Завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук про підсумки роботи кафедри у 2020 році та головні завдання на рік 2021

29 грудня 2020 року
     Колектив кафедри геодезії та картографії у 2020 році основні свої зусилля зосереджував на освітньо-виховній, науково-дослідній та інноваційній і профорієнтаційній роботі, поліпшенні матеріально-технічного забезпечення навчального і науково-дослідного процесу. А за результатами рейтингової системи оцінки діяльності НПП за 2020 рік кафедра увійшла до топ-10 кафедр університету.

     Тож, які здобутки має кафедра в цих сферах діяльності? Які завдання ставляться на 2021 рік? Стисло висвітлимо ці аспекти життєдіяльності кафедри.

     Насамперед почнемо з першого і важливого – освітньо-виховна робота. У цій сфері головні зусилля спрямовувалися на:
1. Завершення створення та атестації ЕНК з дисциплін, які викладають НПП кафедри. У цій справі кафедра має позитивний досвід і суттєві успіхи: з 22 курсів атестовано 18 або 82%. Решта наповнені, використовуються студентами, їх атестація відбудеться найближчим часом.
2. Створення Силабусів усіх навчальних дисциплін і навчальних практик, керівництво якими здійснюють співробітники кафедри. Силабуси створені вчасно і розміщені на порталі кафедри (https://nubip.edu.ua/node/1189/1).
3. Підготовку навчально-методичного забезпечення нових навчальних дисциплін та оновлення існуючих. Усі курси забезпечені як електронними, так і друкованими методичними посібниками.
4. Роботу над підготовкою навчальних посібників і підручників, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Тут успіхів поки що небагато:
Martyn. A. Land management. Typical solutions for the design of agricultural landscapes and the protection of agricultural land in Ukraine: textbook / A. Martyn, I. Kovalchuk, T. Ievsiukov, R. Tykhenko, O. Shevchenko, I. Openko, O. Zhuk. – K.: ЦП «Компринт», 2020. – 514 с.
Жук О.П., Шевченко О.В., Опенько І.А. Конспект лекцій з дисципліни "Геодезія". Ч.1. Київ, 2020. 168 с.
В цьому аспекті роботи ще достатньо багато, особливо якщо мова йде про підручники. Плануємо активізувати цю діяльність у 2021 році.
5. Забезпечення проведення навчальних практик студентів як факультету землевпорядкування, так і ННІ лісового та садово-паркового господарства, факультету конструювання та дизайну.
     Відзначимо факт проведення кафедрою геодезії та картографії польової практики з геодезії студентів 1–2 курсів факультету землевпорядкування на базі ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» і «Літньої школи з геодезії та землеустрою 2020». У програмі – закріплення знань, набутих в аудиторіях та на дистанційних заняттях, живе спілкування з однокурсниками і викладачами, участь в конкурсах, фахових і спортивних змаганнях.

Науково-дослідна робота. Публікаційна активність

    У цій сфері головна увага зосереджувалася на завершенні запланованих на 2020 р. досліджень за держбюджетною тематикою, узагальненні результатів, їх опублікуванні у вигляді серії монографій, посібників, статей, двох авторських свідоцтв та підготовці остаточного Звіту з держбюджетної теми «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку», фінансованої МОН України (2018-2020 рр.).
     Зокрема, у 2020 р. були підготовлені та опубліковані такі монографії:
1. Атласне картографування вартості земель України: монографія: / Частина 4. Том. 1. / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, І.А. Опенько, В.А. Богданець, Д.О. Влаєва, Т.І. Ковальчук, Я.А. Степчук, О.В. Тихенко; за наук. ред. проф. І.П Ковальчука. – Харків: Глобус, 2020. – 432с.
2. Атласне картографування вартості земель України: монографія: / Частина 4. Том. 2. / І.П. Ковальчук, А.І. Ковальчук, Р.В. Тихенко, О.В. Шевченко, І.А. Опенько, В.А. Богданець, Д.О. Влаєва, Т.І. Ковальчук, Я.А. Степчук, О.В. Тихенко; за наук. ред. проф. І.П. Ковальчука. – Харків: Глобус, 2020. – 418 с.
3. Опенько І.А. Раціональне використання та охорона земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади: монографія. - К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 508 с.
4. Патиченко О.М. Методологія розрахунку показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та їх геоінформаційне картографування: монографія / О.М. Патиченко, І.П. Ковальчук [за наук. ред. проф. І.П.Ковальчука]. Харків: Глобус. 2020. 154 с.
5. Система показників бонітування ґрунтів України: використання у землеустрої та землеоціночній діяльності: монографія / Мартин А.Г., Ковальчук І.П., Гунько Л.А. К.: 2020. 700 с.
6. Актуальні питання землеустрою та геодезії – 2019: наукове видання / монографія / Ковальчук І.П., Гунько Л.А., Мединська Н.В., Полтавець А.М. К.: ДП «Компринт», 2020. 400 с.
7. Національна безпека України у викликах новітньої історії / авт.- уклад. В. І. Шпак; кер. авт. кол. С. І. Табачніков. – К. : ДП «Експресоб’ява», 2019. – 468 с. (опублікована у 2020 р., співавтор - Ковальчук І.П.).
8. Малашевська О.А. Теоретичні і практичні аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань: монографія / О.А. Малашевська. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. – 206 с.

 

 

     Окремо зупинимося на публікації статей, які входять до баз Scopus та Web of Science. Кафедра має суттєві здобутки і в опублікуванні статей у журналах, які входять до баз цитування Scopus та Web of Science. 9 співробітників кафедри в цьому році опублікували статті в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science (проф. І.Ковальчук – 7, доценти І.Опенько – 5, О.Шевченко - 4, Т.Євсюков, О.Жук, Є.Кривов’яз, В.Богданець асист. К.Лук’янчук, м.н.с. А.Ковальчук – по одній):
1. Kovalchuk, I., Mykytchyn, O., & Kovalchuk, A. (2020). Geoinformation modeling of antropogenic transformation of the basin geosystems (case study of Dnister right tributaries). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology», (51), 124-139. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-51-09 (Web of Science).
2. Ljubomyr P.Tsaryk, Ivan P. Kovalchuk, Petro L. Tsaryk, Bogdan S. Zhdaniuk, Ihor R. Kuzyk. Basin systems of small rivers of Western Podillya: state, change tendencies, perspectives of nature management and nature protection optimization // Journ. Geol., Geograph. Geoecology, 29. (3) (2020), 606-620. Doi: 10.15421/112055 (Web of Science).
3. Ivan Kovalchuk, Vitalii Martyniuk, Vaida Šeirienė.THE BASIN-LANDSCAPE APPROACH TO THE PROTECTION AND CONDITION OPTIMIZATION OF THE LAKES OF THE NATIONAL PARKS // Вісн ХНУ ім. В.Н.Каразіна. Геологія, географія, геоекологія. № 53. 2020. 33 с. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series «Geology. Geography. Ecology» (Web of Science).
4. К.А.Lukyanchuk, I. P. Kovalchuk and O. M. Pidkova. Application of A Remote Sensing in Monitoring of Erosion Processes. Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo131 (Scopus) https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo131?cra...
5. Mykola Fedoniuk, Ivan Kovalchuk, Bohdan Zhdanyuk,Vitalina Fedoniuk, Tetiana Pavlovska. Use of multispectral (satellite imagery to monitor erosion on the Volyn upland. Conference Proceedings: Monitoring’2020 EAGE (Scopus) 4 p. https://eage.in.ua/?page_id=1099 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring2020_62.pdf
6. N. Gerasimenko, O. Bonchkovskyi, I. Kovalchuk. Modelling of Late Pleistocene climatic Hazards in the estimation of risk for the future abrupt climatic deterioration. Conference Proceedings: Monitoring’2020 EAGE (Scopus) 4 p. https://eage.in.ua/?page_id=1097 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/Monitoring2020_51.pdf
7. Kovalchuk A., Kovalchuk I., Mykhnovych A., Pylypovych O., Zhdaniuk B. Complex investigations of the state, funktionity and transformation processes development in the river basin systems. GeoTerrace-Conference, 07-09 december 2020, Lviv, Ukraine. (Scopus) 4 p. https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/complex-investigations-s...
8. Openko І., Kostyuchenko Y. V., Tykhenko R., Shevchenko O., Tsvyakh O., Ievsiukov T., Deineha M. Mathematical Modelling of Postindustrial Land Use Value in the Big Cities in Ukraine. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences Vol. 5, 2020, № 2, 260-271. (Scopus, Q-2) https://doi.org/10.33889/IJMEMS.2020.5.2.021 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079030829&origin=...
9. Openko I., Shevchenko O., Tykhenko R., Tsvyakh O., Moroz Yu. Assessment of inequality to forest resources access in the context of sustainable rural development. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20. Issue 1. 2020. P. 405 - 410. Режим доступу: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=Ge... (Web of Science).
10. Rokochinskiy A., Bilokon V., Frolenkova N., Prykhodko N., Volk P., Tykhenko R., Openko I. 2020. Implementation of modern approaches to evaluating the effectiveness of innovation for water treatment in irrigation. Journal of Water and Land Development. No. 45 (IV–VI) p. 119–125. DOI: 10.24425/jwld.2020.133053 (Scopus, Q-2).
11. Martyn, A., Shevchenko, O., Tykhenko, R., Openko, I., Zhuk, O. and Krasnolutsky, O. (2020) ‘Indirect corporate agricultural land use in Ukraine: distribution, causes, consequences’, Int. J. Business and Globalisation, Vol. 25, No. 3, pp.378–395. (Scopus, Q-3).
12. Kryvoviaz E., Openko I., Tykhenko R., Shevchenko O., Tykhenko O., Tsvyakh O., Chumachenko O. Recovery of losses for inappropriate use of land. Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation & Surveying, Environmental Engineering. Vol. IX, 2020, pp. 175-182. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=Ge... (Web of Science).
13. Openko I., Shevchenko O., Tykhenko R., Tsvyakh O., Stepchuk Ya. Economic analysis of deforestation impact on the yield of agricultural cultures in Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 19, Issue 4, 2019, pp. 233-237. (http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Ge...) (Web of Science).
14. Bogdanets V.A. Ecological and Economic Principles of Use and Reproduction of Natural Recreational Resources. Postmodern Openings, № 4. 2020. (Scopus) (Подана до друку).
    Водночас на 2021 рік перед усіма НПП кафедри стоїть завдання опублікувати не менше однієї статті такого рангу.

Інноваційна діяльність

     В якості інноваційних продуктів, створених вченими кафедри геодезії та картографії у співпраці з дослідниками кафедри управління земельними ресурсами, виступає Атлас вартості земель України та два авторських свідоцтва:
1. Ковальчук І.П., Ковальчук А.І., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Шевченко О.В., Богданець В.А., Тихенко О.В. Атлас вартості земель України. Т.1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № . Дата реєстрації 2020. К., 2020. – 418 с.
2. Ковальчук І.П., Ковальчук А.І., Тихенко Р.В., Опенько І.А., Шевченко О.В., Богданець В.А., Тихенко О.В. Атлас вартості земель України. Т.2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № . Дата реєстрації 2020. К., 2020. – 430 с.

     Важливим напрямом наукової роботи була підготовка проєкту «Концепція геоекологічного моніторингу озерно-басейнових систем як інструмент екобезпеки та інтегрованого управління їх водними і земельними ресурсами»(2021-2023 рр.). Він пройшов перший етап конкурсу в НУБіП України і поданий в МОН України для участі в конкурсі на отримання фінансування.

Захисти дисертаційних робіт

     Вважаємо, що 2020 рік був успішним і в цьому аспекті. На науково-технічній раді факультету відбувся попередній захист докторської дисертації доц. Івана Опенька на тему «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади» (науковий консультант проф. кафедри Тарас Євсюков). Дисертація подана до спеціалізованої ради і невдовзі відбудеться її прилюдний захист. Ці дослідження присвячені розробленню теоретичних підходів до формування системи раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні. Перспективи досліджень цієї тематики пов’язуємо з застосуванням безпілотних літаючих апаратів та даних дистанційного зондування Землі і геоінформаційних технологій відображення отриманих результатів на цифрових картографічних моделях.
     У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 25.11.2020 р. відбувся успішний захист кандидатської дисертації асист. Катерини Лук'янчук (науковий керівник проф. Іван Ковальчук) "Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних процесів на локальному і районному рівнях", представлену на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Робота виконана на кафедрі геодезії та картографії НУБіП України. Цей напрям досліджень є перспективним, тож очікуємо нових здобутків.

Студентська науково-дослідна робота

     При кафедрі функціонує чотири студентські наукові гуртки, між ними є конкуренція, що позначається на якості їх роботи.
     У 2020 році наукова робота Віти Коваленко «Картографічні моделі параметрів грошової оцінки земель» (науковий керівник - завідувач кафедри геодезії та картографії, доктор географічних наук, професор Іван Ковальчук) стала переможцем II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Оргкомітет конкурсу відзначив її актуальність, укладені автором в рамках держбюджетної теми кафедри геодезії та картографії картографічні моделі грошової та якісної оцінки земель адміністративних районів і населених пунктів різних регіонів території України, представлені авторські пропозиції і розробки з удосконалення методики картографічного відображення тематичної інформації на цифрових картографічних моделях. Отримані 188 балів з 200 на перше місце серед усіх учасників конкурсу.
     Дипломом І ступеня Віта Коваленко підтвердила високий рівень фахової підготовки зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», зацікавлення питаннями тематичного й атласного картографування сфери землекористування.

 

     Порадував успіхами в цьому році і студентський науковий гурток кафедри геодезії та картографії «Картографічне моделювання проблем природокористування» (староста гуртка Дар’я Влаєва, наукові керівники проф. Іван Ковальчук, асист. Катерина Лук’янчук). На загальноуніверситетському Фестивалі студентської науки - 2020 він зайняв почесне II місце.

     Наш молодий вчений доцент Іван Опенько став лауреатом стипендії Кабінету Міністрів України. Така подія сталася вперше в історії факультету! Вітаємо!

Міжнародна діяльність

     Науково-педагогічний персонал кафедри брав активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, які проводилися на факультеті землевпорядкування та за його межами. Один з них - Міжнародний науково-практичний вебінар «Global and Regional Challenges in Agricultural Land Conservation and Management» (Охорона та управління сільськогосподарськими землями: глобальні та регіональні виклики), відбувся 27 листопада на базі факультету землевпорядкування НУБіП України. Він зібрав учасників з України, США (Pennstate University), Німеччини (Christian-Albrecht University of Kiel) і Туреччини (Dicle University). Спікери виступали з доповідями, присвяченими вирішенню головних проблем охорони та управління сільськогосподарськими землями в контексті сучасних викликів. Роль модератора вебінару виконував координатор міжнародних програм факультету, доцент кафедри геодезії та картографії В'ячеслав Богданець.

     Професор Іван Ковальчук брав участь у ряді міжнародних конференцій: «Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика». Міжнародна науково-практична конференція (Чернівці, 7.09.2020); «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи». Міжнародна науково-практична онлайн-конференція, присвячена 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 01-03.10.2020) та ін.

Поліпшення матеріально-технічної бази кафедри

     Кафедра геодезії та картографії, яка позиціонує себе як сучасний освітньо-науковий підрозділ факультету землевпорядкування, повинна мати найсучасніше геодезично-картографічне обладнання та інструментарій виконання польових і камеральних робіт у сфері геодезії та землеустрою. Для досягнення цієї мети у 2020 р.:
1. Виконано ремонт комп’ютерів та оновлено програмне забезпечення ННЛ "Картографічного моделювання проблем природокористування" кафедри геодезії та картографії, підготовлено комп'ютерний парк до навчального процесу у 2020/21 н. р.
2. Оновлено парк геодезичних приладів комплектом двочастотних GNSS приймачів ElNav і70 та ElNav ESR50 на суму понад 340 000 грн.
3. Придбано інше обладнання за кошти НДР 110/1-ф-2018 кафедри геодезії та картографії.
     З допомогою фахівців фірм, які є стейкголдерами факультету землевпорядкування, проведено навчання НПП і студентів механізми налаштування ГНСС приймачів, підключення їх до перманентних станцій, вказують на особливості знімання в RTK-режимі «реального часу» та винесення меж земельних ділянок на земну поверхню.

  

Профорієнтаційна робота

     У 2020 році кафедрою виконувалася профорієнтаційна робота, спрямована на проведення традиційних наукових пікніків, майстер-класів з управління безпілотними апаратами, залучення абітурієнтів на підготовчі курси та предметну олімпіаду НУБіП Украни. Тут також маємо успіхи.

Головні складові плану роботи кафедри на 2021 рік

1. Плануємо провести Міжнародну конференцію, присвячену ювілею факультету землевпорядкування.
2. Готуємо до опублікування навчальні посібники і підручники:
• Жук О.П. Електронні геодезичні прилади. Навчальний посібник.
• Ковальчук І.П., Ярова Б.М. Регіональний геоекологічний моніторинг. Навчальний посібник.
• Кривов’яз Є.В. Математична обробка геодезичних вимірів. Навчальний посібник.
• Богданець В.А. Природоресурсне картографування. Навчальний посібник.
• Богданець В.А. Тематичне картографування земель. Навчальний посібник.
• Шевченко О.В. Геодезично-картографічні технології землеустрою. Навчальний посібник
3. Ведеться підготовча робота до створення у 2021 році міні-музею «Куточок історії межових знаків».
4. Плануємо обладнати навчальну лабораторію геодезії і топографічного та землевпорядного креслення кафедри геодезії та картографії (ауд. 107, н. к. № 6) стендами та макетами сучасних ГНСС приймачів компанії ElNav;
5. Здійснюватиметься забезпечення функціонування створених у 2018 році геодезичного полігону на базі ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» с. Дзвінкове та створеного у 2019 році контрольного пункту для смартфона на території 6-го навчального корпусу НУБіП України. Планується закласти полігон для високоточних геодезичних вимірювань.
6. Планується здійснити ремонтні роботи в ННЛ Картографічного моделювання проблем природокористування (ауд. 10).
7. Продовжимо виконувати масштабний комплекс геодезично-картографічних робіт на об’єктах НУБіП України за дорученням Ректорату.

     Звісно, цим коротким переліком здобутків у 2020 році і завдань на 2021 рік не вичерпується спектр діяльності кафедри. Освітній процес, різноманіття форм і методів навчання неодноразово висвітлювалися на сайтах кафедри, факультету й університету, тому в цьому повідомленні ним приділялося менше уваги.

     На завершення, висловлюю вдячність усім працівникам кафедри за сумлінну працю та здобуті вершини, вітаю з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим та бажаю міцного здоров’я, щастя, достатку і родинного тепла, нових успіхів на життєвих дорогах!

Іван Ковальчук,
завідувач кафедри геодезії та картографії

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook