Кафедра адміністративного та фінансового права

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних правових дисциплін як „Адміністративне право”, „Кримінальне право”, «Кримінальний процес», „Фінансове право”, «Кримінологія», «Криміналістика», „Судові та правоохоронні органи України” та низку інших як на юридичному, так і на інших факультетах НУБіП України.
Зусилля науково-педагогічних працівників за останні декілька років були сконцентровані на розробці та запровадженні електронних навчальних курсів з дисциплін кафедри; результатом стало створення у 2014-2020 н.р. понад 30 ЕНК, які використовуються у навчальному процесі, з яких станом на січень 2021 р. атестовані 29. Водночас проводилися консультації для студентів-користувачів.
В умовах пандемії COVID-19 професорсько-викладацький склад і студенти швидко перейшли до комп’ютерних технологій для проведення занять – і лекційних, і семінарських в он-лайн режимі, що стало одним із найшвидших процесів серед ЗВО нашої держави.
Кафедрою створені та забезпечені наглядними матеріалами «Навчальна криміналістична лабораторія» та «Навчальна зала судових засідань», у яких майбутні правознавці здобувають практичні навички ведення адміністративного та кримінального процесів, працюють із криміналістичними зразками.
Кафедра стала ініціатором щорічного проведення Тижня правових знань у НУБіП України, у межах якого проводяться різноманітні заходи з популяризації правових знань та юридичного факультету, зокрема:
навчальні судові засідання - відповідно до сценарію між студентами розподіляються ролі суддів, прокурора, потерпілого, обвинувачених, захисників та інших учасників судового засідання:

правові дебати та ігри за участі студентів та науково-педагогічних працівників:

відкриті практичні заняття, зокрема на цікаві широкому загалу теми, як то «Дактилоскопічна експертиза: ідентифікація людини за відбитками пальців рук» (заняття проводить к.ю.н., доцент Кушнір Г.А.):

виїздні практичні заняття, зокрема: з дисципліни «Адміністративний процес» в ОАС міста Києва (проводить професор кафедри, к.ю.н., заслужений юрист України, суддя ВСУ у відставці Панталієнко П.В. - в центрі):

з дисципліни «Адміністративне право» у Голосіївському районному суді міста Києва (проводить доцент кафедри к.ю.н., доцент – 2-ге фото в центрі):

Для забезпечення якісного навчального процесу науково-педагогічними працівниками кафедри з часу створення кафедри розроблено і опубліковано 14 підручників та понад 30 навчальних посібників.

Підручники


1. Аграрне право України: підручник / В.М.Єрмоленко, О.В.Гафурова, М.В.Гребенюк та ін.; за заг.ред.В.М.Єрмоленка. – К: Інтерком Інтер, 2010. – 608 с. (Курило В.І., Піддубний О.Ю. Державні сільськогосподарські інспекції – органи державного контролю в АПК. Розділ 9. С. 176-190. Курило В.І., Світличний О.П. Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки України. Розділ 10. С. 191-204) (Гриф МОН)
2. Правові засади зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу. Підручник / В.І.Курило, І.В.Ковальчук, А.О.Сільнова, І.В.Гиренко; за заг.ред. д.ю.н.,проф. В.І.Курила. К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2011. 280 с. (Гриф МОН)
3. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Підручник / В.І. Курило, І.В.Гиренко, К.М. Куркова, С.С. Овчарук; за заг. ред. В.І.Курила. К.: Магістр ХХІ сторіччя, 2011. 194 с. (Гриф МОН)
4. Адміністративна юрисдикція в АПК. Підручник / Кол.авторів: В.І. Курило, О.Ю. Піддубний, М.Ю. Кравчук. Під заг. ред. В.І.Курила. К.: ІРІДІУМ, 2012. 228 с. (Гриф МОН)
5. Аграрне право України: договірні відносини у сільському господарстві. Підручник. Змістовий модуль 5 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, І.В.Гиренко. Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. 437 с. (Гриф МОН)
6. Грохольський В.Л., Курило В.І. Управління агропромисловим виробництвом / Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О.М.Бандурки. Х.: Золота миля, 2013. 840 с.
7. Аграрне право України: майнова основа аграрного господарювання. Підручник. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, І.В.Гиренко; за заг. ред. В.І.Курила. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 462 с. (Гриф МОН)
8. Аграрне право України: відповідальність за правопорушення у сфері сільськогосподарського виробництва. Підручник. Змістовий модуль 6 / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, І.В.Гиренко; за заг. ред. В.І.Курила. Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. 278 с. (Гриф МОН)
9. Договірне право в аграрних відносинах. Підручник / В.І.Курило, З.П. Білошкурська, С.І. Бурлака О. А. Поліщук. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 416 с.
10. Земельне право України: Підручник / І.В.Гиренко, З.П. Білошкурська, Л.В. Машковська, О.А. Поліщук, І.Г. Коваленко-Чукіна. Під заг. ред. д.ю.н., професора В.І. Курила. Умань. ВПЦ «Візаві». 2019. 712 с.
11. Адміністративне право України Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Курило В.І., Стеценко С.Г. та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.
12. Курило В.І., Слюсаренко С.В. Фінансове право України : підручник. Київ. НУБіП України, 2019. 478 с.
13. Адміністративне право для громадян України: науково-популярне видання / за ред. В. Галунька. К.: НДІПП. 2019. 114 с.
14. Адміністративне право України Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Курило В.І., Стеценко С.Г. та ін. Видання друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 520 с.

Навчальні посібники


1. Єрмоленко В.М., Курило В.І. Основи правознавства. Посібник для самостійної підготовки абітурієнта. К.: Видавничий центр НАУ. 2002. 108 с.
2. Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності: Навчальний посібник. К.: Кондор. 2005. 182 с. (Гриф МОН)
3. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний та науково-практичний посібник” / Кол. авт.; За ред. акад. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. К.: Юрінком Інтер, 2005 624 с.
4. Правові основи майнових і земельних відносин: Навчальний посібник / Кол. авт.; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. 384 с. (Гриф МОН)
5. Земельне право України: Практикум: Навчальний посібник / Курило В.І., Миронець І.М., Харланович А.В., Ковальський Д.В.; За заг. ред. В.І. Курила. К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. 144 с. (Гриф МОН)
6. Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.З.Янчука. К.: Магістр XXI сторіччя, 2006. 160 с. (Гриф МОН)
7. Основи правознавства. Навчальний посібник / Кол. авт. За заг. ред. С.І.Бурлаки та В.І.Курила. К.: видавництво НАУ, 2006. 168 с.
8. Правознавство. Навчальний посібник. За заг. ред. проф. Пастухова В.П. К.: Алерта. 2006. 398 с. (Гриф МОН)
9. Курило В.І., Михайлов О.Є., Яра О.С. Кримінологія: Загальна частина. Курс лекцій. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 192 с. (Гриф МОН)
10. Курило В.І., Єрмоленко В.М. Законодавство з питань регулювання земельних відносин: Навчально-методичний посібник. К.: Держкомзем України - Проект МБРР. 2007. 59 с.
11. Курило В.І., Кичилюк Т.С. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: Навчально-методичний посібник. К.: Держкомзем України - Проект МБРР. 2007. 78 с.
12. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М.Єрмоленко, В.І.Курило, Т.С.Кичилюк; За заг. ред. В.І.Курила. К.: Магістр-XXI ст., 2007. 248 с. (Гриф МОН)
13. Курило В.І., Шкарупа В.К., Піддубний О.Ю. Адміністративна юрисдикція в АПК України: Навчальний посібник / Під ред. В.К.Шкарупи. - К.: Магістр XXI століття, 2008. 688 с. (Гриф МОН)
14. Основи теорії держави і права: Навчальний посібник / В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, В.І.Курило, В.В.Севрюков; За заг.ред. В.П.Пастухова. К.: НАУ, 2008. 150 с. (Гриф МОН)
15. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник / Укладачі: І.П.Байрак, В.К.Збарський, О.В.Грабовський, В.І.Курило, Л.І.Курило. К.: Міленіум, 2008. 284 с. (Гриф МОН)
16. Курило В.І., Світличний О.П. Господарське законодавство: [навчальний посібник] / В.І. Курило, О.П. Світличний. К.: ІРІДІУМ, 2009. 360 с. (Гриф МОН)
17. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: Навчальний посібник. Доповнений. / Укладачі: І.П.Байрак, В.К.Збарський, О.В.Грабовський, В.І.Курило, Л.І.Курило. – К.: Міленіум, 2009. 298 с. (Гриф МОН)
18. Хронологія української земельної конституції: зб.норм.-прав.актів / [Курило В.І., Безчастний В.М., Заріцька І.М. та ін.]; за ред. В.І.Курила. Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010. 324 с. (Навчальний посібник - Гриф МОН)
19. Основи права інтелектуальної власності: навчальний посібник / В.І. Курило, О.П.Світличний, І.В.Гиренко; за заг.ред. О.П.Світличного. – Донецьк: Донбас, 2012. 263 с. (Гриф МОН)
20. Практичний посібник сільського голови: містобудівні та правові аспекти: навчальний посібник / кол.авт.; за заг.ред. В.І.Курила і Г.К.Лоїка. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 115 с. (Гриф МОН)
21. Курило В.І., Гиренко І.В., Тенкач Л.А. Мова законодавсвтва США: навчальний посібник / кол.авт.; за заг.ред. В.І.Курила. – К.: МВЦ «Медінформ, 2013. 678 с. (Гриф МОН)
22. Курило В.І., Чиж Ю.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері земельних відносин: навч.посіб. / В.І.Курило, Ю.В.Чиж; за заг. ред. В.І.Курила. К.: НУБіП України, 2014. 128 с.
23. Фінансове право: навч. посіб. / В.І.Курило, З.П.Білошкурська, С.І.Бурлака, О.М.Бурлака, С.В.Слюсаренко, О.С.Яра. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 775 с. (Гриф МОН)
24. Довідник для сільського та селищного голови / кол.авт.; редакція та упорядкування: В.К.Терещенко, Г.О.Черкаська, М.М.Лисенко, Л.І.Лисенко, Н.О.Парецька, Н.В.Гринь. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, Проект USAID АгроІнвест, 2014. 529 с.
25. Екологічне право України. Загальна частина: навч. посіб.; за ред. В.І.Курила / В.В. Курзова, А.І. Берлач, В.І. Курило та ін. К.: Алерта, 2015. 620 с.
26. Курило В.І., Голуб Ю.М., Большаков В.Н., Бабенко В.Г. Підрозділи спеціального призначення та їх спеціальні операції: історія, розвиток, заходи, досвід. К. 2015. 232 с.
27. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В.Галунько, В.І.Курило, С.О.Короєд, О.Ю.Дрозд, І.В.Гиренко, О.М.Єщук, І.М.Риженко, А.А.Іванищук, Р.Д.Саунін, І.М.Ямкова]; за ред. проф. В.В.Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
28. Господарське право: Навчальний посібник / В.І. Курило, З.П.Білошкурська, О.А.Поліщук. Умань, ВПЦ «Візаві», 2018. 489.
29. Правове забезпечення управлінського рішення: навчальний посібник / О.В. Артеменко, Л.В. Гбур, Н.А. Стасюк. Київ: Прінтеко, 2020.125 с.
30. Слюсаренко С.В Податкове право: навчальний посібник / С.В. Слюсаренко. Київ: Прінтеко, 2020. 280 с.
31. Право соціального забезпечення [навчальний посібник] Артеменко О.В., Князька Л.А.,Обривкіна О.М., Улютіна О.А. – К.: Компринт, 2017. - 216 с.
32. Administrative law of Ukraine for foreigners: popular science publication / Valentyn Halunko (Ed.). Kyiv: 2021. 62 p. (Gulac O. V., Goloviy L.V. 2.11. What are the major sources of administrative law in Ukraine?)

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook