Вчена рада економічного факультету: підсумки та завдання на новий навчальний рік

31 серпня 2021 року
   31 серпня 2021 р. відбулося розширене засідання вченої ради економічного факультету на якому був присутній представник ректорату начальник науково-дослідної частини Отченашко Володимир Віталійович.

   Засідання розпочалося з приємних подій: нагородження науково-педагогічних працівників. Д.е.н., професору кафедри економіки Єрмакову О.Ю. вручили диплом про присвоєння почесного звання «Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», доцентам кафедри обліку та оподаткування Кузик Н.П., Шевчук К.В. - почесні грамоти до 30-річчя незалежності України.


    Декан факультету Анатолій Діброва доповів про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу економічного факультету в 2020-2021 н. р. та завдання на новий навчальний рік. Доповідач звернув увагу на те, що наразі перед колективом  факультету стоїть нагальне завдання – поліпшувати якість навчально-виховного, дослідницького процесів, зростання рівня конкурентоспроможності випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника.

  З метою підвищення якості організації навчального процесу оптимізовано структуру факультету, нині функціонує 7 кафедр, 1 навчальна, 3 навчально-наукових лабораторій, 3 навчально-науково-виробничих лабораторії та 1 міжкафедральна навчально-наукова лабораторія.
   У складних умовах нинішньої вступної компанії на економічний факультет прийнято на денну форму навчання 225 бакалаврів (у т.ч. 209 на контрактну форму навчання), 67 магістрів (у т.ч. 19 на контрактну форму навчання). На заочну форму навчання – 146 бакалаврів контрактної форми навчання, 31 магістрів ( у т.ч. 23 на контрактну форму навчання).
    В цілому станом на 31.08.2021 р. контингент студентів економічного факультету складає 1519 осіб, в тому числі на денній формі навчання – 866 осіб, на заочній формі навчання – 653 осіб.
    Спільно з Національним банком України здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства.
   Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, зокрема функціонує рада роботодавців економічного факультету, яку очолює директор ТОВ «Школи професійного росту» Захарченко В.П.
   Розширено форми профорієнтаційної роботи: запроваджено регулярне проведення студентських конференцій за участю студентів факультету та інших ЗОВ, навчально-наукових семінарів, вебінарів, створено гуртки «Школа фінансової грамотності», «Цифрова статистика», «Брокер», «Підприємець», «Облік і аудит», «Юний економіст», «Юний фінансист» у школах .
  На факультеті практикується двічі на рік після кожної сесії проведення опитування студентів для з’ясування рівня задоволеності якістю отримуваної освіти.
    У звітному періоді працівники факультету захистили 4 докторських, 5 дисертацій на здобуття доктора філософії з економіки (PhD). Економічний факультет спільно з факультетом аграрного менеджменту видає науковий журнал «Біоекономіка та аграрний бізнес», який у 2020 році отримав категорію «Б».
    Протягом звітного періоду на базі факультету проведено 6 міжнародних науково-практичних конференцій. На факультеті щорічно проводяться науково-практичні конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, друкуються збірники наукових праць.
    На факультеті реалізуються міжнародні наукові проекти: «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» (TOPAS) - в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+, Проект DAAD «Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах».
    На факультеті діє студентське самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт. Спортивні і культурні заходи проводяться безпосередньо і в гуртожитку №10, де для студентів є тренажерна зала та стадіон зі штучним покриттям, спортивний майданчик.

  Спостерігаються позитивні зміни у гуртожитку № 10, де проживають студенти факультету. За звітний період в гуртожитку капітально відремонтовано 24 кімнат. На факультеті шостий рік функціонує студентський будівельний загін.
  Декан зазначив, що з метою підвищення якості освітнього процесу на економічному факультеті: в 2020-2021 н.р. відкрито ННВЛ бізнес-планування підприємницької діяльності та міжкафедральну навчально-наукову лабораторію TOPAS, де студенти мають можливість поглиблювати свої економічні знання; за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт дипломом I ступеня за спеціальністю «Облік і оподаткування» нагороджена студентка 
Тетяна Гайдученко, дипломом II ступеня за спеціальністю «Облік і оподаткування» - Марія Ніколенко,  дипломом IIІ ступеня зі спеціальності «Фінанси і кредит» – Іван Оліфер, дипломом IIІ ступеня з дисципліни «Банківська справа» - Вікторія Колодяжна, дипломом IIІ ступеня з дисципліни «Економічна аналітика та статистика» - Катерина Сорокіна, дипломом IIІ ступеня зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - Денис Кругловенко; активно працює студентське наукове товариство. Студенти беруть участь в наукових гуртках при кафедрах, конкурсах, олімпіадах, публікують свої наукові роботи; з метою недопущення та виявлення академічного плагіату всі бакалаврські та магістерські роботи перед захистом на ЕК проходять експертизу; для якісної підготовки висококваліфікованих фахівців наставники студентських груп постійно проводять виховну та позааудиторну роботу у всіх групах; для поточного контролю успішності студентів щосеместрово проводяться проміжні атестації; для комплексної перевірки й оцінки теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників щорічно створюються і проводять роботу екзаменаційні комісії в розрізі напрямів та спеціальностей, головами яких призначаються провідні вітчизняні вчені; деканатом економічного факультету протягом навчального року систематично проводилося опитування студентів. За результатами опитування в розрізі спеціальностей підготовки визначено хто з викладачів, на думку студентів, справив на їх позитивне та негативне враження, що буде враховано при проходженні конкурсу НПП на займані посади; ефективність підготовки аспірантів на економічному факультеті в середньому за 2018-2021 рр. складає 87,5%; науковцями економічного факультету виконувалось 2 науково-дослідних тем на суму 1751,4 тис. грн.

   Також Анатолій Діброва зупинився на проблемних питаннях: необхідності пошуку нових форм профорієнтаційної роботи: проведення рекламної кампанії через телебачення, обласні та районні засоби масової інформації; створення потужного інтернет-сайту; використання соціальних мереж; залучення до популяризації університету та факультету студентів, випускників та роботодавців; нерівномірністю участі кафедр факультету у виконанні науково-дослідної роботи як за рахунок бюджетного фінансування, так і недостатньою активністю науково-педагогічних працівників щодо пошуку й виконання проектів на замовлення підприємств; недостатньому рівню надходжень до спеціального наукового фонду в розрахунку на 1 грн бюджетних коштів; з необхідністю продовження співпраці з бізнесом, установами та організаціями, виробництвом для створення нових баз практик та місць працевлаштування, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету; підвищенням рівня публікаційної активності викладачів у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science; покращенням якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і науково-педагогічних працівників для забезпечення інтеграції у міжнародний навчальний та науковий простір; зі зміцненням матеріально-технічної бази, оснащенням навчальних, навчально-наукових лабораторій відповідним обладнанням, реалізацією програм енергозбереження; з необхідністю підвищення ефективності підготовки аспірантів та докторантів.

   Підсумовуючи свій виступ Анатолій Діброва наголосив, незважаючи на зазначені труднощі, колектив працює і має безліч планів на 2021/2022 навчальний рік: осучаснити та удосконалити профорієнтаційну роботу через створення телеграм-каналів, viber-спільноти вступників в розрізі кафедр. Розвивати подальшу співпрацю з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України та іншими навчальними закладами; продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу використовуючи новітні освітні технології, професійні ліцензійні програмні продукти та платформи дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень; атестувати всі електронні навчальні курси дисциплін електронного порталу НУБіП України, що їх викладають науково-педагогічні працівники факультету; акредитувати в 2022 р. освітню програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ОС «Бакалавр»; здійснити організаційні заходи щодо підготовки студентів 4 курсу при вступі до магістратури у формі фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ); продовжити практику обов’язкового проходження стажування науково-педагогічних працівників на базі передових підприємств (організацій, установ).
    Науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на:
  - структурування лабораторій на основі ефективності їх діяльності, наукової, виробничої та фінансової доцільності; діяльність кафедр на здобуття наукових міжнародних ґрантів, активну участь у тренінгах-семінарах та стажуваннях в наукових установах інших країн;
   - залучення коштів до спеціального фонду за рахунок надходжень від госпрозрахункових підрозділів;
   - успішну акредитацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії (Ph.D.);
  - поліпшення якісного складу викладачів, збільшивши кількість викладачів, які вільно володіють іноземними мовами та мають публікації у виданнях Web of Science, Scopus;
    - подальший розвиток наукового журналу «Біоекономіка та аграрний бізнес»; поліпшувати матеріально-технічної бази факультету:
  - здійснювати пошук нових шляхів (гранти, у т.ч. Міжнародні, спецкошти від госпдоговірних угод, діяльності ННВЛ, випускники факультету, партнери, благодійний фонд тощо) для постійного покращення матеріально-технічної бази факультету через придбання лабораторного обладнання та приладів для проведення занять із студентами з метою набуття ними практичних навиків та формування відповідних компетенцій;
    - спрямувати господарську діяльність на проведення поточних ремонтних робіт у приміщеннях, закріплених за факультетом.
   Участь в обговоренні звіту взяли завідувачі кафедр: Надія Давиденко, Микола Ільчук, Вікторія Байдала; асистент Анна Якимовська; студентка Анастасія Юдіна; доцент Тетяна Собченко.
   Завідувач кафедри організації підприємництва та біржової діяльності Микола Ільчук зазначив, що звіт декана необхідно схвалити і роботу колективу визнати позитивною, закцентував увагу на посиленні профорієнтаційної роботи, збільшенні надходжень шляхом надання консультацій бізнесу, реалізації наукових проектів, співпраці з навчально-дослідними господарствами НУБіП.

   Завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко привітала колег з новим навчальним роком, зазначила про проблеми з набором вступників, з якими стикнулися при вступній компанії, скороченням навантаження. Також відмітила про необхідність пошуку нових форм профорієнтації, опитування студентів показало, що 75 %-кам студентам порекомендували університет батьки, друзі, родичі. Давиденко Н.М. зупинилась на підготовці до акредитації освітньо-наукових програм PhD доктор філософії, необхідності збільшення публікаційної активності викладачів у фахових журналах та зазначила про велику відповідальність гарантів і врахування цього в рейтингу.

  Вікторія Байдала запропонувала звіт декана схвалити і роботу колективу визнати позитивною, закцентувала увагу на процесі організації акредитації та вступній компанії.

   Студентство представила Анастасія Юдіна, яка прозвітувала про роботу студентської організації і відмітила, що 2-ий рік поспіль триває навчання в дистаційному режимі та подякувала викладачам за продуктивну працю, зазначила на необхідності кімнати для студентської організації.

   Анна Якимовська зосередилась на сучасних проблемах молодих науковців, аспірантів, що пов’язано із незначним фінансуванням науки, за останні п’ять років кількість аспірантів зменшилась і це проблема державного рівня.

    Виступаючі позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції.
   Підсумовуючи звіт декана, начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко зазначив на його збалансованості, позитивно оцінив роботу колективу, та закцентував увагу на призупиненні «від’ємного росту» контингенту студентів, організації навчального процесу, науковій діяльності, матеріально-технічній базі, активізації співпраці з бізнесом та необхідності зосередитися на вдосконаленні профорієнтаційної роботи для конкурентоспроможності, наповненні ЕНК, контролі освітньої діяльності, енергоефективності і економії коштів, збільшенні надходжень до спеціальних фондів, міжнародних проектах та стажуваннях.

   Після обговорення всі одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви. На завершення Вчена рада економічного факультету схвалила проект рішення і проект Плану роботи на 2021-2022 навчальний рік.


Олійник Лариса,
секретар вченої ради економічного факультету

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook