Підсумки діяльності економічного факультету в 2020 році підведено, шляхи розвитку визначено!

24 грудня 2020 року
       23 грудня відбулися збори трудового колективу економічного факультету на якому був присутній представник ректорату начальник науково-дослідної частини Отченашко Володимир Віталійович.

Декан факультету Анатолій Діброва доповів, що звітний 2020 рік ввійшов в історію людства в зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби, яка внесла зміни в економіку, а також відобразилось на навчальному процесі, який повністю перейшов в дистанційну форму.

Анатолій Діброва прозвітував за пророблену колективом роботу у 2020 році та окреслив основні завдання факультету на 2021 рік.

У своїй доповіді він зазначив, що на сьогодні до складу економічного факультету входять 8 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за 4 спеціальностями.

Станом на 1.10.2020 р. контингент студентів економічного факультету складає 1520 осіб, у тому числі на денній формі навчання – 868 студентів, на заочній – 652 студента.

За результатами літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 150 (20,0%) відмінники (90  і більше балів),  364 (48,5%) студентів (74-89,9 балів), 185 (24,6%) студентів (60-73,9 балів), заборгованість мали 52 (6,9%) студентів. Відраховано 11 студентів.

На кафедрах факультету функціонують 7 лабораторій, у т.ч. 2 навчальна, 2 навчально-наукових, 2 навчально-науково-виробничих, 1 навчально-виробнича.

За факультетом закріплено 9 комп’ютерних класів та розміщено 149 комп’ютерів, з яких 53,2% до 3 років.

Спільно з Нацфінкомпослуг здійснюється підготовка аварійних комісарів для сільського господарства.

Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з відокремленими підрозділами Університету, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», випускники яких продовжують навчання за спеціальністю.

Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості практичної підготовки протягом 2020 р. укладено договори про стратегічне партнерство факультету з 4 компаніями. Відкрито навчально-наукову лабораторію TOPAS, де студенти мають можливість поглибити практичні навички з використання ліцензованих програмних продуктів.

В 2020 р. професорсько-викладацьким складом факультету видано 19 навчальних посібників, 29 монографій, 180 наукових статей, 115 методичних розробок.

Потрібно відмітити, що відсоток атестованих електронних навчальних курсів у 2020 році високий і становить 59%, а факультет займає одне з провідних місць по наповненню ЕНК серед університету.

Не дивлячись на пандемію коронавірусної хвороби, студенти активно брали участь у наукових заходах та олімпіадах. За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в 2020 р. зі спеціальності «Облік і оподаткування» дипломом 1 ступеня нагороджена Гайдученко Тетяна (керівник проф. Калюга Є.В.). Зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дипломами 3 ступеня нагороджені Гудзь Олексій (керівник ст. викладач Тітенко З.М.), Ігнатенко Іванна (керівник проф. Давиденко Н.М.), Слєсарь В’ячеслав (керівник проф. Худолій Л.М.).

Анатолій Діброва зупинився на науково-інноваційній роботі факультету,  за звітний період обсяг фінансування НДР склав 1751,4 тис. грн.

На факультеті за 4 науковими спеціальностями здійснюється підготовка 29 аспірантів. Функціонує 1 спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Протягом поточного навчального року на базі факультету проведено 6 міжнародних науково-практичних конференцій в дистанційному режимі. Протягом звітного періоду проведено 8 круглих столів: Навчально-методичний семінар «Застосування інтерактивних методів та технологій при викладанні економічних дисциплін – досвід університетів-партнерів проєкту ЄС ERASMUS+ TOPAS»», 24.02.2020 р.; V науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів» 6.10.2020 р.; Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Ринкове позиціонування фахівців з обліку і оподаткування: виклики та пріоритети», 21.10.2020 р.; Круглий стіл «Актуальні питання підготовки працевлаштування аспірантів і магістрів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»», 24.09.2020 р.; Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні інструменти формування сукупної пропозиції на рибу та інші водні біоресурси в умовах глобальних продовольчих викликів», 13.03.2020 р.; Міжнародний науковий семінар «Управління ризиками та страхування», 25.11.2020 р.; Міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток страхового ринку в умовах карантинних обмежень: загрози, проблеми та перспективи», 27.11.2020 р.; Круглий стіл «Візія стейкхолдерів у забезпеченні якості підготовки докторів філософії  із спеціальності «Облік і оподаткування»», 18.12.2020 р.

Декан відзначив активну міжнародну діяльність факультету. Незважаючи на пандемію світового масштабу в 2020 р. викликану COVID-19 та запровадження карантинних заходів НПП економічного факультету активно брали участь в міжнародних заходах в дистанційному режимі. Зокрема, 40 НПП економічного факультету пройшли міжнародне стажування, 54 НПП брали участь в міжнародних конференціях за кордоном та 103 НПП в міжнародних конференціях в Україні в дистанційному режимі.

На факультеті реалізується науковий проект «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній освіті» - в рамках Програми ЄС ЕРАЗМУС+: Розвиток потенціалу вищої освіти (2017-2020 рр.) (керівник  проф. Діброва А.Д.)

В рамках міжнародної технічної допомоги для виконання та реалізації міжнародного проекту Ерасмуз+ «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері» (TOPAS) в 2020 році закуплено підручників та навчальних посібників (32 назви – 166 примірників) англійською та українською мовами для навчального процесу в НУБіП на загальну суму 103867,61 грн.

На факультеті сформовано англомовні групи на всіх курсах та спеціальностях, за виключенням ОП «Економіка підприємства» ОС Магістр. В середньому майже третина дисциплін від загальної кількості на факультеті викладається англійською мовою.

Цього року 12 студентів факультету навчається на відповідних програмах у зарубіжних університетах. В 2020 р. 50 студенти факультету пройшли практичне стажування за кордоном.

На факультеті активно діє студентське самоврядування, інститут наставників, розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт; створено сприятливе середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри культурології, клубах за інтересами, що функціонують в гуртожитку.

На факультеті здійснюється система заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчання. Зокрема, в 2020 р. проведено капітальний ремонт в 609 та 610 аудиторіях 10 корпусу, косметичний ремонт – в 516, 601, 604, 607 та 608 аудиторіях 10 корпусу.

Силами студентської будівельно-ремонтної бригади за рахунок позабюджетних коштів і благодійних внесків здійснено капітальний ремонт 30 кімнат в гуртожитку №10 для студентів-першокурсників. Співробітники і студенти факультету брали активну участь у заходах з благоустрою й озеленення території, закріпленої за факультетом.

Участь в обговоренні звіту взяли завідувачі кафедр: Надія Давиденко, Наталія Вдовенко, професори Любов Гуцайленко, Микола Талавиря доцент Тетяна Собченко, голова студентської організації факультету – Чернецький Олександр, які позитивно оцінили роботу факультету, ділилися власним досвідом та висловлювали пропозиції щодо перевірки магістерських та бакалаврських робіт на плагіат, рейтингу, приділяти більше уваги профорієнтації, напрямам залучення позабюджетного наповнення, науковим тематикам, розширенню баз виробничої практики і працевлаштуванню.

 

 

  

Усі виступаючі позитивно оцінили роботу колективу та основними завданнями на 2021 рік  було визначено:

     з метою забезпечення якості організації навчального процесу в умовах карантину: досягнути повного наповнення та атестації навчальних дисциплін ЕНК; удосконалити профорієнтаційну роботу через створення телеграм-каналів, viber-спільноти вступників в розрізі кафедр. Подальша співпраця з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України та іншими навчальними закладами; здійснити організаційні заходи щодо підготовки студентів 4 курсу при вступі до магістратури у формі  фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ); удосконалити навчальні плани підготовки фахівців на основі затверджених стандартів вищої освіти, передового зарубіжного досвіду та рекомендацій Ради роботодавців; підготовка до акредитації ОС «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; здійснити перший набір на ОП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»; розробити ОП «Міжнародна економіка» за спеціальністю 051 Економіка ОС «Бакалавр»; здійснити комплекс організаційних заходів для підготовки та проведення на найвищому рівні 2-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування»; активізувати співпрацю з компаніями, бізнесом викладання окремих тем лекцій, участь у всеукраїнських конкурсах.

     науково-інноваційну діяльність факультету спрямовувати на: акредитацію освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії PhD за спеціальностями 051, 071, 072 та 076; подальший розвиток наукового журналу «Біоекономіка та аграрний бізнес»; активізацію роботи НПП щодо залучення фінансових ресурсів  в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Horizont 2020»; підготувати від кожної кафедри як мінімум 1 проект науково-дослідних робіт на конкурс для фінансування у 2022 р.; підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в науково-метричних базах Scopus, Web of Science та ін.; в 2021 р. провести міжнародну наукову конференцію присвячену 70-річчю економічного факультету.

     в міжнародній діяльності: поглиблювати та розширювати існуючі контакти із закордонними університетами-партнерами з США, країн ЄС, зокрема Вишеградської асоціації університетів; проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку національної економіки; налагодити співпрацю зі стажування НПП та студентів факультету в закордонних університетах за програмами Еразмус+ та Горизонт 2020; продовжити практику формування окремих англомовних груп для кожної спеціальності ОС «Бакалавр» і «Магістр» на факультеті та забезпечити викладання дисциплін англійською мовою; проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення у 2021-2022 н.р. іноземних студентів на навчання; підвищити активність кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних грантів, стажування в наукових установах закордонних країн; забезпечити проходження стажування НПП та студентів в університетах-партнерах зі США, ЄС та інших країн.

Підсумовуючи роботу колективу декан Анатолій Діброва звернув увагу колективу на підготовку до 70-ти річчя факультету та виконання поставлених завдань спільними зусиллями.

Підсумовуючи роботу зборів трудового колективу, начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко позитивно оцінив роботу колективу, та закцентував увагу на збереженні контингенту студентів, організації навчального процесу, науковій діяльності, матеріально-технічній базі, активізації співпраці з бізнесом.

Після обговорення збори трудового колективу одноголосно затвердили звіт декана Анатолія Діброви.  Також було рекомендовано виборних представників до складу Вченої ради економічного факультету.

 

Лариса Олійник,

секретар вченої ради економічного факультету

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook