НДІ лісівництва та декоративного садівництва

Вимоги оформлення статті

1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 1020 сторінок тексту без врахування бібліографічних посилань та анотації англійською або українською мовою (залежно від мови статті). Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті і анотацій).

2. Структура наукової статті:

– УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – звичайний). Визначити код УДК можете за посиланням: http://teacode.com/online/udc/;

– назва статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

– ініціали та прізвище авторів (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний); науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID, електронна адреса авторів, місце їхньої роботи (вирівнювання по центру, шрифт – курсив), кожен співавтор з нового рядка; студенти і аспіранти додатково вказують наукового керівника в кінці першої сторінки статті у вигляді виноски;

– анотація українською (англійською) мовою (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1). Обсяг анотацій українською і англійською мовами повинен бути не менше 1800 знаків.

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Зміст анотації має бути зрозумілим без ознайомлення з основним текстом статті. Композиційно анотація має бути збудована за принципом IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):
  • актуальність – актуальність проблемного питання дослідження;
  • методи – стислий опис методів дослідження;
  • результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження;
  • перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.

– ключові слова (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1) –словосполучення (слова), що використовуються для пошуку статті в електронних базах, жодне з них не дублює слова з назви статті.

– текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

  • ØАктуальність (Introduction) – висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань із зазначенням ще невирішених аспектів питання.
  • ØАналіз останніх досліджень та публікацій (Analysis of recent researches and publications). Подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті. Бажано аналізувати наукові факти за останні 5 років. В кінці цього розділу стисло формулюється основне завдання наукового дослідження у вигляді Мета (Purpose) або гіпотези статті.
  • ØМатеріали і методи дослідження (Materials and methods of research) – детально описується схема дослідження, умови і місце проведення досліду, основні методи і методики дослідження (з посиланням на першоджерело), реактиви і прилади (зазначається фірма, модель і країна виробник). Цей розділ повинен містити максимально вичерпну інформацію для подальшого можливого відтворення оприлюднених результатів. В кінці цього розділу наводиться інформація про методи статистичної обробки даних.
  • ØРезультати дослідження та їх обговорення (Results of the research and their discussion) – зазначаються отримані результати дослідження та їх аналіз із наведеним порівнянням щодо відомих фактів (бажано за останні 5 років). Вимоги до цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Таблиці та рисунки за обсягом не повинні перевищувати 30 % тексту. Не слід наводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення.
  • ØВисновки і перспективи (Conclusions and future perspectives) – необхідно представити конкретні результати аналізу (краще суцільним текстом обсягом до 10 речень) та перспективи подальших досліджень.
  • ØПодяки (якщо необхідні!) подаються після висновків перед бібліографічними посиланнями.

список літератури (References) подається у кінці наукової статті у порядку згадування або у алфавітному порядку, без нумерації (кегль шрифту 14, міжрядковий інтервал 1). Список літератури повинен містити не менше 10 літературних джерел і формується за вимогами APA 6th Edition (American Psychological Association (APA) Style).  Посилання у тексті наводяться за зразком (Прізвище, рік), наприклад: один автор – (Vinson, 1997), два автори – (Vargo & Laurel, 1994), …, шість і більше авторів – (Jones et al., 1978). Детально з правилами можна ознайомитись за посиланням http://nbuv.gov.ua/node/929 або за наведеними прикладами. Також можна сформувати цитування згідно вимог стилю APA онлайн на сайті: www.citationmachine.net/apa/cite-a-book.

Всі літературні джерела потрібно наводити англійською мовою і не менше трьох із них повинні мати ідентифікатор DOI. Транслітерація допускається лише прізвищ авторів, видавництва і географічних назв згідно ПостановиКабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (онлайн трансліт: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html), а російських згідно системи BGN/PCGN.

 
3. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується зліва перед назвою таблиці. Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5, розміщення по ширині). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1).
 
1. Назва таблиці

 

Деревний вид

Таксаційний показник

Статистики

Продуктивність, м3∙га-1

діаметр, см

висота, м

дисперсія

медіана

Сосна звичайна

45

14,8

89

40,3

200

   
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними, чорно-білими або кольоровими. Графічні матеріали не повинні бути сканованими! Рисунки мають бути доступними для їх редагування.
            Рис. 1. Назва рисунку

4. Формули (зі стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

5. В наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

 
– ініціали і прізвища авторів, тема, анотація та ключові слова, які надаються англійською (українською) мовою.

 

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках. 

   

Електронний пакет документів (відомості про авторіввласне наукова стаття, сканкопія 1-шої сторінки статті з підписом наукового керівника (вимога стосується лише аспірантів і докторантів)) надсилаються до редакції наукового журналу на електронну адресу [email protected] або через систему OJS (http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo).

Матеріали, оформлені без дотримання вимог щодо порядку подання та оформлення наукових статей, редколегія не  розглядає!!!
  

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РЕДАКЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ЩОДО ПУБЛІКАЦІЙ І ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ ЗАЗНАЧЕНІ У ПАМ'ЯТЦІ ДЛЯ АВТОРІВ.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook