Юридичний факультет

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право

     Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. У Національному університеті біоресурсів і природокористування України підготовка аспірантів здійснюється з 1954 року. За спеціальністю 081 «Право» мають право на вступ випускники закладів вищої освіти ОС «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» (випускники ЗВО минулих років).

  Гарант програми: Ладиченко Віктор Валерійович – завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Відмінник освіти України.

  Громадяни інших держав можуть бути зараховані на підставі договорів між університетом та міністерствами, науковими установами і організаціями, закладами вищої освіти цих держав або відповідно до міжнародних та міжурядових угод.

   Для більш детальної інформації щодо вступу до аспіратури НУБіП України необхідно звернутися у відділ аспірантури   

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

      Особливістю підготовки докторів філософії у галузі права у Національному університеті біоресурсів і природокористування України є дослідження права як соціального явища в межах галузі знань, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти - «Право» (08), з урахуванням місії та стратегії Університету. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Теоретичний зміст підготовки складає формування знань про основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності та принципи, а також природу і зміст правових інститутів за окремими напрямами:

теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави - загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку права та держави, їх структурно-функціональні характеристики, світоглядні аспекти сутності та функціонування права як явища, що забезпечує якість життя людей, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, теоретичні уявлення людства про право та державу для розуміння комплексних проблем правотворення та правореалізації на основі накопичених емпіричних даних про довкілля, сталий розвиток та збалансоване природокористування, порівняльно-правові характеристика правових систем світу;

земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право - суспільні та правові тенденції, явища та відносини, що виникають у сфері здійснення відповідними суб'єктами прав на землю та інші природні ресурси, раціональне, ефективне використання та охорона земель, інших природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві й інших видах діяльності; запобігання негативному впливу людської діяльності на стан клімату; право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на участь в аграрному ринку, на розвиток інвестиційних і інноваційних відносин в аграрній сфері, соціальної сфери села, різних форм господарювання у сільському господарстві, на державну підтримку села, а також наукознавчі та порівняльно правові проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права, міжнародно-правові проблеми навколишнього природнього середовища;

адміністративне право і процес; фінансове право - теоретичні, правові та організаційні засади публічного адміністрування в Україні; суспільні відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням суб’єктами публічної адміністрації прав і свобод та законних інтересів приватних осіб під час надання адміністративних послуг; суспільні відносини, які мають місце у сфері публічного адміністрування об’єктів державної та комунальної власності, внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної влади та у сфері взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства; особливості публічного адміністрування в окремих сферах суспільних відносин, в тому числі, в умовах децентралізації та діяльності об’єднаних територіальних громад; адміністративний проступок та адміністративну відповідальність, в тому числі в сфері охорони довкілля; публічно-управлінські відносини, які виникають з приводу реалізації уповноваженими органами публічної влади (їх посадовими особами) встановленого адміністративно-процесуальним законодавством порядку вирішення адміністративних справ; адміністративно-процесуальні відносини та адміністративно-процесуальну діяльність та їх зміст; адміністративно-процесуальне право та законодавство; закономірності збирання, дослідження, оцінювання та використання доказів, в тому числі у справах по захисту довкілля; прийоми, методи та засоби здійснення адміністративного судочинства; суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів та фондів територіальних громад;

інформаційне право; право інтелектуальної власності - суспільні відносини та правові проблеми обігу інформаційних ресурсів, в тому числі у сфері довкілля, розробки і застосування інформаційних технологій, в тому числі в умовах децентралізації та діяльності об’єднаних територіальних громад; забезпечення інформаційної безпеки, надання послуг і виконання робіт за напрямами інформаційної діяльності людини, суспільства, держави та міжнародної спільноти; а також права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній сферах, правову охорону у сфері інтелектуальної власності, охорону і захист прав інтелектуальної власності в їх матеріальному та процесуальному змісті, в тому числі на інтелектуальну власність у сфері навколишнього природнього середовища: сорти рослин, породи тварин, тощо, а також наукознавчі проблеми права інтелектуальної власності.

Напрями наукових досліджень

Проектна група

Оголошення

 

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD) 

IІ. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

IІІ. ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 081 "ПРАВО" 

ІV. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

V. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 081 "ПРАВО"


 

VІ. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 

VIІ. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН

VIІІ. РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

ІХ.ПАМ'ЯТКА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Х.ПРЕЗЕНТАЦІЯ "НОВІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ"

ХІ.ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ

 
 
ХІІ. ВИТЯГИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ "ПРАВО" 
 

ХІІІ. ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ "ПРАВО" 
     
 
ХІV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
 
ХVI. БАЗИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 "ПРАВО" ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ "ПРАВО" 
     Національний університет біоресурсів і природокористування України

-       кафедра аграрного,земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука 

-      кафедра адміністративного та фінансового права 

-       кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

-      кафедра теорії та історії держави і права 

-       кафедра цивільного та господарського права 

 

          Відокремлені структурні підрозділи НУБіП України

-       ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України 

-       ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП  України

  

          Інші заклади вищої освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою та договором) 

 

 

     Звіт з педагогічної практики аспіранта 

      Оголошення про події

ХVII. КАФЕДРИ 

-  теорії та історії держави і права 

- аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука

- адміністративного та фінансового права

- цивільного та господарського права

- міжнародного права та порівняльного правознавства 

 

ХVІII. ВИПУСКНИКИ ОНП 081 ПРАВО 


 

ХІХ. СКРИНЬКА ДОВІРИ

ОПИТУВАННЯ

 

Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії

Результати анкетування аспірантів

Анкета для науково-педагогічних працівників

Результати опитування НПП

Анкета для роботодавців 

Результати опитування роботодавців 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook