Кафедра адміністративного та фінансового права

Історія кафедри

Історія кафедри
адміністративного та фінансового права

      Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права (у подальшому перейменована у кафедру адміністративного та фінансового права) у складі юридичного факультету Навчально-наукового інституту земельних ресурсів, правознавства та педагогіки Національного аграрного університету (у 2008 р. перейменований у Національний університет біоресурсів і природокористування України) була створена наказом ректора Національного аграрного університету № 358 від 05.09.2001 р.
    Визначальний вплив на створення кафедри та формування її кадрового потенціалу відіграв фундатор вітчизняної наукової школи аграрного права д.ю.н, професор, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Зіновійович Янчук.

 

    Завдяки його активній життєвій та науковій позиціях, колосальному науковому і освітянському досвіду, освітній прозорливості та практичній допомозі і була створена кафедра адміністративного та фінансового права.
    Сьогодні кафедра забезпечує викладання таких фундаментальних правових дисциплін як „Адміністративне право”, „Кримінальне право”, „Фінансове право України”, „Кримінологія”, „Криміналістика”, „Судові та правоохоронні органи України” та низку інших як на юридичному, так і на інших факультетах НУБіП України.
    На початковому етапі діяльності кафедри її професорсько-викладацький склад представляли: професори - Шкарупа В.К., Коваленко В.В., Самохін А.В. (сумісники); доценти - Курило В.І., Кушнір Г.А., Гаркуша В.С., Яра О.С., Артеменко О.В., Мельник О.М.; старші викладачі Долгополов А.М., Ковальова С.С., Селезньов М.В. та асистенти Слюсаренко С.В., Шевчук О.В.
    За короткий термін штатний склад кафедри істотно поліпшився, що дало кадрову можливість у березні 2007 року, за ініціативи професора Шамрая В.О. та підтримки ректорату університету, створити в університеті спеціалізовану вчену раду К 26.004.16 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право та 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, головами якої по 2009 р. був професор Шамрай В.О., 2009-2015 р.р. – професор Курило В.І.
    Слід зазначити, що на кафедрі з часу її створення працювали та /або працюють багато знаних в Україні і за її межами вчених-правознавців: д.ю.н., проф., академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Семчик В.І., д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України, генерал-лейтенант міліції Коваленко В.В., д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України Погорілко В.Ф., заслужений юрист України, к.ю.н., доцент, почесний професор НУБіП України, суддя Верховного суду України у відставці Панталієнко П.В., д.н.д.у., к.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Шамрай В.О., д.ю.н., проф., заслужений юрист України Шкарупа В.К., д.ю.н., проф., чл.-кор. НААН України, заслужений юрист України Курило В.І., к.ю.н., професор Коваль М.В., а також широко відомий у світі медик д.м.н., професор, заслужений лікар України Самохін А.В., який тривалий час забезпечував навчальну дисципліну «Судова медицина та психіатрія».

Кафедра у 2008 р. Зліва направо: верхній ряд: ст. лаборант Ю. В. Вишневська, к.ю.н., доц. А. М. Долгополов; другий ряд: асистент С. В. Слюсаренко, к.ю.н., ст. викладач О. В. Артеменко, ст. викладач С. С. Ковальова, к.н.д.у., доц. О. М. Мельник; нижній ряд: д.ю.н., проф. В. І. Курило, д.н.д.у., к.ю.н., проф. В. О. Шамрай, к.ю.н., доц. О. С. Яра, к.ю.н., доц. Г. А. Кушнір.

 

    У червні 2006 року на кафедрі відкрито аспірантуру і докторантуру за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. З 2006 р. по 2009 р. кафедра адміністративного та фінансового права Національного аграрного університету також здійснювала підготовку дисертаційних досліджень з науки державного управління (спеціальності: 25.00.01 – 25.00.04). Значний вплив на формування науково-правових напрямів досліджень на кафедрі відіграли наукові погляди академіка Василя Зіновійовича Янчука, які стали світоглядним підгрунтям напрямів наукових досліджень адміністративно- та фінансово-правових відносин в аграрній та природоресурсній сферах, фундатором наукової школи яких став його учень, нині д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік НАНВО України та Академії адміністративно-правових наук, заслужений юрист України Володимир Іванович Курило, коли у 2006 році під його науковим керівництвом (тоді кандидата юридичних наук, доцента) була захищена Пушкар Мариною Василівною перша підготовлена на кафедрі кандидатська дисертація на тему «Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні». З тієї пори до сьогодні під науковим консультуванням та керівництвом професора Володимира Курила на кафедрі підготовлено і захищено 10 докторських, 64 кандидатських дисертацій та 2 дисертації доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», а всього на кафедрі під науковим керівництвом її професорів і доцентів з часу її існування підготовлено і захищено 11 докторських:

 • Курило В.І. «Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України» (2008 р.);
 • Світличний О.П. «Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України» (2012 р.);
 • Баклан О.В. «Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні: теоретико-прикладний аспект» (2013 р.);
 • Делія Ю. В. «Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні» (2014 р.)
 • Бондар О.Г. «Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві України: аграрний та адміністративний аспекти» (2015 р.);
 • Піддубний О.Ю. «Правовідносини у сфері біотехнологій» (2015 р.);
 • Позняков С.П. Адміністративно-правове регулювання господарських відносин в Україні: теоретико-методологічний підхід (2016 р.).
 • Шульга Є. В. «Адміністративно-деліктні відносини в Україні в умовах євроінтеграції» (2018 р.);
 • Мушенок В. В. «Державна політика в аграрному секторі економіки України: фінансово-правові аспекти» (2018 р.);
 • Городецька І. А. «Адміністративно-правове регулювання охорони, використання та відтворення тваринного світу України» (2019 р.);
 • Гулак О. В. «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері забезпечення пожежної безпеки у лісах України» (2020 р.),

     і понад 100 кандидатських дисертацій.

    На кафедрі адміністративного і фінансового права проводиться активна видавнича, навчально-методична та наукова діяльність, результатом якої стало видання за час функціонування кафедри більше 40 підручників і навчальних посібників, понад 50 монографій, декілька сотень статей у фахових виданнях, та понад 40 статей, починаючи з 2017 року, у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, а також активна громадська робота, спрямована на популяризацію юридичного факультету: науково-педагогічні працівники кафедри є членами редакційних колегій низки фахових видань з юридичних наук різних ВНЗ та наукових установ як України, так і країн ЄС, членами громадських наукових академій, інших громадських професійних об’єднань юридичного спрямування, а також надають юридичні консультації громадянам та юридичним особам у межах діяльності Юридичної клініки факультету.
    Активна наукова діяльність представників кафедри була належним чином оцінена державою та науковою спільнотою: у 2011 році проф. Курило В.І. у складі творчого колективу юридичного факультету став Лауреатом Премії імені Ярослава Мудрого (у номінації за кращий підручник); указами Президента України двом членам кафедри було присвоєно Почесне звання «Заслужений юрист України»: завідувачу кафедри Курилу В.І. та професору кафедри, заступнику декана юридичного факультету Улютіній О.А.

 

Президент Національної академії правових наук України академік Тацій В.Я.
вручає професору Курилу В.І. Диплом Лауреата Премії імені Ярослава Мудрого (листопад 2011 р., м. Харків)

 

    2014 рік ознаменувався прийняттям програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2020», що окреслила нові пріоритети в роботі колективу кафедри.
    Зусилля науково-педагогічних працівників були сконцентровані на розробці та запровадженні електронних навчальних курсів з дисциплін кафедри; результатом стало створення понад 30 ЕНК, які використовуються у навчальному процесі, усі з яких були атестовані. Водночас проводилися консультації для студентів-користувачів.
    Кафедрою створені та забезпечені наглядними матеріалами «Навчальна криміналістична лабораторія» та «Навчальна зала судових засідань», у яких майбутні правознавці здобувають практичні навички ведення адміністративного та кримінального процесів, працюють із криміналістичними зразками.

 

Кафедра у 2017 р. Зліва направо: перший ряд: к.ю.н., доц. Улютіна О.А., д.ю.н, проф. Курило В.І., к.ю.н., доц. Яра О.С., к.ю.н., доц. Слюсаренко С.В., ст.викладач Янчук Ю.В.; другий ряд: професор кафедри к.ю.н., доц., Почесний професор НУБіП України Панталієнко П.В., к.ю.н., доц. Галайдюк Л.Ю., ст. викладач С. С. Ковальова, ст. лаборант Павленко В.І.; третій ряд: к.ю.н., доц. Г. А. Кушнір, к.ю.н., доц. Гулак О.В., доцент, к.ю.н. Падалко Р.К.; верхній ряд: к.ю.н., доц. О. В. Артеменко, к.ю.н., доц. А. М. Долгополов, лаборант Теслюк Н.А.


Своє 20-річчя кафедра (2021 р.) зустріла у складі: професорів кафедри: д.ю.н., проф., чл.-кор. НААН України Курила В. І., д.ю.н., доцента Познякова С.П. к.ю.н., професора Ярої О. С., д.ю.н., професора Галунька В.В. (сумісник); доцентів кафедри: к.ю.н., доц. Артеменко О.В., к.ю.н., доцента Галайдюк Л.Ю., к.ю.н., доц. Головій Л.В., д.ю.н., доц. Гулак О.В., к.ю.н., доц. Долгополова А.М., к.ю.н., доц. Слюсаренка С.В., к.ю.н., доц. Улютіної О.А., ст. викладачів: к.ю.н. Ковальової С.С., к.ю.н. Гбур Л.В., асистентів Голуб С. М., Стасюк Н.А. 

    Кафедра стала ініціатором щорічного проведення Тижня правових знань у НУБіП України, у межах якого проводяться різноманітні заходи з популяризації правових знань та юридичного факультету, зокрема:
   навчальні судові засідання - відповідно до сценарію між студентами розподіляються ролі суддів, прокурора, потерпілого, обвинувачених, захисників та інших учасників судового засідання: 

відкриті практичні заняття, зокрема на цікаві широкому загалу теми, як то «Дактилоскопічна експертиза: ідентифікація людини за відбитками пальців рук»:

виїздні практичні заняття, зокрема з дисципліни «Адміністративний процес» в Окружному адміністративному суді міста Києва (проводить професор кафедри, суддя ВСУ у відставці Панталієнко П.В. -в центрі):

    Кафедра бере активну участь у проведенні профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та коледжів для забезпечення проведення ефективних та результативних вступних компаній до Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також в організаційних заходах, що проводяться НУБіП України.

З часу створення кафедри адміністративного та фінансового права до сьогодні її очолювали:
2001-2002 р.р. к.е.н., доц., нині д.ю.н., профессор, чл.-кор. НАПрН України Єрмоленко В.М.
2003 р – к.ю.н., доцент Малишко М.І.
2003 р. – д.ю.н., проф., чл.-кор. АПрН України Погорілко В.Ф.
2006-2009 р.р. – д.н.д.у., к.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Шамрай В.О.
2010-2016 р.р. – к.ю.н., доцент Слюсаренко С.В.
2003-2005 р.р. (к.ю.н., доцент), 2016 р.- дотепер – д.ю.н., проф., чл.-кор. НААН України, заслужений юрист України Курило В.І.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook