня по 2 лютого) в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві та в Центральній випробувальній Державній лабораторіїї Держпродспоживслужби в Київській області.

 

  Гриценюк Іванна, Давиденко Альона, Дідик Вікторія, Кудляк Олександра, Остапенко Крістіна, Прищепа Даріна знаходяться на виробничій практиці в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві у відділах протиепізоотичної роботи, державного контролю та безпечності харчових продуктів.
   Основними завданнями відділу протиепізоотичної роботи є організація і реалізація, у межах своєї компетенції, повноважень управління.
   Відділ, в межах своїх повноважень, відповідно до покладених на нього завдань:
   1) забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного контролю за здоров'ям та благополуччям тварин, охороною території міста від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародної організації охорони здоров’я тварин з територій інших держав або карантинних зон;
   2) здійснює державний контроль за:

 • тваринами, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
 • переміщенням тварин, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамів мікроорганізмів;
 • організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин; здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;
 • дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин.

   3) організовує заходи із захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей.
  У відділі протиепізоотичної роботи, окрім знайомства з відділом, його завданнями та веденням документації брали участь у формуванні квартального статистичного звіту форми №1А-ВЕТ про ветеринарні та протиепізоотичні заходи, про діагностичні дослідження різних груп тварин та пояснювальні записки до цих звітів. 

 

   Основними завданнями відділу безпечності харчових продуктів є організація і реалізація, у межах своєї компетенції, повноважень управління із забезпеення державного ветеринарно-санітарного контролю за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародної організації охорони здоров’я тварин з територій інших держав або карантинних зон.

   Проводиться активна робота зі здійснення державного контролю за:

 • харчовими продуктами, іншими об'єктами санітарних заходів, пов'язаними з продуктами тваринного походження, кормовими добавками, преміксами та кормами, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
 • діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);
 • проведенням післязабійного огляду продуктів забою тварин на потужностях, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;
 •  безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту;
 •  переміщенням харчових продуктів, інших об'єктів санітарних заходів, кормових добавок, преміксів та кормів.

   Крім того, відділ безпечності харчових продуктів:

 • організовує заходи із захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
 • аналізує причини і умови виникнення та поширення хвороб, спільних для тварин і людей, організовує заходи, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;
 • координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;
 • координує діяльність установ ветеринарної медицини з організації та проведення державного контролю харчових продуктів на агропродовольчих ринках;
 • установлює обмеження або заборону на експорт харчових продуктів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку Міжнародної організації охорони здоров’я тварин або інші хвороби, що підлягають повідомленню з карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;
 • проводить експертизу і узгодження проектів планування та будівництва потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, ринків;
 • надає пропозиції та організовує заходи з виконання щорічних планів державного контролю та планів державного моніторингу відповідно до чинного законодавства;
 • надає пропозиції на підставі результатів проведення аналізу ризику щодо періодичності здійснення державного контролю кожної потужності, що є об'єктом державного контролю;
 • здійснює державний контроль за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів;
 • бере участь у розробленні санітарних, профілактичних заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, технічних регламентів та стандартів;
 • бере участь в організації проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;
 • бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь).

   Відділ у межах своїх повноважень:

 • здійснює розгляд звернень громадян;
 • розробляє проєкти, виконує та/або організовує виконання планів заходів державного контролю;
 • вживає заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;
 • складає протоколи та готує до розгляду справи про порушення законодавства;
 • готує матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;
 • готує у передбачених законом випадках проєкти рішень про знищення продуктів або інше рішення щодо подальшого поводження з ними;
 • готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;
 • розробляє, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;
 • забезпечує надання адміністративних послуг відповідно до законодавства;
 • забезпечує проведення державної реєстрації потужностей;
 • надає пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;
 •  організовує ведення діловодства та роботи у відділі;
 •  здійснює інші повноваження, визначені законами України.

   У відділі безпечності та якості харчових продуктів та кормів здобувачі вищої освіти безпосередньо брали участь у виконанні процедури внесення документів в архів для подальшого заповнення та внесення їх до Єдиного державного реєстру. Також ознайомилися зі структурою документів, зокрема, детально вивчили процедуру реєстрації потужностей, створення відповідних наказів та додатків. Здійснювали перевірку даних документів на коректність заповнення та актуальність даних. Крім того, проводили перевірку заяв на реєстрацію потужностей. У разі виявлення неповної інформації у заявах або некоректних даних, писали відмову.
   Отже, студентки набули досвіду у формуванні проєктів наказів на здійснення державної реєстрації потужностей операторів ринку, проєктів відмов реєстрацій, внесення змін до державного реєстру та оформлення припинення діяльностей потужностей операторів ринку.

  

   Функції відділу державного контролю:

 • здійснює розгляд звернень громадян;
 • розробляє проєкти, виконує та/або організовує виконання планів заходів державного контролю;
 • вживає відповідних заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;
 • складає протоколи та готує до розгляду справи про порушення законодавства;
 • готує матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення;
 • готує у передбачених законом випадках проєкти рішень про знищення продуктів або інше рішення щодо подальшого поводження з ними;
 • готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;
 • розробляє проєкти, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм та/або планів у галузі небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;
 • бере участь у надані адміністративних послуг відповідно до законодавства;
 • надає пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції;
 • організовує ведення діловодства у відділі;
 • здійснює інші повноваження, визначені законами України.

   Необхідно зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України ві 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні". Водночас, згідно з пунктом 2 Постанови протягом періоду воєнного стану дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах, за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України. Крім того, що здійснення заходу державного нагляду (контролю) за бажанням суб’єкта господарювання стосується його прав та законних інтересів.
   Отже, прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, рішення про проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням не суперечить Постанові.
   На практиці здобувачі освіти ознайомилися з випадками проведення позапланових заходів державного контролю та їх наслідками.

  Студентки Куц Аліна, Літвінова Аліна та Сукало Євгенія проходять практику в Центральній випробувальній Державній лабораторіїї Держпродспоживслужби в Київській області.
  І тут студентки вже мали змогу провести дослідження продуктів тваринного та рослинного походження. Вони проводили післязабійний огляд продуктів забою яловичини, оскільки це велика відповідальність перед споживачами.
  Для студентів випускного курсу – це змога зрозуміти плюси і мінуси спеціальності. Також це дає можливість відчути себе повноцінним співробітником в даній професії та набути відповідних практичних навичок. Студенти зазначають, що де б вони не були, ті фахівці ветеринарної медицини, які з ними працюють, надзвичайно позитивно налаштовані й діляться своїм досвідом. Головне – не бути пасивним! Загалом, навчальна практика проходить надзвичайно інформативно і з відточенням практичних навичок.

 

   На третьому тижні перебування на виробничій практиці студенти відвідали Київський зоопарк. Якраз випала нагода потрапити на 15 день народження прайду левів – четверо маленьких левенят – Геркулес, Христина, Вілія і Даша – приїхали до зоопарку 30 вересня 2009 року. В зоопарку їм продемонстровано умови утримання різних тварин, стан приміщень, в яких вони утримуються. Студенти зазначають, що з урахуванням того, що кожна з тварин в зоопарку має утримуватися в специфічних умовах (мікроклімат, освітлення, температура, особливості підстилки тощо), Київський зоопарк дотримується всіх правил утримання тварин. Клітки та загони, місця перебування тварин знаходяться в належному стані, гігієна підтримується регулярно, витримано всі норми мікроклімату для кожного виду тварин окремо. Також працівники зоопарку зазначили, що приблизно раз на місяць (відповідно до виду тварин) проводиться генеральне (інтенсивне) прибирання місць утримання.

   Під час проходження виробничої практики студенти ознайомились з роботою ветеринарних фахівців в Київському зоологічному парку. Тварини, що перебувають в зоопарку також потребують реєстрації, як і домашні улюбленці та свійські тварини. Зоопаркові тварини враховуються під час складання плану протиепізоотичної роботи. Лікарі ветеринарної медицини зоопарку ведуть звітність щодо захворювань тварин, їх вакцинації та діагностичних досліджень. Для кожного мешканця зоопарку складається план вакцинації, якого суворо дотримуються. Окрім цього, лікарі ветеринарної медицини також займаються прийманням та оглядом кормів що надходять до зоопарку.

 

  

 

   Підсумки здобувачів освіти щодо практичної підготовки
   "За підсумком перших трьох тижнів виробничої практики, ми ознайомилися з структурою Держпродспоживслужби та її підрозділами, процедурою реєстрації потужностей та видачі експлуатаційних дозволів, формами ветеринарної звітності та закріпили отримані знання практично.
   Окрім цього, студенти нашої групи мали змогу бути присутніми на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з приводу погодження «Плану протиепізоотичних заходів по профілактиці основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в м. Києві на 2024 рік», відповідно до вимог п. 5 Типового положення про місцеву державну надзвичайну протиепізоотичну комісію (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2023 р. № 1056).
   Хочемо висловити подяку виконуючому обов’язки першого заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Басюку Ігорю Петровичу та виконуючому обов’язки начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини – начальнику відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління ДПСС в м. Києві – Матвійчуку Роману Леонідовичу за створення необхідних умов для проходження виробничої практики та терпіння і досвід, яким Ви ділитеся! Також велика вдячність директору Центральної випробувальної Державної лабораторіїї Держпродспоживслужби в Київській області Малімону Олександру Григоровичу за можливість познайомитися й випробувати всі грані лабораторної справи.
   Хочемо подякувати керівництву зоопарку, а також Мельник Людмилі Олегівні за приділений нам час та відкритість!"

Ольга ЯКУБЧАК,
доктор ветеринарних наук,
професор кафедри ветеринарної гігієни імені А.К. Скороходька

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook