Загальна інформація

Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється вчена рада ([email protected]), яка вирішує наступні питання:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

- розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

- за поданням ректора Університету розглядає пропозиції щодо вдосконалення організаційної структури Університету - утворення, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів;

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади передбачені законодавством України;

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

- затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, в т.ч. спільних і подвійних дипломів;

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; затверджує плани науково-дослідної роботи;

- оцінює науково-педагогічну діяльність, освітню, фінансово-господарську діяльність структурних підрозділів;

- приймає рішення передбачені законодавством України щодо наукової атестації здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії;

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;

- присвоює в установленому порядку почесні звання Університету (шляхом відкритого голосування): «Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України», «Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

- має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету;

- розглядає питання щодо поліпшення статутних видів діяльності Університету, раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів та землі;

- розглядає та затверджує стратегію розвитку Університету та його структурних підрозділів, у тому числі і відокремлених;

- утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Вченої ради Університету;

- приймає рішення щодо передачі основних засобів вартістю понад 100 тис. грн. з окремих балансів відокремлених підрозділів на баланс Університету та з балансу Університету на баланс відокремлених підрозділів;

- приймає рішення щодо закріплення за відокремленими структурними підрозділами земельних ділянок для провадження діяльності, пов’язаної із сільськогосподарським виробництвом та його господарським обслуговуванням;

- затверджує положення про наглядову раду;

- затверджує положення про факультети та інститути;

- затверджує положення про робочі та дорадчі органи (ректорат, приймальна комісія тощо);

- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці;

- розглядає кандидатури студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, науково-педагогічних і наукових працівників на здобуття різноманітних премій, іменних стипендій, участі у конкурсах тощо;

- розглядає кандидатури щодо подання для відзначення державними та урядовими нагородами; присвоєння почесних звань України;

- надає разовий дозвіл науково-педагогічним працівникам на керівництво дисертаційними роботами аспірантів, рекомендує науково-педагогічних працівників в докторантуру, заслуховує та затверджує звіти докторантів, надає творчі відпустки; затверджує теми докторських дисертацій та призначає (змінює) консультантів робіт;

- рекомендує до друку підручники, навчальні посібники, журнали, монографії, збірники наукових праць, електронні наукові фахові видання, словники, довідники тощо;

- розглядає звернення юридичних та фізичних осіб щодо надання згоди на передачу (вилучення тощо) земельних ділянок, які знаходяться у постійному користуванні Університету, юридичних осіб, що входять до його складу (перебувають в управлінні);

- розглядає питання, що визначені порядком  обрання ректора Університету;

- розглядає і затверджує символіку Університету;

- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook