Кафедра адміністративного та фінансового права

Основні публікації

Науково-педагогічні працівники кафедри активно працюють над розробкою та публікацією навчальної, навчально-методичної та наукової продукції. Зокрема, для забезпечення якісного навчального процесу науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлені та опубліковані:

Підручники

1. Аграрне право України: підручник / В.М.Єрмоленко, О.В.Гафурова, М.В.Гребенюк та ін.; за заг.ред.В.М.Єрмоленка. – К: Інтерком Інтер, 2010. – 608 с. (Курило В.І., Піддубний О.Ю. Державні сільськогосподарські інспекції – органи державного контролю в АПК. Розділ 9. С. 176-190. Курило В.І., Світличний О.П. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України. Розділ 10. С. 191-204) (Гриф МОН)
2. Правові засади зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу. Підручник / В.І.Курило, І.В.Ковальчук, А.О.Сільнова, І.В.Гиренко; за заг.ред. д.ю.н.,проф. В.І.Курила. К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2011. 280 с. (Гриф МОН)
3. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Підручник / В.І. Курило, І.В.Гиренко, К.М. Куркова, С.С. Овчарук; за заг. ред. В.І.Курила. К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. 194 с. (Гриф МОН)
4. Адміністративна юрисдикція в АПК. Підручник / Кол.авторів: В.І. Курило, О.Ю. Піддубний, М.Ю. Кравчук. Під заг. ред. В.І.Курила. К.: ІРІДІУМ, 2012. 228 с. (Гриф МОН)
5. Аграрне право України: договірні відносини у сільському господарстві. Підручник. Змістовий модуль 5 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, І.В.Гиренко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. 437 с. (Гриф МОН)
6. Грохольський В.Л., Курило В.І. Управління агропромисловим виробництвом / Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О.М.Бандурки. Х.: Золота миля, 2013. 840 с.
7. Аграрне право України: майнова основа аграрного господарювання. Підручник. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, І.В.Гиренко; за заг. ред. В.І.Курила. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 462 с. (Гриф МОН)
8. Аграрне право України: відповідальність за правопорушення у сфері сільськогосподарського виробництва. Підручник. Змістовий модуль 6 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, І.В.Гиренко; за заг. ред. В.І.Курила. Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. 278 с. (Гриф МОН)
9. Договірне право в аграрних відносинах. Підручник / В.І.Курило, З.П. Білошкурська, С.І. Бурлака О. А. Поліщук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 416 с.
10. Земельне право України: Підручник / І.В.Гиренко, З.П. Білошкурська, Л.В. Машковська, О.А. Поліщук, І.Г. Коваленко-Чукіна. Під заг. ред. д.ю.н., професора В.І. Курила. Умань. ВПЦ «Візаві». 2019. 712 с.
11. Адміністративне право України Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Курило В.І., Стеценко С.Г. та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.
12. Курило В.І., Слюсаренко С.В. Фінансове право України : підручник. Київ. НУБіП України, 2019. 478 с.
13. Адміністративне право для громадян України: науково-популярне видання / за ред. В. Галунька. К.: НДІПП. 2019. 114 с.
14. Адміністративне право України Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Курило В.І., Стеценко С.Г. та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 520 с.

Навчальні посібники


1. Єрмоленко В.М., Курило В.І. Основи правознавства. Посібник для самостійної підготовки абітурієнта. К.: Видавничий центр НАУ. 2002. 108 с.
2. Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності: Навчальний посібник. К.: Кондор. 2005. 182 с. (Гриф МОН)
3. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний та науково-практичний посібник” / Кол. авт.; За ред. акад. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. К.: Юрінком Інтер, 2005 624 с.
4. Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. 384 с. (Гриф МОН)
5. Земельне право України: Практикум: Навчальний посібник / Курило В.І., Миронець І.М., Харланович А.В., Ковальський Д.В.; За заг. ред. В.І. Курила. К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. 144 с. (Гриф МОН)
6. Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.З.Янчука. К.: Магістр XXI сторіччя, 2006. 160 с. (Гриф МОН)
7. Основи правознавства. Навчальний посібник / Кол. авт. За заг. ред. С.І.Бурлаки та В.І.Курила. К.: видавництво НАУ, 2006. 168 с.
8. Правознавство. Навчальний посібник. За заг. ред. проф. Пастухова В.П. К.: Алерта. 2006. 398 с. (Гриф МОН)
9. Курило В.І., Михайлов О.Є., Яра О.С. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 192 с. (Гриф МОН)
10. Курило В.І., Єрмоленко В.М. Законодавство з питань регулювання земельних відносин: Навчально-методичний посібник. К.: Держкомзем України - Проект МБРР. 2007. 59 с.
11. Курило В.І., Кичилюк Т.С. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: Навчально-методичний посібник. К.: Держкомзем України - Проект МБРР. 2007. 78 с.
12. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М.Єрмоленко, В.І.Курило, Т.С.Кичилюк; За заг. ред. В.І.Курила. К.: Магістр-XXI ст., 2007. 248 с. (Гриф МОН)
13. Курило В.І., Шкарупа В.К., Піддубний О.Ю. Адміністративна юрисдикція в АПК України: Навчальний посібник / Під ред. В.К.Шкарупи. - К.: Магістр XXI століття, 2008. 688 с. (Гриф МОН)
14. Основи теорії держави і права: Навчальний посібник / В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, В.І.Курило, В.В.Севрюков; За заг.ред. В.П.Пастухова. К.: НАУ, 2008. 150 с. (Гриф МОН)
15. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник / Укладачі: І.П.Байрак, В.К.Збарський, О.В.Грабовський, В.І.Курило, Л.І.Курило. К.: Міленіум, 2008. 284 с. (Гриф МОН)
16. Курило В.І., Світличний О.П. Господарське законодавство: [навчальний посібник] / В.І. Курило, О.П. Світличний. К.: ІРІДІУМ, 2009. 360 с. (Гриф МОН)
17. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник. Доповнений. / Укладачі: І.П.Байрак, В.К.Збарський, О.В.Грабовський, В.І.Курило, Л.І.Курило. – К.: Міленіум, 2009. 298 с. (Гриф МОН)
18. Хронологія української земельної конституції: зб.норм.-прав.актів / [Курило В.І., Безчастний В.М., Заріцька І.М. та ін.]; за ред. В.І.Курила. Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010. 324 с. (Навчальний посібник (Гриф МОН)
19. Основи права інтелектуальної власності: навчальний посібник / В.І. Курило, О.П.Світличний, І.В.Гиренко; за заг.ред. О.П.Світличного. – Донецьк: Донбас, 2012. 263 с. (Гриф МОН)
20. Практичний посібник сільського голови: містобудівні та правові аспекти: навчальний посібник / кол.авт.; за заг.ред. В.І.Курила і Г.К.Лоїка. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 115 с. (Гриф МОН)
21. Курило В.І., Гиренко І.В., Тенкач Л.А. Мова законодавсвтва США: навчальний посібник / кол.авт.; за заг.ред. В.І.Курила. – К.: МВЦ «Медінформ, 2013. 678 с. (Гриф МОН)
22. Курило В.І., Чиж Ю.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері земельних відносин: навч.посіб. / В.І.Курило, Ю.В.Чиж; за заг. ред. В.І.Курила. К.: НУБіП України, 2014. 128 с.
23. Фінансове право: навч. посіб. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, С.В.Слюсаренко, О.С.Яра. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 775 с. (Гриф МОН)
24. Довідник для сільського та селищного голови / кол.авт.; редакція та упорядкування: В.К.Терещенко, Г.О.Черкаська, М.М.Лисенко, Л.І.Лисенко, Н.О.Парецька, Н.В.Гринь. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Проект USAID АгроІнвест, 2014. 529 с.
25. Екологічне право України. Загальна частина: навч. посіб.; за ред. В.І.Курила / В.В. Курзова, А.І. Берлач, В.І. Курило та ін. К.: Алерта, 2015. 620 с.
26. Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Бабенко В.Г. Підрозділи спеціального призначення та їх спеціальні операції: історія, розвиток, заходи, досвід. К. 2015. 232 с.
27. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В.Галунько, В.І.Курило, С.О.Короєд, О.Ю.Дрозд, І.В.Гиренко, О.М.Єщук, І.М.Риженко, А.А.Іванищук, Р.Д.Саунін, І.М.Ямкова]; за ред. проф. В.В.Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
28. Господарське право: Навчальний посібник / В.І. Курило, З.П.Білошкурська, О.А.Поліщук. Умань, ВПЦ «Візаві», 2018. 489.
29. Правове забезпечення управлінського рішення: навчальний посібник / О.В. Артеменко, Л.В. Гбур, Н.А. Стасюк. Київ: Прінтеко, 2020.125 с.
30. Слюсаренко С.В Податкове право: навчальний посібник / С.В. Слюсаренко. Київ: Прінтеко, 2020. 280 с.
31. Право соціального забезпечення: навчальний посібник. Артеменко О.В., Князька Л.А.,Обривкіна О.М., Улютіна О.А. К.: Компринт, 2017. 216 с.
32. Довбаш Р.С., Тарасюк А.В., Чиж О.В. Розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Навчально-методичний посібник. За заг.ред В.І. Курила. К. НУБіП України. 2021. 154 с.
33. Administrative law of Ukraine for foreigners: popular science publication / Valentyn Halunko (Ed.). Kyiv: 2021. 62 p. (Gulac O. V., Goloviy L.V. 2.11. What are the major sources of administrative law in Ukraine?)

Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection:


1. O. Artemenko Curent situation of agricultural enterprises finangin in Ukreine: economic and legal analysis / O. Artemenko, L. Potapenko, S. Braichenko, L. Varunts, Viktoriia Hmyria // Finansial and credit activity:problemsof theory and practice Vol2, №29 (2019) Web of science
2. Artemenko Olena,Honcharuk Lidiya ,Kachur Vira,Lytvyn Nataliia / Environmental protection under the legislation of Ukreine and the republic of Poland: a comparative analusis of the main features // The bulletin the national academy of sciences of the republicof Kazakhstan № 6 2019 Web of science
3. Gulac O., Dubchak L., Iarmolenko I., Yanchuk J. (2019) Cooperation of Ukraine and the European Union in the Ecological Sector: Directions and Prospects. European Journal of Sustainable Development. Volume 8, № 1, pp. 22-30. 
4. Gulac O., Goshovska V., Goshovskyi V., Dubchak L. (2019) New Approaches to Providing of Environmental Management in Ukraine on the Way to Euro Integration. European Journal of Sustainable Development. Volume 8, № 2, pp. 45-56. Web of science.
5. Dubchak S., Goshovska V., Goshovskyi V., Gulac O., Svetlychny O. (2020) Legal regulation of ensuring nuclear safety and security in Ukraine on the way to European integration. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 1, pp. 406-422. Scopus
6. Vasіuk O., Gulac O., Shust V., Marchenko S., Halai A., Halai V. (2020) Legal Grounds for Social Work Organization in Rural Communities of Ukraine. European Journal of Sustainable Development. Volume 9, № 3, pp. 503-512. Scopus
7. Kurylo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance // Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue 1, 2017. Р. 211-216. Scopus
8. Kurylo V.,Bogdanets V.,Pantaliienko P.,Ovcharuk S. Lend fragmentation in Ukraine: agricultural lend-use management and jurisprudence issues // Problems and Perspectives in Management. Volume 15, Issue 2, 2017. – Р. 102-109. Scopus
9. Kurylo V.I., Gyrenko I.V., Mushenok V.V. Tax Burden as a Disincentive Factor of Agricultural Production Development in Ukraine. Scientific bulletin ofPolissia. № 1 (13). P. 2. 2018. PP. 85-90 Web of Science
10. Kurylo V., Gyrenko I., Kravchuk M. Ukrainian language as Sociocultural and Legal Phenomenon. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald (Українська мова як соціокультурний і правовий феномен) (2019), №2, PP.65-69. Web of Science
DOI
11. Kurylo V., Gyrenko I, Shulga Ie., Savych S. Legal Regulation of Energy Safety in Ukraine and the European Union : Problems and Perspective. European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 3, PP. 439-447. Web of Science
12. Harust Y., Kurylo V., Kyselova О., Pavlenko B. Medicine and Humankind in an Ancient Times: Histo-rical and Legal Aspects of Joint Development. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR), Special Issue-1, 2019, pp. 559-571. http://www.bipublication.com Web of Science
13. Duliba E., Kurylo V., Teremeckyj V. Property Protection in the Decisions of the European Court of Humen Rights in the Field of Taxation. Journal of law and political Sciences. Vol. 23, issue 2/B/ 2020 P. ISSN 2222-7288 E. ISSN 2518-5551. Р. 215-247. Web of science 
14. Kurylo, V., Duliba, Y., Kurylo, I., & Mushenok, V. (1). Fiscal Policy Measures of Air Protection: Ukrainian Realities and the EU Experience. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 315. Scopus і Web of science
15. Volodymyr I. Kurylo, Viktor V. Mushenok, Andrii V. Kholostenko, Oksana P. Mashevska, Alina V. Sira. Inaccuracy of Information about the Property of the Subject of the Declaration as a Qualifying Feature of a Corruption-Related Offence. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 9. N5. September 2020. P. 282-291. Scopus DOI
16. Ladychenko V., Chomakhashvili, O., Uliutina, O., Kanaryk, J. (2020) Dissemination of Environmental Information in the E-Governance system: World Trends and Experience for Ukraine, European Journal of Sustainable development, Volume 9, № 4Р51 (Web of science) DOI: 10.14207/EJSD.2018.V7N2P175
17. Yara O., Deineha M., Hubanova T. Socio-economic and legal aspects of environ mental crime in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3, No 5. Р. 109–115.
18. Yara O., Hubanov O., Hubanova T. Legal regulation of European Commission assistance within TAIEX, which provided with a view to bringing Ukrainian legislation closer to European Union law (acquis communautaire) in the field of public service. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 1. Р. 93–98.
19. Yara O., Hubanov O., Hubanova T. Improvement of the activities of state authorities of Ukraine, which are responsible for adapting national legislation to EU legislation in the field of public service. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 2. Р. 58–63.
20. Yara O., Uliutina O., Golovko L., Andrushchenko L. The EU Water Framework Directive: Challenges and Prospects for Implementation in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2018. Vol. 7, No. 2. Р. 175–182.
21. Yara O., Ladychenko V., Golovko L., Serediuk V. Groundwater Management in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No 1. Р. 31–39.
22. Yara O., Ladychenko V., Golovko L., Uliutina O. Environmental Liability in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 2. Р. 261–267.
23. Yara O., Golovko L., Kutsevech M., Hubanova T. Environmental Policy Integration in Ukraine and the EU. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 3. Р. 221–227.
24. Yara O., Ladychenko V., Melnychuk O., Kanaryk J. International Mechanism of the Environmental Information Access and Cooperation Framework for Climate Change Protection. European Journal of Sustainable Development. 2019. Vol. 8, No. 4. Р. 131–139.
25. Yara O., Kutsevych M., Golovko L., Terpeliuk V. Sustainable Approaches to Waste Management: Regulatory and Financial Instruments. 2020. Vol. 9, No. 2. Р. 163-171.

26. Tetyana Skoromtsova, Viktoriia Chaika, Anastasiia Onishcyik, Liudmyla Holoviiand Liliia O. Pankova Fiscal Decentralization in the Context of Ukraine’s European Integration. Journal of International Commerce, Economics and PolicyVol. 12, No. 4 (2022) 2250013 (16 pages)©World Scientific Publishing CompanyDOI:10.1142/S17939933225001322250013-1
https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/S1793993322500132
27. Jorge J. ; Leheza, Yevhen ; Holovii, Liudmyla Reflections for the interdisciplinary study of the Russian Federation's invasion of Ukraine in 2022 Villasmil-Espinoza, CUESTIONES POLÍTICAS Vol. 40 Nº 73 (2022): 16-24
https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/38383/42552
28. Nikitenko, V., Voronkova, V., Oleksenko, R., Andriukaitiene, R., & Holovii, L. (2022). Education as a factor of cognitive society development in the conditions of digital transformation. Journal of the University of Zulia , 13(38), 680-695. https://doi.org/10.46925//rdluz.38.37
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/38736

29. Оlena Gulac; Oksana Marchenko; Nataliia Kapitanenko; Yurii Kuris; Roman Oleksenko. State environmental policy on the issue of legal regulation off ire safety in the forests of Ukraine. Cuestiones Políticas, Vol. 40 (74). Оctubre 2022. (WoS/Q 4) 
30. Оlena Gulac, Roman Oleksenko, Volodymyr Kaluha, Olena Kravchenko, Nataliia Yukhymenko. Overcoming the environmental crisis in the forest sector of Ukraine in the context of the European green course. Vol. 13 No. 38 (2022): Revista de la Universidad del Zulia, Vol. 13, Núm. 38, Septiembre-Diciembre. 2022. https://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/article/view/38698 (WoS/Q 1)
31. Оlena Gulac; Roman Oleksenko; Yevhen Sobol; Tetiana Milova, Kateryna Troshkina. o Reform of public administration in the forestry sector of Ukraine. Cuestiones Políticas, Vol. 40 (75). Diciembre2022. (WoS/Q 4)– довідка про прийняття до друку https://publons.com/researcher/3433671/olena-gulac/publications/ ;  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218905731
 


Монографії

за авторством та співавторством науково-педагогічних працівників кафедри адміністративного та фінансового права


1. Артеменко О.В., Губанова О.В. Усиновлення в Україні: адміністративно-правовий аспект / О.В. Артеменко, О.В. Губанова/ [Монографія]. К.: Компринт, 2016. 195 с.
2. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього середовища: Монографія / Артеменко О.В., Канарик Ю.С., Улютіна О.В., Яра О.С., Монографія. К.: Компринт, 2017, 420 с.
3. Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : Колективна монографія / За заг. ред. А.С. Нестеренко. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 528 с. (Гулак О.В. – розділ «Шляхи побудови ефективних державних інституцій: складові визначення вектору руху країни», с. 119-131).
4. Гулак О.В., Головій Л.В., Савенко Г.В.. Забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: адміністративно-правові аспекти. Монографія. К. : ЦП КОМПРИНТ, 2018. 397 с.
5. Гулак О.В., Головій Л.В., Шаталова Л.М. Правове регулювання діяльності Міністерства освіти і науки України: проблемні аспекти. Монографія / Шаталова Л.М., Гулак О.В., Головій Л.В. За заг. ред. Ладиченка В.В. К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 321 с.
6. Gulac O. V., Goloviy L.V. Topical issues of formation state anti-corruption policy in Ukraine. The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 1. Tallinne: Izdevnieciba “Baltija Publishsng”, 2019. P. 197-214.
7. Гулак О.В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері пожежної безпеки в лісах України: проблеми теорії та правозастосування: Монографія. К.: НУБіП України, 2019. 616 с.
8. Курило В.І. Охоронний бізнес в Україні: загальна характеристика, стан та шляхи вдосконалення правового регулювання. Монографія. К.: Видавничий центр НАУ, 2003. 232 с.
9. Курило В.І. Організаційно-правові аспекти схоронності майна сільськогосподарських підприємств. Монографія. К.: НАУУ, 2005. 92 с.
10. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма. Монографія. К.: Магістр XXI сторіччя, 2007. 312 с.
11. Курило В.І., Мамочка В.В. Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики реалізації: Монографія / За заг. ред. д.ю.н., професора В.І. Курила. К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. 140 с.
12. Курило В.І. Проблеми правового забезпечення національної продовольчої безпеки України / Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія. Книга 2 К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2012. 368 с. С. 121-132.
13. Курило В.І., Мушенок В.В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні: стан та перспективи удосконалення: [Монографія] / В.І. Курило, В.В. Мушенок. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 160 с.
14. Volodymyr Kurylo. Local self government and its officials as a factor of sustainable Development of Regions / Towards structuring regional economy: police  practice. Edited by: Krzysztof Malik. Opole: Politechnika Opolska, 2012. 170 с. С. 155-169.
15. Проблеми правового регулювання співробітництва України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні [текст]: монографія / І.В. Арістова, В.І. Курило, І.Ю. Крегул. К.: Центр учбової літератури, 2013. 216 с.
16. Курило В.І., Тригуб А.Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України: Монографія / В.І.Курило, А.Ю.Тригуб. За заг.ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2013. 159 с.
17. Курило В.І., Славна О.В. Адміністративно-правові проблеми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції: монографія / В.І.Курило, О.В.Славна; за заг. ред. В.І.Курила. К.: НУБіП України, 2014. 144 с.
18. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект [текст]: монографія / І.В.Арістова, В.І.Курило, О.Ю.Калугін / За заг. ред. Арістової І.В. К: НУБіП України, 2014. 193 с.
19. Адміністративна відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності: сучасний стан та шляхи удосконалення: монографія / В.І.Курило, Є.В.Фурманчук; за заг. ред. Курила В.І. К.: НУБіП України, 2014. 187 с.
20. Проблеми адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні: монографія / В. І. Курило, О. П. Світличний, Т. С. Кичилюк, Ю. В. Чиж [за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила та д.ю.н. О.П.Світличного]. К.: НУБіП України, 2014. 568 с.
21. Екологічна та біологічна безпека держави в умовах глобалізації: монографія / О.В. Волосянко, В.Ю. Кассіч, В.В. Курзова, В.І. Курило, В.В. Недосєков; за заг.ред. Волосянко О.В. та Курила В.І. К.: НУБіП України, 2014. 446 с.
22. Kurylo, O.Slavna. Administrative and legal regulation of the protection of human rights and freedoms of mam and citizen in Ukraine in terms of European integration: Monograph / Under the general editorship of V. Kurylo. - Kyiv: Magistr XXI centure. 2015. 169 р.
23. Курило В.І., Гоцуляк Є.М., Мушенок В.В. Провадження по справах про адміністративну відповідальність за невиконання податкового обов’язку: Монографія / В.І. Курило, Є.М.Гоцуляк, В.В.Мушенок; за заг.ред. В.І.Курила. Ніжин НДУ ім. М.Гоголя, 2015. 169 с.
24. Анісімова Н.М., Курило В.І. Правове регулювання податкового контролю у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв: Монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. 134 с.
25. Курило В.І., Рамазанова У.В. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань в Україні [Текст] : Монографія / В.І. Курило, У.В. Рамазанова. К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2016. 150 с.
26. Kurylo V., Mushenok V. Place and the role of local taxis in the funcioning of inited local communities // Organisationale and economic mechanisms of development of the finansical system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2016. 222 p. P. 36-53.
27. Kurylo V., Mushenok V. Legal regulation of budgetary support for agricultural production: theory and modern realities // Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. Riga: «Landmark» SIA, 2017. Vol. 3. 180 p. P. 136-145.
28. Kurylo V., Andrushchenko L. Economic and legal description of the insurance market in Ukraine // Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities, and prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – 197 p. – P. 84-99.
29. Курило В.І., Мушенок В.В., Риженко О.С. Податкові ризики сільськогосподарського виробництва в Україні: фінансово-правова характеристика : Монографія / В.І. Курило, В.В. Мушенок, О.С. Риженко. За заг. ред. д.ю.н., проф. В.І.Курила. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. 191 с.
30. Курило В.І., Балановська Т.І., Головій Л.В. Освітні послуги у сфері вищої освіти: правовий вимір / В.І. Курило, Т.І. Балановська, Л.В.Головій. За заг ред д.ю.н, проф. В.І. Курила. К.: НУБіП України. 179 с.
31. Курило В.І., Гулак О.В., Рафальський А.Р. Адміністративні послуги у ветеринарній та фітосанітарній сферах: теоретико-правовий вимір. Монографія. Монографія / за заг. ред. В.І. Курила. - К.6 ЦП КОМПРИНТ, 2018. - 436 с.
32. Kurylo V., Duliba Ye. Tax disputes and case law of the European court of human rights concerning taxation: collective monograph “The Development of global science”, London, Great Britain, "Sciemcee Publishing” . 3. 2019. Р. 38-55.
DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-146-150.
33.Volodymyr Кurylо, Inna Gyrenko. The state and problems of protection of human rights and freedoms in Ukraine in the context of European integration. Monograph / Under the general editorship of V. Kurylo. Bydgoszcz: WSG. 2019. 162 p.
34. Державний контроль у сфері охорони інтелектуальної власності. С.В. Слюсаренко, О.П. Світличний,О.В. Кульчицька К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2015. 135с.
35. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з побутовими відходами. С.В. Слюсаренко, А.О. Оскірко. К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 236с.
36. Захист прав суб’єктів права інтелектуальної власності адміністративним законодавством. С.В. Слюсаренко, О.П. Світличний, О.В. Тандир. К.: НУБіП України, 2015. 180 с.
37. Слюсаренко С.В. Адміністративно-правове регулювання у сфері використання і охорони режиму земель оборони. Монографія. К.: ЦП «КОМПРИНТ». 2013. 190 с.
38. Слюсаренко С.В., Кривошеїн П.П. Адміністративно-правове регулювання будівництва в Україні /Монографія. Київ, Компрінт, 2017. 200 с.
39. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного Другої сесії Верховної ради України восьмого скликання). Колективна монографія (Панталієнко П.В. та ін). К.: Інститут законодавства ВРУ. 2017. 371 с.
40. Legal regulation of information relations in the global computer network Internet: collective monograph / Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. / Bydgoszcz: WSG. 2020. 187 p.
41. Гбур Л.В. Адміністративні делікти у сфері використання та охорони водних ресурсів України / Л. В. Гбур. Київ: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2020. 120 с.

42. Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. Legal regulation of information relations in the global computer network Internet. Monograph / Yanchuk Y., Gulac O., Holovii L. Under the general editorship of Prof. Kurylo V. – Bydgoszcz: Publishing House University of Economy in Bydgoszcz, 2021 – 256 р. Авторська частка 1,5 у.од.

43. Liudmyla Golovko, Olena Gulak, Bohdanа Serhiienko. Principles of waste management under the legislation of the EU and their implementation in Poland and Ukraine. The formation and peculiarities of the implementation of the European Union’s Eastern policy : Scientific monograph [science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn]. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 87-99. DOI: 10.30525/978-
9934-26-224-1-6. 

44. Гулак О.В., Головій Л.В. Світова продовольча криза як непрямий наслідок війни в Україні: економіко-правові аспекти. Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти: Колективна наукова монографія. Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія). Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 2022.

45. Improvement of tax legislation in the agrarian sector of the economy of Ukraine as a factor of food security: collective monograph / Kurylo V.I., Golovko L.O., Gulak O.V., Kurylo I.V., Mushenok V.V., Poznyakov S.P., Sliusarenko S.V.; [Ed. Doctor of Jurisprudence, Professor, Member – Correspondent of the National Academy of Sciences of Ukraine Volodymyr Kurylo]. Ostrava: Tuculart Edition (Tuculart (s.r.o.), 2022. 148 p 

Науково-практичні коментарі до законодавчих актів


1. Науково–практичний коментар до Закону України «Про охорону праці» / Остапенко О.І., Шамрай В.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Остапенка О.І. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012.
2. Науково–практичний коментар до Закону України «Про нотаріат» / Остапенко О.І., Шамрай В.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Остапенка О.І. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012.
3. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Станом на 1 березня 2013 р. / За заг. ред. В.І. Курила. К.: «Центр учбової літератури», 3013. – 536 с.
4. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар [текст]. Видання друге перероблене Станом на 20 січня 2016 р. / За заг. ред. Курила В.І. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 480 с.
5. Науково–практичний коментар Бюджетного Кодексу України / Латковська Т.А., Шатрава С.О., Улютіна О.А. та ін. / за заг. ред. Латковська Т.А. К.: «Центр учбової літератури», 2016.
6. Науково–практичний коментар до Кодексу України про адміністративні правопорушення Станом на 1 вересня 2016 р. / За аг. Ред. С.В. Пєткова. К. «Центр учбової літератури», 2016. 544с.

Збірники нормативно-правових актів 


1. Правове регулювання надання охоронних послуг в Україні: збірник нормативно-правових актів / Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. К.: НАУУ. 2003. 972 с.
2. Адміністративне право України: Бібліографічний довідник: Методичний посібник. Упорядник к.ю.н. В.І.Курило. К.: НАУУ. 2004. 36 с.
3. Адміністративне право України: Бібліографія. // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – № 17(461), 24-30 квітня 2004 р. – С. 19-32.
4. Українське козацтво сьогодні: правове регулювання діяльності. Збірка нормативно-правових актів. Уклад.: В.І. Курило та ін. К.: Магістр-XXI ст., 2007. 112 с. Бібліогр.: с. 107-111.
5. Загальні засади правового регулювання сільського господарства України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд.: В.І. Курило, В.М. Єрмоленко, С.І. Марченко, Л.В. Головій, І.В. Курило, С.В. Слюсаренко. К.: , 2008. 516 с.
6. Законодавство України про державний контроль за використанням та охороною земель: Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 30 берез. 2007 р. / Уклад.: В.І.Курило та ін. К.: Магістр XXI ст., 2008. 384 с.
7. Словник-довідник термінів з бюджетного законодавства / Упорядники: Курило В.І., Слюсаренко С.В. К.: ЦК «КОМПРИНТ», 2013. 312 с.
8. Правове регулювання відносин у сфері використання та охорони лісів: зб.норм.-прав.актів / Укладачі: Курило В.І., Гиренко І.В., Головій Л.В., Гулак О.В. К.:, НУБіП України, 2017. 488 с.
9. Термінологічний словник з питань охорони навколишнього природного середовища / Укладачі: В.І. Курило, І.В. Гиренко, Л.В. Головій, О.В. Гулак. К.: НУБіП України. 145 с.


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook