Обговорення зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»

25 квітня 2021 року
   21 квітня 2021 року в онлайн режимі відбулося обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент» для підготовки фахівців третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».

   На даному заході були присутні гарант освітньо-наукової програми к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. професора Й.С. Завадського Балановська Тетяна Іванівна, члени проектної групи д.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії Бутенко Віра Михайлівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Дєліні Марина Миколаївна, д.е.н., доцент в.о. завідувача кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Луцяк Віталій Васильович, здобувач третього рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» Восколупов Володимир Віталійович та запрошені стейкхолдери: д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, заступник директора з науково-проектної роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», експерт ФАО в Україні Ходаківська Ольга Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Судомир Світлана Михайлівна, к.с.-г.н., менеджер з розвитку аграрних ринків Програми Агро USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) Бакун Юрій Олексійович, к.т.н., доцент, експерт Біоенергетичної асоціації України Драгнєв Семен Васильович, заступник керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада» Ярошко Марія Сергіївна, а також ще науково-педагогічні працівники від НУБіП України д.е.н., професор, директор НДІ економіки і менеджменту Талавиря Микола Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, гарант ОНП «Економіка підприємств та галузей національного господарства» Байдала Вікторія Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та зовнішньої торгівлі, гарант ОНП «Маркетинг» Буряк Руслан Іванович.

   Відкрила обговорення гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент» Балановська Тетяна Іванівна, яка презентувала короткий огляд ОНП, наголосила на меті програми, визначила основні компетентності та програмні результати, охарактеризувала різні компоненти навчального плану та їх забезпечення.

   Також Тетяна Іванівна підкреслила необхідність тісної співпраці всіх зацікавлених сторін для забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів та утримання конкурентних позицій університету.
   Семен Васильович Драгнєв в ході обговорення наголосив на необхідності підготовки фахівців, які вміють у своїй діяльності поєднати економічні та екологічні аспекти, обізнані з передовими світовими трендами, знайомі з принципами сталого розвитку, зеленими угодами. Він відмітив, що в університеті готують саме таких фахівців завдяки включенню до навчального плану дисципліни «Біоекономіка», і запропонував розглянути можливість перенесення даної дисципліни до обов’язкового блоку, оскільки сучасні зелені тренди розвитку економіки є надзвичайно важливими.