Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина (НДЧ) – структурний підрозділ університету, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Науково-дослідну частину очолювали П.П. Іванчиков (1964-1982 рр.), В.І. Данько (1982-1984 рр.), Ф.Н. Дудинець (1984-1985 рр.), В.П. Бойко (1985-1991 рр.), І.І. Ібатуллін (1991-1996 рр.), М.Я. Кривенок (2000-2007 рр.), В.А. Ткачук (2008 р.), А.М. Білоус (2010-2014 рр.)
Начальник науково-дослідної частини

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Отченашко Володимир Віталійович
Тел.: (044) 527-85-89
E-mail: [email protected]

 

 

 

До складу підрозділу входять:
 

Науково-організаційний відділ

Начальник - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Самсонова Вікторія Володимирівна

Тел.: (044) 527-81-54,
E-mail: [email protected]

 Відділ здійснює: організацію виконання на високому науковому рівні фундаментальних досліджень та прикладних розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням досвіду провідних вітчизняних та зарубіжних університетів дослідницького типу; координацію проведення та науково-методичний супровід виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних та інноваційних підрозділах НУБіП України відповідно до нормативних документів, чинних у сфері науки; підготовку нормативних матеріалів, що регламентують виконання науково-дослідних робіт на основі відповідних законів України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, державних стандартів тощо; підготовку пропозицій щодо фінансування фундаментальних досліджень та прикладних розробок за кошти Державного бюджету України; формування тематичного плану науково-дослідних робіт університету; контроль за станом виконання наукових досліджень відповідно до укладених договорів; аналітико-синтетичну обробку звітних матеріалів, поданих науково-дослідними інститутами, іншими науковими підрозділами, і на цій основі готує узагальнену інформацію про результати науково-дослідної та інноваційної діяльності університету; підготовку різнобічної науково-технічної та довідкової інформації з питань наукової діяльності НУБіП України на запит керівництва університету, Кабінету Міністрів України, НААН України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, інших установ тощо. Відділ вирішує комплекс завдань з метрологічного забезпечення наукових досліджень та підтримки стану єдності вимірювань в університеті.

Планово-фінансовий відділ

Начальник - Шостак Валентина Миколаївна
Тел.: 527-87-39,
E-mail: [email protected]

Відділ здійснює підготовку і складання річного кошторису витрат та помісячного плану асигнувань НУБіП України, штатного розпису, щомісячний аналіз використання коштів; аналіз фінансової діяльності науково-дослідної частини; розроблення пропозицій та заходів щодо раціонального використання фінансових ресурсів; підготовку проектів поточних планів фінансування відповідно до державного замовлення, обґрунтувань і розрахунків до них; доведення документів, які регламентують фінансову діяльність, до директорів НДІ, керівників структурних науково-дослідних та інноваційних підрозділів, наукових керівників тем; підготовку і подання статистичних звітів за формами № 1 – наука, № 3 – наука; підготовку інформації про виконання Паспорта бюджетних програм; підведення підсумків про результати діяльності у межах бюджетних програм; здійснення збору та обробки інформації щодо закупівель матеріалів та обладнання на тендерній основі.

Відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи                

Начальник − Герасимова Тетяна Миколаївна
Тел.: 527-81-59
Е-mail: [email protected]

Відділ забезпечує правову охорону об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, сортів рослин, порід та ліній тварин) з додержанням норм законодавства України. Здійснює реєстрацію авторського права на службовий твір, оформлення ліцензійних договорів/угод при передачі прав на об’єкти промислової власності, методичний супровід відомостей про об’єкти промислової власності (ОПВ) НУБіП для розміщення на інтернет-біржі промислової власності України. Виконує науково-методичне керівництво, бере участь у проведенні патентних досліджень під час планування та виконання наукових досліджень та розробок. Здійснює державну реєстрацію всіх тематик науково-дослідних робіт та проводить звітність по їх закінченні. 

Відділ науково-технічної інформації

Начальник – кандидат економічних наук Шевченко Наталія Юріївна

Тел.: 527-87-20 
Е-mail: [email protected]

Відділ здійснює організацію та методичний супровід робіт з впровадження науково-технічної продукції вчених НУБіП України у виробництво; організовує систематичний пошук, підбір, розмноження та поширення інформації про наукові досягнення вчених університету; поширює її через видання збірника завершених наукових та інноваційних розробок «Наука та інновації в НУБіП України», сайти НУБіП України та «Аграрний сектор України», інформаційні бази даних, інші засоби масової інформації. Відділ забезпечує участь університету в тематичних виставках та відповідає за експозицію постійно діючої виставки наукових розробок вчених університету, акумулює та поширює інформацію про науково-технічні заходи, здійснює методичний супровід їх проведення.   Здійснює організаційну, підготовчу, науково-редакційну та методичну роботу щодо випуску наукових видань, в т.ч. електронних та забезпечує їх високий науковий і літературний рівень. Надає методичну допомогу науковим підрозділам університету в підготовці наукових тематичних збірників для висвітлення результатів наукових досліджень та здійснює керівництво науковими виданнями НДІ. Організовує та контролює висвітлення інформації про наукові видання в інформаційних та електронних ресурсах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та інших інформаційних ресурсах (міжнародні наукометричні бази даних тощо).

Основні завдання: 

  • ефективне використання наукового потенціалу для вирішення наукових і науково-технічних проблем розвитку агропромислового комплексу;
  • організація виконання на високому науковому рівні фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень, розробка та створення принципово нової техніки, технологій і матеріалів;
  • підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широке залучення до їх виконання студентів, формування наукових шкіл і висококваліфікованих наукових колективів;
  • розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з науково-дослідними установами Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Міністерством аграрної політики України та іншими установами сільськогосподарського профілю з метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань і широкого використання наукових розробок вчених університету у виробництві;
  • розширення науково-технічного співробітництва з навчальними закладами та фірмами зарубіжних країн з метою спільної розробки й організації виробництва конкурентоспроможної науково-технічної продукції;
  • зміцнення експериментально-виробничої бази та інформаційного забезпечення університету, організація міжвузівських територіальних науково-виробничих систем у сфері обслуговування науки та підготовки наукових і технологічних кадрів університету;
  • координація наукового забезпечення господарської діяльності навчально-дослідних господарств.

 


Контактна інформація

Тел.: (044) 527-85-89, 527-81-54, 527-83-71

 

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015