Кафедра менеджменту ім. професора Й.С. Завадського

Навчально-методичні та наукові видання

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2 курс) спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент»
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» (3 курс)
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент» (4 курс)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент»
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (11 жовтня 2023 року)
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (26 жовтня 2022 року)
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ» (26 травня 2021 року)
Викладачами кафедри підготовлено і видано значну кількість монографій, підручників та посібників для забезпечення високоякісної підготовки студентів і науковців.
Посібники, підручники у науковій бібліотеці НУБіП

Навчально-методичні та наукові видання 2023 року 
Монографії:

1. Резнік Н.П. Загородня А. С. Методологічні основи формування логістичних систем: екологічний аспект // Conceptual principles, methods and models of greening logistics activities : Monograph. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2023. С. 67-90. URL: https://isg-konf.com/uk/979-8-88992-697-9/

Підручники і навчальні посібники:

1. Balanovska T. I., Drahneiva N. I., Holik V. V. Quality Management: textbook for applicants of the first (bachelor's) level of higher education, specialty 073 «Management». Kyiv: «Comprint», 2023. 195 p.
2. Харченко Г. А., Гогуля О. П., Харченко В. В. Теорія організації: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент». Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2023. 456 с.
3. Гавриш О. М., Драмарецька К. П., Добрівська М. В., Аксентюк М. М., Восколупов В. В., Голік В. В. Лідерство : навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2023. 460 с.
4. Volodymyr Kharchencko, Hanna Kharchencko. IT project management : textbook. Kyiv: «Comprint», 2023. 546 p.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2022 року
Монографії:

1. Wyrzykowska Barbara, Balanovska Tetiana: Zarządzanie w warunkach rewolucji cyfrowej, W: Współczesne obszary zarządzania / Pizło Wojciech (red.), 2021, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, s. 13-28, ISBN 978-83-8237-036-2
URL:https://bw.sggw.edu.pl/info/article/WULSbf773901050e443f96c545de599591d5/ 

Підручники і навчальні посібники:

1. Балановська Т.І., Михайліченко М.В., Троян А.В. Управління персоналом: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2022. 371 с.
2. Resnik N.P. Logistics: textbook. Kyiv : NUBiP of Ukraine, 2022. 150 p.
3. Гогуля О. П., Харченко Г. А. Практикум з менеджменту: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг». Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. 428 с.
4. Харченко В.В, Харченко Г.А., Сорока П.М. «Information systems in management» Вид-во ЦП «Компринт». 2022. 334 с.
5. Havrysh O., Dramaretska K. Leadership : textbook for students of higher education of the first (bachelor) level of specialty 073 Management. Kyiv : TsP «KOMPRYNT», 2022. 458 p.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2021 року
Монографії:

1. Резнік Н.П., Гаврилюк Ю.Г. Управлівння розвитком логістичних систем аграрних підприємств: монографія/ За ред. Н.П. Резнік. Київ: Видавничий центр, 2021. 222с.

Підручники і навчальні посібники:

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Кубіцький С.О., Михайліченко М.В., Троян А. В. Управління організацією: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2021. 464 с.
2. Balanovska T. I., Kharchenko H. A., Artiukh T. O. Management: Textbook. Кyiv: CP «Comprint», 2021. 245 p.
3. БалановськаТ.І., ДрагнєваН.І. Управління якістю. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2021. 162 с.
4. Резнік Н.П. Логістика: навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2021. 136 с.
5. Харченко В.В., Сорока П.М., Харченко Г.А. Управління проєктами інформатизації: Підручник. К.: Вид-во ЦП «Компринт». 2021. 651 с.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2020 року
Монографії:

1. Резнік Н. П., Слободяник А. М, Лещук Ю. А. Розвиток біржового ринку сільськоґосподарської продукції у Україні: монографія. Київ. 2020. 248 с.
2. Слободяник А. М, Резнік Н. П., Самофалова М. О., Саковська О. М. Ризик-менеджмент в АПК: монографія. Київ. 2020. 291 с.
3. Balanovskaya T.I., Gogulya O.P., Artiukh T.O., Novak O.V., Butsenko L.V., Dramaretska K.P. Strategic management of entrepreneurship in the rural areas: Monograph. Kyiv, 2020. 565 p.

Підручники і навчальні посібники:

1. Економіка і підприємництво, менеджмент: підручник / Рогач С.М., Гуцул Т.А., Ткачук В.А., Балан О.Д., Балановська Т.І., Гогуля О.П. Київ: «ЦП «Компринт», 2020. 480 с.
2. Балановська Т.І., Михайліченко М.В., Троян А.В. Сучасні технології управління персоналом: навчльний посібник. Київ: »ЦП «Компринт», 2020. 466с.
3. Balanovska T., Orekhivskyi V. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. Textbook. Kyiv: Komprint, 2020. 175 p.
4. Горьовий В.П., Буценко Л.В. Управління діяльність кооперативів: навчальний посібник. Київ: »ЦП «Компринт», 2020. 564с.
5. Горьовий В.П. Корпоративне управління: навчальний посібник. иїв: »ЦП «Компринт», 2020. 490 с.
6. Резнік Н.П., Самофалова М.О., Слободяник А.М., Саковська О.М. Управління фінансовою санацією та банкрутством: навчальний посібник. Київ: »ЦП «Компринт», 2020. 446 с.
7. Харченко Г.А., Гогуля О.П., Харченко В.В. Теорія організації: Навч. посіб. Київ: »ЦП «Компринт», 2020. 453 с.


Навчально-методичні та наукові видання 2019 року
Монографії:

1. Резнік Н.П. Слободяник А.М. Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні: монографія – К. : ЦП «Компринт», 2019. – 157 с.
2. Резнік Н.П. Слободяник А.М. Молокопереробна та олієжирова промисловість у формуванні системи продовольчої безпеки України: монографія – К. : ЦП «Компринт», 2019. – 354с.
3. Біляк Ю.В., Самофалова М.О. «Інновації: теорія, методологія, практика управління»:монографія– К. : ЦП «Компринт», 2019. – 409с.
4. Забуранна Л. В., Резнік Н. П., БалановськаТ. І., Гогуля О. П., Слободяник А. М. Розвиток сільського підприємництва в Україні з урахуванням чинника євроінтеграції: монографія. Київ: НУБІП України, 2019. 438 с.

Підручники і навчальні посібники:

1. Управління бізнесом: [Навч.посібн]/ Т.І. Балановська, А.В. Троян - К.: НУБіП, 2019. - 401 с.
2. Управління організаційним розвитком підприємства: [Навч. посібн] / В. П. Горьовий, Ю.В. Біляк, М.О.Самофалова – К. : ЦП «Компринт», 2019. – 360с.
3. Менеджмент: [Навч.посібн]/ Ю.В. Біляк, М.О.Самофалова – К.: ЦП «Компринт», 2019.- 360с.
4. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: [Навч.посібн]/ П.М. Сорока, В.В. Харченко, Г.А. Харченко. - К.: НУБіП, 2019. - 518 с.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2018 року
Монографії:

1. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: Я. С. Ларіна, Л. В. Забуранна та ін.. - К. : ЦП «Компринт», 2018. - 476 с.
2. Logistics [Текст] : навчальний посібник / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: Л. В. Забуранна, Ю.С. Гудзинська. - К. : ЦП «Компринт», 2018. - 214 с.

Підручники і навчальні посібники:

1. Logistics: навчальнийпосібник / Національнийуніверситетбіоресурсів і природокористуванняУкраїни ; уклад.: Л. В. Забуранна, Ю.С. Гудзинська. Київ. 2018. 116 с.
2. Маркетинг туризму: навчальнийпосібник / Національнийуніверситетбіоресурсів і природокористуванняУкраїни ; уклад.: Я. С. Ларіна, Л. В. Забуранна та ін. Київ. 2018. 476 с
3. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва: навчальний посібник для підготовки фахівців галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Київ. 2018. 536 с.
4. Гогуля О.П., Харенко Г.А. Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг. Навчальний посібник. Київ. 2018. 410 с.
5. Гоьовий В.П. Менеджмент фермерських господарств. Повторне видання. Київ. 2018.
6. Горьовий В.П. Управління потенціалом якості. Навчальний посібник. Повторне видання. Київ. 2018. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І., Драмарецька К.П., Троян А.В. Управління персоналом: навчальний посібник (перевидання). Київ. 2018. 416 с.
7. Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації з напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Рогач С.М., Гуцул Т.А., Ткачук В.А., Балан О.Д., Балановська Т.І., Гогуля О.П. Київ. 2018. 714 с.
8. Горьовий В.П., Гогуля О..П., Харченко Г.А. Менеджмент і адміністрування. Практикум. Видання 2-ге. - К. -1. Київ. 2018.
9. Горьовий В.П. Управління потенціалом якості. Навчальний посібник. Повторне видання. Київ. 2018. 305 с.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2017 року
Монографії:

1. Горьовий В. П., Прудивус Л. В. Державне регулювання розвитку аграрного підприємництва в Україні [монографія]: за ред. професора В. П. Горьового.– К.:НУБіП України, 2017.– 240 с.
2. Гудзинський О. Д., Судомир С. М. Концептуальні засади формування системи управління стратегічним розвитком підприємств. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери: аналітико-прогнозна оцінка: колективна монографія за заг.ред. Савчук В. К. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 113 с.
3. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О.Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств: [монографія]. К.: ЦП «Компринт», 2017.
4. Курило В.І., Балановська Т.І., Головій Л.В. Освітні послуги у сфері вищої освіти: правовий вимір. монографія / за заг. ред. В.І. Курила. Київ: НУБіП України, 2017. 172 с.
5. Формування стратегії соціально-економічного розвитку аграрного виробництва [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП «Компринт», 2016. - 417 с.
6. Забуранна Л.В. Соціально-економічний розвиток сільських територій: теорія, організація і управління: Монографія / Л.В. Забуранна, О.О. Корнійчук - К.: ЦП «Компринт», 2017. – 229 с.

Підручники і навчальні посібники:

1. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. Менеджмент: навчальний посібник. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 465 с.
2. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Троян А.В. Словник-довідник з управління персоналом. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 516 с.
3. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / Національний університет біоресурсів і природокористування України ; уклад.: Я. С. Ларіна, Л. В. Забуранна та ін.. - К. : ЦП «Компринт», 2017. - 323 с.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2016 року
Монографії:

1. Розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Горьовий В.П., Збарська А.В.
2. The management of development enterprises of agricultural sector of economy of Ukraine. Гудзинський О.Д.
3. Формування стратегії соціально-економічного розвитку аграрного виробництва. Л.В. Забуранна, Н.В. Попрозман.

Підручники і навчальні посібники:

1. Менеджмент і адміністрування: практикум. Горьовий В. В., Гогуля О. П., Харченко Г. А.
2. Основи менеджменту: навчальний посібник для підготовки фахівців галузі знань – 0507 Електротехніка та електромеханіка напряму підготовки – 6.050701 – Електротехніка та електротехнології. Т.І Балановська., О.П. Гогуля, А.В.Троян.
3. Словник-довідник з менеджменту. Т.І Балановська., О.П.Гогуля, А.В.Троян.
4. Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник (частина ІІ) для студентів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації з напряму підготовки 6.090101 «Агрономія». Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, О.Д. Балан, Т.А. Гуцул, С.М. Рогач, В.А. Ткачук.

 

Навчально-методичні та наукові видання 2015 року
Монографії:

1. Розвиток системи менеджменту якості діяльності підприємств аграрного сектору. Р.І. Буряк, Л.В. Забуранна.
2. Формування маркетингової стратегії тепличних господарств. Балановська Т.І, О.М.Гавриш.
3. Формування системи управління якістю у сільськогосподарських підприємствах. Балановська Т.І, З.П. Борецька.
4. Інноваційно-інвестиційне забезпечення формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Харченко В.В., Харченко Г.А.
5. To manage the development of social-economical systems of agrarian sector. Gudzynskiy O.D.
6. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств в умовах їх інноваційного розвитку. Гудзинський О.Д.

Підручники і навчальні посібники:

1. Управління персоналом. Навчальний посібник. Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І., Драмарецька К.П., Троян А.В
2. Навчальний посібник «Управління інноваціями» для студентів очної та заочної форми навчання за напрямом підготовки »Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Горьовий В.П., Біляк Ю.В.
3. Начальний посібник «Управління потенціалом якості» для студентів очної та заочної форми навчання за напрямом підготовки »Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Горьовий В.П., Біляк Ю.В.
4. Начальний посібник «Основи кооперації» для студентів очної та заочної форми навчання за напрямом підготовки »Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». Горьовий В.П., Петер М.В.
5. Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: посібник для тих, хто хоче розвивати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Р.Я. Корінець [ред.], М.Й. Малік, Я.Я. Рибак, І.Я. Паньків, В.І. Приймич, М.В. Петер, В.П. Горьовий, І.Ф. Томич.
6. Збірник задач та ситуаційних завдань з менеджменту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації для підготовки фахівців галузей знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» і 0305 „Економіка та підприємництво” . Горьовий В.П., Гогуля О.П.
7. Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації з напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»/ Балановська Т.І., Балан О.Д., Гогуля О.П., Гуцул Т.А., Рогач С.М., Ткачук В.А.

 

Підручники і навчальні посібники минулих років

- «Основи менеджменту в АПК» (1995 р.)
- «Словник термінів і понять ринкової економіки» (1996 р.)
- «Менеджмент» І том (2000 р.)
- «Менеджмент» ІІ том (2002 р.)
- «Менеджмент» (2005 р.)
- «Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості» (2005 р.)
- «Менеджмент в АПК» (2005 р.)
- «Рекламний менеджмент» (2005 р.)
- «Екологічний менеджмент» (2005 р.)
- «Менеджмент» (2006 р.)
- «Підприємницька діяльність та агробізнес» (2006 р.)
- «Мистецтво бізнесу або управління бізнесовими проектами» (2006 р.)
- «Обліково-аналітичний механізм менеджменту» (2007 р.)
- «Управління результативністю діяльності підприємств» (2007 р.)
- «Менеджмент конкурентоспроможності підприємств: навчальний посібник» (2007 р.)
- «Оцінка ефективності управлінських рішень (ситуаційні завдання)» (2007 р.).
- «Ефективність функціонування фермерських господарств. Навчальний посібник» (2008 р.)
- «Обліково-аналітичний механізм менеджменту підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія» (2009 р.)
- «Контролінг в системі менеджменту: монографія» (2009 р.)
- »Управління потенціалом підприємств: теоретико-методологічний і прикладний аспект: монографія» (2009 р.)
- «Словник-довідник найбільш вживаних економічних понять в підприємництві. Навчальний посібник» (2009 р.)
- «Навчальний посібник Соціальна відповідальність бізнесу» (2009)
- «Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств» (2010 р.)
- «Збірник задач з курсу “Менеджмент”« (2010 р.)
- «Сільське господарство України: поступи розвитку (у цифрах і фактах): Навчальний посібник» (2010 р.)
- «Менеджмент підприємницької діяльності» (2010 р)
- «Управління ризиками та економічною безпекою» (2010 р.)
- «Практикум з менеджменту: ситуації і ділові ігри» (2010 р.)
- «Менеджмент: Навчальний посібник» (2010 р.)

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook