Підсумкове засідання кафедри у 2020 році

29 грудня 2020 року

     29 грудня 2020 року відбулось засідання кафедри генетики, селекції і насінництва

ім. проф. М.О. Зеленського. 

     На засіданні колектив кафедри заслухав інформацію в. о. завідувача кафедри Олександра Макарчука про результати роботи агробіологічного факультету за 2020 рік та поставлені завдання на 2021 рік.

     На агробіологічному факультеті функціонує 11 кафедр, 22 навчальних лабораторій, 15 навчально-наукових лабораторій, 11 навчально-науково-виробничих лабораторій, 2 навчально-наукові центри, міжкафедральна навчально-наукова лабораторія, «Дослідне поле» з 5 науково-дослідними лабораторіями, навчально-наукова лабораторія «Демонстраційне колекційне поле с.-г. культур», навчальна лабораторія «Плодоовочевий сад».
     Проводиться підготовка фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» для аграрної галузі економіки за спеціальностями освітнього ступеня бакалавр – «Агрономія», «Садівництво та виноградарство» та освітнього ступеня «Магістр» за освітніми програмами «Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Агрохімія і ґрунтознавство», «Селекція і генетика сільськогосподарських культур», «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві». Організовано 14 курсів дисциплін на ОС «Бакалавр», які викладаються англійською мовою.
     Контингент студентів становить 1357 осіб, у тому числі за державною формою навчання – 900 осіб, за контрактом – 457 осіб. Факультет має достатню чисельність професорсько-викладацького складу, необхідну для забезпечення освітянської діяльності. Навчальний процес забезпечують 183 особи, з яких 123 науково-педагогічних працівників, із них – 25 доктори наук, 91 кандидати наук.
     У 2020 році виконувалися 24 наукових тем, у т.ч. 4 бюджетних, 20 – ініціативних, на загальну суму 4833370 грн. Науковцями факультету у 2020 році видано 10 монографій, 4 підручники, 8 посібників, 200 наукових статей (зокрема 48 у виданнях, що індексуються у Scopus, 25 у Web of Science, 34 наукових статей опубліковані у міжнародних виданнях), 148 тез доповідей, отримано 4 патенти.
     У 2020 році на базі факультету було проведено 3 науково-технічних заходи (конференції, семінари із міжнародним та всеукраїнським статусом). Функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Підготовка наукових кадрів здійснюється за освітньо-науковими програмами 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство».
     Станом на 23.12.2020 року у аспірантурі здійснюють підготовку 40 аспірантів. Ефективність підготовки аспірантів упродовж 2020 року становила 52 %. Науково-дослідна робота студентів зосереджена у 21 науковому гуртку. До виконання науково-дослідних робіт було залучено 176 студентів.
    У 2020 р. у міжнародних заходах, стажуваннях від агробіологічного факультету брали участь 114 НПП; 2 студенти агробіологічного факультету навчалися у закордонних університетах; 90 студенти пройшли практичне навчання за кордоном. На факультеті навчається 6 іноземних студентів (Гана, Молдова, Йорданія, Азербайджан). Укладені та продовжені міжнародні угоди про співробітництво з Північно-Східним інститутом агроекології та географії, Шеньянським аграрним університетом (Китай), Сумі Агро Юроп Лімітед (Англія), Dow Agrosciences (США), Ізраїльським океанографічним і лімнологічним дослідницьким центром (Israel Oceanographic and Limnological Research (IOLR) (Haifa), з Банат університетом сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини «1-го короля Румунії – Михайла Тімішоари (Румунія), з Університетом святих Кирила і Мефодія у Скоп'є (Республіка Північна Македонія) та ін.
     У 2020 році році на факультеті спільними зусиллями кафедр і благодійників відремонтовано аудиторії (лабораторії) № 37, 57, 61, 38а навчального корпусу № 4, аудиторію №11 навчального корпусу №7, оновлена навчальна лабораторія «Демонстраційне колекційне поле сільськогосподарських культур» та «Плодоовочевий сад», закладено 30 сортів яблуні та побудовано плівкову теплицю в навчальній лабораторії «Плодоовочевий сад».
 

     На 2021 рік перед науково-педагогічним персоналом кафедри постали наступні завдання:

1. Оновити і суттєво посилити методи і форми профорієнтаційної роботи. Встановити відповідальність НПП кафедр за залучення абітурієнтів. Продовжити й поглибити позитивний досвід співпраці з Національним еколого-натуралістичним центром МОН України, щодо залучення на навчання обдарованої молоді – переможців Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер».

2. Переглянути структуру існуючих навчальних планів, зокрема, щодо уникнення дублювання змісту дисциплін і посилення практичної підготовки.

3. Зробити більш дієвою співпрацю з виробництвом та бізнесом, формування синергетичного ефекту від наукової та освітньої діяльності, впливу представників підприємництва на узгодження навчальних планів, тематики курсових, дипломних робіт, баз проходження практики та працевлаштування випускників.

5. Посилити вимоги до якості підготовки випускних бакалаврських та магістерських робіт: збільшити частку власних досліджень, раціональне зменшення загального об’єму випускної роботи, уникнення дублювання тематики випускних робіт та дотримання плану постійного оновлення змісту і методик виконання робіт, продовжити практику проведення постерних презентацій. Неухильне попередження плагіату, використовуючи систему «Антиплагіат».

6. Продовжити розробку, впровадження та повну атестацію електронних навчальних курсів, використання відеофільмів, презентацій і мультимедійних програм з дисциплін, що вивчаються студентами базового закладу університету та регіональних навчальних закладів, розміщених на платформі Elearn.

7. Розширити практику створення спільних наукових і методичних розробок науково-педагогічних і педагогічних працівників відокремлених підрозділів із кафедрою, залучати до наукової роботи студентів відокремлених підрозділів. Продовжити роботу зі створення та функціонування сучасних навчально-науково-виробничих центрів, лабораторій, виконання спільних наукових досліджень у співпраці з комерційними установами й організаціями, у т.ч. НААН, НАН України.

8. Посилити використання можливостей співпраці з провідними науковими закладами України і зарубіжжя з метою спільного використання сучасної матеріальної бази.

9. Залучати для викладання окремих лекцій з технологічних дисциплін науково-викладацький персонал закордонних вузів-партнерів та провідних фахівців з виробництва.

10. Співробітникам кафедри забезпечити подальше зростання публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами SCOPUS та Web of Science.

11. Активізувати роботу по залученню додаткових джерел фінансування наукових досліджень, в т.ч. і шляхом отримання міжнародних грантів та проектів за всіма напрямами діяльності; збільшити надходження до спеціального фонду за рахунок проведення досліджень та надання наукових послуг.

12. Посилити відповідальність наукових керівників та консультантів за якісну і своєчасну підготовку дисертаційних праць здобувачів. Запровадити практику залучення талановитих студентів, переможців олімпіад та конкурсів наукових робіт до участі у наукових гуртках, аспірантурі, виконання наукових тематик кафедр.

13. Сприяти науково-педагогічним працівникам у підготовці проектних пропозицій.

14. Продовжити роботу зі створення, оновлення і модернізації матеріально-технічного забезпечення на кафедрах та у лабораторіях.

     Ухвалили: прийняти завдання до виконання.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook