Кафедра теорії та історії держави і права

Історія кафедри

    

Кафедра була створена для забезпечення спеціальності «Правознавство» та інших спеціальностей у складі юридичного факультету за наказом ректора Національного аграрного університету № 358 від 05.09.2001 р.


2001-2002 роки 

Першим завідувачем кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Біленчука П.Д. 

Викладачами-першопроходцями були д.ю.н. Підопригора О.А., к.і.н. Панов І.М., к.ю.н. Кудін С.В., Петлюк Ю.С.

           Головні зусилля були спрямовані на формування і забезпечення навчальних програм і підготовку аспірантів та докторантів.

  

2002-2003 роки

З липня 2002 року кафедру очолив кандидат юридичних  наук, старший науковий співробітник Малишко М.І.

Під його керівництвом була налагоджена наукова і навчально-методична робота кафедри. У 2003 році побачили світ «Экологическое право: Краткий словарь-справочник терминов и источников», «Чернобыльская катастрофа и права человека», 3 методичні розробки (М.І. Малишко, І.І. Панов).

        Було організовано і проведено 4 внутрівузівські конференції, присвячені проблемам екологічного і земельного права та правам людини.   

 

2004-2006 роки

Починаючи із січня 2004 р. і дотепер кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Качур В.О.

           За її ініціативою у навчальні плани було введено такі правові дисципліни, як «Основи науково-правових досліджень», «Історія політичної і правової думки в Україні», «Порівняльне правознавство», «Проблеми теорії права», здійснено повне навчально-методичне забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою (підготовлено відповідні навчально-методичні комплекси, видано 20  навчально-методичних розробок).

 

З 2004 по 2006 рік було видано 1 монографію (В.Н. Большаков В.Н.), 17 наукових статей (В.О. Качур, В.Н. Большаков. Ю.С. Петлюк, І.М. Заріцька, С.І. Марченко), 3 тези доповідей (В.О. Качур, І.М. Заріцька, С.І. Марченко), організовано проведення 1 міжнародної і 3 внутрівузівських конференцій на базі юридичного факультету.

Значну увагу було приділено студентській науковій роботі на факультеті. У березні 2004 року почав роботу студентський науковий гурток з історії держави і права зарубіжних країн під керівництвом доц. Качур В.О. З 2006-2007 навчального року кількість наукових гуртків зросла до двох. 7 студентів взяло участь в роботі міжнародних конференцій, 4 – всеукраїнських, 15 – внутрівузівських, опубліковано 8 студентських наукових праць.

 

2007-2011 роки

    25 червня 2007 р. згідно наказу ректора № 378 кафедру було перейменовано у кафедру конституційного права та правознавства.

Науково-педагогічний склад кафедри у 2007-2011 роках виріс з 6 до 16 осіб. До колективу кафедри увійшли д.ю.н. Майданник О. О., д.ю.н. Ладиченко В.В., к.і.н. Протосавіцька Л.С. Науково-педагогічним працівниками було захищено 1 докторську (О. О. Майданник) і 3 кандидатські дисертації (І. М. Заріцька, Л. О. Головко, І. В. Гиренко).

 

    

Видано 6 одноосібних монографій (В.О. Качур, Л.С. Протосавіцька, І.М. Заріцька, В.В. Ладиченко, Л.О. Головко, І.В.  Гиренко,) і 1 колективну, 3 колективні підручники з грифом МОН, 1 одноосібний посібник з грифом МОН (Майданник О.О. Конституційне право України, 2011), 1 навчальний посібник (Качур В.О. Теорія держави і права. Частина 1. Теорія держави, 2010), 2 колективні довідники, 123 наукові статті, 60 тез доповідей, 1 науково-методичні рекомендації, 25 навчально-методичних розробок, отримано 6 патентів. Організовано 2 міжнародні і 8 внутрівузівських конференцій.

 

 

І надалі значна увага приділяється студентській науковій роботі. В цей період функціонують три студентські наукові гуртки – «Теорія держави і права» (доц. Качур В.О.), «Історія держави і права» (доц. Заріцька І.М.), «Конституційне право України» (проф.  Майданник  О.О.).

        За результатами роботи Науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 60-річчю з дня прийняття Загальної декларації прав людини 1948  року (27 листопада 2008 р.) і І-ї науково-практичної конференції «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців» (07 травня 2009 р.), організованих кафедрою, у 2009 р. було видано перший збірник наукових праць студентів-учасників.

        У 2011 р. студентка 3 курсу І. Кулик отримала диплом ІІІ ступеня за участь в роботі 64-ї Міжнародної студентської наукової конференції, що проходила у Московській СГА імені К.А.Тімірязєва (науковий керівник – доц. Качур В.О.).

 

    

 

2012-2013 роки

З 01 вересня  2012 р. кафедрі було повернуто початкову назву «Кафедра теорії та історії держави і права» (наказ ректора №180 від 03 березня 2012 р).

    

Викладачі кафедри забезпечували підготовку юристів з фундаментально-правових (теорія держави і права; історія держави і права України; історія держави і права зарубіжних країн; юридична деонтологія) та професійно-орієнтованих дисциплін (історія вчень про державу і право; історія політичної і правової думки в Україні; проблеми теорії права; методика викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах), а також з основ права та правознавства на інших факультетах та НІКП НУБіП України.

Здійснюється робота над розробкою таких інноваційних навчальних курсів, як «Філософія права», «Актуальні проблеми нормопроектування», «Тлумачення нормативно-правових приписів».

Зусилля наукових педагогічних працівників скеровано і на розробку та запровадження електронних навчальних курсів з дисциплін кафедри. Так, у 2012-2013 навчальному році було атестовано 2 ЕНК з «Теорії держави і права». Вийшло друком 6  навчально-методичних розробок.

У 2012 році науково-педагогічними працівниками видано 1 колективну монографію, 1 посібник «Правознавство» з грифом МОН (у співавторстві), 20 наукових статей, 8 тез доповідей. 2 патенти. Захищено 2 кандидатські дисертації з юридичних наук (Т.В. Морозовська. М.А. Дейнега). 

 

 

Продовжують функціонувати два студентські наукові гуртки – «теорія держави і права» (науковий керівник – доц. Качур В.О.) та «історія держави і права зарубіжних країн» (науковий керівник – доц.Заріцька І.М.).

У 2012 році гурток «Теорія держави і права» було нагороджено Дипломом І ступеня.

    

     У 2012 р. студентка І.Кулик вдруге отримала диплом ІІІ ступеня за участь в роботі 65-ї Міжнародної студентської наукової конференції, що проходила у Московській СГА імені К.А.Тімірязєва (науковий керівник – доц. Качур В.О.).

 

        Побачив світ збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Роль прав людини у глобальних інтеграційних процесах», організованої кафедрою 08-09 грудня 2011 р.

     У жовтні 2012 р. кафедра виступила з ініціативою щорічного проведення «Тижня правових знань у НУБіП України». В рамках цього заходу відбулися: 1) IV науково-практична конференція «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців» (11 жовтня 2012 р.), 2) бліц-вікторина  серед студентів неюридичних факультетів «Мої права та обов’язки» (10 жовтня 2012 р.), 3) соціологічне опитування студентів НУБіП України з питань ефективності право освітньої діяльності (08–12 жовтня 2012 р.), 4) Тиждень кіно на правову тематику (08–11жовтня 2012 р.), 5) тематична книжкова виставка на правову тематику (08–12 жовтня 2012 р.), 6)  правороз’яснювальна лекція «Адвокатура України на сучасному етапі» (09 жовтня 2012 р.). 7) виставка-конкурс «Квіткова Феміда» (08 жовтня 2012 р.), а також відбувся святковий концерт, присвячений Дню юриста (12 жовтня 2012).

 

2014-2015 роки

2014 рік ознаменувався прийняттям програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020», що окреслила нові пріоритети в роботі колективу кафедри.

     Кафедрою розроблено та введено до магістерських навчальних планів такі навчальні курси, як «Філософія права», «Нормотворча техніка», «Тлумачення права».

Зусилля наукових педагогічних працівників, що були скеровані на розробку та запровадження електронних навчальних курсів з дисциплін кафедри також увінчалися успіхом. У 2014-2015 навчальному році з 14 ЕНК, які використовуються у навчальному процесі, було атестовано 12. Водночас проводилися консультації для студентів-користувачі.

 

          Роботу кафедри у цьому напрямі було відзначено Подякою від Центру дистанційних технологій навчання (протокол від 19 листопада 2014 р., № 5).

         Вийшло друком 15 навчально-методичних розробок. 

 У 2014 році науково-педагогічними працівниками видано 1 навчальний посібник «Теорія держави і права» з грифом МОН, 1 довідник (у співавторстві), 13 наукових статей, 4 тези доповідей.

У 2015 році розпочату роботу над ініціативними науково-дослідними  темами:

- НДР 0115 U 003408 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування правової культури особи в Україні» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Качур В.О.);

- НДР 0115 U 003562 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки ефективності законодавства» (науковий керівник – к.ю.н., доц. Качур В.О.);

                       - НДР 0115 U 003706 «Актуальні проблеми української правової думки» (науковий керівник – к.і.н., ст. викл. Протосавіцька Л.С.).

            І надалі продовжують функціонувати студентські наукові гуртки.

 

     Значну увагу було приділено національно-патріотичному вихованню студентської молоді, а також інтелектуальним розвагам.  

     Кафедра брала активну участь у проведенні профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та коледжів для забезпечення проведення якісних вступних компаній до Національного університету біоресурсів та природокористування України, а також в організаційних заходах, що проводяться НУБіП України. 

       Ученими кафедри теорії та історії держави і права за 2015 рік  видано 1 підручник (у співавторстві), опубліковано 14 наукових статей (з них – 2 іноземними мовами) та 11 тез доповідей на конференціях. Розроблено три навчально-методичні розробки.

НПП прийняли активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних конференцій, а також виставок різних рівнів, на яких отримали дипломи та відзнаки.

h-індекс цитування науково-педагогічних працівників у 2015 році за Google Scholаr становив у к.і.н. Протосавіцької Л.С. – 2/5, доц. Качур В.О. – 1/5, к.ю.н. Андрушко І.П. – 1/1.

14 жовтня 2015 року захищено кандидатську дисертацію асистентом кафедри теорії та історії держави і права Ясочко Юлією Олександрівною «Передвиборна агiтацiя при проведеннi парламентських виборiв в Українi: конституцiйно-правовий аспект» у Харківському національному університеті внутрішніх справ на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02.

 

 

2016-2017 роки

Своє 15-річчя кафедра зустріла в оновленому складі: доц. Качур В. О., доц. Єрмоленко І. М., доц. Протосавіцька Л. С., доц. Логвиненко О. І., доц. Шемелинець І. І., доц. Гелич А. О., ас. Козачук О. А., ас. Поліщук Н. Р., ас. Журбенко С. М., ст. лаб. Балан К. В.

 

    

       Зусилля кафедри спрямовано на забезпечення викладання навчальних дисциплін англійською мовою (до навчальних планів введено англомовні навчальні курси «Теорія держави і права» та «Історія держави і права зарубіжних країн»), проведення активної роботи по завершенню формування ЕНК (атестовано 3 ЕНК – «Нормотворча техніка», «Тлумачення права», «Правова культура особистості») та їх використанню у навчальному процесі, зокрема на заочній формі навчання, популяризацію наукової діяльності серед студентів факультету (27 студентів взяли участь у роботі 16-nb конференцій, за результатами роботи яких були видані тези доповідей).

Науково-дослідна робота вчених кафедри теорії та історії держави і права спрямована на дослідження:

1)      теоретико-методологічних проблем та практичних аспектів формування правової культури особи в Україні (НДР 0115 U 003408 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування правової культури особи в Україні», науковий керівник – доц. Качур В. О.);

2)      теоретико-методологічних та практичних аспектів оцінки ефективності законодавства (НДР 0115 U 003562 «Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки ефективності законодавства», науковий керівник – доц. Качур В. О.);

3)      актуальних проблем української правової думки (НДР 0115 U 003706 «Актуальні проблеми української правової думки», науковий керівник – доц. Протосавіцька Л. С.);

4)      історії становлення та розвитку земельної правової науки (доц. Єрмоленко І. М.);

5)      правової охорони лісів (ас. Козачук О. А.);

6)      правового захисту прав людини (доц. Логвиненко О. І.).

Підготовка наукових кадрів на кафедрі проводиться за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (1 аспірант).

Науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та історії держави і права у 2016-2017 роках видано: 7 монографій (5 - у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 4 навчальні посібники (2 - одноосібні), 17 наукових статей (з них 14 у виданнях, що входять до науково-метричної бази Index Copernicus, 42 тези доповідей, 10 науково-методичних розробок.

Колектив кафедри не залишається осторонь і проводить іншу наукову, навчально-методичну, організаційно-виховну та профорієнтаційну роботу.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook