На факультеті землевпорядкування відбувся попередній захист дисертації

10 лютого 2021, 13:00

   10 лютого 2021 р. на засіданні науково-технічної ради факультету землевпорядкування, яке відбувалося у дистанційному форматі, відбувся попередній захист дисертаційної роботи Колганової Ірини Григорівни на тему: «Інноваційно-інвестиційний напрямок розвитку землеустрою на місцевому рівні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 


   У встановлений регламентом час Ірина Григорівна обґрунтувала актуальність обраної тематики та мету дослідження, наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення, доповіла основні положення дисертаційного дослідження, зокрема:

  • обґрунтовано теоретико-методичні підходи та практичні рекомендації щодо вдосконалення інноваційно-інвестиційних засад розвитку землеустрою і землевпорядкування на місцевому рівні та оцінки їх ефективності в умовах нових земельних відносин.
  • -розроблено логічно-змістовну модель критеріїв та показників ефективності інноваційної діяльності в сфері землеустрою, яка включає економічну, науково-технічну, екологічну, соціальну, бюджетну ефективність інноваційної діяльності у цій сфері.

   Нею розроблені концептуальні засади розвитку сфери інноваційної діяльності в системі землеустрою, які передбачають конкретні напрями обґрунтування та впровадження запрограмованих заходів для розв’язання визначених проблем.


   Крім цих завдань, Іриною Григорівною удосконалено сутність землевпорядних інновацій, яка полягає у комплексній організації процесу впровадження і використання результатів науково-дослідних і дослідно-технологічних землевпорядних робіт, спрямованих на капіталізацію і екологізацію землекористування; запропоновано авторську структуру і зміст інвестиційного проекту землеустрою сільськогосподарських підприємств в контексті інновацій: зменшення розораності території, впорядкування території сівозмін, захист земель від деградаційних процесів, зокрема ерозії, та оцінку ефективності інноваційних проектних рішень, а також розкрито методичні засади визначення економічної та екологічної ефективності інновацій у сфері землеустрою та землевпорядкування, які, на відміну від існуючих, враховують різноманітність критеріїв економічної (землевіддача, ефективність землевпорядкування, капіталізація землекористування в результаті землеустрою та землевпорядкування), екологічної (зміна антропогенного навантаження, відтворення корисних властивостей земельних ресурсів, гармонізація (збалансованість) землекористування) ефективності та відповідні їм показники оцінки.


   Також представлено класифікацію інноваційних процесів у сфері землеустрою, які повинні здійснюватися за розробленою схемою і за своїм характером поділяються на технічні, організаційні, соціально-економічні, екологічні та інституціональні.
   Зазначені положення викликали неабиякий інтерес у членів науково-технічної ради, про що свідчить значна кількість (понад 20) поставлених запитань, на які Ірина Григорівна надала обґрунтовані відповіді.
   Науковий керівник, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України А.М. Третяк зазначив, що дисертантка зарекомендувала себе як людина з науковим мисленням, небайдужа та досвідчена, про що свідчить її дисертація, автор якої зуміла успішно використати свій потенціал і виконати поставлені завдання в роботі. Зауважив, що робота І.Г. Колганової є актуальним, змістовним дослідженням, яке має концептуальний характер і відповідає спеціальності 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Дисертація виконана на достатньому науковому рівні, відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до дисертаційних досліджень, а І.Г. Колганова заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук із вказаної спеціальності.
   Рецензенти: доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент НААН України Й.М. Дорош та кандидат економічних наук, доцент Л.А. Гунько детально проаналізували зміст дисертаційної роботи, охарактеризували її здобутки і дискусійні моменти та зазначили, що висловлені зауваження та побажання щодо удосконалення дисертаційної роботи не впливають і не зменшують загальну наукову цінність дослідження та рекомендували її для подання до спеціалізованої вченої ради та захисту на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
   В обговоренні результатів дисертації взяли участь: Ковальчук І.П., доктор географічних наук, професор, голова НТР факультету землевпорядкування; Мартин А.Г., доктор економічних наук, доцент; Дорош О.С., доктор економічних наук, професор; Кохан С.С., доктор технічних наук, професор; Тихенко О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Жук О. П., кандидат економічних наук, доцент. Виступаючі відзначили актуальність дисертації, її наукове і практичне значення та вагомість отриманих результатів, широку публікаційну та конференційну апробацію положень, винесених на захист та побажали Ірині Григорівні врахувати зауваження й успішного захисту на спеціалізованій раді.


   Враховуючи актуальність теми, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих наукових працях, відповідність роботи вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами та доповненнями), науково-технічна рада факультету землевпорядкування Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосним рішенням рекомендувала дисертацію Колганової Ірини Григорівни на тему: «Інноваційно-інвестиційний напрямок розвитку землеустрою на місцевому рівні», до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Олексій Жук, к. е. н., доцент,
секретар НТР факультету землевпорядкування

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook