Department of Ecobiotechnology and Biodiversity

Publications

1. Мельничук М.Д. Одержання антигену VP7 вірусу блютангу жуйних у транс генних рослинах Nicotiana tabacum / М.Д. Мельничук, В.Г.Спиридонов, К.С.Ситник, М.Ф.Парій, Н.В.Павлюченко, Д.Ю.Рибальченко, Д.Л. Мартиненко // Біотехнологія. – 2011. – Т.4, №2. – с.73-79.
2. Melnychuk Maksym D. Chronic Irradiation of Scots Pine Trees (Pinus sylvestris) in the Chernobyl Exclusion Zone: Dosimetry and Radiobiological Effects/ Maksym D. Melnychuk, VasylI. Yoschenko, ValeryA. Kashparov, Svjatoslav E. Levchuk, YuliaO. Bondar, Mykola Lazarev, MariaI. Yoschenko, EduardoB.FarfanandG.TimothyJannik// The Radiation Safety Journal «Health Physics». – 2011. – Vol.101, №4. – P.393 – 408p.
3. Мельничук М.Д. Алелопатичний потенціал листокового опаду рослин дуба звичайного (Quereus robur L.)та граба звичайного (Carpinus betulus L.) / М.Д. Мельничук, І.П.Григорюк, А.Ф.Ліханов, А.А.Клюваденко, П.Ю. Дрозд // Біоресурси і природокористування. – 2011. – 3, № 3-4. – С. 5-14.
4. Мельничук М.Д. Біотехнологічна концепція одержання і використання полісахаридів із гриба трутовик справжній (Fomes fomentarius (L.FR.), Gill.) для індукції захисних механізмів культурних рослин від хвороб / В.В.Теслюк, М.Д.Мельничук, І.П.Григорюк, В.О.Дубровін // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Овочівництво і баштанництво». Інститут овочівництва і баштанництва НААН України. Харків, 2011. – Вип. 57. – С. 87-102.
5. Мельничук М.Д. До питання обгрунтування та оцінювання біокліматичних показників біотехнологічних процесів на прикладі виробництва ентомологічного препарату трихограми / М.Д. Мельничук, В.О.Дубровін, В.С.Таргоня, Ю.В.Коломієць // Техніка і технології АПК. - 2011. - №8. - С. 34 - 37.
6. Демчук Т.Л., Григорюк І.П., Ліханов А.Ф., Мельничук М.Д., Клюваденко А.А. Система конституціальної стійкості рослин роду AesculusL. до каштанової мінуючої молі(CamerariaohridellaDeschkartDimic) // Науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України. – 2012. - №7. – С.144 – 153.
7. М.Д. Мельничук, В.А. Ткачук, Т.В. Новак, О.Д. Балан, Н.М. Суліма, Р.В. Облап, Н.Б. Новак Соціально-економічний потенціал трансгенних сільськогосподарських культур в біоенергетиці України: теоретико-методологічні аспекти. Монографія./М.Д. Мельничук, В.А. Ткачук, Т.В. Новак, О.Д. Балан, Н.М. Суліма, Р.В. Облап, Н.Б. Новак; за редакцією Мельничука М.Д. – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2013.-205с.
8. К.Г. Лопатько, М.Д. Мельничук. Фізика, синтез та біологічна функціональність нанорозмірних об’єктів. Монографія/ К.Г. Лопатько, М.Д. Мельничук.- К.: «Видавничий центр НУБіП України», 2013 – 297с.
9. Коломієць Ю.В. Рідкокристалічний стан полярних ліпідів мембран хлоропластів в здорових і уражених каштановою мінуючою міллю листках гіркокаштана звичайного та його модифікація полімерними регуляторами росту// Сучасна біологія рослин: збірник наукових праць. - Луганськ: Елтон-2, 2011. - С. 72-75.
10. Коломієць Ю.В. Регенерація виду Lycopersicum esculentum Mill через культуру калюсної тканини // «Фактори експериментальної еволюції організмів»: Збірник наукових праць. – Київ: Логос, 2011. – Т.11. – С. 301 – 306.
11. Коломієць Ю.В. Вплив ферментованої гнойової біомаси на вегетацію овочевих культур у закритому ґрунті / Ю.В. Коломієць, В.С. Таргоня// Агробіологія: збірник наукових праць Білоцерк. націон. аграр. ун-ту. – 2011. – Вип. 6. – С. 99–103.
12. Коломієць Ю.В. Використання технологічних альтернатив для вирощування біологічної продукції в гідропонних установках/ Ю.В. Коломієць, В.С. Таргоня// Агробіологія: збірник наукових праць Білоцерк. націон. аграр. ун-ту. – 2011. – Вип. 6. – С. 95–99.
13. Ліханов А.Ф. Морфогенез генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка / А.Ф. Ліханов, С.П.Машковська, А.А. Клюваденко // Вісник Національного університету ім. Тараса Шевченка. – Вип. 30. – 2012. – С.60-63.
14. Ліханов А.Ф. Структурно-функціональна адаптація саджанців рослин каштана їстівного (Сastanea sativa Mill.) до умов посухи / А.Ф. Ліханов, О.В.Колесніченко, І.П.Григорюк, С.М.Грисюк // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т.2, № 3-4. С. 9-17.
15. Ліханов А.Ф. Морфологічні та анатомічні особливості будови пагонів Сastanea sativa Mill. в умовах ґрунтової посухи посухи / А.Ф. Ліханов, О.В.Колесніченко, І.П.Григорюк, С.М.Грисюк // Агроекологічний журнал. – 2010. Т.4. – С. 84-90.
16. Мельничук М.Д. Біотехнологія рослин. Практикум / М.Д. Мельничук , І.П. Григорюк, О.Л. Кляченко, Ю.В. Коломієць, І.О. Антіпов, В.В. Оверченко // К.: Видав-ничий центр НУБіП України, 2013. – 215 с.
17. Klyachenko O., Likhanov A.F., Krylovskaya S. Morphogenetic modules formation in sugar beet callus tissues in vitro // The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2013. V.2. – pp 1396-1408.
18. Klyachenko O., Likhanov A.F., Krylovskaya S. MORPHOGENETIC MODULES FORMATION IN SUGAR BEET CALLUS TISSUES IN VITRO// J. of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2013. – Vol. 2. – No. 4. – P. 1396-1408.
19. Ліханов А.Ф., Білоус С.Ю., Клюваденко А.А. Гормональна індукція морфогенних процесів у калюсних тканинах осики (Populus tremula L.) in vitro // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 65-74
20. Ліханов А.Ф., Юхновська В.П. Вплив екзогенних біостимуляторів на процеси аклімації контейнерних саджанців Magnolia liliflora Desr. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. - Вип. 23.4. – С. 44-51
21. Кляченко О.Л., Коломієць Ю.В. Цукрові буряки. К.: Лібра, 2011. - 250с.
22. Кляченко О.Л., Ситнік І.Д., Гальчинська О.К. Озимий та ярий ріпак. Біологія. Селекція. Біотехнологія Монографія. – Київ.: Фітосоціоцентр, 2012. – 236 с.
23. Кляченко О.Л., Бородай В.В. Особливості морфогенетичного потенціалу різних генотипів картоплі (SOLANUM TUBEROSUM L.).// Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнологій: наука, освіта, практика / Тези міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження проф. Зеленського М.О. – К.: НУБіП України. – 2012. – С. 94.
24. Бородай В.В., Данілкова Т.В., Колтунов В.А. Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні картоплі залежно від строків садіння, грунтово-кліматичної зони в умовах Львівської області// Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур / Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вип. 14. К. – 2012. – С. 141.;
25. Криловька С.А. Особливості морфогенезу in vitro цукрових буряків (Beta vulgaris L.)// Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. / Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вип. 14. К. – 2012. – С. 461-465.
26. Klyachenko O.L. Using of cellular breeding for obtaining of resistant rape (Brassica napus L.) lines // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. / Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вип. 14. К. – 2012. – С. 543.;
27. Krylovska S., Klyachenko O. Peculiarities of sugar beet (beta vulgaris L.) morphogenesis in vitro // VI vedecká konferencia doktorantov s medzinárodnou účast’ou. – Nitra. – 2012. – 41-44.;
28. Klyachenko Oksana, Lubchenko Irina, Sofiuk Darya. COLD RESISTANT LINES OF SPRING OILSEED RAPE (BRASSICA NAPUS L.) OBTAINING IN VITRO // VI vedecká konferencia doktorantov s medzinárodnou účast’ou. – Nitra. – 2012. –9-10.
29. Никифорова Н.В. Получение регенерантов озимого рапса (Brassica napus L.) / Н.В. Никифорова, О.Л. Кляченко // Материалы VII международной конференции молодых учёных и специалистов «Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки масличных культур». Краснодар. – 2013. – С. 43 – 46.
30. Klyachenko O.L., Borodai V.V. In vitro cultivation peculiarities of different potato genotypes of Ukrainian selection // J. of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2013. – Vol. 2. – No. 4. – P. 1409-1415.
31. Кляченко О.Л., Бородай В.В. Особенности каллюсогенеза различных генотипов картофеля (Solanum tuberosum L.) // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетичні ресурси рослин і селекція». – Харків. – 2012. – С. 151-155.
32. Patyka N.V., Boroday V.V., Vladunska A. M., Balvas E.M., Tugai A.O. THE INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON THE SOIL MICROBIOCENOSIS DURING POTATO CULTIVATION // VI vedecká konferencia doktorantov s medzinárodnou účast’ou. – Nitra. – 2012. – Р. 62-66.
33. Патыка Н.В., Бородай В.В., Житкевич Н.В., Хоменко Э.В., Гнатюк Т.Т., Колтунов В.А., Патыка В.Ф. Влияние биопрепаратов на динамику численности бактерий и фитопатогенных грибов в агроэкосистеме картофеля// Мікробіологічний журнал. – том 74, № 2, березень-квітень, 2012. – с. 28-35.
34. Кляченко О.Л., Колтунов В.А., Бородай В.В., Кожемякіна Л.М., Войцешина Н.І. Особливості росту і розвитку різних сортів картоплі в культурі in vitro залежно від складу поживного середовища // Картоплярство:зб.наук.праць, 2012. – Вип.41. – с.104 – 112.
35. Mihol Maria, Boroday Vera. FEATURES OF DIFFERENT CULTIVATION OF UKRAINIAN SELECTION POTATO GENOTYPES IN VITRO // VI vedecká konferencia doktorantov s medzinárodnou účast’ou. – Nitra. – 2012. – Р. 58-61.;
36. Колтунов В.А., Данілкова Т.В., Бородай В.В. Зміни структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Передгір’я Карпат Львівської області при використанні біопрепаратів// Зб.наук.праць ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво». – ХНАУ, 2012. - № 2. – С. 190-202.
37. Бородай В.В., Данилкова Т.В., Колтунов В.А. Эффективность биопрепаратов Планриз, Диазофит и Фософоэнтерин в защите от фитопатогенов при выращивании и хранении// Картофелеводство: сб.науч.тр./РУП «науч.-практ.центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». – Минск, 2012. – Т.20. – С. 102-111.
38. В.В.Бородай. Морфо- и каллюсогенез различных генотипов картофеля украинской селекции в культуре in vitro // Зб.наук.праць IX з’їзду УТГіС «Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. – Київ: Логос, 2012. – том 4. – 442-447.
39. Колтунов В.А., Бородай В.В., Данілкова Т.В. Мікробіологічні препарати для захисту рослин та бактеріальні добрива в органічному виробництві картоплі (Solanum tuberosum L.)// Зб.наук.праць Жит.нац.агроекол.ун-ту, 2013. –с.385-392.
40. Антоненко П.П., Постоєнко О.М.,Чорний М.В. Ефективність лікування та профілактики гастроентериту у собак фітопрепаратами / Ветеринарна біотехнологія.- №20, 2012.- C.74 – 76.
41. Постоєнко О.М. Критерії відбору територій для фітосанітарного моніторингу вірусів в агроценозах / Агроекологічний журнал. - 2012, №3.- С. 16-18.

Regional Educational Institutions (синій)To Applicants (синій)Press-centre

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook