Декан Микола Цвіліховський на конференції трудового колективу: У 2020–2021 навчальному році факультет ветеринарної медицини продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання

31 серпня 2021 року

30 серпня 2021 року на факультеті ветеринарної медицини відбулася щорічна конференція трудового колективу та розширене засідання Вченої ради. На зборах був присутній начальник навчального відділу НУБіП України Ярослав Рудик.


Напередодні зборів ректор університету Станіслав Ніколаєнко разом із представниками ректорату та деканами факультетів відвідав факультет і урочисто відкрив навчально-наукову лабораторію «Центр репродуктології тварин з банком сперми та ембріонів», нові локації ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» та навчально-наукові лабораторії доклінічних та клінічних досліджень лікарських препаратів.

 
На початку зборів та розширеного засідання Вченої ради декан факультету Микола Цвіліховський урочисто вручив співробітникам факультету нагороди: Гречкосій Вірі Василівні – Заслужений працівник НУБіП України; Якубчак Ользі Миколаївні – Почесну грамоту НУБіП України; Стегней Миколі Михайловичу – Почесну грамоту НУБіП України; Ткаченку Сергію Михайловичу – подяку НУБіП України.


Заслухавши та обговоривши доповідь декана, учасники зборів трудового колективу відзначають, що факультет, незважаючи на глобальні виклики, що були пов’язані у 2020-2021 навчальному році з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, і здійсненні у зв’язку з цим всіх видів діяльності в дистанційній або змішаній дистанційно-очній формі, продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива – 2025». На факультеті продовжено системну роботу з оптимізації структури управління, оновлення кадрів, що дало синергічний ефект діяльності, консолідувало зусилля структурних підрозділів колективу на поліпшенні якості підготовки фахівців, покращенні наукової, науково-методичної та виховної робіт. Наразі нагальне завдання колективу факультету – надалі поліпшувати якість навчально-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

 


Микола Цвіліховський відзначив, що на факультеті, виключно за денною формою підготовки, навчається 1309 здобувачів вищої освіти, з них на програмах підготовки бакалаврів – 50 (4 %), магістрів – 1259 (96 %). На контрактній основі проходять підготовку 546 (42 %) здобувачі вищої освіти.
Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і член-кореспонденти НААН України та 16 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 38 (35 %) докторів наук, професорів, 67 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 3 асистенти без наукового ступеня. Ними у 2020–2021 навчальному році видано 5 підручників, 15 навчальних посібників, 27 монографій, 1 довідник, 23 брошури, 51 (205,15 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 4 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти галузі знань «Ветеринарна медицина».

 
Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними фаховими закладами освіти НУБіП України − Немішаївським агротехнічним і Мукачівським аграрним коледжами, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.


Ведеться активна співпраця з Радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки здобувачів вищої освіти та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, ветеринарними клініками «Зоолюкс», «Алден-Вет», «Друг», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом ветеринарної медицини НААН, ТОВ «Нестле Україна», фірмою «Роял Канін Україна», Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.


За результатами участі здобувачів вищої освіти у наукових заходах та олімпіадах у 2021 році отримано перше і третє індивідуальні місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму 211 «Ветеринарна медицина». ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету вже 7 років поспіль є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
У 2021 р. факультетом підготовлено і здійснено випуск 51 фахівця ОС «Бакалавр».


У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2021 р. на факультет прийнято 270 вступників ОС «Магістр». На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Магістр» на 1-й курс прийнято 53 особи, що становить 19,6 % від числа всіх вступників.


Науково-інноваційна діяльність. У 2020–2021 н.р. на факультеті виконувались 48 наукових тем, у т.ч. 6 – бюджетних, 12 – госпдоговірних і 1 – за міжнародними грантами на загальну суму 2799 тис. грн., що становить 29,9 тис. грн. на 1 штатну одиницю НПП.


Науковцями факультету видано 27 монографій, 4 науково-практичних рекомендацій, 385 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 77 – у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, отримано 22 патенти і свідоцтва на винаходи.


У 2020–2021 н.р. було проведено 3 Міжнародних науково-практичних конференцій і Всеукраїнський науково-практичний семінар, приурочені до 100-річчя факультету ветеринарної медицини.

 
На факультеті проходять підготовку 56 аспірантів і 2 докторанти; функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2021 р. здобувачами захищено 16 дисертацій у т.ч. 2 – на здобуття наукового ступеня доктора, 14 – кандидатів наук і 2 – доктора філософії зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», ОНП Незаразна патологія тварин. Отримано 2 Міжнародних освітньо-наукових грантів для викладання, навчання та стажування молодих вчених і здобувачів вищої освіти за кордоном.


На факультеті створено постійно діючі робочий виконавчий орган Колегія докторів наук, метою якого є прогнозування, формування і особисте вирішення кожним доктором наук освітніх, наукових, інноваційних задач і реалізація представницьких функцій у галузі ветеринарної медицини.


Міжнародна діяльність. Науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі вищої освіти впродовж року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: стажуванні в Естонському університеті наук про життя (Тарту, Естонія), Вроцлавському природничому університеті (Польща), Державному університеті Північної Кароліни (США), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Таллін, Естонія), 25-й Антарктичній експедиції (Аргентинський архіпелаг), оn-line конференціях, семінарах і круглих столах. Здійснювалась підготовка і видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації.


Підписано угоду про співпрацю із Самаркандським ветеринарним інститутом (Узбекистан). Підготовлено звернення до ректора Вроцлавського природничого університету (Польща) щодо формування угоди «Про навчання здобувачів вищої освіти за системою подвійних дипломів».


Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом, у 2021 р. мала відбутись чергова (шоста) двотижнева навчальна практика здобувачів вищої освіти на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава. Однак, через пандемію коронавірусу цей захід перенесено до скасування карантинних обмежень.


З 2003 р. і донині на факультеті в окремих групах (по одній групі на кожному курсі) здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти напряму «Ветеринарна медицина» англійською мовою. Кількість здобувачів вищої освіти у англомовних групах навчання на всіх курсах сьогодні становить близько 10 % від усього контингенту. З 2015 року започатковано підготовку здобувачів вищої освіти в англомовних групах за магістерською спеціалізацією «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів».


Нині на факультеті навчається 18 іноземних здобувачів вищої освіти з 11 країн: КНР, Палестини, Нігерії, Ізраїлю, Туреччини, Ірану, Алжиру, Росії, Йорданії, Індії та Марокко. В нинішньому році здобувачами вищої освіти факультету стали представники 4 країн. Три наших здобувача вищої освіти пройшли навчання за кордоном − в Польщі та Естонії.


Виховна робота на факультеті спрямована на виховання здобувачів вищої освіти у кращих традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності в сучасних умовах. На факультеті діє інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитках.


Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника», «Краса ФВМ». Здобувачі вищої освіти факультету брали активну участь у загальноуніверситетських заходах: «Краса НУБіП України», «День університету», ярмарці «Прийди, прийди, весно», виставці творчих робіт, інтелектуальній грі «Brain», світовому флеш-мобі з висадки трильйона дерев, а також у зборі коштів для притулку тварин тощо. Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.


Соціально-побутові умови здобувачів вищої освіти. У гуртожитку № 6, де проживають здобувачі вищої освіти факультету, у 2020–2021 н.р. підготовлені кімнати для поселення першокурсників, що облаштовані новими меблями. Здійснено капітальний ремонт кухонь 1–3 поверхів, кімнат для умивання на 2–5 поверхах, заміну електропроводки, світильників, вікон; проведено капітальний ремонт спортзалу, встановлено мультимедійний проектор у читальній залі.


У навчальному корпусі № 12 встановлено водостічну систему у всіх блоках (25 стояків по 6 труб), здійснено капітальний ремонт лабораторій кафедр терапії (104 А), анатомії (секційна зала), хірургії (106 В); завершується облаштування бібліотеки кафедри анатомії (215 Е), капітальний ремонт і облаштування сучасним обладнанням і меблями лабораторії кафедри епізоотології (405 А), ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» (126 Б). У нинішньому році колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2025» 87 тис. грн.


Співробітники і здобувачі вищої освіти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою і озеленення території, закріпленої за факультетом, та суботниках.

Водночас збори трудового колективу звертають увагу на те, що в роботі колективу факультету є значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з:

 • освітніми викликами, а саме інфляцією якості освіти, особливо практичної її складової, що пов’язано з тривалим дистанційним навчанням здобувачів вищої освіти;
 • незалежним єдиним державним кваліфікаційним іспитом для випускників магістратури галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», що Постановою Кабінету Міністрів України внесена до списку регульованих професій;
 • пошуком нових форм профорієнтаційної роботи, у т.ч. активізацією діяльності «Доклінічної школи ветеринарної медицини» для учнів ЗОШ на базі факультету та створенням регіональних шкільних Центрів «Юного ветеринара» тощо;
 • необхідністю продовження реорганізації клінічних кафедр та інших структурних підрозділів факультету;
 • необхідністю посилення зв’язків колективу із бізнесом, виробництвом;
 • необхідністю кардинального осучаснення фундаментальної та клінічної баз для підготовки здобувачів вищої освіти, що потребує подальшої невідкладної розбудови і оновлення матеріально-технічного забезпечення фундаментальних і клінічних кафедр, ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» і його клінік;
 • створенням міні-віварію для лабораторних тварин;
 • продовженням реалізації програми з енергозбереження;
 • покращенням якості практичного навчання здобувачів вищої освіти та збільшенням кількості сучасних підручників і навчальних посібників, у т.ч. англомовних видань;
 • нарощуванням контингенту слухачів післядипломної освіти – лікарів ветеринарної медицини України (у т.ч. на комерційній основі), що потребує підтримання високого професійного рівня самих науково-педагогічних працівників факультету, регулярного стажування їх на сучасних високотехнологічних підприємствах;
 • необхідністю оптимізації розміщення і діяльності начальних та наукових лабораторій;
 • підвищенням ефективності підготовки аспірантів.

В обговоренні звіту декана взяли участь завідувач кафедри анатомії, гістології і патоморфології ім. акад. В.Г. Касьяненка Олег Мельник, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Віталій Недосєков, завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. А.К. Скороходька Марія Кучерук, старший викладач кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка Тарас Савчук, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії Марина Галат, в.о. завідувача кафедри терапії і клінічної діагностики Наталія Грушанська, директор НДІ «Здоров’я тварин» Дмитро Засєкін, голова Ради роботодавців факультету Сергій Ничик, начальник навчального відділу Ярослав Рудик.

 

Василь Данілов,
заступник декана факультету
ветеринарної медицини
Тарас Савчук, ст. викладач кафедри
хірургії і патофізіології
ім. акад. І.О. Поваженка

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook