Відбулося чергове засідання навчально-методичної комісії агробіологічного факультету

25 лютого 2021 року


24 лютого 2021 року на платформі Cisco Webex Meetings відбулося засідання навчально-методичної комісії агробіологічного факультету.

Перше питання навчально-методичної комісії стосувалося розгляду і рекомендацій до розгляду та затвердження на Вченій раді факультету навчально-методичних видань підготовлених співробітниками агробіологічного факультету. Їх представив секретар навчально-методичної комісії Анатолій Бобер. Під час обговорення навчально-методичних видань були внесені корективи щодо окремих назв видань.

 

 

Після обговорення було рекомендовано до розгляду та затвердження на вченій раді Агробіологічного факультету наступні навчально-методичні видання:

1. Навчальний посібник «Лучні фітоценози» для підготовки студентів у закладах вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». Автор: д.с.-г.н., доцент Коваленко В.П.

2. Навчальний посібник «Практикум з гербології. Навчальний посібник 3-тє видання, доповнене і перероблене» для підготовки студентів у закладах вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія». Автори: к.с.-г.н., доцент Косолап М.П., к.с.-г.н., доцент Іванюк М.Ф., к.с.-г.н. Анісимова А.А., к.с.-г.н. Бабенко А.І. д.с.-г.н., професор Примак І.Д.

3. Програма науково-дослідної практики і методичні вказівки до написання звіту студентами освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» освітньо-професійної програми «Селекція і генетика сільськогосподарських культур». Автори: к.с.-г.н. Макарчук О.С., к.с.-г.н. Дмитренко Ю.М., д.с.-г.н. Ковалишина Г.М., к.с.-г.н. Жемойда В.Л., к.б.н. Башкірова Н.В.

4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів ОС «Магістр» спеціальності 201 «Агрономія» ОП «Селекція і  генетика сільськогосподарських культур» з дисципліни «Генетика імунітету рослин проти збудників хвороб та шкідників». Автори: д.с.-г.н. Ковалишина Г.М., к.с.-г.н. Макарчук  О.С., к.с.-г.н. Дмитренко Ю.М.

5. Методичні рекомендацій до виконання практичних робіт та самостійної роботи із дисципліни «Селекція і насінництво польових культур» (Розділи «Селекція рослин» і «Сортознавство») для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин». Автори: к.с.-г.н. Макарчук  О.С., к.с.-г.н. Дмитренко Ю.М., д.с.-г.н. Ковалишина Г.М., к.с.-г.н. Жемойда В.Л., Спряжка Р.С.

 

 

Другим питанням яке представив до розгляду член навчально- методичної комісії, заступник декана агробіологічного факультету Володимир Завгородній було обговорення проєкту положення про кваліфікаційну роботу бакалавра у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та виконання внутрішньопрограмних, внутрішньогалузевих чи міжгалузевих комплексних кваліфікаційних робіт студентами ОС «Магістр». Активну участь у обговоренні даного питання взяли професор Світлана Каленська, декан агробіологічного факультету Оксана Тонха та інші члени навчально-методичної комісії. Виступаючі у своїх виступах відмітили своє бачення з даних питань та означили окремі  пропозиції.

 

Наступне питання, яке винесла на обговорення голова навчально-методичної комісії – декан агробіологічного факультету, професор Оксана Тонха стосувалося навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії. Також вона звернула увагу присутніх на особливостях процедури формування та вибору вибіркових дисциплін. Оксана Тонха дала змістовні роз’яснення на запитання які прозвучали від членів навчально-методичної комісії.