Кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна

Навчально-методична робота

          Значну увагу співробітники кафедри приділяли і приділяють навчально-методичній роботі. За їх участю видані типові та робочі навчальні програми, підручники, методичні посібники. За весь період існування співробітниками кафедри підготовлено більше 90 підручників і навчальних посібників, 77 монографій та понад 5000 наукових праць, отримано 65 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
          Основні навчальні посібники і підручники:
  1.Агрохімія: [Підручник]. – 4-те видання перероблене та доповнене. / М.М. Городній. – К: Вид. ТОВ «Арістей», 2008. – 935 с.
  2. Агрохімічний аналіз: [Підручник] / М.М. Городній, В.П. Каленський, А. Бикін, та ін. – К: Вид. «Арістей», 2007. – 487 с.
  3. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення: [Підручник] / М.М. Городній, В.П. Каленський, А. Бикін, та ін. – К: Вид. «Арістей», 2004. – 487 с.
  4. Управління якістю продукції рослинництва: [Навчальне видання] / М.М. Городній, А.В. Бикін, С.С. Кохан та ін. / за ред.. М,М. Городнього. – К: Вид. НАУ, 2001. – 243 с.
  5. Loginova I.V. Basics of agricultural chemistry: [Manual for students specializing in Management] / I.V. Loginova. – К.: ТОВ «Центр ІТ», 2010. – 104 с.

6. Ґрунтознавство з основами агрохімії: [Навчальний посібник] / М.Ф. Бережняк, Н.А. Пасічник. – К.:Компринт, 2015. – 424с.

7. Агроекологічна оцінка добрив: [Навчальний посібник] / І.У. Марчук, Л.А. Ященко. - К: Компринт, 2016. - 287с.

8. Діагностика живлення рослин: навч. посібник / І. У. Марчук, Н. М. Бикіна, Н. П. Бордюжа. – К.: Вид. центр НУБіП України, 2016. – 242 с.

  
 Основні наукові публікації:
   1. Биоконверсия в управлении агроэкосистемами. / [Н.М. Городний, С.А. Тивончук, Э.С. Бэрри, А.В. Быкин]; под ред Н.М. Городнего. - К.: УкрИНТЭИ, 1996. - 232 с.
    2. Городний Н.М. Биологически ценная овощная продукция на страже здоровья. / Н.М. Городний, М.Я. Городняя, А.В. Быкин. - К.: Quick Print, 1997. - 389 с.
   3. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України: [монографія]. – Т 1, 2. - К.: Вид. "Алефа", 2003. - 886 с.
   4. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України: [монографія]. – Т 1. - К.: Алефа, 2004. - 885 с.
 5. Мінеральні добрива пролонгованої дії для оптимізації живлення сільськогосподарських культур: [рекомендації для сільськогосподарських підприємств України різних форм власності] / М.М. Городній, А.В. Бикін, І.В. Логінова та ін. – К.: ТОВ "Центр ІТ", 2010. - 72 с.
  6. Рекомендації по виробництву та використанню нових добрив із широким спектром дії. / М.М. Городній, В.Ф. Осадчий, М.П. Вовкотруб та.ін. - К.: Алефа, 2001. – 38 с.
   7. Виробництво вермикомпосту в умовах КСП, фермерських та присадибних господарств: [методичні рекомендації] / М.М. Городній, А.В. Бикін, О.В. Бачинський. // Вісник НАУ. – №5, додаток.- К.: Натураліс, 1998. - 28 с.
   8. Городній М.М. Використання вермикомпосту в біологічному землеробстві при вирощуванні капусти / [М.М. Городній, А.Г. Сердюк, А.В. Бикін, О.П. Шеремет] // Науково-технічні розробки НАУ "Біологізація землеробства з метою ресурсозбереження та одержання якісної продукції ". – Київ, 1995.
  9. Мазуркевич Л.І. Біоенергетична оцінка систем удобрення і агротехнологій. / Л.І. Мазуркевич, Н.Я. Яригіна, Н.М. Бикіна. – К.: Аристей, 2006. – 7 с.
  10. Мікродобрива. Технологія використання. Основні положення : СОУ 01-37-501:2006 [Чинний від 2007-06-01] / М.М. Городній, В.Є. Розстальний, Є.Г. Самохвал, І.В. Присташ. – К.: Мінагрополітики України, 2007. – 28 с. – (Стандарт Мінагрополітики України).
  11. Органічні добрива: Технологія використання. Основні положення: СОУ 01-37-503:2006 [Чинний від 2007-06-01] / М.М. Городній, Н.А. Пасічник, Л.А. Ященко. – К.: Мінагрополітики України, 2007. – 17 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
  12. Марчук І.У. Світовий досвід та технології агрохімічного забезпечення / Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України: монографія / І.У. Марчук, Л.А. Ященко. – К.: Алефа, 2004. – Т.1. – С. 774-779.
    13. Марчук І.У. Добрива та їх використання: довідник / І.У. Марчук, А.В. Савчук. - К.: Арістей, 2010. – 254 с.
    14. Bykin Anatoliy V. The effect of the fertilizer application on the texture of soil and on the density of medow-cernozemsc calcareous soil in conditio of right-bank forest-steep of Ukraine. // Anatoliy V. Bykin, Nadia. P. Bordyuzha. // New Advances in Research and Management of World Mollisoils: Proceedings of International Symposium on Soil Quality and Management of World Mollisoils (Harbin, China, July 13–16, 2010) / Eds: Xiaobing Liu, Chunyu Song, Richard M. Cruse, Ted Huffman. – Harbin: Northeast Forestry university Press, 2010.
   15. Городній М.М. Технологічні та агроекологічні аспекти сільськогосподарського виробництва. / М.М. Городній, А.В. Бикін. // Міжнародний наук.-практ. форум. – Львів, 2006.
    16. Быкин А.В. Агрохимсервис сельського хозяйста в рырочных условиях. / А.В. Быкин, И.В. Логинова, Н.А. Пасичник // Проблемы агрохимии и экологии. – 2008. – Вып. 4. – с. 47-49.
    17. Бикін А.В. Єфективність застосування полімерів у землеробстві (аналітичний огляд). / А.В. Бикін, І.В. Логінова, Н.М. Білєра. // Науковий збірник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – № 149. – С. 28-41.
   18. Ященко Л.А. Вплив післядії добрив під час вирощування ячменю на динаміку сполук калію в лучно-чорноземному грунті Лісостепу України // Вісник Харківського НАУ; серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2011. – №2. – С.120-122.
  19. Марчук І.У., Ященко Л.А. Вплив систематичного застосування добрив під буряк цукровий на екологічний стан лучно-чорноземного грунту Лісостепу України // Вісник ХНАУ серія «Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2011. - №1. – С. 152-155.
    20. Loginova I.V. Benefits from using of urea treated with nitrification inhybitor 3(5)-methylpirazole to manage N on corn / I.V. Loginova, M.M. Gorodniy // Earth Bioresources and Quality of Life. – 2012. – Vol. 1, No. (1): [електронний ресурс]. Режим доступу: http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql/article/view/8/pdf.

     21. Пасічник Н.А. Калійне живлення рослин кукурудзи за різних систем застосування добрив// Науковий вісник НУБіП. - 2016. - №135. - С.89-95.
    22. Пасічник Н.А. Використання БПЛА для дистанційного зондування посівів під час програмування врожаю / Лисенко В.П., Опришко О.О., Комарчук Д.С., Пасічник Н.А. // Науковий вісник НУБіП. - 2016. - №256.- С. 146-151.
     23. Пасічник Н.А. Калібрування фотокамери БПЛА для потреб листової діагностики (англ.мовою) / Лисенко В.П., Опришко О.О., Комарчук Д.С., Пасічник Н.А. // Науковий вісник НУБіП. - 2016. - №252. – С.61-66.
     24. Пасічник Н.А. ASSESSMENT OF THE ENERGY VALUE OF PINE BARK AS A RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF FUEL PELLETS / Опришко О.О., Пасічник Н.А. // SWorld . – 2016. Електр. ресурс: http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences
     25. Пасічник Н.А. Біологічна ефективність позакореневого підживлення кукурудзи на зерно водорозчинними добривами Вуксал // SWorld . – 2016. Електр. ресурс: http://www.sworld.education/conference/year-conference-sw/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2016.
     26. Бордюжа Н. П. Оптимізація удобрення пшениці озимої для поліпшення біохімічних показників якості зерна / Н. П. Бордюжа // Научные труды sworld. - 2016. -Т11.№1(42). - 86-90. - http://elibrary.ru/item.asp?id=25965091 ЦИТ:116-186

      27. Бордюжа Н. П. Винос елементів живлення урожаєм різних сортів пшениці озимої за систематичного застосування добрив / Н. П. Бордюжа . // Научные труды sworld. - 2016. -Т 7.№3(44). -50-53. http://www.sworld.com.ua/ntsw/316-7.pdf
ЦИТ:316-107,DOI:10.21893/2410-6720-2016-44-7-107
     28. Бордюжа Н. П. Винос елементів живлення урожаєм пшениці озимої за позакореневого підживлення / Н. П. Бордюжа . // Научные труды sworld. - 2016. -.№9(4). - с. 23-26. http://elibrary.ru/item.asp?id=28123306

      29. Бордюжа Н. П. Ефективність позакореневих підживлень у оптимізації продуктивної кущистості пшениці озимої //Научный взгляд в будущее. – 2016. – Т. 9. – №. 1. – С. 16-21.

     30. Пасічник Н.А. Remote sensing on-line crop monitoring for yield programming / V. Lysenko, O. Opryshko, D. Komarchyk, N. Pasichnyk // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol. 18. No 3. 53–59.
      31. Пасічник Н.А. Оперативное зондирование посевов как инструмент для программирования урожая / Лысенко В.Ф., Опрышко А.А., Комарчук Д.С., Пасичник Н.А. // Инновации в сельском хозяйстве. - 2016. - № 3 (18) - С.89-96. Ел. ресурс: http://elibrary.ru/item.asp?id=26455882
      32. Пасічник Н.А. Оперативное дистанционное зондирование посевов как инструмент для программирования урожая / Лысенко В.Ф., Опрышко А.А., Комарчук Д.С., Пасичник Н.А. // Вестник Брестского государственного технического университета (Беларусь) - 2016. - №2 - С.144-148. Ел. ресурс: http://www.bstu.by/uploads/vestnik/16-2.pdf
      34.Бордюжа Н. П. Розвиток рослин пшениці озимої в умовах стресових погодних умов Правобережного Лісостепу України / Бордюжа Н. П. // Молодий вчений» - 2017. - № 1 (41) – С. 76-79.

Основні методичні розробки:
1. Бордюжа Н. П. Агрохімсервіс в рослинництві. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Агрохімсервіс в рослинництві» для студентів ОС «Бакалвар» механіко-технологічного факультету спеціальності Процеси, машини, обладнання. – К.:Компринт, 2016. – 105с.
2. Бордюжа Н. П. Management of quality of plant products in modern technologies for crop growing. Manual for the laboratory classes in “Management of quality of plant products” for students of QL “Bachelor” in studying in English for agrobiological faculty – 8.09010101. – К.:Компринт, 2016. – 76с.
3. Пасічник Н. А. Біохімія рослин: курс лекцій / для студентів агробіологічного факультету програми підготовки ОКР «Бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія», а також студентів післядипломної освіти. – К.:Компринт, 2016. – 92с.
4. Пасічник Н.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Програмування врожаю» для студентів програми підготовки ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.090101. - К.: Компринт, 2015. – 46 с.
5. Ященко Л.А., Пасічник Н.А. Методологія наукових досліджень: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів ОКР «Магістр» за напрямом 1301 «Агрономія» спеціальності 8.130101 «Агрохімія і ґрунтознавство». - К.: Компринт, 2013. – 56 с.
6. Пасічник Н.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань з дисципліни «Програмування врожаю» для студентів програми підготовки ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.090101 «Агрономія». - К.: Компринт, 2015. – 47 с.
7. Система застосування добрив: [методичні вказівки для студентів стаціонарної і заочної форми навчання напрямку “Агрономія”] / А.В. Бикін, І.У. Марчук, Л.І. Мазуркевич, Н.Я. Яригіна, Н.М. Бикіна, О.В. Грищенко. – К.: Вид. Центр НУБіП України, 2011. – 67 с.
8. Бикін А. В. Агрохімічний сервіс: [програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “магістр” спеціальності 8.09010102 „Агрохімія і ґрунтознавство“ у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України] / [А.В. Бикін, І.В. Логінова, В.І. Філон та ін.]. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 19 с.
9. Генгало О.М. Основи наукових досліджень: [методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «Бакалавр» напряму «Агрономія» (з ознаками спеціальності «Агрохімія і ґрунтознавство» 6.090101] / О.М. Генгало, Л.А. Ященко, Н.М. Бикіна. - К.: "Центр ІТ", 2010. - 31 с.
10. Ященко Л.А. Агрохімія: [методичні вказівки до вивчення розділу "Система застосування добрив" для студентів ОКР "Бакалавр" за напрямом 6.090105 – "Захист рослин"] / Л.А. Ященко, І.В. Логінова, О.В. Грищенко. – К.: ТОВ «Центр ІТ», 2009. – 46 с.
11. Loginova I.V. Agricultural chemistry. Part 1. Plant and Soil Testing: [Methodological Guideline for the Laboratory Classes in “Agricultural Chemistry” for students specializing in Plant Protection] / I.V. Loginova. – К.: ПП «Глана», 2009. – 55 с.
Loginova I.V. Agricultural chemistry. Part 2. Fertilizers and system of fertilizers application: [Methodological Guideline for the Laboratory Classes in “Agricultural Chemistry” for students specializing in Plant Protection] / I.V. Loginova. – К.: ПП «Глана», 2009. – 60 с.
12. Марчук І.У. Управляння якістю сільськогосподарської продукції: [програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 0708 „Екологія” (спеціальність 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”) в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації] / Марчук І.У., Яригіна Н.Я., Ященко Л.А. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2005. – 17 с.

 Публікації в науково-популярних журналах:

sites/default/files/u144/Ovoschevodstvo_1.pdf

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015