Наукові здобутки факультету землевпорядкування у 2020 році і перспективи розвитку дослідницьких пошуків

22 грудня 2020 року
     Національний університет біоресурсів і природокористування України є дослідницьким університетом. Саме тому роль наукової роботи у діяльності його представників – академіків, професорів, докторантів, доцентів, старших наукових співробітників, старших викладачів, асистентів, аспірантів та магістрантів – має стати визначальною, тобто такою, що забезпечуватиме прогрес і в науці, і в освіті, і в реалізації завдань розвитку господарського комплексу, вирішенні соціальних, екологічних, культурологічних та інших проблем сучасного світу. Тож поглянемо з цих позицій на роль наукових досліджень у житті факультету землевпорядкування у звітному 2020 році, так і у перспективі на 2021 рік.

     Передусім хотілося б наголосити, що факультет землевпорядкування у звітному році продовжував займати лідируючі позиції серед споріднених закладів вищої освіти України за:

  • обсягом держбюджетних науково-дослідних проектів, фінансованих МОН України (три проекти, 1590,1 тис. грн/рік);
  • обсягом зароблених ННВЦ коштів (2250 тис. грн./рік);
  • різноманіттям тематики, форм і методів проведення науково-дослідних, освітньо-наукових та науково-практичних і популяризаційних робіт і заходів (17 круглих столів, семінарів і конференцій (в т. ч. і міжнародного рівня), присвячених злободенним проблемам ринку земель, вирішенню гострих питань земельних відносин, технологіям геодезично-картографічних досліджень, пошукам шляхів вирішення проблем землеустрою, земельного кадастру, землевпорядної освіти тощо з залученням широкого кола відомих в Україні і зарубіжжі експертів);
  • рівнем інструментального оснащення навчального і дослідницького процесу та його оновленням.

     Велику увагу факультет приділяє взаємодії зі стейкголдерами – працедавцями, установами, організаціями і компаніями, які забезпечують технічний прогрес в галузі геодезії та землеустрою. Безумовно, усі ці факти – результат наполегливої, злагодженої роботи і деканату, і кафедр, і кожного науково-педагогічного працівника та допоміжного персоналу нашого факультету.
    Поглянемо детальніше на внесок структурних підрозділів (кафедр, лабораторій, центрів) факультету землевпорядкування в загальну скарбницю наукового поступу факультету й університету у 2020 році.

     Кафедра геодезії та картографії (завідувач – заслужений діяч науки і техніки України, д. геогр.н., професор Іван Ковальчук) головні дослідницькі зусилля спрямовувала на виконання держбюджетної теми «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель України – інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового розвитку» (науковий керівник д. геогр. н. Іван Ковальчук, 2018-2020 р.).

     В результаті виконаних за цією темою досліджень вперше в Україні укладено цифровий Атлас вартості земель України, опубліковано 7 колективних монографій, які відображають результати цих досліджень, навчальний посібник, 13 статей у журналах, які входять до баз цитування Scopus та Web of Sciences, 8 статей у фахових виданнях України, 9 статей англійською мовою в зарубіжних і вітчизняних виданнях (проф. І.Ковальчук, доценти Т.Євсюков, І.Опенько, О.Шевченко, В.Богданець, О.Жук, Є.Кривов’яз, мнс. А.Ковальчук, асист. К.Лук’янчук та ін.) Співробітники теми взяли участь у роботі 12 міжнародних і Всеукраїнських конференцій.

 

     Поряд з цим, тривають роботи з визначення структури і засад створення геодезично-картографічного забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад (І.Ковальчук), обґрунтування засад створення реєстру ярів і зсувів як складової земельного кадастру України (І.Ковальчук, Т.Євсюков), завершуються дослідження, спрямовані на створення унікального цифрового геоекологічного атласу модельної річково-басейнової системи (проф. І.Ковальчук, мнс. А.Ковальчук), тривають роботи з геоінформаційно-картографічного і математико-статистичного моделювання ерозійних процесів на локальному і регіональному рівнях (асист. К.Лук’янчук, проф. І.Ковальчук, доц. О.Шевченко), ландшафтно-екологічних досліджень гірничопромислових ландшафтів та рекультивації порушених земель, проблем безпеки України (проф. І.Ковальчук у співпраці з завідувачем кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ імені Івана Франка, д.геогр.н., проф. Євгеном Івановим). Співробітники кафедри також ведуть дослідження проблем землеустрою з використанням сучасних методів (задіяння безпілотних літаючих апаратів для виконання знімальних робіт), вирішення проблем захисту земель від впливу ерозійних та інших деградаційних процесів, обґрунтування засад землеустрою фермерських господарств та агрохолдингів, геоекологічного моніторингу озерно-басейнових систем тощо.
     Доцент Іван Опенько активно працював над виконанням докторської дисертації «Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади» (науковий консультант проф. кафедри Тарас Євсюков). Його дослідження присвячено розробленню теоретичних підходів до формування системи раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні. Пройшло її обговорення на НТР, дисертація подана до спеціалізованої ради і невдовзі відбудеться її прилюдний захист. Крім того, доцент Іван Опенько став лауреатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
     Асистенткою Катериною Лук’янчук у КНУ імені Тараса Шевченка успішно захищена кандидатська дисертація «Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних процесів на локальному і районному рівнях» (науковий керівник професор Іван Ковальчук).
    Кафедрою приділяється багато уваги науковій роботі студентів. Тут працює чотири студентські гуртки. Науковий гурток кафедри «Картографічне моделювання проблем природокористування» (наукові керівники – проф. І.Ковальчук, асист. К.Лук’янчук) зайняв 2-е місце в конкурсі студентських гуртків до дня Фестивалю студентської науки в НУБіП України у 2020 р., а його учасниця, Віта Коваленко (науковий керівник професор Іван Ковальчук), зайняла І місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Геодезія та землеустрій», який проходив у ЛНАУ (березень 2020 р.).

 

     9 співробітників кафедри в цьому році опублікували статті в журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science (І.Ковальчук – 7, І.Опенько – 5, О.Шевченко – 4, Т.Євсюков, О.Жук, Є.Кривов’яз, К.Лук’янчук, А.Ковальчук, В.Богданець – по одній).
     Кафедра підготувала і подала на оголошений МОН України конкурс новий проєкт, присвячений обґрунтуванню і реалізації Концепції геоекологічного моніторингу озерно-басейнових систем як інструменту екобезпеки та інтегрованого управління їх водними і земельними ресурсами (науковий керівник, професор Іван Ковальчук).
Для виконання наукових досліджень оновлено парк геодезичних приладів (ГНСС приймач ElNav і70, ГНСС приймач ElNav M3 та контролер-планшет) на суму 349,264 тис. грн. Це обладнання буде використовуватися і в освітньому процесі.

     Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі у 2020 році вела дослідження за темою «Геоінформаційне забезпечення технологій ефективного цифрового землеробства». Науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Світлана Кохан (2020-2022).

     Отримані наукові результати пов’язані з удосконаленням підходів до розробки структури геоінформаційного забезпечення технологій точного й розумного землеробства на основі врахування причинно-наслідкових зв’язків взаємодії різнорідної первинної геоінформації для створення геоінформаційних моделей; розробленням підходів до оптимізації застосування неоднорідних геопросторових даних у технологіях цифрового землеробства. Під час проведення наукових досліджень удосконалено технологію тематичного геоінформаційного картографування на основі використання різночасових даних ДЗЗ як першооснови, які одержані з камер БПЛА (DJL Phantom Р4 Multispectral, Parrot Sequoia), даних комерційних супутникових зйомок високого просторового розрізнення – WorldView 3 (8 каналів MSS, 8 каналів SWIR); Kompsat-3 (Pan+MSS). Результати мають практичну цінність і можуть застосовуватися для тематичного картографування, оцінювання стану посівів та впровадження геоінформаційних рішень у сучасному цифровому землеробстві.
     Завдання наукових досліджень на 2021 рік передбачають створення наборів тематичних карт змін типів покриття земної поверхні (на прикладі модельної території) та способу оцінювання просторових варіювань неоднорідностей ґрунтової родючості на основі різнорідних геоданих для використання в технологіях точного землеробства. За результатами теми у 2020 р. опублікована 21 наукова праця, з них 8 входять до наукометричних баз.

     Кафедра землевпорядного проектування (завідувач – д.е.н., проф. Андрій Мартин) основні зусилля спрямувала на продовження досліджень за держбюджетною темою «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин» (науковий керівник д.е.н. Андрій Мартин, 2019-2021 р.).

     У 2020 році здійснювалося визначення складу, джерел та інструментів систематизації інформації, необхідної для проведення масової оцінки нерухомості, а також розроблення механізмів взаємодії органів влади та місцевого самоврядування при формуванні податкового реєстру об’єктів нерухомості на базі Державного земельного кадастру, кадастрів різних типів нерухомості та Державного реєстру прав на нерухоме майно. За звітний період за темою опубліковано 5 статей в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, три монографії та інші публікації. Завдання на 2020 рік виконані повністю.
     Результати наукової роботи кафедри землевпорядного проектування у 2020 році активно впроваджувалися у практику регулювання земельних відносин в Україні. Так, завідувач кафедри Андрій Мартин виступив одним із ключових розробників прийнятих у 2020 році Верховною Радою України та вкрай важливих для подальшого розвитку землевпорядної галузі країни законів «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель». На визнання відповідних заслуг розпорядженням Голови Верховної Ради України його нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. Кафедра продовжує активно працювати над вирішенням ключових проблем економічного регулювання земельних відносин. На основі проведених розробок та за безпосередньої участі у 2020 році підготовлено проект нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель, новий порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, зміни до експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також правила використання земельних ділянок із торфовищами. Всі документи нараді оприлюднені Мінекономрозвитку для громадського обговорення.
     Крім цього напряму досліджень, співробітники кафедри ведуть пошуки шляхів розв’язання проблем землевпорядного забезпечення земельної реформи, розроблення проектів консолідації земель сільськогосподарського призначення, а також складання комплексних планів просторового розвитку територій громад. У грудні 2020 року Андрієм Мартином спільно із Антоном Кошелем підготовлено концепцію законопроекту «Про консолідацію земель».

     Співробітниками кафедри опубліковано 6 монографій з актуальних проблем землеустрою та земельних відносин. До журналів, що індексуються у базі Scopus, подано 5 публікацій, з яких 2 прорецензовано, а 3 чекають рецензії. Співробітники кафедри впродовж року взяли участь у 23 конференціях та семінарах, ними опубліковано 17 тез доповідей. Доцент Людмила Гунько та аспірант Юлія Мороз забезпечили організацію та проведення 14 науково-практичних семінарів, які проводились на факультеті землевпорядкування (в тому числі дистанційно), з яких 4 міжнародних, в їх роботі брали участь доповідачі з Польщі, Німеччини, Литви, Латвії, Молдови та Білорусі. При кафедрі активно функціонує науковий студентський гурток (керівник – доц. О.Кустовська). Важливою подією у житті кафедри і факультету стало обрання у жовтні 2020 року доктора економічних наук Андрія Мартина член-кореспондентом Національної академії аграрних наук України за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування (інноваційний розвиток земельних відносин).

     Кафедра управління земельними ресурсами (завідувачка – д.е.н., проф. Ольга Дорош) у 2020 р. продовжувала дослідження у сфері удосконалення управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки та управління процесами використання й охорони земельних ресурсів. У листопаді 2020 року захищено дві дисертаційні роботи – ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища здобула доцент кафедри Ірина Купріянчик, а ступінь доктора філософії (Phd) зі спеціальності 051 – економіка здобув аспірант кафедри Андрій Дорош.

     У поточному році науково-педагогічні працівники кафедри активізували публікаційну активність. Зокрема, опубліковано 24 статті у наукових фахових виданнях України, 13 тез доповідей у матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. У журналах, що входять до міжнародних баз цитування Scopus розміщено три статті, Web of Sciense – 8. Доцент кафедри Руслан Тихенко став співавтором двох монографій і навчального посібника. Студентська молодь під керівництвом проф. Ольги Дорош та доц. Євгена Бутенка поглиблює свої знання у науковому гуртку «Інноваційні методи управління земельними ресурсами». Готується проєкт «Розробити науково-прикладні засади удосконалення інституційного середовища формування екобезпечного сільськогосподарського землекористування», що буде поданий на конкурс проєктів МОН у 2021 р.

     Кафедра земельного кадастру (завідувач – д.е.н. Віктор Заяць). У 2020 році робота кафедри земельного кадастру була спрямована на активізацію наукових публікацій. Зокрема, співробітники кафедри у 2020 році видали в співавторстві дві монографії, опублікували 12 наукових статей та 20 тез доповідей. Наукові доробки переважно стосуються використання кадастрових даних для організації раціонального використання та захисту земель (доц. О.Тихенко, Н.Бавровська), методології просторового планування використання сільськогосподарських земель, екологічних та економічних аспектів організації сівозмін (проф. Й.Дорош), умов доступу до земельних ресурсів та структуризації екосистем, розвитку законодавчого регулювання власності земельної власності в Україні (доц. Н.Мединська). Більшість наукових статей опубліковано іноземними мовами, 6 із них в міжнародній базі Scopus, 4 – в міжнародній базі Web of Sciense. Завідувач кафедри Віктор Заяць продовжував роботу у складі виконавців міжкафедрального проекту «Розробка механізмів масової оцінки нерухомості для ефективного регулювання земельних відносин».
     Також важливим здобутком року для кафедри і факультету стало обрання професора Йосипа Дороша членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України за спеціальністю "Землеустрій та кадастр".

     Інші форми і види науково-дослідної і науково-практичної роботи.
     На факультеті щоквартально виходить у світ науково-виробничий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель», що дозволяє відобразити досягнення вчених і практиків у сфері землеустрою, його геодезично-картографічного та геоінформаційного забезпечення, управління використанням земель, кадастру і моніторингу земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин.
     На кафедрах функціонує 9 наукових студентських гуртків. Всі вони дають можливість здобувачам освіти поглибити свої знання та спробувати себе у наукових дослідженнях! Керівники гуртків намагаюся передати гуртківцям свої знання і досвід, заохотити їх, навчити вести дослідження і постійно вдосконалюватися. Серед керівників гуртків не просто викладачі, а фахівці своєї справи – професори Іван Ковальчук, Тарас Євсюков та Ольга Дорош, старший науковий співробітник Віктор Заяць, доценти Любов Рафальська, Євген Бутенко, Олег Дроздівський, Антон Кошель, Оксана Кустовська, Ольга Тихенко та Олександр Шевченко. У кожного гуртка своя родзинка і різноманітна тематика.

     Поряд з цим, як зазначає декан факультету Тарас Євсюков, є над чим працювати. Зокрема, він наголошує, що наукова робота на факультеті не ведеться за принципом "рівнонапруженості". Одні кафедри позиціонують себе як кращі в університеті зі значним обсягом фінансування наукових досліджень, інші – суттєво відстають (на окремих вже кілька років поспіль не ведеться підготовка аспірантів, відсутні наукові проекти). Порівняно низьким продовжує залишатися індекс цитування у значної кількості НПП (у 11 відсутні публікації у журналах включених до наукометричних бази SCOPUS та WoS, хоча у 2019 році таких співробітників було 18).

     Таким чином, з урахуванням трансформаційних процесів, які відбуваються у сфері землекористування, перспективними напрямами досліджень і першочерговими завданнями факультету з 2021 року, на наш погляд, мають виступати:
1) диференціація напрямів наукової роботи за рахунок активного долучення до вирішення проблематики оптимізації функціонування об’єднаних територіальних громад, створення геоінформаційного, землевпорядного, геодезично-картографічного та геоекологічного забезпечення їх оптимального функціонування;
2) розроблення концепції геоекологічного моніторингу озерно-басейнових систем як інструменту оцінювання їх стану, визначення тенденцій змін та управління природокористуванням й охороною земельних і водних ресурсів.
3) продовження досліджень за існуючими напрямами – атласного і тематичного картографування земельних та інших природних ресурсів і несприятливих геоекологічних процесів; моделювання розвитку трансформаційних процесів у навколишньому середовищі і в господарській сфері; формування наукових засад вирішення проблеми масової оцінки нерухомості, інтегрування галузевих кадастрів в єдину кадастрово-реєстраційну систему України;
4) розгортання досліджень, пов’язаних з формуванням ринкових земельних відносин і функціонуванням ринку землі та нерухомості;
5) посилення досліджень, спрямованих на забезпечення проникнення геоінформаційних і геоінформаційно-картографічних технологій в усі сфери земельних відносин, землевпорядного проектування, оцінки землі, кадастру, моніторингу агроландшафтів і землекористування, охорони земель та відтворення родючості ґрунтів;
6) створення на базі факультету землевпорядкування Центру колективного користування наукоємним обладнанням;
7) посилення публікаційної активності всіх без вийнятку науково-педагогічних працівників факультету у журналах, що входять до баз цитування Scopus та Web of Sciences і підвищення їх індексу цитування;
8) активне впровадження науково-дослідних розробок вчених факультету в освітній процес та господарську і законодавчу практику;
9) посилення співпраці з провідними фірмами у сфері геодезії, картографії та землевпорядкування як в Україні, так і зарубіжжі;
10) розвиток міжнародної співпраці та впровадження інноваційних підходів у навчальний процес на факультеті і в університеті.

 

Іван Ковальчук,
заступник декана
факультету землевпорядкування з наукової роботи

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook