Академіку Івану Панасовичу ГРИГОРЮКУ - 80 років!

25 жовтня 2021 року

     24 жовтня відсвяткував свій ювілей професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики НУБіП України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України

Іван Панасович Григорюк

 
     Народився Іван Панасович у с. Топорівка, Новоселицького району, Чернівецької області у селянській родині. Загальний стаж роботи – 63 роки, у т.ч. науково-педагогічний – 55 років.
     Працював учителем біології і хімії, з 1966 по 1969 рр. – аспірант денної форми навчання відділу біохімії рослин Інституту фізіології рослин АН УРСР, 1969-1980 рр. – молодший науковий співробітник, 1980-1985 рр. – старший науковий співробітник, 1985-1996 рр. – завідувач лабораторії фізіології водного стресу рослин, 1996-1997 рр. – провідний науковий співробітник, 1997-1998 рр. – в.о. завідувача відділу фізіології водного режиму рослин, 1998-2005 рр. – завідувач відділу фізіології водного режиму рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.
 
     З 01.10.2007 по 16.02.2011 р. І.П. Григорюк працював директором Навчально-наукового інституту охорони природи і біотехнологій НУБіП України. З 16.02.2011 по 30.06.2011 р. обіймав посаду заступника директора Навчально-наукового інституту рослинництва, екології і біотехнологій з навчально-виховної роботи і практичної підготовки студентів, а з 03.09.2011 р. і дотепер – професора кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики НУБіП України. У 1978 р. захистив дисертацію на тему: «Фізіологічні аспекти формування врожаю і якості картоплі в умовах низинного торф’яного грунту» й отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності «Фізіологія рослин». У 1983 р. йому присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» зі спеціальності «Фізіологія рослин».
     У 1996 р. І.П. Григорюк захистив дисертацію на тему «Реакція рослин на водний і температурний стреси і способи її регуляції» й отримав науковий ступінь доктора біологічних наук зі спеціальності «Фізіологія рослин».
     Сфера наукових інтересів ученого охоплює широке коло проблем фізіології, біохімії, екології і біотехнології рослин, молекулярної біології, біоенергетики, історії науки і техніки. У 2000 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України по Відділенню загальної біології НАН України і присвоєно вчене звання професора зі спеціальності «Фізіологія рослин». Перші і піонерські роботи присвячені системному дослідженню ролі амінокислот у біосинтезі крохмалю і клітковини у бульбах картоплі за різного водозабезпечення. Ним уперше встановлено автономність бульб картоплі в перетворенні асимілятів, які надходять до інших частин рослин, що розширює уявлення щодо динамічності метаболізму цієї культури. В підсумку створено технологію вирощування високих врожаїв картоплі на торф’яних грунтах Західного Полісся України.
     І.П. Григорюк вперше в Україні започаткував різнопланові дослідження у галузі фізіології водного стресу культурних рослин. Його наукові інтереси сконцентровані на вивченні регуляторних систем водообміну, фізіологічних і молекулярно-біологічних механізмів стійкості й адаптації рослин до водного та високотемпературного стресів. Найсуттєвіший внесок він зробив у вивчення загальних і неспецифічних реакцій рослин на дію посухи та високих температур. Установив закономірності надходження, транспорту і перерозподілу полів води в клітинах, її взаємодії з адсорбційними центрами та роль в регуляції адаптивних систем рослин у стресових умовах, з’ясував, що формування механізмів стійкості рослин проти посухи детерміновано змінами аденозинфосфатної і фітогормональної систем, рідкокристалічної структури полярних ліпідів у мембранах хлоропластів. Запропонував ряд нових методів досліджень і способів оцінки посухо- та жаростійкості рослин, які знайшли застосування у роботі селекціонерів.
     Іван Панасович Григорюк є фундатором наукової школи з вивчення регуляторних систем водообміну, фізіологічних, молекулярно-біологічних і популяційно-генетичних механізмів регуляції, стійкості й адаптації культурних рослин до стресових чинників навколишнього середовища. Уперше виявив явище автономності і універсальності фізіологічних функцій, що розширює уявлення про внутрішньоклітинну організацію функціонування ключових ланок метаболізму та інтегральну багаторівневу регуляцію в системі цілісної рослини за стресових умов. У співпраці з колегами створено і впроваджено енергоощадні технології вирощування зернових і кормових культур у зонах ризикованого землеробства; запропоновано системи використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив; розроблено селекційно-генетичні та біотехнологічні основи підвищення продуктивності рослин хмелю в Україні.
     І.П. Григорюк – фундатор наукової школи в Україні з вивчення регуляторних систем водообміну, фізіологічних, молекулярно-біологічних і популяційно-генетичних механізмів регуляції, стійкості й адаптації культурних рослин до стресових чинників середовища. Вагома його заслуга полягає в розробці теоретичних положень щодо сутності природи, типу і форм фізіологічних реакцій культурних рослин на стресові дії. Ним розроблено і реалізовано інноваційні технології організації захисту с.-г. культур в новітніх системах землеробства. Уперше розроблено концептуальні основи збереження, відтворення й охорони біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. Вивчено закономірності змін флори в антропогенно порушених екосистемах і вплив глобального потепління клімату на фіто санітарний стан агроценозів, чисельність, ареали поширення й шкідливості найпоширеніших комах-фітофагів у посівах пшениці озимої. На основі системного аналізу рослинних ресурсів уперше реалізовано новітні технології біоенергоконверсії для отримання альтернативних видів палив в Україні. Досліджено якісний і кількісний склад генетично модифікованих сільськогосподарських культур, а також їхніх компонентів у продуктах харчування та кормах методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі.
 
     Член-кореспондент НАН України І.П. Григорюк – вчений зі світовим ім’ям, який збагатив науку працями першорядного значення. Він – автор і співавтор 1078 опублікованих праць, з них 35 монографій, 10 книг і брошур, 5 навчальних і методичних посібника, 3 словники, 630 статей (з них 50 у зарубіжних виданнях), 34 авторських свідоцтва й патент на винаходи та 68 науково-практичних рекомендації. Був науковим консультантом 5 докторських і науковим керівником 12 кандидатських дисертацій.
 
     Науково-інноваційні здобутки професора І.П. Григорюка отримали високу оцінку. Йому присуджено премію ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1991 р.), премію Президентів НАН України, НАН Білорусі і АН Молдови (2002 р.), премію УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (2010 р.). За роботу «Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив» І.П. Григорюку у складі авторського колективу Указом Президента України № 329 від 18 травня 2012 р., присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки за 2011 р. За вагомий особистий внесок у вирішення екологічних проблем, розвиток природоохоронної справи, збереження навколишнього природного середовища Указом Президента України № 419 від 5 червня 2009 р. І.П. Григорюку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
     За значний особистий внесок у розвиток національної освіти і підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм Указом Президента України № 427 від 1 жовтня 2016 р. його нагороджено Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
     Професора І.П. Григорюка нагороджено також нагрудними знаками «Знак Пошани» Київського міського голови (2004 р.), «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України (2007 р.), «Відмінник аграрної освіти і науки України» (2010 р.), нагородами Ярослава Мудрого (2007 р.) і Святого Володимира (2012 р.) в галузі науки і техніки АН ВШ України, трудовою відзнакою «Знак Пошани Міністерства аграрної політики України (2008 р.), почесною відзнакою УААН (2014 р.), пам’ятною відзнакою на честь 100-річчя НАН України (2018 р.), багатьма почесними грамотами та подяками.
 
     І.П. Григорюк упродовж багатьох років проводить вагому науково-організаційну роботу. Був головою Київського обласного відділення Українського товариства фізіологів рослин, заступником голови спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, членом експертної ради з біологічних наук ВАК України, комісії Відділення загальної біології НАН України з координації і супроводу в установах НАН України фундаментальних та прикладних досліджень в інтересах АПК, заступником співголови Міжвідомчої наукової ради НАН України та УААН з проблем АПК, членом і ученим секретарем спеціалізованої секції «Біологія» Комітету з присудження Державних премій України в галузі науки і техніки при Президентові України. Нині він є експертом Національного фонду досліджень України, віце-президентом Всеукраїнської асоціації біологів рослин, членом спеціалізованої вченої ради Д26.004.09 із захисту дисертацій при НУБіП України, членом редколегії 8 наукових видань України.
     І.П. Григорюк користується заслуженим авторитетом і повагою серед науково-педагогічних працівників та студентів, його поважають за високу ерудицію, працездатність та вірність служінню Україні. Він талановитий вчений і педагог високої майстерності нового покоління.
 

     Ректорат Національного університету біоресурсів і природокористування України щиро вітає Івана Панасовича з видатною датою – 80-літнім ювілеєм! Бажаємо, щоб душевне тепло і радість завжди були з Вами. Нехай здоров’я буде надійною опорою, підтримка і любов рідних – постійною і щирою! Зичимо життєвої наснаги, професійних успіхів, щастя, безмежної енергії і бадьорого настрою, злагоди та добробуту у Вашій оселі!

     Висловлюємо Вам щиру вдячність за Вашу творчу, самовіддану працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисливе добро, яке повсякчас Ви даруєте студентам та колегам по роботі.

Хай цвітом і рястом збагатяться всі Ваші дороги, доля приносить удачу у всьому, дарує Вам многіїї і благії літа!

    

 

З повагою,
ректор НУБіП України Станіслав Ніколаєнко

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook