Удосконалення освітніх програм у фокусі пріоритетних напрямів діяльності кафедри обліку та оподаткування

11 квітня 2021 року
     5 квітня 2021 року кафедрою обліку та оподаткування було проведено засідання, на порядку денному якого – питання удосконалення освітньо-наукової програми (ОНП) для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня «Облік і оподаткування», освітньо-професійних програм «Облік і аудит» другого магістерського рівня та першого бакалаврського рівня.

     Захід проходив в дистанційному форматі з використанням платформи Cisco Webex Meetings. Серед присутніх ─ Голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, академік НААН України, д.е.н., професор Валерій Жук; завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка», д.е.н., професор Сергій Легенчук; декан факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор Микола Бондар; директор ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», к.е.н., ст.н.с. Юлія Бездушна, які сконцентрували свою увагу головним чином на питаннях підготовки докторів філософії. Натомість директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України Людмила Гапоненко і голова Комісії з питань професійної етики аудиторів ВПГО «Спілка аудиторів України», генеральний директор ТОВ «Міжнародна аудиторська група» директор з контролю якості ТОВ «ПКФ Україна» Наталя Гаєвська більшою мірою сфокусували увагу на програмах другого (магістерського) рівня та першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти.

     У привітальному зверненні завідувач кафедри обліку та оподаткування Євгенія Калюга подякувала усім стейколдерам за участь та активність у сумісних діях для досягнення синергії у пошуку таких освітніх практик, які б сприяли якості підготовки майбутніх докторів філософії, а також магістрів і бакалаврів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

     Гарант освітньо-наукової програми, доктор економічних наук, професор Любов Гуцаленко представила проектну групу: завідувача кафедри статистики та економічного аналізу, д. е. н., професора Інну Лазаришину, професора кафедри статистики та економічного аналізу, д. е. н., професора Василя Савчука, професора кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д. е. н., професора Сергія Бардаша, здобувача третього освітньо-наукового рівня вищої освіти Ганну Умерову, а також окреслила наповнення ОНП, вказавши мету, обсяг кредитів ЄКТС (60), необхідний для здобуття ступеня доктора філософії, перелік компетентностей; нормативний зміст підготовки здобувачів, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації, та результати громадського обговорення за попередньо опрацьованою гул-анкетою.

     Голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, академік НААН України, д.е.н., професор Валерій Жук відзначив комплексність освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що сприятиме універсальності підготовки доктора філософії. Відзначив також, що навантаження на здобувача має стримуючу складову та забезпечується перспективністю розвитку і якісною підготовкою фахівців через наявність практичного досвіду, який аспіранти набувають під час проходження педагогічної (асистентської) практики. На завершення наголосив, що ОНП націлена на підготовку якісного фахівця.

     Декан факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор Микола Бондар акцентував увагу на наближенні ОНП до стандартів МОН. Було наголошено, що ОП повинна дозволяти забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП. Вказано, що вибіркова складова не повинна обмежувати аспіранта, а має надавати можливість вибору будь-яких навчальних дисциплін (в т.ч. ОС «бакалавр» і ОС «магістр») не тільки фахової, а і наукової складової. Вказано, що силабуси дисциплін мають розкривати складові наукового пізнання викладачів, прозоро має бути прописана академічна та міжнародна мобільність, елементи дуальної освіти мають бути пов’язані в навчальному процесі та забезпечувати науково-прикладний напрям.

     Завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка», д.е.н., професор Сергій Легенчук акцентував увагу на критерій – 2, вказавши на дисципліни, що забезпечують аналітичну складову та складову контролю, а також на наявність обов’язкового вивчення МСФЗ, МСА та інтегрованої звітності в складі представлених дисциплін. Було зосереджено увагу на змістовному наповненні дисциплін до спеціальності 071 – облік і оподаткування та її окреслення в окремих темах силабусів та робочих програм дисциплін.

     Директор ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», к.е.н., ст.н.с. Юлія Бездушна позитивно оцінила ОНП, вказала на посилення галузевої складової, означивши що ОНП є ємкою та відповідає критеріям підготовки фахівців спеціальності 071 – Облік і оподаткування.
     До дискусії долучились розробники ОНП – завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, д. е. н., професор Інна Лазаришина, професор кафедри статистики та економічного аналізу, д. е. н., професор Василь Савчук, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, д. е. н., професор Сергій Бардаш, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти Ганна Умерова, доцент кафедри обліку та оподаткування Наталія Кузик.
     Чимало дискусійних питань виникло щодо підготовки здобувачів за освітньо-професійними програмами «Облік і аудит» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти.

     Л. Гапоненко відмітила, що затребуваність бухгалтерів і аудиторів на ринку праці неупинно зростає. Особливим попитом користуються сертифіковані фахівці за міжнародними програмами (АССА, ACCA (DipIFR), CIMA, CMA), а також атестовані відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (вимоги передбачають високого підтвердження теоретичних знань за дисциплінами: теорія бухгалтерського обліку; міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту; стандарти професійної етики та професійна незалежність; фінансовий і управлінський облік; корпоративне законодавство й законодавство про відновлення платоспроможності боржника, податкове законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок та ін.). Л. Гапоненко звернула увагу на необхідність перегляду кількості годин, відведених для вивчення дисциплін на відповідність Порядку зарахування теоретичних знань, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01 червня 2020 року № 256 та Порядку складання іспитів при атестації аудиторів (наказ Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 399), адже достатній обсяг годин вивчення зазначених дисциплін є необхідною умовою для зарахування теоретичних дисциплін кандидатам в аудитори, які під час денної форми навчання у закладах вищої освіти вивчали ці предмети та склали успішно іспити (з оцінкою добре та відмінно).

     Таку позицію було підтримано і Наталею Гаєвською, яка має великий практичний досвід на ринку аудиторської діяльності та є членом Методради Міністерства фінансів України, членом Комітету з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Нею було внесено конструктивні пропозиції щодо уточнення назв дисциплін, зокрема «Комп’ютерних методів аудиту», «Внутрішній, зовнішній контроль та управління ризиків», «Професійна етика та стандарти аудиту». Обговорювались також питання щодо посилення контрольної складової освітніх програм, які підкреслюють її назву «Облік і аудит». Позитивним є те, що до обговорення долучаються здобувачі вищої освіти. Зокрема, бакалавр Оксана Козюк і магістр Тетяна Гайдученко, які позитивно оцінили зміст ОПП, і поділилися досвідом в досягнення окремих результатів навчання в умовах дистанційної освіти.
     Схвальну оцінку змісту освітньої-професійної програми «Облік і аудит» першого бакалаврського рівня вищої освіти надано Валерієм Бондарем – генеральним директором аудиторської компанії ТОВ «HLB UKRAINE», президентом ВПГО «Спілка аудиторів України» у письмовому листі, де зазначено, що «… цілі і завдання програми розкриті повністю і, що важливо, дотримано єдності змісту освіти та процесу впровадження його у практику шляхом визначення доцільних методів».

     У підведенні підсумків засідання, прийнято рішення проектним групам врахувати озвучені пропозиції при оновленні освітньо-наукової програми та освітньо-професійних програм. Завідувач кафедри обліку та оподаткування, гарант ОПП другого магістерського рівня вищої освіти Є. Калюга і гарант освітньо-наукової програми Л. Гуцаленко подякували стейкхолдерам за участь та партнерську підтримку у розвитку освітніх компонентів програм, що, безумовно, забезпечить покращення їх змістового наповнення та підходів у підготовці докторів філософії, а також магістрів й бакалаврів з обліку і оподаткування.


Любов Гуцаленко,
гарант ОНП «Облік і оподаткування»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Євгенія Калюга,
гарант ОПП «Облік і аудит»
другого магістерського рівня вищої освіти,
Наталія Кузик,
гарант ОПП «Облік і аудит»
першого бакалаврського рівня вищої освіти

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook