7 грудня 2020 року в НДІ рослинництва та грунтознавства заслухали звіти по науково-дослідним роботам

8 грудня 2020 року

 

7 грудня 2020 року в НДІ рослинництва та грунтознавства відбулося онлайн засідання, щодо заслуховування проміжних та заключних звітів про науково-дослідну роботи, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, а також ініціативних тематик за 2020 рік.

 

Комісія  з розгляду звітів за основними напрямами НДР НДІ рослинництва та грунтознавства була представлена у наступному складі:

Оксана Тонха  – голова комісії; Роман Жила  – секретар комісії; Ганна Ковалишина – член комісії; Олексій Цюк – член комісії; Віктор Максін – член комісії; Людмила Мацейко – член комісії.

Спочатку розглянули науково-дослідні роботи з державним фінансуванням.

Комплексна оцінка ґрунтових ресурсів Лісостепу України, прогноз їх розвитку та управління родючістю на основі неруйнівних та геофізичних методів (науковий керівник професор Оксана Тонха).

 Розвиток наукових  основ створення комлексних систем  контролю  для безпечності  об’єктів  сільськогосподарського виробництва (науковий керівник доцент  Роман Бойко)

Розвиток теоретико-методологічних основ лабораторного контролю для виробництва безпечної продукції рослинництва  (науковий керівник професор  Лідія Ковшун).

Управління формуванням продуктивності польових культур за поліфункціональної дії хелатних нанодобрив (науковий керівник професор  Світлана Каленська).

 

Ініціативні науково-дослідні роботи без фінансування

Тема НДР ,,Управління родючістю лучно-чорноземного ґрунту та продуктивністю польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України.“ Керівник канд. с.-г. наук, доцент Олександр Грищенко, Реєстраційний номер: 0114U004163  (2019-2022 рр.).

Тема НДР (№ держреєстрації 0116U001887) “Дослідження особливостей біохімічного складу хмелепродуктів з метою оптимізації способів і режимів їх зберігання для ефективного використання у пивоварінні”; науковий керівник – канд. с.-г. наук Анатолій Бобер; строки виконання – 16.06.2016–31.12.2020 рр.

3.       Тема НДР: «Фізико-хімічні методи аналізу природних об’єктів та засобів хімізаціїї сільського господарства. Керівник проекту: д-р. техн. наук, професор Ковшун Лідія. Строки виконання: з 01.06.2016 по 30.06.2021 

Тема НДР: «Оцінка токсичності наночасток металів методами біотестування», науковий керівник – cтарший викладач Кравченко Ольга; строки виконання – 7 років (01.2015-12.2021).

5.    Тема НДР, науковий керівник, строки виконання. 0118U000393, Вирощування монокристалів складних фосфатних сполук з цінними електрофізичними властивостями. Керівник -  к.х.н., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Лаврик Руслан, 01.02.2018р. -31.12.2020 р.

6.      Тема НДР, науковий керівник, строки виконання. 0118U000394, Використання фторидів лужних металів для синтезу складних фосфатних сполук. Керівник -  к.х.н., доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Лаврик Руслан, 01.02.2018р. -31.12.2020 р.

7.     Тема НДР, науковий керівник, строки виконання. 0118U00000, «Застосування нового методу імпульсної хронопотенціометрії для визначення марганцю у природних водах». Керівник - к.х.н., в. о. доцента кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Галімова Валентина, 01.02.2018р. -31.12.2020 р.

8.   Тема НДР, науковий керівник, строки виконання. 0118U000000, Розробка електрохімічних параметрів та методики для визначення мікрокількостей селену у питній воді. Керівник - к.х.н., в. о. доцента кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Галімова Валентина, 01.02.2018р. -31.12.2020 р.

9.     Тема НДР, науковий керівник, строки виконання. 0118U000000, «Визначення кобальту у природних водах удосконаленим методом інверсійної хронопотенціометрії» Керівник - к.х.н., в. о. доцента кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Галімова Валентина, 01.02.2018р. -31.12.2020 р.

10.       Тема НДР: «Фізико-хімічні властивості і деякі аспекти застосування карбоксилатів     (на основі харчових кислот)».Науковий керівник – Максін Віктор. Строки виконання – 2016-2020 рр.

11.  Тема НДР: «Синтез, структура і властивості борвмісних сполук з полідентатними лігандами». Науковий керівник – Максін Віктор. Строки виконання – 2016-2020 рр.

Тема НДР: Фізико-хімічні властивості та способи одержання сульфаматів Ванадію, Мангану, Титану, Хрому. Науковий керівник: Максін Віктор, д.х.н., професор. Строки виконання: 02.2020 - 12.2022

13. Тема НДР №0114U003747-пр.: «Обґрунтування та розроблення інноваційних технологій вирощування нових овочевих культур». Науковий керівник: канд. с.-г. наук, доцент Бобось Ірина. Строки виконання: 01.2020-12.2022 рр.

14. Тема НДР: «Практичні аспекти викладання хімії в вищих аграрних навчальних закладах України» № ДР  0116U001916. Керівник проекту: д-р. техн. наук, професор Ковшун Лідія. Строки виконання: з 01.06.2016 по 30.06.2021

15. Тема НДР: Інноваційні методи діагностики живлення та агрохімічного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур. Номер державної реєстрації: 0115U003834. Науковий керівник: Бордюжа Надія, к. с-г. н., доцент (2018 р. – грудень 20… р.)

 Тема НДР: № 0117U005108 «Оптимізація технології вирощування сої в умовах Північно-Західного Полісся України». Кафедра рослинництва. Керівник теми доцент Новицька Наталія. Строки виконання – 2017-2020 рр.

Тема НДР: № 0117U005107 «Розробка технологічних прийомів реалізації потенціалу продуктивності тритикале дворучки в умовах правобережного Лісостепу України». Кафедра рослинництва. Керівник теми доцент Новицька Наталія. Строки виконання – 2017-2020 рр.

18. Тема НДР: «Адаптивні властивості та продуктивність плодових культур і винограду на Київщині в умовах змін клімату», науковий керівник: д. с.-г. н., професор Кондратенко Тетяна, 01.2020-12.2024 рр.

19.  Тема НДР: ,,Оптимізація живлення сільськогосподарських культур за ресурсоощадних технологій вирощування.“ Реєстраційний номер: 0115  U 003835 (2015-2017 рр.). Науковий керівник – Бикіна Ніна, канд.с.-г.н .

20.    Тема НДР: «Використання нанофільтраційних методів для очищення водних розчинів від органічних сполук», № держреєстрації 0115U003400. Науковий керівник – к.х.н. Кочкодан Ольга. Строки виконання – 01.2015-12.2022

Роман Жила

Секретар НДІ рослинництва та грунтознавства