Науково-дослідна тематика

 
 

    У 2018 р. науковці університету здійснювали дослідження за кошти Державного бюджету, що виділялись Міністерством освіти і науки України; за замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень; за договорами з окремими організаціями, господарствами та за ініціативною тематикою.
Залучення коштів до спеціального фонду здійснювалось за рахунок проведення науково-дослідних робіт та надання наукових послуг згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.
    Згідно з тематичним планом у звітному році виконувалось 838 наукових тем. З них за рахунок бюджетного фінансування – 74 теми (по 30 темах проводились фундаментальні дослідження, по 43 темах – прикладні дослідження, 1 тема виконувалась у Національному контактному пункті (видатки споживання); за замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень – 2 теми, Міністерства освіти і науки України – 5 тем. За договорами з окремими організаціями і господарствами виконувались 103 теми, 464теми – в УЛЯБП АПК. За ініціативою кафедр (без фінансування) виконувались 190 тем.
    У 2018 р. завершено 605 наукових тем, у т.ч. 15 тем, що фінансувались Міністерством освіти і науки України (з них 12 – фундаментальні, 3 – прикладні дослідження); за замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень – 2; Міністерства освіти і науки України – 4 теми; госпдоговірних – 90 тем, в УЛЯБП АПК – 464 теми, ініціативних – 30 тем.
 

НДІ рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій

та сталого природокористування

    Науково-дослідна робота НДІ спрямована на: створення сортових ресурсів зернових, технічних, кормових, олійних, овочевих, плодово-ягідних культур;розробку технології післязбиральної доробки та зберігання зерна кукурудзи з метою отримання якісної і екологічно безпечної товарної продукції;розроблення нового покоління інструментальних аналітичних засобів на основі принципів нанобіотехнології і біосенсорики для забезпечення системи біобезпеки, селекцію, вивчення генетичних ознак та характер їх успадкування у гібридних популяцій при створенні сучасних конкурентоспроможних сортів пшениць ярих і тритикале; розроблення агротехнічних заходів щодо підвищення насіннєвої продуктивності багаторічних трав та урожайність зеленої маси кормових культур в основних і проміжних посівах в умовах Лісостепу України, генетичну паспортизацію і технологію мікроклонального розмноження та оздоровлення високопродуктивних сортів ягід них культур, розробку методик інтегральної оцінки якості джерел води для різних видів сільськогосподарського водокористування.

 

НДІ технологій та якості продукції тваринництва 

    Дослідження вчених спрямовані на вирішення проблем організації повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин, ефективного використання кормів; розробку теоретичних основ  моніторингу продуктивності племінних ресурсів свійських тварин в Україні; екологічний моніторинг дослідження та прогнозування стану біоресурсів водойм комплексного призначення; розроблення та впровадження ресурсоощадних біотехнологій виробництва сирів та ферментованих молочних продуктів; прикладні рішення щодо створення нових способів глибинної переробки відходів жирів у енергоносії, корм і добрив тощо.  

  

НДІ здоров’я тварин 

Вчені інституту проводять наукові дослідження у напрямі забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя в Україні, а саме: вивчення морфофункціональних характеристик патологічно змінених тканин у тварин-реципієнтів при застосуванні стовбурових клітин; вивчення патогенезу, удосконалення методів діагностики, профілактики та лікування тварин за змішаних мікотоксикозів; науково-технічного обґрунтування оцінки та управління біологічними ризиками в харчовому ланцюзі; розробки наукових основ біоморфології органів локомоції птахів, з вивчення впливу нервової системи тварин різного віку на імунну та антиоксидантну системи організму та їх корекції; розробки сучасних науково обґрунтованих методів дослідження продукції тваринництва з метою попередження зараження людей збудниками основних протозойних хвороб (токсоплазмоз і неоспороз) та ін.

НДІ лісівництва та декоративного садівництва 

    Робота вчених інституту спрямована на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем лісівничої науки, садово-паркового господарства і охорони природного навколишнього середовища, підвищення продуктивності лісових екосистем та оптимізації зональних лісоаграрних ландшафтів, а саме на: вирішення проблем сталого використання лісових ресурсів в умовах глобальних змін клімату; розробку наукових основ формування вимог до раціонального використання деревної сировини; розробку наукових засад комплексного обліку лісових ресурсів на основі дистанційних технологій; наукове обґрунтування інтегрованої системи охорони лісів від пожеж у кризових лісопожежних регіонах України як основи збереження біорізноманіття та стійкості лісових екосистем.

 

ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 

Наукові дослідження вчених відокремленого підрозділу НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» спрямовані на розробку: науково-методичних засад оздоровлення та масового розмноження садивного матеріалу деревних рослин; методичних підходів виділення і охорони особливо цінних для збереження лісів із застосуванням ГІС-технологій; науково-методичних основ сталого ведення мисливського господарства в умовах вольєрного та вільного утримання тварин.

 

НДІ техніки, енергетики та інформатизації АПК 

Наукові дослідження інституту спрямовані на створення новітніх енергоощадних технологій виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, підвищення надійності та ефективності використання сільськогосподарської техніки, її модернізацію; розробку новітніх систем енергозабезпечення на основі традиційних та поновлюваних джерел енергії, створення інтелектуальних систем енергозабезпечення технологічних процесів в АПК, підвищення надійності та ефективності централізованих систем електропостачання у сільських регіонах; розробку концепцій і моделей системи інформаційно-аналітичного забезпечення агропромислового комплексу України тощо.

НДІ економіки і менеджменту

    Наукові дослідження вчених спрямовані на: розвиток біосоціальної економіки та управління природокористуванням; вивчення та розробку пропозицій з покращання якості і конкурентоспроможності продукції тваринництва (скотарства і птахівництва) в Україні; визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ з ЄС; здійснення прогнозування біоекономічного потенціалу сільського господарства України в умовах ризиків кліматичних змін; розробку фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств у нових умовах оподаткування.

 

ННІ післядипломної освіти

    Наукові дослідження вчених інституту спрямовані на розробку нових моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи дорадництва за видами діяльності. 

 

Український НДІ сільськогосподарської радіології 

Дослідження вчених спрямовані на проведення фундаментальних і прикладних досліджень з: розробки прогнозу забруднення радіонуклідами 137Cs і 90Sr риби у водоймах зони відчуження та безумовного відселення на пізній стадії аварії на ЧАЕС; пошук нових видів контрзаходів для зменшення біологічної доступності радіоцезію; розробки та впровадження заходів, спрямованих на зниження радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції; вивчення поведінки 137Cs у торф’яно-болотних ґрунтах з аномально високою біологічною доступністю.

 

Гуманітарно-педагогічний факультет 

Науково-дослідна робота вчених факультету спрямована на виконання наукових досліджень у галузі педагогіки, філології, соціології, історії, філософії, культурології, а саме на: дослідження феномену сенсорного маскування і його проекції у мові (гештальттеоретичний аспект); формування гармонійно розвиненої особистості фахівців природоохоронної та агропромислової галузей засобами культурно-просвітницької діяльності; теоретико-практичні засади реалізації різних підходів в освіті; формування ключових компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки; інноваційні педагогічні технологій у підготовці викладачів вищої школи в умовах магістратури;  підготовку та реалізацію перекладацьких проектів у вищих навчальних закладах; теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних вищих навчальних закладах; визначення теоретичних і методичних основ застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців в аграрних вищих навчальних закладах; вивчення соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України.

 

Юридичний факультет 

    Науково-дослідна робота вчених факультету спрямована навирішення проблем удосконалення системи аграрного законодавства; дослідження правового регулювання охорони та відтворення лісів в Україні; розробку організаційно-правових засад раціонального використання та охорони природних ресурсів; розробку наукових засад адміністративно-правового регулювання підготовки фахівців та ринку праці в аграрному, екологічному та природоресурсному секторах України; вирішення проблем правового забезпечення якості та безпеки питної води.

 

Факультет землевпорядкування 

Науково-дослідна робота вчених факультету  спрямована нарозробку наукових засад вирішення проблем землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного моделювання параметрів землекористування;концепції електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом; здійснюється атласне електронне великомасштабне картографування земельних ресурсів науково-дослідних господарств для потреб оптимізації їх використання і підвищення ефективності господарювання; розробку бази геопросторових даних для забезпечення моніторингу земель сільськогосподарського призначення; еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу.

 

Українська лабораторія якості і безпеки

продукції агропромислового комплексу 

Наукові дослідження вчених Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК спрямовані на: вивчення особливостей енергетичного і ліпідного обмінів у тканинах і клітинах тварин та риб у стані природного та штучного гіпобіозу;розробку імуноферментних діагностикумів для виявлення та ідентифікації генетично модифікованих гербіцидостійких сільськогосподарських рослин; удосконалення методів відтворення та культивування цінних об’єктів у ставовій та індустріальній аквакультурі тощо.

 

ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»

    Основними напрямами наукової діяльності ВП «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»є вдосконалення нормативної бази відповідно до вимог Європейського Союзу у сфері стандартизації, метрології, сертифікації, акредитації; управління якістю та безпекою у виробництві продукції; розроблення новітніх наукоємних технологій на основі прогнозування хімічних модифікацій харчових нутрієнтів, вивчення сучасного хімічного складу сільськогосподарської сировини та його змін в процесі перероблення сировини та виготовлення харчових продуктів; обґрунтування технологічних параметрів виробництва, розроблення нормативних і технологічних документів для забезпечення промислового виробництва харчових продуктів.

Потенційні замовники

 • урядові структури;
 • виробники сільськогосподарської продукції;
 • виробники продукції для сільського господарства;
 • переробні підприємства.

Ліквідна науково-технічна продукція

 • аналіз стану та прогноз розвитку підприємства;
 • правова, нормативна та технічна документація;
 • рекомендації по замовленню;
 • сертифікація товарів та продукції;
 • пропозиції, рекомендації;
 • технології;
 • сорти рослин;
 • породи тварин;
 • навчальні програми.

Форми впровадження

 • держзамовлення;
 • господарські угоди;
 • дипломні роботи за тематиками, замовленими підприємствами і установами.

Способи отримання замовлення

 • виставки досягнень;
 • реклама;
 • адресні пропозиції.

З метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази, комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному і зарубіжному ринках на базі університету створено науковий парк Національного університету біоресурсів і природокористування України «Стале природокористування та якість життя».

Для прискореного впровадження розробок учених НУБіП України у виробництво та прогресивного розвитку агропромислових підприємств різних форм власності в університеті створена мережа госпрозрахункових підрозділів. Ці підрозділи структуризовані на основі відповідних навчально-наукових інститутів НУБіП України. Якість виконаних робіт забезпечується високою кваліфікацією виконавців, передовою матеріальною базою, широкою господарською перевіркою результатів досліджень та сертифікацією продукції.

 

 


Контактна інформація

Тел.: (044) 527-81-54, 527-85-89

 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook