Викладачі кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності до Міжнародного Дня екологічних знань

20 квітня 2022 року
     15 квітня – Міжнародний День екологічних знань. Починаючи з середини 20 століття екологічна освіта як в усьому світі, так і в Україні вважається пріоритетним напрямом реформування системи освіти.

     Увага до формування і розвитку екологічної освіти почала зростати після Стокгольмської конференції з охорони довкілля, яка у 1972 році прийняла рекомендацію про створення міжнародної програми з освіти в галузі навколишнього середовища. Зміст екологічної освіти спрямований на формування особистості з екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки і виконання практичних дій щодо захисту власного здоров'я і навколишнього природного середовища, розробку системи наукових знань, які відображають філософські, морально-етичні, соціально-економічні, технічні й військові аспекти екологічної освіти.
     Екологічна освіта має розглядатися, як неперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення, ґрунтується на принципах системності і орієнтується на ідеї цілісності природи та універсальності зв’язків всіх природних компонентів і процесів.

     Викладачі кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності беруть активну участь у підготовці студентів спеціальності 101 «Екологія», направляючи зусилля молоді на один із видів їхнього креативного розвитку – формування вмінь та навичок творчої діяльності. Так, навчальна практика з дисципліни «Загальна екологія» для другокурсників спеціальності 101 «Екологія» є логічним завершенням цієї дисципліни і застосуванням здобутих теоретичних знань. Про результати практики студенти звітуються на підсумковій конференції після оформлення отриманих матеріалів у вигляді звітів. Кожна підгрупа презентує свої результати проведених досліджень.
     Під час практичного вивчення дисциплін «Моніторинг довкілля» та «Екологія біологічних систем (екологія рослин)» застосовуються ескпрес-методи дослідження в польових умовах, а оцінку екологічного стану фітоценозу студенти проводять на території Голосіївського лісу.

     Особливості освітньої програми 101 «Екологія» у 2021-2022 навчальному році полягали у появі декількох нових дисциплін. На освітньому рівні «Бакалавр» дисципліна «Соціальна екологія». На другому освітньому рівні (Магістр) в навчальному плані спеціальності «Охорона навколишнього середовища» читається нова дисципліна «Екологічний моніторинг довкілля». Головний акцент в робочій програмі зроблено на використання автоматичних і автоматизованих постів і пунктів спостережень, а також на організацію післяпроектного моніторингу, який регламентований статтею 15 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». На третьому освітньому рівні (Доктор філософії) кафедра готує комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін «Сталий сільський розвиток», «Теоретичні і практичні засади сучасної екології» та «Екологічний моніторинг різних рівнів організації».
     Викладачі кафедри враховують і умови сьогодення. Так, на практичному занятті майбутні екологи третього курсу визначали особливості застосування екологічних методів у дослідженнях екології людини, як одного з розділів Соціальної екології. Кожен студент обрав тему та мету досліджень, об’єкт, предмет, місце досліджень і запропонував екологічні методи, які можна використати в соціооекологічних дослідженнях. Особлива увага була приділена тим екологічним проблемам, які виникли внаслідок воєнних дій на Україні. Майбутні екологи розуміють, що саме їм прийдеться вирішувати ці екологічні проблеми, які принесла війна.

     Екологія, як навчальна дисципліна, представляє комплекс різноманітних наукових знань як про взаємодію і взаємовпливи у надскладній системі «живі організми довкілля», так і про можливі наслідки неконтрольованого впливу людини на довкілля. На наш погляд, такі знання повинен сьогодні отримати майбутній фахівець будь-якого профілю.
     Так, студенти ОС «Бакалавр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» англійською та українською мовами у ході викладання дисципліни «Загальна екологія» розглядають елементи теоретичної і прикладної екології, положення сучасної екологічної парадигми та принципів сталого розвитку суспільства та природи, а також основи сталого використання земельних ресурсів, як одного з екологічних пріоритетів України. Такий підхід сприятиме засвоєнню знань з дисципліни та формуванню вмінь і навичок активної участі майбутніх землевпорядників у забезпеченні охорони довкілля та збалансованого використання природних ресурсів.

     Необхідність включення екологічного компоненту до змісту технічної освіти пов’язана зі зростанням екологічних проблем, які виникли внаслідок бурхливого розвитку інформаційних технологій. У навчальному процесі важливо довести студентській аудиторії думку про те, що реальне вирішення екологічних проблем потребує, перш за все, екологізації свідомості усіх членів суспільства, розвиток екологічної культури та формування екологічно спрямованих потреб і мотивів у подальшій професійній діяльності. Все це є одним з пріоритетів викладання дисципліни «Екологія» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».
     Одним з найважливіших завдань курсу «Екологія людини» для студентів спеціальності 229 «Громадське здоров’я» є вивчення загальних законів взаємодії біосфери і антропосистеми людства, його груп (популяцій) і індивідуумів, вплив природної сфери на людину та групу людей. Знання закономірностей та еколого-фізіологічних механізмів адаптації людини до різних кліматично-географічних і антропогенних факторів середовища дозволить розробити науково обумовлені заходи з профілактики хвороб, які можуть бути викликані станом навколишнього середовища, що дасть змогу своєчасно відкоригувати вплив на стан здоров’я населення різних регіонів нашої країни.

     Загалом хочеться відмітити значну зацікавленість студентів неекологічних спеціальностей у поглибленні розуміння та усвідомлення механізмів впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також необхідності охорони природи і збалансованого природокористування в Україні та світі. Ця зацікавленість проявляється не тільки у глибокому засвоєнні теоретичного матеріалу, активній підготовці практичних та семінарських занять, але й у виникненні аргументованих дискусій та обговорень актуальних екологічних проблем та пошуку шляхів їх практичного вирішення. Так, студенти неекологічних спеціальностей беруть участь у діяльності НСТ «Еколог» нашої кафедри (https://nubip.edu.ua/node/99246). Було проведено в онлайн-форматі круглий стіл на тему «Біосфера 21 століття очима студентів спеціальності 101 «Екологія» та студентів спеціальності 015 «Професійна освіта»».

     Викладачами нашої кафедри активно запроваджується також неформальне екологічне виховання. Наставниками студентських груп проводяться тематичні екологічні бесіди, «круглі столи», екологічні пікніки, заходи по догляду за територією університету. Такий підхід дозволяє студентам, спочатку кожному окремо, детально дослідити будь-яку екологічну проблему (регіональну, галузеву), а потім вже в рамках виступів та дискусій проаналізувати її в масштабах України. Це також дозволяє розвинути у студента вміння аналізувати інформацію та здатність застосовувати знання при обґрунтуванні вибору природоохоронних заходів.

     Аналіз освітніх програм для всіх спеціальностей нашого університету засвідчує, що вони містять практично однаковий набір загальних компетентностей, якими передбачено формувати комплекс вибіркових дисциплін за вибором університету. На жаль, формальна екологічна освіта активно зникає з навчального процесу нашого університету. На сьогодні екологічна тематика залишилась у навчальних планах менше, ніж у третини факультетів. На наш погляд, ці дисципліни повинні бути в нашому університеті на всіх спеціальностях, а факультет захисту рослин, біотехнологій та екології разом з кафедрою загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, має все необхідне для забезпечення їх викладання на високому рівні.


Володимир Боголюбов, Людмила Соломенко,
Олена Ракоїд, Аліна Кудрявицька, Анна Сальнікова,
викладачі кафедри загальної екології,
радіобіології та безпеки життєдіяльності

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook